สรุปเหรียญนักเรียนตัวแทน CEO โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ กลุ่มโรงเรียน กลางกันทรารมย์
ที่ กิจกรรม (ช่วงชั้น) กลุ่มสาระชื่อนักเรียน ผู้ฝึกสอน ตัวแทน
1 การแปรรูปอาหาร (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงญาราภรณ์ สรรพศรี นางสีจันทร์ นนทา CEO
      เด็กหญิงศศิประภา จันดาบุตร นางรัชดาวัลย์ จิรพรพินิต CEO
      เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทองงอก CEO
2 การแปรรูปอาหาร (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงอรกานต์ ทุมแถว นางกาญจนา สายบุบผา CEO
      เด็กหญิงขนิษฐา เชื้อบุญมา นางบุษยมาส ทองเกลี้ยง CEO
      เด็กหญิงสุกันยา วงศ์ใหญ่ นายสมัย สายราช CEO
3 ทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงวนัสนันท์ สิงค์คู่ นางสีจันทร์ นนทา CEO
      เด็กหญิงขวัญหทัย พิลาทอง นางระคน สูงโฮง CEO
      เด็กหญิงพัธสีมา แก้วคำใสย์ CEO
4 ทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงจิราภรณ์ สืบสิมมา นางสีจันทร์ นนทา CEO
      เด็กหญิงจุฑามาส บุญพอ นางสาวจิตติมา อุทาโพธิ์ CEO
      เด็กหญิงรัฐพร CEO
5 ทำอาหารคาวจานเดียว ประเภทข้าว และอาหารหวาน ขนมไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงณัฐธิชา เหล็กเพชร นางสีจันทร์ นนทา CEO
      เด็กหญิงขอขวัญ อัมภรัตน์ นางระคน สูงโฮง CEO
      เด็กหญิงสิริยาภรณ์ แก้วเนตร CEO
6 ทำอาหารคาวจานเดียว ประเภทข้าว และอาหารหวาน ขนมไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงนัยเนตร อ้วนศิริ CEO
      เด็กชายศิริทิพย์ พิจารณ์ นางสีจันทร์ นนทา CEO
      เด็กหญิงพัชธิดา สิทธิ์น้อย นางนงคราญ ละเลิศ CEO
7 การแกะสลักผลไม้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงฐานิดา สู่สุข นางสุวณี ธานี CEO
      เด็กหญิงทิตยาภรณ์ วงศ์ประสาร นางอรพิณท์ บัวลา CEO
      เด็กหญิงชัญญารัตน์ เงาศรี นางยุภาพร ตามบุญ CEO
      นางปัณพิตา ศิริศักดิ์เสนา CEO
8 การใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย (ทีม 6 คน) ชั้น ป.4-6 พัฒนาผู้เรียน เด็กชายกันตฤทธิ๋ ศรสันต์ นายสุรพล พละศักดิ์ CEO
      เด็กชายอดุลวิทย์ ไชยสิทธ์ นายไพรัช ก้านเกษ CEO
      เด็กชายคุณากร พรมโสภา นายสมัย สายราช CEO
      เด็กชายธนภัทร พูลสวัสดิ๋ นายไพรัช ก้านเกษ CEO
      เด็กชายณัฐนันท์ ทุมอ้ม นายศิริเกียรติ รูปศรี CEO
      เด็กชายพิพรรธณ์ เอี่ยมปราณีต นายไพรัช ก้านเกษ CEO
9 หนังสือเล่มเล็ก (ทีม 3 คน) ชั้น ป. 4-6 พัฒนาผู้เรียน เด็กหญิงวรรณวิษา วงษ์แสวง นางบัณฑิตา นาราษฎร์ CEO
      เด็กหญิงศิริมา บุตรวงศ์ นางธัญญากรณ์ โนนกอง CEO
      เด็กหญิงน้ำฝน จันทกรณ์ นางบัณฑิตา นาราษฎร์ CEO
10 กิจกรรมสภานักเรียน (ทีม 7-10 คน) ชั้น ป.1-6 พัฒนาผู้เรียน เด็กชายธนภัทร ทองสุ นางสุวณี ธานี CEO
      เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ระศร นายไพรัช ก้านเกษ CEO
      เด็กชายอังคกูล อินทา นายประทวนศักดิ์ ธานี CEO
      เด็กหญิงอลิษา ทองอ่อน นายโอภาส ศรีขาว CEO
      เด็กหญิงจิรภิญญา นัยนิจ นางสุวณี ธานี CEO
      เด็กหญิงกฤตยา ประสานพันธ์ นางสุวณี ธานี CEO
      เด็กหญิงทิพวัลย์ เกษแก้ว นางสุวณี ธานี CEO
      เด็กหญิงจริยา สุวรรณดี นางสุวณี ธานี CEO
      เด็กหญิงศุพิชชา เขียวเขว้า นางสุวณี ธานี CEO
      เด็กหญิงวรินทรา เดชมา นางสุวณี ธานี CEO
11 ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 พัฒนาผู้เรียน เด็กหญิงเกวลิน จรรณา นางบัณฑิตา นาราษฎร์ CEO
      เด็กหญิงนริศรา วงศ์แสวง CEO
      CEO
      CEO
      CEO
      เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ระศร นางสุวณี ธานี CEO
12 ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 พัฒนาผู้เรียน เด็กหญิงภณิตา กุรัง นางสาววิมลลักษณ์ ธานี CEO
