สรุปเหรียญนักเรียนตัวแทน CEO โรงเรียนบ้านเจี่ย กลุ่มโรงเรียน ฟากมูลกันทรารมย์
ที่ กิจกรรม (ช่วงชั้น) กลุ่มสาระชื่อนักเรียน ผู้ฝึกสอน ตัวแทน
1 ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ เด็กชายวัฒนา เพ็งเพชร นางบุญนอง อนุสินธ์ CEO
      เด็กชายสุทธิพงษ์ นางยุวดี พันธ์ศรี CEO
      เด็กหญิงสุนันทา ทองเชื้อ นายถาวร ดวงแก้ว CEO
2 จักสานไม้ไผ่ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงธนถรณ์ แสงสาย นางยุวดี พันธ์ศรี CEO
      เด็กหญิงวรรณวิภา ภาดี นายถาวร ดวงแก้ว CEO
      เด็กชายเทวราช สงเมือง นางบุญนอง อนุสินธ์ CEO
3 ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง พานพุ่มสักการะ (ไม่เกิน 6 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงศุภรัตน์ สู่เสน นางสาวอารีรัตน์ วิทยาขาว CEO
      เด็กหญิงจิราวรรณ พลราช นายพิเชฐ ประทุมตรี CEO
      เด็กชายวีระยุทธ์ มุขขันธ์ นายวีระชัย อนุสินธ์ CEO
      เด็กหญิงกัญญารัตน์ แสงประสาน นายสันติ ริเริ่ม CEO
      เด็กหญิงมุกมณี แสงคำ นายณรงค์ ธานี CEO
      เด็กหญิงโสฐิดา พิตพงษ์ นางสาวอภิญญา วรบุตร CEO
4 ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ (ไม่เกิน 6 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงมินตรา เบ้าทอง นายวีระชัย อนุสินธ์ CEO
      เด็กหญิงอภิญญา ภาดี นายถาวร ดวงแก้ว CEO
      เด็กชายธวัชชัย มุ่งดีกลาง นางพรพนม วงค์เจริญ CEO
      เด็กชายกีตาร์ ภาดี นางสาวสิริชนุตต์ ศิริกุล CEO
      เด็กหญิงนาตยา พุ่มทอง นางบุญนอง อนุสินธ์ CEO
      เด็กหญิงบังอร ดวงแก้ว นางยุวดี พันธ์ศรี CEO
5 โครงงานอาชีพ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงสุนันทา ทองเชื้อ นางบุญนอง อนุสินธ์ CEO
      เด็กหญิงนาตยา พุ่มทอง นางยุวดี พันธ์ศรี CEO
      เด็กหญิงอภิญญา ภาดี นายวีระชัย อนุสินธ์ CEO
6 การจัดสวนถาดแบบแห้ง (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กชายกฤต แสงสาย นางยุวดี พันธ์ศรี CEO
      เด็กชายกรกช แสงสาย นายณรงค์ ธานี CEO
      เด็กชายพุฒิพงษ์ ไชยชนะ นายวีระชัย อนุสินธ์ CEO
7 การจัดสวนถาดแบบชื้น (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ เด็กชายจักรินทร์ วันนา นางยุวดี พันธ์ศรี CEO
      เด็กชายเกียรติศักดิ์ บุญเจริญ นายพลายงาม คำนึง CEO
      เด็กชายวรพล ภูมลี นางบุญนอง อนุสินธ์ CEO
8 การแปรรูปอาหาร (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงเปรมกมล ทองลือ นางบุญนอง อนุสินธ์ CEO
      เด็กหญิงศิริวรรณ มุขขันธ์ นางพรพนม วงค์เจริญ CEO
      เด็กชายธนวัฒน์ ภูมลี นางสาวสิริชนุตต์ ศิริกุล CEO
9 ทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กชายสุภัทรชัย สีเทา นางยุวดี พันธ์ศรี CEO
      เด็กหญิงเยาวเรศ ศรีสอน นางสาวอารีรัตน์ วิทยาขาว CEO
      เด็กชายกิตติพัฒน์ สีดา นางพรพรม วงศ์เจริญ CEO
10 ทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงช่อเพชร นกไธสง นางยุวดี พันธ์ศรี CEO
