สรุปเหรียญนักเรียนตัวแทน CEO โรงเรียนบ้านดูนสิม (อสพป.๘) กลุ่มโรงเรียน มิตรภาพกันทรารมย์
ที่ กิจกรรม (ช่วงชั้น) กลุ่มสาระชื่อนักเรียน ผู้ฝึกสอน ตัวแทน
1 จักสานไม้ไผ่ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ เด็กชายธงชัย นางวันนา ศรเพ็ชร CEO
      เด็กชายศราวุธ ดวงจันทร์ CEO
      เด็กชายเกศศักดา จันทร์ดวง CEO
2 ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ (ไม่เกิน 6 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงจินดามณี นาบำรุง นางสาวนิศานาท ทองทวี CEO
      เด็กหญิงจีรนันท์ สายสุนา นางผุสดี ทองทวี CEO
      เด็กหญิงวิภาพร ประเสริฐพงษ์ นางอรทัย อังคะสี CEO
      เด็กหญิงพรรณนิภา สิมณี นางนางเสาวคนธ์ ทองสุข CEO
      เด็กหญิงรุจิรดา ทองก่ำ นางรวงทอง บรรทะโก CEO
      เด็กหญิงพรพิมล นิลเนตร นางทัศนีย์ บุญศักดิ์ CEO
3 โครงงานอาชีพ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงวรรณวิสา จิรดิลก นางสาวจิรฐา ศรีอาจ CEO
      เด็กหญิงปริยฉัตร แก้วพวง นางผุสดี ทองทวี CEO
      เด็กชายคุนานน สุดโสม นางสาวนิศานารถ ทองทวี CEO
4 โครงงานอาชีพ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงประภาพร สุขสิงห์ นางสาวจิรฐา ศรีอาจ CEO
      เด็กหญิงกนกวรรณ นนท์ใส นางผุสดี ทองทวี CEO
      เด็กหญิงชลธิชา วันตา นางสาวนิศานารถ ทองทวี CEO
5 การจัดสวนถาดแบบชื้น (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ เด็กชายพีรณัฐ ไทยเกษม นายวัชรากร พิมพ์ขาว CEO
      เด็กชายวันชัย ขวาชัยวี นายดำรงค์ เงาศรี CEO
      เด็กชายศราวุธ ดวงจันทร์ CEO
6 การแปรรูปอาหาร (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงศิริยาพร ภูผา นางจิรฐา ศรีอาจ CEO
      เด็กหญิงเสาวภา พากเพียร นางสุริยาพร หอมจันทร์ CEO
      เด็กหญิงกรกนก จินโจ นางผุสดี ทองทวี CEO
7 การแปรรูปอาหาร (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงสุปราณี วิลา นางผุสดี ทองทวี CEO
      เด็กหญิงนันทิยา มาชัย นางสุริยาพร หอมจันทร์ CEO
      เด็กหญิงปิยะธิดา ดีสุข นางสาวจิรฐา ศรีอาจ CEO
8 ทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงศศิวิมล ทองทิพย์ นางสุริยาพร หอมจันทร์ CEO
      เด็กหญิงอาทิตยาพร เทียมทัด นางผุสดี ทองทวี CEO
      เด็กหญิงมะลิวัลย์ นางสาวจิรฐา ศรีอาจ CEO
9 ทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงชลธิชา วันตา นางสุริยาพร หอมจันทร์ CEO
      เด็กหญิงกนกวรรณ นนใส นางผุสดี ทองทวี CEO
      เด็กหญิงนนทิยา มาชัย นางสาวจิรฐา ศรีอาจ CEO
10 ทำอาหารคาวจานเดียว ประเภทข้าว และอาหารหวาน ขนมไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงทานตะวัน สีส่วน นางสุริยาพร หอมจันทร์ CEO
      เด็กหญิงวิชิตา บุญประกอบ นางผุสดี ทองทวี CEO
      เด็กหญิงจรินญา มาพงษ์ นางสาวจิรฐา ศรีอาจ CEO
11 การแกะสลักผลไม้ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงพรพิมล นิลเนตร นางสาวจิรฐา ศรีอาจ CEO
      เด็กหญิงจินดามณี นาบำรุง CEO
      เด็กหญิงจีรนันท์ สายสุนา CEO
12 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (ทีม 6 คน) ชั้น ป.1-3 พัฒนาผู้เรียน เด็กชายธีรพล แก้วมานะ นางสุริยาพร หอมจันทร์ CEO