      เด็กหญิงสุธิศา พุทรา นางสาวฐิติมา แสนทวีสุข CEO
      เด็กหญิงพิมพ์พิลัย ยุรยาตร นางสาวฐิติมา แสนทวีสุข CEO
13 อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 คณิตศาสตร์ เด็กชายอนพัทย์ บัวงาม นางรำไพ อดทน CEO
14 อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์ เด็กหญิงจิรภิญญา อารีย์ นางสาวณัชชา ศรีรักษา CEO
15 อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 คณิตศาสตร์ เด็กชายธีรวัฒน์ ส่งสุข นางสาววิมลลักษณ์ CEO
16 โครงงานคณิตศาสตร์ สร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์ เด็กชายธนภัทร ทองสุ นางสาวณัชชา ศรีรักษา CEO
      เด็กหญิงสุธิดา พูนลาภพันธ์ นางพรพรรณ สิทธิสมบูรณ์ CEO
      เด็กหญิงปรณัญญา เบ้าคำ CEO
17 โครงงานคณิตศาสตร์ สร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 คณิตศาสตร์ เด็กหญิงสุธิศา ต้นพุดซา นางสาววิมลลักษณ์ ธานี CEO
      เด็กหญิงพิมพิลัย ยุรยาตร นางพรพรรณ สิทธิสมบูรณ์ CEO
      เด็กหญิงภนิตา กุรัง CEO
18 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์ เด็กหญิงวริยา สืบสิมมา นายชัยมงคล บัวแก้ว CEO
      เด็กชายชิษนุพงศ์ วอทอง นางสาวณัชชา ศรีรักษา CEO
19 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 คณิตศาสตร์ เด็กชายธนบดินทร์ ทองลือ นางสาววิมลลักษณ์ CEO
      เด็กหญิงธูปทอง นายประทวนศักดิ์ ธานี CEO
20 คิดเลขเร็ว (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 คณิตศาสตร์ เด็กชายอัครวินท์ สมบูรณ์ นางรำไพ อดทน CEO
21 คิดเลขเร็ว (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์ เด็กหญิงจิราพัชร สาลีพวง นางสาวณัชชา ศรีรักษา CEO
22 คิดเลขเร็ว (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 คณิตศาสตร์ เด็กชายสุรชัย ยอดจักร นางสาววิมลลักษณ์ ธานี CEO
23 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 คอมพิวเตอร์ เด็กหญิงสิริโสภา ทองเชื้อ นายสมสกุล พรหมดี CEO
      เด็กชายวรมันต์ คำเกตุ นางสาวฐิติมา แสนทวีสุข CEO
24 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 คอมพิวเตอร์ เด็กชายอัครพนธ์ สมบูรณ์ นายสมสกุล พรหมดี CEO
      เด็กชายณัฏฐพัชร พรหมดี นางสาวฐิติมา แสนทวีสุข CEO
25 การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ E-book (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 คอมพิวเตอร์ เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ระศร นายสมสกุล พรหมดี CEO
      เด็กหญิงวีรอร สุโพธิ์ นางสาวฐิติมา แสนทวีสุข CEO
26 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 คอมพิวเตอร์ เด็กหญิงปานทิพย์ ทามากิ นายสมสกุล พรหมดี CEO
      เด็กชายสิทธิโชค จันทาพูน นางสาวฐิติมา แสนทวีสุข CEO
27 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 คอมพิวเตอร์ เด็กชายจิรวัฒน์ ทองลือ นายสมสกุล พรหมดี CEO
      เด็กชายธนวัฒน์ คันทรง นางสาวฐิติมา แสนทวีสุข CEO
28 การปั้นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) ปฐมวัย เด็กหญิงอุมาพร พากเพียร นางพัสชนันท์ พรหมประภัศศร CEO
      เด็กชายอัษฎาวุธ วงศรี นางเอื้ออารี อินทร์ปอง CEO
      เด็กหญิงกัญญาณัฐ ตุนา CEO
29 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ (ทีม 3 คน) ปฐมวัย เด็กหญิงทยานันท์ สมบูรณ์ นางธัญณิชา ผุดผ่อง CEO
      เด็กหญิงพรชนก เทศขันธ์ นางสุชาดา เชาว์ศรีกุล CEO
      เด็กหญิงรภัสสรณ์ ทองจันทร์ CEO
30 คัดลายมือสื่อภาษาไทย (เดี่ยว) ระดับ ป.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงชนาพร สิทธิศร นางยุภาพร ตามบุญ CEO
31 คัดลายมือสื่อภาษาไทย (เดี่ยว) ระดับ ป.4-6 ภาษาไทย เด็กหญิงสุภณิดา สืบสิงห์ นางบัณฑิตา นาราษฎร์ CEO