      เด็กหญิงอริษา บุญประเคน นางบุญนอง อนุสินธ์ CEO
      เด็กหญิงกัญชลิกา พุ่มทอง นางพรพนม วงค์เจริญ CEO
11 ทำอาหารคาวจานเดียว ประเภทข้าว และอาหารหวาน ขนมไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงณัฐธิดา มุขขันธ์ นางยุวดี พันธ์ศรี CEO
      เด็กหญิงปนิดดา คำจันทร์ นางสาวอารีรัตน์ วิทยาขาว CEO
      เด็กหญิงสุภาวดี เมืองวงค์ นางพรพนม วงศ์เจริญ CEO
12 ทำอาหารคาวจานเดียว ประเภทข้าว และอาหารหวาน ขนมไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงอรนัท ชัชวาลปรีชา นางยุวดี พันธ์ศรี CEO
      เด็กหญิงมินตรา เบ้าทอง นางบุญนอง อนุสินธ์ CEO
      เด็กหญิงวรรณวิภา ภาดี นางพรพนม วงค์เจริญ CEO
13 การแกะสลักผลไม้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงชนาภา บุญประเคน นายเจริญ ทาระลัย CEO
      เด็กหญิงพรนภา วรรณวงค์ นางบุญนอง อนุสินธ์ CEO
      เด็กหญิงรุ่งนภา สรรพศรี นายวีระชัย อนุสินธ์ CEO
14 การแกะสลักผลไม้ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงอภิญญา ภาดี นางบุญนอง อนุสินธ์ CEO
      เด็กหญิงปิยะดา บุญประเคน นางยุวดี พันธ์ศรี CEO
      เด็กหญิงปรางทิพย์ คำดี นางสาวสิริชนุตต์ ศิริกุล CEO
15 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (ทีม 6 คน) ชั้น ป.1-3 พัฒนาผู้เรียน เด็กชายพิทักษ์สันต์ บุญเจริญ นายอัคคี ศิริกุล CEO
      เด็กชายสงกรานต์ พุ่มพล นางศิริพรรณ มุขขันธ์ CEO
      เด็กชายพสธร บุญเจริญ นายสันติ ริเริ่ม CEO
      เด็กชายสุทธิพงษ์ พุ่มทอง นายเจริญ ทาระลัย CEO
      เด็กชายครวินด์ สุคสะหวัด นางสาววรรณฤดี หนูน้อย CEO
      เด็กชายกมลเนตร สุคสะหวัด นางสาวอภิญญา วรบุตร CEO
16 การใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย (ทีม 6 คน) ชั้น ป.4-6 พัฒนาผู้เรียน เด็กชายกรกช แสงสาย นายสันติ ริเริ่ม CEO
      เด็กชายกฤต แสงสาย นางสาวอารีรัตน์ วิทยาขาว CEO
      เด็กชายสังเวียน พาสะพูล นายณรงค์ ธานี CEO
      เด็กชายพุฒิพงษ์ ไชยชนะ นายวีระชัย อนุสินธ์ CEO
      เด็กชายอรรถรส เทียมทัศ CEO
      เด็กชายสัุวิจักษณ์ บุญเจริญ CEO
17 หนังสือเล่มเล็ก(ทีม 3 คน) ชั้น ม. 1-3 พัฒนาผู้เรียน เด็กหญิงบังอร ดวงแก้ว นางบุญนอง อนุสินธ์ CEO
      เด็กหญิงจิร้ชยา เชื้อวงค์ นางยุวดี พันธ์ศรี CEO
      เด็กหญิงสุภาวดี นัคราภิบาล นายวีระชัย อนุสินธ์ CEO
18 อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 คณิตศาสตร์ เด็กหญิงอรนัท ชัชวาลปรีชา นายพลายงาม คำนึง CEO
19 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์ เด็กชายชนาธิป สมญา นายพลายงาม คำนึง CEO
      เด็กหญิงชนาภา บุญประเคน นายพิเชฐ ประทุมตรี CEO
20 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 คณิตศาสตร์ นางสาวกัชลิกา พุ่มทอง นางยุวดี พันธ์ศรี CEO
      นางสาวสุนันทา ทองเชื้อ นายพลายงาม คำนึง CEO
21 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 คอมพิวเตอร์ เด็กชายอนุชิต บุญเจริญ นางสาวสิริชนุตต์ ศิริกุล CEO
      เด็กชายภัทรพงษ์ มณีจันทร์ นายพิเชฐ ประทุมตรี CEO
