สรุปเหรียญนักเรียนตัวแทน CEO โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน
ที่ กิจกรรม (ช่วงชั้น) กลุ่มสาระชื่อนักเรียน ผู้ฝึกสอน ตัวแทน