32 คัดลายมือสื่อภาษาไทย (เดี่ยว) ระดับ ม.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงวริศรา นามูลตรี นางบุษยมาส ทองเกลี้ยง CEO
33 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงปุณณดา. โพธิ์พุ่ม นางวิไลรัตน์ ทองสุ CEO
34 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย เด็กชายวรพล มีศรี นางสุวณี ธานี CEO
35 เรียงร้อยถ้อยความ (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย เด็กหญิงธลัสนันท์ บัวหอม นางบัณฑิตา นาราษฎร์ CEO
36 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงปรียนิตย์ บุญรินทร์ นางปัณฑิตา ศิริศักดิ์เสนา CEO
37 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย เด็กหญิงพิริยาพร คำภานิล นางบัณฑิตา นาราษฎร์ CEO
38 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงธัวรัตน์ พวงพั่ว นางปัณฑิตา ศิริศักดิ์เสนา CEO
      เด็กหญิงพาขวัญ พวงจำปา นางยุภาพร ตามบุญ CEO
      เด็กหญิงปาจรีย์ ภาดี นางอรพินธิ์ บัวลา CEO
39 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย เด็กหญิงขวัญดาว ศรีแก้ว นางบัณฑิตา นาราษฎร์ CEO
      เด็กหญิงภัทรวรรณ บัวลา นางสุวณี ธานี CEO
      เด็กหญิงภณิดา พลชัย นางบัณฑิตา นาราษฎร์ CEO
40 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4 บท) (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย เด็กหญิงภวรัชน์ คำเพราะ นางบัณฑิตา นาราษฎร์ CEO
      เด็กหญิงวรรณ์ภา เข็มธนู นางยุภาพร ตามบุญ CEO
41 ทำอาหาร (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กหญิงสุวพิชญ์ เกษหอม นางสีจันทร์ นนทา CEO
      เด็กหญิงกรกนก วงษ์แสวง นางรำไพ อดทน CEO
      เด็กหญิงนิภา บุญเชิญ CEO
42 ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายพีรพลศรีสำอางค์ นางรำไพ อดทน CEO
      เด็กชายธนพล อุบลกิจ นางสาววนิดา จำปาเงิน CEO
      เด็กชายอภิลักษณ์ วันทา นางสาวจิตติมา อุทาโพธิ์ CEO
43 ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กหญิงนิภา บุญเชิญ นางรำไพ อดทน CEO
      เด็กหญิงสุวพิชญ์ เกษหอม นางสาวจิตติมา อุทาโพธิ์ CEO
      เด็กหญิงกรกนก วงศ์แสวง นางสาววนิดา จำปาเงิน CEO
44 สวนถาดแบบชื้น (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายพีรพล ศรีสำอางค์ นางรำไพ อดทน CEO
      เด็กชายรัชพล วงค์ที นางสาววนิดา จำปาเงิน CEO
      เด็กชายปิยศักดิ์ แสงใส นางสาวจิตติมา อุทาโพธิ์ CEO
45 สวนถาดแบบแห้ง (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายธีรภัทร บุญบำเรอ นางรำไพ อดทน CEO
      เด็กหญิงวิจิตรา สำลี นางสาววนิดา จำปาเงิน CEO
      เด็กหญิงรัชนีภร อัคชาติ นางสาวจิตติมา อุทาโพธิ์ CEO
46 การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา การศึกษาพิเศษ เด็กชายอรรถสิทธิ์ คำชาลี นางสาววนิดา จำปาเงิน CEO
      เด็กชายนันฒิพัฒน์ คำชาลี นางรำไพ อดทน CEO
47 การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายอัจฉริยะ จันทร์เลื่อน นางสาววนิดา จำปาเงิน CEO
      เด็กชายธันวา สวัสดิวงษ์ นางสาวจิตติมา อุทาโพธิ์ CEO
48 การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายชววิสิทธิ์ ชมบุญ นางสาววิมลลักษณ์ ธานี CEO
      เด็กชายภูวดล บุดดาหน นางรำไพ อดทน CEO
49 หนังสือเล่มเล็ก (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 (บกพร่องทางการเรียนรู้) การศึกษาพิเศษ เด็กหญิงวิภาวี จิ๋วสูงเนิน นางบัณฑิตา นาราษฎร์ CEO
      เด็กหญิงนิภา บุญเชิญ นางธัญญากรณ์ โนนกอง CEO
      เด็กหญิงณัฐรุจา ผาตนนท์ CEO
50 การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเห็น การศึกษาพิเศษ เด็กชายณัฐพงศ์ สุนีพัฒน์ นางรำไพ อดทน CEO
51 การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กหญิงสุวพิชญ์ เกษหอม นางสาววนิดา จำปาเงิน CEO