13 หนังสือเล่มเล็ก (ทีม 3 คน) ชั้น ป. 4-6 พัฒนาผู้เรียน เด็กหญิงมะลิวัลย์ ห่วงเพชร นางพรนิภา บุญใส CEO
      เด็กหญิงศศิวิมล ทองทิพย์ CEO
      เด็กหญิงทิพรัตน์ แดนขนาน CEO
14 หนังสือเล่มเล็ก(ทีม 3 คน) ชั้น ม. 1-3 พัฒนาผู้เรียน เด็กหญิงสุวิภา สะอาด นางพรนิภา บุญใส CEO
      เด็กหญิงเบญจมาศ อัมภรัตน์ CEO
      เด็กหญิงมนทิราลัย ศรเพชร CEO
15 ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 พัฒนาผู้เรียน เด็กหญิงวิชิตา บุญประกอบ นางพรนิภา บุญใส CEO
      เด็กหญิงวรรณวิสา จิรดิลก CEO
      เด็กหญิงจีรนันท์ สายสุนา CEO
16 ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 พัฒนาผู้เรียน เด็กหญิงประภาพร สุขสิงห์ CEO
      เด็กหญิงพรพิมล นิลเนตร CEO
      เด็กหญิงจิรนันท์ สายสุนา CEO
      เด็กหญิงจิรนันท์ สายสุนา CEO
17 อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 คณิตศาสตร์ เด็กชายอนุรักษ์ ทองทิพย์ นางรวงทอง บรรทะโก CEO
18 อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์ เด็กหญิงอุมาพร สุขอ้วน นายสุริยพงษ์ นันทา CEO
19 อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 คณิตศาสตร์ เด็กหญิงสุวิภา สะอาด นายวัชรากร พิมพ์ขาว CEO
20 คิดเลขเร็ว (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 คณิตศาสตร์ เด็กชายอติชาต หอมสมบัติ นางรวงทอง บรรทะโก CEO
21 คิดเลขเร็ว (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 คณิตศาสตร์ เด็กหญิงเบญจมาศ อัมภรัตน์ นายวัชรากร พิมพ์ขาว CEO
22 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 คอมพิวเตอร์ เด็กหญิงชฎาทิพย์ แก้วมณี นายขจรศักดิ์ ขันบุญ CEO
      เด็กชายธาวิน แก้วมณี นายขจรศักดิ์ ขันบุญ CEO
23 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 คอมพิวเตอร์ เด็กชายชาญชัย ประสรรแก้ว นายขจรศักดิ์ ขันบุญ CEO
      เด็กชายกอบโชค สังวาลยื นายขจรศักดิ์ ขันบุญ CEO
24 การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ E-book (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 คอมพิวเตอร์ เด็กชายกอบโชค สังวาลย์ นายขจรศักดิ์ ขันบุญ CEO
      เด็กหญิงประภาพร สุขสิงห์ นายขจรศักดิ์ ขันบุญ CEO
25 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 คอมพิวเตอร์ เด็กหญิงศศิวิมล ทองทิพย์ นายขจรศักดิ์ ขันบุญ CEO
      เด็กหญิงจริญญา มาพงศ์ นายขจรศักดิ์ ขันบุญ CEO
26 การปั้นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) ปฐมวัย เด็กหญิงจุฐารัตน์ นางจินตนา นันทา CEO
      เด็กหญิงณธิดา พรมมา นางจินตนา นันทา CEO
      เด็กชายวัชรพล พันธุ์ขาว CEO
27 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ (ทีม 3 คน) ปฐมวัย เด็กหญิงธิดาพร พูนทา นางวันนา ศรเพ็ชร CEO
      เด็กหญิงทัดพิชา มะลิวัลย์ CEO
      เด็กหญิงพรเพ็ญ นางวันนา ศรเพ็ชร CEO
28 คัดลายมือสื่อภาษาไทย (เดี่ยว) ระดับ ป.1-3 ภาษาไทย เด็กชายคณิสรา สุขอ้วน นางสุริยาพร หอมจันทร์ CEO
29 คัดลายมือสื่อภาษาไทย (เดี่ยว) ระดับ ป.4-6 ภาษาไทย เด็กหญิงศิริยาพร ภูผา นางพรนิภา บุญใส CEO
30 คัดลายมือสื่อภาษาไทย (เดี่ยว) ระดับ ม.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงพรพิมล นิลเนตร นางพรนิภา บุญใส CEO
31 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงชาลิสา วงษ์พีระ นางรวงทอง บรรทะโก CEO