22 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น 2D Animation (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 คอมพิวเตอร์ เด็กชายกีต้าร์ ภาดี นายถาวร ดวงแก้ว CEO
      เด็กหญิงปิยะดา บุญประเคน นางสาวสิริชนุตต์ ศิริกุล CEO
23 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 คอมพิวเตอร์ เด็กชายวัชรพล พุ่มทอง นายถาวร ดวงแก้ว CEO
      เด็กชายจักรินทร์ วันนา นางสาวสิริชนุตต์ ศิริกุล CEO
24 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 คอมพิวเตอร์ เด็กชายชนาธิป สมญา นางสาวสิริชนุตต์ ศิริกุล CEO
      เด็กชายอภิรักษ์ นคราภิบาล นายอัคคี ศิริกุล CEO
25 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 คอมพิวเตอร์ เด็กชายสกุลชัย ทองลือ นางสาวสิริชนุตต์ ศิริกุล CEO
      เด็กชายจิรศักดิ์ จวงเจิม นายถาวร ดวงแก้ว CEO
26 การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ E-book (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 คอมพิวเตอร์ เด็กชายปานศักดิ์ วงวันดี นางสาวสิริชนุตต์ ศิริกุล CEO
      เด็กชายมงคลชัย บุญประเคน นายอัคคี ศิริกุล CEO
27 การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 คอมพิวเตอร์ เด็กหญิงเปรมกมล ทองลือ นางสาวสิริชนุตต์ ศิริกุล CEO
      เด็กหญิงอภิญญา ภาดี นายถาวร ดวงแก้ว CEO
28 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 คอมพิวเตอร์ เด็กหญิงศุภรัตน์ ภูมลี นางสาวสิริชนุตต์ ศิริกุล CEO
      เด็กหญิงรุ่งนภา สรรพศรี นายพิเชฐ ประทุมตรี CEO
29 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 คอมพิวเตอร์ เด็กหญิงปิยะดา บุญประเคน นายถาวร ดวงแก้ว CEO
      เด็กหญิงอรนัท ชัชวาลปรีชา นางสาวสิริชนุตต์ ศิริกุล CEO
30 การปั้นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) ปฐมวัย เด็กหญิงอนัญญา พงษ์สุวรรณ นางขวัญเรือน กระแสโสม CEO
      เด็กชายพุฒิเศรษฐ์ ศิริกุล นายอัคคี ศิริกุล CEO
      เด็กหญิงกนกรัตน์ สมญา CEO
31 พูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ต่างประเทศ เด็กหญิงจิราวรร พลราช นางบุญนอง อนุสินธ์ CEO
32 พูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ต่างประเทศ เด็กชายธนวัฒน์ ภูมลี นางสาวสิริชนุตต์ ศิรกุล CEO
33 คัดลายมือสื่อภาษาไทย (เดี่ยว) ระดับ ม.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงบังอร ดวงแก้ว นางบุญนอง อนุสินธ์ CEO
34 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงเยาวเรศ ศรีสอน นายเจริญ ทาระลัย CEO
35 เรียงร้อยถ้อยความ (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย เด็กหญิงศุภรัตน์ ภูมลี นางสาวอารีรัตน์ วิทยาขาว CEO
36 เรียงร้อยถ้อยความ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงอรนัท ชัชวาลปรีชา นางบุญนอง อนุสินธ์ CEO
37 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงธิติมา บุตนนท์ นางศิริพรรณ มุขขันธ์ CEO
      CEO
38 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงปิยะดา บุญประเคน นางบุญนอง อนุสินธ์ CEO