52 การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางร่างกายฯ การศึกษาพิเศษ เด็กหญิงพัชรมนฒ์ วงษ์แสวง นางรำไพ อดทน CEO
53 การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายณัฐสิทธิ์ ชมบุญ นางรำไพ อดทน CEO
54 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเห็น การศึกษาพิเศษ เด็กชายณัฐพงศ์ สุนีพัฒน์ นางรำไพ อดทน CEO
55 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา การศึกษาพิเศษ เด็กชายนันฒิพัฒน์ คำชาลี นางรำไพ อดทน CEO
56 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กหญิงสุวพิชญ์ เกษหอม นางรำไพ อดทน CEO
57 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา การศึกษาพิเศษ เด็กชายนันทิพัฒน์ คำชาลี นางรำไพ อดทน CEO
58 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายธีรภัทร บุญบำเรอ นางสาววนิดา จำปาเงิน CEO
59 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางร่างกาย การศึกษาพิเศษ เด็กหญิงพัชรมนฒ์ วงษ์แสวง นางสาววนิดา จำปาเงิน CEO
60 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายธนาพงษ์ ดวงจันทร์ นางบุษยมาส ทองเกลี้ยง CEO
61 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเห็น การศึกษาพิเศษ เด็กชายณัฐพงศ์ สุนีพัฒน์ นางรำไพ อดทน CEO
62 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา การศึกษาพิเศษ เด็กชายนันฒิพัฒน์ คำชาลี นางรำไพ อดทน CEO
63 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กหญิงสุวพิชญ์ เกษหอม นางรำไพ อดทน CEO
64 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางร่างกาย การศึกษาพิเศษ เด็กหญิงพัชรมนฒ์ วงษ์แสวง นางสาวจิตติมา อุทาโพธิ์ CEO
65 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายณัฐพล นิมิตหมื่นไวย นางบุษยมาส ทองเกลี้ยง CEO
66 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง (ทีม 5-7 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กหญิงณัฐริกา ออมสิน นางรำไพ อดทน CEO
      เด็กหญิงสุภัสสรา ภาดี นางสาววนิดา จำปาเงิน CEO
      เด็กหญิงกันติชา ทานะ นางสาวจิตติมา อุทาโพธิ์ CEO
      เด็กหญิงวรัญญา เขียวอ่อน นางสมหมาย ราชบุญคุณ CEO
      เด็กชายรัชนีภร อัคชาติ CEO
      CEO
      เด็กหญิงปรียานุช แสงใส นางรำไพ อดทน CEO
67 มารยาทงามอย่างไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายพีรพล ศรีสำอางค์ นางสาววนิดา จำปาเงิน CEO
      เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา จันทร์ทิพย์ นางสาวจิตติมา อุทาโพธิ์ CEO
68 เครื่องร่อนแบบเดินตาม (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 นักบินน้อย เด็กชายรัชพล ชาภักดี นางสาวสุรีรัตน์ ยิ่งยงชัย CEO
      เด็กชายกวินภพ ทิพย์รักษา นางญาณิกา ลาประวัติ CEO
69 เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ชั้น ป.4-ป.6 (ทีม 2 คน) นักบินน้อย ด.ช. มงคล สมบัติหอม นางญาณิกา ลาประวัติ CEO
      ด.ช. อานุภาพ ทาทอง นายศิริเกียรติ รูปศรี CEO
70 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ชั้น ม.1-3 (ทีม 2 คน) นักบินน้อย เด็กชายจักรกฤษณ์ จิบจันทร์ นางสาวสุรีรัตน์ ยิ่งยงชัย CEO
      เด็กหญิงวิภาวดี เหล่าเจริญ นางสาวสุรีรัตน์ ยิ่งยงชัย CEO
71 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ชั้น ม.1-3 (ทีม 2 คน) นักบินน้อย เด็กชายกิตติ จุลเหลา นางสาวสุรีรัตน์ ยิ่งยงชัย CEO
      เด็กหญิงญาณิศา เจริญทรัพย์ นางสาวสุรีรัตน์ ยิ่งยงชัย CEO
72 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 วิทยาศาสตร์ เด็กชายรชตะ ชาภักดี นางพรประภา รัชตะธนิตกุล CEO
      เด็กหญิงณิชย์กานต์ เขียวอ่อน นายศิริเกียรติ รูปศรี CEO
      เด็กหญิงนิษฐกานต์ คำเพราะ CEO