32 เรียงร้อยถ้อยความ (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย เด็กหญิงมะลิวัลย์ ห่วงเพชร นางพรนิภา CEO
33 เรียงร้อยถ้อยความ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงจีรนันท์ สายสุนา นางพรนิภา บุญใส CEO
34 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงคณิสรา สุขอ้วน นางรวงทอง บรรทะโก CEO
35 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงคณิสรา สุขอ้วน นางรวงทอง บรรทะโก CEO
      เด็กชายอนุรักษ์ ทองทิพย์ นางสุริยาพร หอมจันทร์ CEO
      เด็กชายธีรพล แก้วมานะ นางสาวทัศนีย์ บุญศักดิ์ CEO
36 ทำอาหาร (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กหญิงปานไพริน แสงทอง นางสาวจิรฐา ศรีอาจ CEO
      เด็กหญิงธีรดา หอมสมบัติ นางผุสดี ทองทวี CEO
      เด็กหญิงธีรดา หอมสมบัติ นางสุริยาพร หอมจันทร์ CEO
37 สวนถาดแบบชื้น (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายสุริยะ พากเพียร นายดำรงค์ เงาศรี CEO
      เด็กชายธีรนันท์ บุตราช CEO
      เด็กชายอมรฤทธิ์ ศรีพิทักษ์ CEO
38 สวนถาดแบบแห้ง (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายนิพนธ์ พิลาสุข นายดำรงค์ เงาศรี CEO
      เด็กชายตะวัน ศรีแก้วกุล CEO
      เด็กชายอรรถกร โพธิ์ทิพย์ CEO
39 หนังสือเล่มเล็ก (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 (บกพร่องทางการเรียนรู้) การศึกษาพิเศษ เด็กชายอรรถกร โพธิ์ทิพย์ นางพรนิภา บุญใส CEO
      เด็กชายตะวัน CEO
      เด็กชายธีระภัทร คณะรัชร์ CEO
40 หนังสือเล่มเล็ก (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 (บกพร่องทางการเรียนรู้) การศึกษาพิเศษ เด็กหญิงกนกวรรณ นนใส CEO
      เด็กหญิงปิยะธิดา ดีสุข CEO
      เด็กหญิงชลธิชา วันตา นางพรนิภา บุญใส CEO
41 การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายอมรฤทธ์ ศรีพิทักษ์ นางสาวสุพิชฌา สมปาน CEO
42 การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กหญิงกนกวรรณ นนท์ใส นางสาวสุพิชฌา สมปาน CEO
43 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายตะวัน ศรีแก้วกุล นางพรนิภา บุญใส CEO
44 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายนิพนธ์ พิลาสุข นางสาวสุพิชฌา สมปาน CEO
45 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กหญิงเกศรินทร์ ศรีสุข นางผุสดี ทองทวี CEO
46 มารยาทงามอย่างไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายสุริยะ พากเพียร นางสาวสุพิชฌา สมปาน CEO
      เด็กหญิงธีรญา หอมสมบัติ นางนางเสาวคนธ์ ทองสุข CEO
47 เครื่องร่อนแบบเดินตาม (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 นักบินน้อย เด็กชายปิยะวัฒน์ มะลิวัลย์ นางสาวทัศนีย์ บุญศักดิ์ CEO
      เด็กชายธีระพล แก้วมานะ นางรวงทอง บรรทะโก CEO
48 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 วิทยาศาสตร์ เด็กหญิงสุวิภา สะอาด นางจิรฐา ศรีอาจ CEO
      เด็กหญิงเบญจมาศ อัมภรัตน์ CEO
      เด็กชายกฤษณะ กงทับ CEO
49 ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 วิทยาศาสตร์ เด็กชายสันติภาพ จีนารัตน์ นางจิรฐา ศรีอาจ CEO
      เด็กชายสุวรรณชาติ สุขอ้วน นางจิรฐา ศรีอาจ CEO