39 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-3 ภาษาไทย เด็กชายพสธร บุญเจิญ นายเจริญ ทาระลัย CEO
      เด็กชายอนุชิต บุญเจริญ นางศิริพรรณ มุขขันธ์ CEO
      เด็กหญิงวรรณวิสา คำดี CEO
40 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย เด็กชายภูริภัทร สู่เสน นางสาวอารีรัตน์ วิทยาขาว CEO
      เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ภาดี นางสาวอภิญญา วรบุตร CEO
      เด็กชายชัชวาล ประครองพันธ์ นายพิเชฐ ประทุมตรี CEO
41 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงจิรัชยา เชื้อวงศ์ นางบุญนอง อนุสินธ์ CEO
      เด็กหญิงสุนันทา ทองเชื้อ นายวีระชัย อนุสินธ์ CEO
      เด็กหญิงกัญชลิกา พุ่มทอง นางยุวดี พันธ์ศรี CEO
42 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4 บท) (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย เด็กหญิงมุกมณี แสงคำ นางสาวอารีรัตน์ วิทยาขาว CEO
      เด็กหญิงรุงนภา สรรพศรี นางสาวอภิญญา วรบุตร CEO
43 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 (8 บท)(ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงเปรมกมล ทองลือ นางบุญนอง อนุสินธ์ CEO
      เด็กชายวัฒนา เพ็งเพชร นายวีระชัย อนุสินธ์ CEO
44 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงนาตยา พุ่มทอง นางบุญนอง อนุสินธ์ CEO
45 เครื่องร่อนแบบเดินตาม (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 นักบินน้อย เด็กชาย สงกรานต์ พุ่มพล นายเจริญ ทาระลัย CEO
      เด็กชายสุทธิพงษ์ พุ่มทอง ว่าที่ร.ต.บุญญาธิการ รอดคำ CEO
46 เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ชั้น ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักบินน้อย เด็กชายสังเวียน พาสะพูล นายวีระชัย อนุสินธ์ CEO
      เด็กชายพุฒิพงษ์ ไชยชนะ ว่าที่ร.ต.บุญญาธิการ รอดคำ CEO
      CEO
47 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ชั้น ม.1-3 (ทีม 2 คน) นักบินน้อย เด็กชายสกุลชัย ทองลือ นางยุวดี พันธ์ศรี CEO
      เด็กชายเทวราช สงเมือง ว่าที่ร.ต.บุญญาธิการ รอดคำ CEO
48 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 วิทยาศาสตร์ เด็กชายอภิรักษ์ นัคราภิบาล นางศิริพรรณ มุขขันธ์ CEO
      เด็กหญิงจิราวรรณ พลราช นางขวัญเรือน กระแสโสม CEO
      เด็กหญิงกัญญารัตน์ แสงประสาร CEO
49 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 วิทยาศาสตร์ เด็กหญิงนาตยา พุ่มทอง นางยุวดี พันธ์ศรี CEO
      เด็กหญิงอรนัท ชัชวาลปรีชา นางบุญนอง CEO
      นางสาวปิยะดา บุญประเคน นางยุวดี พันธ์ศรี CEO
50 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 วิทยาศาสตร์ เด็กชายชนาธิป สมญา นางยุวดี พันธ์ศรี CEO
      เด็กหญิงชนาภา บุญประเคน นายวีระชัย CEO
      เด็กชายวีรยุทธ์ มุขขันธ์ นางยุวดี พันธ์ศรี CEO
51 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 วิทยาศาสตร์ เด็กหญิงธนถรณ์ แสงสาย CEO