73 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 วิทยาศาสตร์ เด็กหญิงขนิฐา เชื้อบุญมา นางสาวสุรีรัตน์ ยิ่งยงชัย CEO
      เด็กหญิงกิตติยากร ส่งเสริม นางสาวสุรีรัตน์ ยิ่งยงชัย CEO
      เด็กหญิงมัลลิกา เงาศรี นางสาวสุรีรัตน์ ยิ่งยงชัย CEO
74 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 วิทยาศาสตร์ เด็กหญิงกาญจนา นางวัชราภรณ์ วงศ์ประสาร CEO
      เด็กหญิงปรียานันท์ สายวงศ์ CEO
      เด็กหญิงวีร์สุดา สัตย์ซื่อ นายวสุ CEO
75 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 วิทยาศาสตร์ เด็กหญิงญาณิศา เจริญทรัพย์ นางญาณิกา ลาประวัติ CEO
      เด็กหญิงสุภาพร คุณธรรม นางญาณิกา ลาประวัติ CEO
      เด็กหญิงสมจิตร วงษ์แก้ว นางสาวสุรีรัตน์ ยิ่งยงชัย CEO
76 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 วิทยาศาสตร์ เด็กชายสิทธิโชค จันทาพูน นางวัชราภรณ์ CEO
      เด็กหญิงชมภูนุช ศรีหาบุตร นายวสุ วงศ์ประสาร CEO
      เด็กหญิงแทนขวัญ โสวภาค CEO
77 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 วิทยาศาสตร์ เด็กหญิงอรกานต์ ทุมแถว นางสาวสุรีรัตน์ ยิ่งยงชัย CEO
      เด็กหญิงรัฐพร เลื่อนฤทธิ์ นายไพรัช ก้านเกษ CEO
      เด็กหญิงวงศวรรค์ หารคำมูล CEO
78 การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 วิทยาศาสตร์ เด็กหญิงกัญพัชร มาพงษ์ นายศิริเกียรติ รูปศรี CEO
      เด็กหญิงสุวิดา วิชาราช นางสุจินดา รูปศรี CEO
      เด็กชายกฤษฎากรณ์ วงษาชัย CEO
79 ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 วิทยาศาสตร์ เด็กชายรัฐศรัณย์ แสงลับ นายศิริเกียรติ รูปศรี CEO
      เด็กชายญาณวิทย์ แก้วโสพรม นางสุจินดา รูปศรี CEO
80 ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 วิทยาศาสตร์ เด็กชายณัฐศักดิ์ สุขวงศ์ นายไพรัช ก้านเกษ CEO
      เด็กชายวัชระพล โพธิ นางสาวสุรีรัตน์ ยิ่งยงชัย CEO
81 เดี่ยวโปงลาง (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 วัฒนธรรมอีสาน เด็กชายธราเทพ เพียซุย นายกฤษณะ เพียซุย CEO
82 เดี่ยวโหวด (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 วัฒนธรรมอีสาน เด็กชายพงษ์ธวัช สุขเสริม นายกฤษณะ เพียซุย CEO
83 เดี่ยวพิณ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 วัฒนธรรมอีสาน เด็กชายสิทธิศักดิ์ พุดซ้าย นางกฤษณะ เพียซุย CEO
84 เดี่ยวแคน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 วัฒนธรรมอีสาน เด็กชายพลภัทร ทองลือ นายกฤษณะ เพียซุย CEO
85 วงดนตรีพื้นเมือง โปงลาง (ทีม 30 คน) ชั้น ป.1-6 วัฒนธรรมอีสาน เด็กหญิงชลนิการณ์ บำรุงภักดี นางธนภรณ์ สิมมา CEO
      เด็กหญิงนันทกานต์ เสาร์ชัย CEO
      เด็กหญิงกิตติยา พื้นพรม CEO
      เด็กหญิงอภิญญา พลศักดิ์ CEO
      เด็กหญิงคีตภัทร ทัดเทียม CEO
      เด็กหญิงปวิชญาดา อัมภรัตน์ นางสาวศุภกานต์ บุญสุข CEO
      เด็กหญิงกมลวรรณ บุญศักดิ์ CEO
      เด็กหญิงปรีชญา ลินลาด CEO
      เด็กหญิงอัลชลิตา บุตรประโคน CEO
      เด็กหญิงชดานันท์ เอกศิริ CEO
      เด็กชายอัจฉริยะ จันทร์เลื่อน CEO
      เด็กหญิงธลัสนันท์ บัวหอม CEO
      เด็กชายธนพล อุบลกิจ นางสุจินดา รูปศรี CEO
      เด็กหญิงสโรสินี วงแก้ว CEO
      เด็กชายสิทธิศักดิ์ พุดซ้าย CEO
      เด็กชายณัฐวุฒิ ภาดี CEO
      เด็กชายชินดนัย ตังสุข นายสุทธิศักดิ์ แสนทวีสุข CEO
      เด็กชายสมัชญ์ ภูติยา CEO
      เด็กชายจิรพัฒน์ เสียงหวาน CEO
      เด็กหญิงวรัญญา ตะเคียน CEO
      เด็กชายพงษ์ธวัช สุขเสริม CEO
      เด็กชายธราเทพ เพียซุย CEO
      เด็กชายปรัญชัย ทองคำ CEO
      เด็กชายท๊อป ชาภักดี นายศิริเกียรติ รูปศรี CEO
      เด็กชายสุวรรณภูมิ กิ่งคำ นายกฤษณะเพียซุย CEO
      เด็กชายพลภัทร ทองลือ CEO
      เด็กหญิงปัทมวรรณ พันธ์อุ่น นางพรประภา รัชตะธนิตกุล CEO