50 ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 วิทยาศาสตร์ เด็กชายชาญชัย ประสรรแก้ว CEO
      เด็กชายกฤษณะ กงทับ นางจิรฐา ศรีอาจ CEO
51 เดี่ยวโปงลาง (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 วัฒนธรรมอีสาน เด็กหญิงแก้มแก้ว สุขแสวง นายสุริยพงษ์ นันทา CEO
52 เดี่ยวโปงลาง (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 วัฒนธรรมอีสาน เด็กชายพิภัตชัย แก้วมณี นายสุริยพงษ์ นันทา CEO
53 เดี่ยวโหวด (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 วัฒนธรรมอีสาน เด็กชายพรเทพ สายสุนา นายสุริยพงษ์ นันทา CEO
54 เดี่ยวโหวด (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 วัฒนธรรมอีสาน เด็กชายชาญชัย ประสรรแก้ว นายสุริยพงษ์ นันทา CEO
55 เดี่ยวพิณ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 วัฒนธรรมอีสาน เด็กชายพัชรพล สารสูงเนิน นายสุริยพงษ์ นันทา CEO
56 เดี่ยวพิณ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 วัฒนธรรมอีสาน เด็กชายพิภัตชัย แก้วมณี นายสุริยพงษ์ นันทา CEO
57 เดี่ยวแคน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 วัฒนธรรมอีสาน เด็กชายพัชรพล สารสูงเนิน นายสุริยพงษ์ นันทา CEO
58 เดี่ยวแคน (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 วัฒนธรรมอีสาน เด็กชายชาญชัย ประสรรแก้ว นายสุริยพงษ์ นันทา CEO
59 ขลุ่ยเพียงออ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ เด็กชายพรเทพ สายสุนา นางจินตนา นันทา CEO
60 การประกวดวงดนตรีสตริง (ทีม 3-6 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กชายชาลี ดำรงค์ CEO
      เด็กชายพิภัตชัย แก้วมณี CEO
      เด็กชายชาญชัย ประสรรแก้ว CEO
      เด็กชายกอบโชค สังวาลย์ CEO
      เด็กหญิงสุวิภา สะอาด CEO
      เด็กชายธีรธร หินแดง นายดำรงค์ เงาศรี CEO
61 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กชายพิภัตชัย แก้วมณี นายดำรง เงาศรี CEO
62 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงเกศรินทร์ ศรีสุข นางผุสดี ทองทวี CEO
      CEO
63 ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-6 ศิลปะ เด็กชายพัชรพล สารสูงเนิน นางสาวสุพิชฌา สมปาน CEO
64 ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ม.1-3 ศิลปะ เด็กชายชาลี พวงจำปา นายดำรงค์ เงาศรี CEO
65 ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ม.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงสุวิภา สะอาด นางสาวสุพิชฌา สมปาน CEO
66 ขับร้องเพลงสากล หญิง ชั้น ป.1-6 ศิลปะ เด็กหญิงศศิวิมล ทองทิพย์ นางผุสดี ทองทวี CEO
67 ขับร้องเพลงสากล หญิง ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงมนทิราลัย ศรเพชร นางผุสดี ทองทวี CEO
68 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ชั้น ป.1-6 ศิลปะ เด็กหญิงปริยฉัตร แก้วพวง นายดำรง เงาศรี CEO
69 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กชายชาญชัย ประสรรแก้ว นายดำรง เงาศรี CEO
70 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงเบญจมาศ อัมภรัตน์ นางผุสดี ทองทวี CEO
71 ศิลปสร้างสรรค์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงพรสินี บุญจวง นางนิภา ทองแพรว CEO
72 ศิลปสร้างสรรค์ (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ เด็กหญิงเสาวภา พากเพียร นางนิภา ทองแพรว CEO