      เด็กหญิงสุนันทา ทองเชื้อ นางยุวดี CEO
      เด็กชายวัฒนา เพ็งเพชร นายพลายงาม CEO
52 การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 วิทยาศาสตร์ เด็กชายวีระยุทธ มุขขันธ์ นายวีระชัย อนุสินธ์ CEO
      เด็กหญิงนิภาพร พละศักดิ์ นางยุวดี พันธ์ศรี CEO
      เด็กชายชินกิต ภูมลี CEO
53 การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 วิทยาศาสตร์ เด็กชายวํฒนา เพ็งเพชร นางยุวดี พันศรี CEO
      เด็กหญิงสุนันทา นายพลายงาม คำนึง CEO
      เด็กหญิงปิยะดา บุญประเคน นางยุวดี พันศรี CEO
54 ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 วิทยาศาสตร์ เด็กชายกรกช แสงสาย นายวีระชัย อนุสินธ์ CEO
      เด็กชายกฤต แสงสาย นางยุวดี พันธ์ศรี CEO
55 ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 วิทยาศาสตร์ เด็กชายวัฒนา เพ็งเพชร นางยุวดี พันธ์ศรี CEO
      เด็กหญิง สุนันทา ทองเชื้อ นายถาวร ดวงแก้ว CEO
56 เดี่ยวโหวด (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 วัฒนธรรมอีสาน เด็กชายสังเวียน พาสะพูล นางสาวอารีรัตน์ วิทยาขาว CEO
57 เดี่ยวพิณ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 วัฒนธรรมอีสาน เด็กชายวีรภาพ ประครองพันธ์ นายถาวร ดวงแก้ว CEO
58 เดี่ยวแคน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 วัฒนธรรมอีสาน เด็กชายอรรถรส เทียมทัศ นางสาวอารีรัตน์ วิทยาขาว CEO
59 เดี่ยวแคน (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 วัฒนธรรมอีสาน เด็กชายวัชรพล พุ่มทอง นายถาวร ดวงแก้ว CEO
60 ขลุ่ยเพียงออ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ เด็กชายวัชรพงษ์ เบ้าทอง นางสาวอารีรัตน์ วิทยาขาว CEO
61 ขลุ่ยเพียงออ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กชายวรพล ภูมลี นายพรพนม วงค์เจริญ CEO
62 ขับร้องเพลงไทย (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ เด็กชายชัชวาล ประครองพันธ์ นายณรงค์ ธานี CEO
63 ขับร้องเพลงไทย (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงอริสา บุญประเคน นายบุญนอง อนุสินธ์ CEO
64 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ชั้น ป.1-6 ศิลปะ เด็กชายชัชวาล ประครองพันธ์ นายณรงค์ ธานี CEO
65 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ชั้น ป.1-6 ศิลปะ เด็กหญิงชนาภา บุถญประเคน นายณรงค์ ธานี CEO
66 ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ม.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงปิยะดา บุญประเคน นางยุวดี พันธ์ศรี CEO
67 ขับร้องเพลงสากล ชาย ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กชายจิรศักดิ์ จวงเจิม นางสาวสิริชนุตต์ ศิริกุล CEO
68 ขับร้องเพลงสากล หญิง ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงนาตยา พุ่มทอง นางพรพนม วงค์เจริญ CEO
69 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ชั้น ป.1-6 ศิลปะ เด็กชายชัชวาล ประครองพันธ์ นายณรงค์ ธานี CEO