      เด็กหญิงวาสนา ตะเคียน CEO
      เด็กหญิงวรัญญา แก้วคำ CEO
      เด็กหญิงวรัญญา แจ้อุบล CEO
86 ซอด้วง (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ เด็กชายสิทธิโชค จันทาพูน นายสิทธิศักดิ์ แสนทวีสุข CEO
87 ซออู้ (เดี่ยว)ชั้น ป.1-6 ศิลปะ เด็กหญิงปานไพลิน ทองทวี นายสิทธิศักดิ์ แสนทวีสุข CEO
88 ขิม 7 หย่อง (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ เด็กหญิงจีรภัทร สาลีพวง นายสุทธิศักดิ์ แสนทวีสุข CEO
89 ขับร้องเพลงไทย (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ เด็กหญิงปียะภานี ศรีสุวรรณ นางพรประภา รัชตะธนิตกุล CEO
90 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ชั้น ป.1-6 ศิลปะ เด็กชายกิตติพัฒน์ แสงงาม นายกฤษณะเพียซุย CEO
91 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ชั้น ป.1-6 ศิลปะ เด็กหญิงปิยะภาณี ศรีสุวรรณ นายกฤษณะ เพียซุย CEO
92 ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-6 ศิลปะ เด็กหญิงสุมิตา จันใด นายกฤษณะ เพียซุย CEO
93 ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ม.1-3 ศิลปะ เด็กชายรชตะ ทองลือ นายสิทธิศักดิ์ แสนทวีสุข CEO
      CEO
94 ขับร้องเพลงสากล ชาย ชั้น ป.1-6 ศิลปะ เด็กชายวรเทพ ทาระ นายกฤษณะ เพียซุย CEO
95 ขับร้องเพลงสากล หญิง ชั้น ป.1-6 ศิลปะ เด็กหญิงสุมิตา จันใด นายกฤษณะ เพียซุย CEO
96 ขับร้องเพลงสากล ชาย ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กชาย นางบุษยมาส ทองเกลี้ยง CEO
97 ขับร้องเพลงสากล หญิง ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงณัฐจิรา อินทรี นายกฤษณะเพียซุย CEO
98 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ชั้น ป.1-6 ศิลปะ เด็กหญิงจิรภิญญา นัยนิจ นายกฤษณะ เพียซุย CEO
99 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงกิตติยากร ส่งเสริม นางบุษยมาส ทองเกลี้ยง CEO
100 ศิลปสร้างสรรค์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงกรวรรณ สังลา นายเกรียงไกร ไชยสัตย์ CEO
101 ศิลปสร้างสรรค์ (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ เด็กหญิงพฤกษา แขวงเมือง นายเกรียงไกร ไชยสัตย์ CEO
102 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงเบญจมาศ น่วมปฐม นางบุษยมาส ทองเกลี้ยง CEO
103 เขียนภาพไทยประเพณี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงจุฑามาศ บุญพอ นางบุษยมาส ทองเกลี้ยง CEO
104 วาดภาพลายเส้น Drawing (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กชายไพบูลย์ นนทา นางบุษยมาส ทองเกลี้ยง CEO
105 ประติมากรรมลอยตัว (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กชายฤทธิ์ณรงค์ ชาวขอนแก่น นางบุษยมาส ทองเกลี้ยง CEO
      เด็กชายทศพร ชาติผา นางบุษยมาส ทองเกลี้ยง CEO
      เด็กชายอุดมศักดิ์ สุระเสน นางบุษยมาส ทองเกลี้ยง CEO
106 รำวงมาตรฐาน (ทีม 8-10 คน) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ เด็กชายณัฐพันธ์ พลศักดิ์ นางพรประภา รัชตะธนิตกุล CEO
      เด็กชายวรโชติ ขันธ์ขวา นางปัณฑิตา ศิริศักดิ์เสนา CEO
      เด็กชายธนากร นางพัชรี มั่นปรีอ่อน CEO
      เด็กหญิงวรัญญา ตะเคียน นางพรประภา รัชตะธนิตกุล CEO
      เด็กหญิงปัทมวรรณ พันธ์อุ่น นางพรประภา รัชตะธนิตกุล CEO
      เด็กหญิงนันทกานต์ เสาร์ชัย นางปัณฑิตา ศิริศักดิ์เสนา CEO
      เด็กหญิงชลนิการณ์ บำรุงภักดี นางพรประภา รัชตะธนิตกุล CEO
      เด็กหญิงกิตติยา พื้นพรม นางปัณฑิตา ศิริศักดิ์เสนา CEO
      เด็กชายชุติพล ส่งเสริม นางพรประภา รัชตะธนิตกุล CEO
      เด็กชายภูวฤทธิ์ สิมณี นางพรประภา รัชตะธนิตกุล CEO
107 ระบำมาตรฐาน (ทีม 6-12คน) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ เด็กหญิง นางพรประภา รัชตธนิตกุล CEO
      เด็กหญิง นางพรประภา รัชตธนิตกุล CEO