73 ศิลปสร้างสรรค์ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงกนกวรรณ นนใส นางนิภา ทองแพรว CEO
74 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงกัณฐิกา โพธิ์อินทร์ นางนิภา ทองแพรว CEO
75 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ เด็กหญิงธีรญา หอมสมบัติ นางนิภา ทองแพรว CEO
76 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงมนทิราลัย ศรเพชร นางนิภา ทองแพรว CEO
77 เขียนภาพไทยประเพณี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงสุวิภา สะอาด นางนิภา ทองแพรว CEO
78 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 ศิลปะ เด็กชายอนุรักษ์ ทองทิพย์ นางสุริยาพร หอมจันทร์ CEO
      เด็กหญิงณิชาพร ศรสนธิ นางสาวทัศนีย์ บุญศักดิ์ CEO
79 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กชายกฤษณะ กงทับ นางผุสดี ทองทวี CEO
      เด็กชายวันชัย ขวาชัยวี นางสาวนิศานาท ทองทวี CEO
80 วาดภาพลายเส้น Drawing (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กชายวันชัย เขตร์ขยัน นางนิภา ทองแพรว CEO
81 มารยาทไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กชายอนุรักษ์ ทองทิพย์ นางเสาวคนธ์ ทองสุข CEO
      เด็กหญิงชาลิสา วงศ์พีระ นางรวงทอง บรรทะโก CEO
82 มารยาทไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 สังคมศึกษาฯ เด็กชายพัชรพล สารสูงเนิน นางเสาวคนธ์ ทองสุข CEO
      เด็กหญิงจรินญา มาพงษ์ นางนางทองใบ แร่ไธสง CEO
83 มารยาทไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กชายเด็กชายกอบโชค สังวาลย์ นางเสาวคนธ์ ทองสุข CEO
      เด็กหญิงสุวิภา สะอาด นางทองใบ แร่ไธสงค์ CEO
84 เพลงคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงพรสินี บุญจวง นางสุริยาพร หอมจันทร์ CEO
      เด็กหญิงกัณสิกา โพธิ์อิน นางทัศนีย์ บุญศักดิ์ CEO
      เด็กหญิงจุฑามณี ศรีพิทักษ์ นางรวงทอง บรรทะโก CEO
      เด็กหญิงณัฏฐธิดา สนิท นางนางเสาวคนธ์ ทองสุข CEO
      เด็กหญิงศศินา แกมคำ CEO
85 เพลงคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.4-6 สังคมศึกษาฯ มะลิวัลย์ ห่วงเพชร นางเสาวคนธ์ ทองสุข CEO
      ศศิวิมล ทองทิพย์ นางทองใบ แร่ไธสง CEO
      เด็กหญิงอาทิตยาพร เทียมทัด นางทัศนีย์ บุญศักดิ์ CEO
      เด็กหญิงอุมาพร สุขอ้วน นางรวงทอง บรรทะโก CEO
      เด็กหญิงวรรณวิสา จิรดิลก CEO
86 เพลงคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ม.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงประภาพร สุขสิงห์ นางเสาวคนธ์ ทองสุข CEO
      เด็กหญิงชลธิชา วันตา นางทองใบ แร่ไธสง CEO
      เด็กหญิงมนทิราลัย ศรเพรช นางรวงทอง บรรทะโก CEO
      เด็กหญิงเบญจมาศ อัมภรัตน์ นางทัศนีย์ บุญศักดิ์ CEO
      เด็กหญิงกนกวรรณ นนใส CEO
87 เล่านิทานคุณธรรม (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงชาลิสา วงษ์พีระ นางสาวทัศนีย์ บุญศักดิ์ CEO
88 เล่านิทานคุณธรรม (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงกนกวรรณ นนท์ใส นางเสาวคนธ์ ทองสุข CEO
89 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 สุขศึกษาฯ เด็กหญิงมนทิราลัย ศรเพชร นายวัชรากร พิมพ์ขาว CEO
      เด็กหญิงประภาพร สุขสิงห์ CEO