70 ศิลปสร้างสรรค์ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กชายอัมพร นัยนิตย์ นายอัคคี ศิริกุล CEO
71 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงธนภรณ์ แสงสาย นายอัคคี ศิริกุล CEO
72 เขียนภาพไทยประเพณี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงสุภาวดี นครภิบาล นางยุวดี พันธ์ศรี CEO
73 เขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กชายเสถียร ภูมลี นายอัคคี ศิริกุล CEO
74 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงวริศรา แจ่มใส นางศิริพรรณ มุขขันธ์ CEO
      เด็กหญิงเยาวเรศ ศรีสอน นางวัญเรือน กระแสโสม CEO
75 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ เด็กหญิงพัชรี มากนอก นายวีระชัย อนุสินธ์ CEO
      เด็กชายพีระพัฒน์ พาสะพูล นางศิริพรรณ มุขขันธ์ CEO
76 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงบังอร ดวงแก้ว นางนางยุวดี พันธ์ศรี CEO
      เด็กหญิงปรางค์ทิพย์ คำดี นายพลายงาม คำนึง CEO
77 วาดภาพลายเส้น Drawing (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กชายวิเชียร์ ภูมลี นายอัคคี ศิริกุล CEO
78 ประติมากรรมลอยตัว (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กชายสุทธฺิพงษ์ โพธิ์พรม นายอัคคึ ศิริกุล CEO
      เด็กชายพลพล แจ่มใส นายพลายงาม คำนึง CEO
      เด็กชายจักรินทร์ วันนา นางบุญนอง อนุสินธ์ CEO
79 มารยาทไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กชายเสฏฐวุฒิ พุฒรัตน์ นางศิริพรรณ มุขขันธ์ CEO
      เด็กหญิงสุนทรี รุ่งแสง นายเจริญ ทาระลัย CEO
80 มารยาทไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงปรียานุช อุทัยอัน นางพรพนม วงศ์เจริญ CEO
      เด็กชายจีรศักดิ์ จวงเจิม นางบุญนอง อนุสินธ์ CEO
81 เพลงคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงพิมลดา คำศิริ นายอัคคี ศิริกุล CEO
      เด็กหญิงวิไลภรณ์ ชนะพจน์ นายสันติ ริเริ่ม CEO
      เด็กหญิงภัทรนัน สมภาวะ นางขวัญเรือน กระแสโสม CEO
      เด็กหญิงณิชากานต์ วิเศษพงษ์ นายเจริญ ทาระลัย CEO
      เด็กหญิงสุภาวิดา ดอนไพรแหยม CEO
82 เพลงคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.4-6 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงชนาภา บุญประเคน นายณรงค์ ธานี CEO
      เด็กหญิงจิราวรรณ พลราช นายอัคคี ศิริกุล CEO
      เด็กหญิงกัญญารัตน์ แสงประสาร CEO
      เด็กหญิงวรรณวิษา ภูมลี CEO
      เด็กชายวีระยุทธ์ มุขขันธ์ นางสาวอารีรัตน์ วิทยาขาว CEO
83 โครงงานคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กชายเด็กหญิงเยาเรศ ศรีสอน นางศิริพรรณ มุขขันธ์ CEO
      เด็กหญิงวริศรา แจ่มใส นายเจริญ ทาระลัย CEO
      เด็กหญิงวรรณวิสา คำดี นางขวัญเรือน กระแสโสม CEO
      เด็กชายอนุชิต บุญเจริญ นายสันติ ริเริ่ม CEO
      เด็กชายพสธร บุญเจิญ CEO
84 โครงงานคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.4-6 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงมุกมณี แสงคำ นางสาวอารีรัตน์ วิทยาขาว CEO