      เด็กหญิง นางปัณฑิตา ศิริศักดิ์เสนา CEO
      เด็กหญิง นางปัณฑิตา ศิริศักดิ์เสนา CEO
      เด็กหญิง นางพรประภา รัชตธนิตกุล CEO
      เด็กหญิง นางปัณฑิตา ศิริศักดิ์เสนา CEO
      เด็กหญิง นางพรประภา รัชตธนิตกุล CEO
      เด็กหญิง นางพรประภา รัชตธนิตกุล CEO
      เด็กหญิง นางพรประภา รัชตธนิตกุล CEO
      เด็กหญิง นางปัณฑิตา ศิริศักดิ์เสนา CEO
      เด็กหญิง นางปัณฑิตา ศิริศักดิ์เสนา CEO
      เด็กหญิง นางพรประภา รัขตะธนิตกุล CEO
108 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ (ทีมไม่เกิน 12 คน) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ เด็กหญิงปัทมวรรณ พันธ์อุ่น นางพรประภา รัชตะธนิตกุล CEO
      เด็กหญิงวาสนา ตะเคียน นางปัณฑิตา ศิริศักดิ์เสนา CEO
      เด็กหญิงวรัญญา แก้วคำ นางพรประภา รัชตะธนิตกุล CEO
      เด็กหญิงวรัญญา แจ้อุบล นางปัณฑิตา ศิริศักดิ์เสนา CEO
      เด็กหญิงชลนิการณ์ บำรุงภักดี นางพรประภา รัชตะธนิตกุล CEO
      เด็กหญิงนันทกานต์ เสาร์ชัย นางปัณฑิตา ศิริศักดิ์เสนา CEO
      เด็กหญิงกิตติยา พื้นพรม นางพรประภา รัชตะธนิตกุล CEO
      เด็กหญิงอภิญญา พลศักดิ์ นางปัณฑิตา ศิริศักดิ์เสนา CEO
      เด็กหญิงคีตภัทร ทัดเทียม นางพรประภา รัชตะธนิตกุล CEO
      เด็กหญิงปวีชญาดา นางพัชรี มั่นปรีอ่อน CEO
      เด็กหญิงกมลวรรณ บุญศักดิ์ นางพรประภา รัชตะธนิตกุล CEO
      เด็กหญิงปรีชญา ลินลาด นางพรประภา รัชตะธนิตกุล CEO
109 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (ทีมไม่เกิน 16 คน) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ เด็กชายธนพล อุบลกิจ นางพรประภา รัชตะธนิตกุล CEO
      เด็กหญิงปัทมวรรณ พันธ์อุ่น นางพรประภา รัชตะธนิตกุล CEO
      เด็กหญิงวาสนา ตะเคียน นางพรประภา รัชตะธนิตกุล CEO
      เด็กหญิงวรัญญา แก้วคำ นางปัณฑิตา ศิริศักดิ์เสนา CEO
      เด็กหญิงวรัญญา แจ้อุบล นางพรประภา รัชตะธนิตกุล CEO
      เด็กหญิงชลนิการณ์ บำรุงภักดี นางปัณฑิตา ศิริศักดิ์เสนา CEO
      เด็กหญิงนันทกานต์ เสาร์ชัย นางพรประภา รัชตะธนิตกุล CEO
      เด็กหญิงกิตติยา พื้นพรม นางปัณฑิตา ศิริศักดิ์เสนา CEO
      เด็กหญิงอภิญญา พลศักดิ์ นางพรประภา รัชตะธนิตกุล CEO
      เด็กหญิคีตภัทร ทัดเทียม นางปัณฑิตา ศิริศักดิ์เสนา CEO
      เด็กหญิงปรีชญาดา อัมภรัตน์ นางพรประภา รัชตะธนิตกุล CEO
      เด็กหญิงกมลวรรณ บุญศักดิ์ นางปัณฑิตา ศิริศักดิ์เสนา CEO
      เด็กหญิงปรีชญา ลินลาด นางพรประภา รัชตะธนิตกุล CEO
      เด็กหญิงวรัญญา นางพัชรี มั่นปรีอ่อน CEO
      เด็กหญิงชุดานันท์ เอกศิริ นางพรประภา รัชตะธนิตกุล CEO
110 การแสดงตลก (ทีม 3-5 คน) ชั้น ป.1-ม.3 ศิลปะ เด็กชายสรายุทธ สิงห์สิทธิ์ นางสุวณี ธานี CEO
      เด็กหญิงปาริชาติ พละศักดิ์ CEO
      เด็กชายจิระศักดิ์ เชื้อหลง CEO
      เด็กชายณัฐพัฒน์ คำชาลี นางปัณฑิตา ศิริศักดิ์เสนา CEO
      เด็กหญิงสุมิตา จันได นายไพรัช ก้านเกษ CEO
111 ภาพยนตร์สั้น (ทีม 5 คน) ชั้น ป.1-6 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ระศร นางสุวณี ธานี CEO
      เด็กชายจิรวัฒน์ ทองลือ นางระคน สูงโฮง CEO
      เด็กหญิงชลณิชา พละศักดิ์ นายโอภาส ศรีขาว CEO
      เด็กหญิงรินลดา มาสูงชน CEO
      เด็กหญิงชนาภรณ์ สิงห์คา CEO
112 มารยาทไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กชายภูมิรภี แก้วโบราณ นางสมหมาย ราชบุญคุณ CEO
      เด็กหญิงวิรัลยุพา มีบุญ CEO
113 มารยาทไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 สังคมศึกษาฯ เด็กชายชญานนท์ สำราญ นางสมหมาย ราชบุญคุณ CEO
      เด็กหญิงนาถลดา จวงพันธ์ นางระคน สูงโฮง CEO
114 มารยาทไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงจุฑามาส สีโห้ นางนงคราญ ละเลิศ CEO