      เด็กหญิงรุ่งนภา สรรพศรี นางสาวอภิญญา วรบุตร CEO
      เด็กหญิงศุภรัตน์ นายพิเชฐ ประทุมตรี CEO
      เด็กหญิงณัฐธิดา มุขขันธ์ CEO
      เด็กหญิงพรนภา วรรณวงษ์ นายณรงค์ ธานี CEO
85 โครงงานคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ม.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กชายวัฒนา เพ็งเพชร นายบุญนอง อนุสินธ์ CEO
      เด็กหญิงสุนันทา ทองเชื้อ นายวีระชัย อนุสินธ์ CEO
      เด็กหญิงกัญชลิกา พุ่มทอง นางสาวสิริชนุตต์ ศิริกุล CEO
      เด็กหญิงจิรัชยา เชี้อทอง นางพรพนม วงศ์เจริญ CEO
      เด็กหญิงสุภาวดี นัคราภิบาล นายถาวร ดวงแก้ว CEO
86 เล่านิทานคุณธรรม (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงธิติมา บุตนนท์ นางขวัญเรือน กระแสโสม CEO
87 เล่านิทานคุณธรรม (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 สังคมศึกษาฯ เด็กชายมงคลชั บุญประเคน นางขวัญเรือน กระแสโสม CEO
88 เล่านิทานคุณธรรม (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงวรรณวิภา ภาดี นางบุญนอง อนุสินธ์ CEO
89 แอโรบิก (ทีม 15 คน) ชั้น ป.1-6 สุขศึกษาฯ เด็กชายศุภวัฒน์ พลราช นางขวัญเรือน กระแสโสม CEO
      เด็กหญิงนิภาพร พละศักดิ์ CEO
      เด็กหญิงวรรณวิษา ภูมลี CEO
      เด็กหญิงจิราวรรณ พลราช CEO
      เด็กหญิงชนาภา บุญประเคน CEO
      เด็กหญิงศุภรัตน์ ภูมลี นางสาวอารีรัตน์ วิทยาขาว CEO
      เด็กหญิงณัฐธิดา มุขขันธ์ นางสาวอภิญญา วรบุตร CEO
      เด็กหญิงสุจิตร์ตรา อินทร์เล็ก นางสาววรรณฤดี หนูน้อย CEO
      เด็กชายจักรินทร์ ภูมลี นายเจริญ ทาระลัย CEO
      เด็กชายธนวัฒน์ สมรัตน์ นายสันติ ริเริ่ม CEO
      เด็กชายสุริยะ บุญเจริญ นายบุญญาธิการ รอดคำ CEO
      เด็กชายกิตติพงษ์ นายวีระชัย อนุสินธ์ CEO
      เด็กชายอภิรักษ์ นัคราภิบาล นายณรงค์ ธานี CEO
      เด็กชายชินกิต ภูมลี นางศิริพรรณ มุขขันธ์ CEO
      เด็กชายจิรชยา หิดแห่ว นายพิเชฐ ประทุมตรี CEO
90 แอโรบิก (ทีม 15 คน) ชั้น ม.1-3 สุขศึกษาฯ เด็กหญิงปิยะดา บุญประเคน นางสาวอภิญญา วรบุตร CEO
      เด็กหญิงอรนัท นางสาววรรณฤดี หนูน้อย CEO
      เด็กหญิงจิรัชยา เชื้อวงศ์ นายถาวร ดวงแก้ว CEO
      เด็กหญิงปรางทิพย์ คำดี CEO
      เด็กหญิงกัญชลิกา พุ่มทอง CEO
      เด็กหญิงเปรมกมล ทองลือ CEO
      เด็กหญิงนาตยา พุ่มทอง CEO
      เด็กหญิงมินตรา เบ้าทอง CEO
      เด็กหญิงอริสา บุญประเคน CEO
      เด็กหญิงอภิญญา ภาดี CEO
      เด็กหญิงวรรณวิภา ภาดี CEO
      เด็กหญิงปรียานุช อุทัยอัน CEO
      เด็กหญิงช่อเพชร นกไธสง CEO
      เด็กหญิงสุภาวดี นัคราภิบาล CEO
      เด็กหญิงธนพร แสงสาย CEO
91 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 สุขศึกษาฯ เด็กหญิงรุ่งนภา สรรพศรี นางสาวอภิญญา วรบุตร CEO
      เด็กหญิงศุภรัตน์ ภูมลี นางสาววรรณฤดี หนูน้อย CEO
92 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 สุขศึกษาฯ เด็กชายวํฒนา เพ็งเพชร นายถาวร ดวงแก้ว CEO
      เด็กหญิงสุนันทา ทองเชื้อ นางสาววรรณฤดี หนูน้อย CEO