      เด็กชายภูวดล บุดดาหน นายสมัย สายราช CEO
115 เพลงคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงพุธิตา ลิ้มสุวรรณ นางรำไพ อดทน CEO
      เด็กหญิงเพชรลดา ช่วงชัย นางสมหมาย ราชบุญคุณ CEO
      เด็กหญิงพิมพกานต์ สุวรรณสุข นางสาวนงลักษณ์ พละศักดิ์ CEO
      CEO
      CEO
116 เพลงคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.4-6 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงศิริพัชชา พิมพา นางระคน สูงโฮง CEO
      เด็กหญิงธันยพร บรรเทิง นายสำราญ ตรีคำ CEO
      เด็กหญิงปุญณิศา สาริกา CEO
      เด็กหญิงดารกาชนก บุญนำ CEO
      เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรศิลป์ CEO
117 เพลงคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ม.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงปราณี แสงสาย นางนงคราญ ละเลิศ CEO
      เด็กหญิงพรพิมล ทองสุ CEO
      เด็กหญิงสมจิตร วงษ์แก้ว นางบุษยมาส ทองเกลี้ยง CEO
      เด็กหญิงขนิษฐา เชื้อบุญมา CEO
      เด็กหญิงสุกันยา วงษ์ใหญ่ CEO
118 โครงงานคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กชายสุชาครีย์ ศรีโพนทอง นางสมหมาย ราชบุญคุณ CEO
      เด็กหญิงพุทธิตา ลิ้มสุวัฒน์ นางรำไพ อดทน CEO
      เด็กหญิงเพชรลดา ช่วงชัย นางสมหมาย ราชบุญคุณ CEO
      เด็กหญิงพิมพกานต์ สุวรรณสุข นางรำไพ อดทน CEO
      เด็กหญิงเปร่งประกาย กัณหารินทร์ นางสาวนงลักษณ์ พละศักดิ์ CEO
119 โครงงานคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.4-6 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงธัญญารัตน์ เงาศรี นายสำราญ ตรีคำ CEO
      เด็กหญิงทิตยาภรณ์ วงศ์ประสาร นางสมหมาย ราชบุญคุณ CEO
      เด็กหญิงญาราภรณ์ สรรพศรี นายสำราญ ตรีคำ CEO
      เด็กชายอดุลวิทย์ ไชยสิทธิ์ นางสมหมาย ราชบุญคุณ CEO
      เด็กชายพิพรรธณ์ เอี่ยมปราณีต นายสำราญ ตรีคำ CEO
120 ละครคุณธรรม (ทีม 15-20 คน) ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ CEO
      CEO
      CEO
      CEO
      CEO
      CEO
      CEO
      CEO
      CEO
      CEO
      CEO
      CEO
      CEO
      CEO
      CEO
      CEO
      CEO
      CEO
121 เล่านิทานคุณธรรม (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงพิมพกานต์ สุวรรณสุข นางรำไพ อดทน CEO
122 เล่านิทานคุณธรรม (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ระศร นางสุวณี ธานี CEO
123 สวดมนต์บาลีแปลไทย (ทีม 10 คน) ชั้น ป.1-ม.3 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงกัลย์กมล สารคาม นางระคน สูงโฮง CEO
      เด็กหญิงมิ่งกมล งามรัตนศักดิ์ นายสำราญ ตรีคำ CEO
      เด็กหญิงวันฟ้า รองสุพรรณ CEO
      เด็กหญิงภัทราภรณ์ ศิลาเณร CEO
      เด็กหญิงเบญจรัตน์ บุญสาร CEO
      เด็กหญิงศรีพร สุภาพ CEO
      เด็กหญิงอรจิรา ไชยชาติ CEO
      เด็กหญิงสุรัตดา เกตุชาติ CEO
      เด็กหญิงปราณปรียา หมายมั่น CEO
      เด็กหญิงรติมา วิมลสุข CEO
124 สวดมนต์บาลีแปลอังกฤษ (ทีม 10 คน) ชั้น ม.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิง นางนงคราญ ละเลิศ CEO
      เด็กหญิง นางสมหมาย ราชบุญคุณ CEO
      เด็กหญิง นายสำราญ ตรีคำ CEO
      เด็กหญิง นางสาวนงลักษณ์ พละศักดิ์ CEO
      เด็กหญิง CEO
      เด็กหญิง CEO
      เด็กหญิง CEO
      เด็กหญิง CEO
      เด็กหญิง CEO
      เด็กหญิง CEO
125 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 สุขศึกษาฯ เด็กหญิงอัลชลิตา พุ่มพฤกษา นายสุรพล พลศักดิ์ CEO
      เด็กหญิงนาราภัทร คชแพทย์ CEO
126 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 สุขศึกษาฯ เด็กหญิงดวงใจ กิ่งมณี นางนงคราญ ละเลิศ CEO
      เด็กหญิงจุฑามาศ บุญพอ นายสมัย สายราช CEO