สรุปเหรียญรางวัล การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับ CEO สพป.ศก.1 ปี 2559
กลุ่ม สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรม ภาพยนตร์สั้น (ทีม 5 คน) ชั้น ป.1-6
ที่ รางวัล โรงเรียน กลุ่ม CEO ชื่อนักเรียน ผู้ฝึกสอน ตัวแทน
1ทอง มารีวิทยา เอกชน เด็กชายศตนันท์ โคตรนันท์ นายปกรณ์วุฒิ ประจันทร์ CEO
2  มารีวิทยา เอกชน เด็กชายกนก แสงจันทร์ นายบุญรัตน์ บุญงาม CEO
3  มารีวิทยา เอกชน เด็กชายณชนก มิ่งบุญ นางอำไพ สอนตะคุ CEO
4  มารีวิทยา เอกชน เด็กชายปรเมศ ศรีชัย นางประยูร โคตรพันธ์ CEO
5  มารีวิทยา เอกชน เด็กชายวรดรชัย แก้วคำ นางธัญทิพย์ พงษ์ธนาทิพย์ CEO
6ทอง อนุบาลวัดพระโต หลวงพ่อโต เด็กหญิงณีรนุช วิเศษไชยานุสรณ์ นางจันทร์เพ็ญ อุ่นจิตรพันธุ์ CEO
7  อนุบาลวัดพระโต หลวงพ่อโต เด็กหญิงพิชญภา แสนสุข นายอดุลย์ศักดิ์ ล้อมพรม CEO
8  อนุบาลวัดพระโต หลวงพ่อโต เด็กหญิงอังคณา จักรวรรณพร นายวุฒิไกร จักรวรรณพร CEO
9  อนุบาลวัดพระโต หลวงพ่อโต เด็กชายธรณินทร์ ศรีด้วง CEO
10  อนุบาลวัดพระโต หลวงพ่อโต เด็กชายพศวีร์ อาจหาญ CEO
11ทอง บ้านก้านเหลือง สวนสมเด็จ เด็กชายจิตฐ์ติพงศ์ แดงสีดา นายประชัญ ชายหิน CEO
12  บ้านก้านเหลือง สวนสมเด็จ เด็กชายธิติภูมิ เมืองแก้ว นางสารภี ทะฦๅษี CEO
13  บ้านก้านเหลือง สวนสมเด็จ เด็กหญิงสิรินทรา สมสะอาด นางฑาริกา พันธ์จันทร์ CEO
14  บ้านก้านเหลือง สวนสมเด็จ เด็กหญิงภาวินีย์ อภัยวงศ์ นางสาวสุรีย์พร แสงขาว CEO
15  บ้านก้านเหลือง สวนสมเด็จ เด็กหญิงณัชชา นายศุภวัฒน์ รัศมี CEO
16ทอง บ้านโพนค้อ ศรีลำดวน เด็กหญิงปภาดา ศิริ CEO
17  บ้านโพนค้อ ศรีลำดวน เด็กหญิงสุธางค์รัตน์ เขตตะ CEO
18  บ้านโพนค้อ ศรีลำดวน เด็กชายจิรายุทธ ศรีสุวรรณ์ CEO
19  บ้านโพนค้อ ศรีลำดวน เด็กหญิงณัชชา คำผง CEO
20  บ้านโพนค้อ ศรีลำดวน เด็กหญิงบัณฑิตา รักษาศิลป์ นางนิตยา มารยาท CEO
21ทอง จินดาวิทยาคาร ๓ ศรีลำดวน เด็กชายณัฐชัย จันทร์เรือง นายณรงค์ ฤทธิ์เดช CEO
22  จินดาวิทยาคาร ๓ ศรีลำดวน เด็กชายรณชัย ใจธรรม CEO
23  จินดาวิทยาคาร ๓ ศรีลำดวน เด็กหญิงสุภาพร สุพรรณ์ นางเยาวลักษณ์ พฤกษา CEO
24  จินดาวิทยาคาร ๓ ศรีลำดวน เด็กหญิงชนาภา จันทะศรี CEO
25  จินดาวิทยาคาร ๓ ศรีลำดวน เด็กหญิงนัทมน นามวงศ์ นางเบญจพร จันทะศรี CEO
26ทอง บ้านค้อเมืองแสน ยางชุมฯ เด็กชายเด็กชายธีรภัทร วงษ์มณี นางสาวอโณทัย ไชยพิมพ์ CEO
27  บ้านค้อเมืองแสน ยางชุมฯ เด็กชายเมธัส แก้วคำ นายวัชรินทร์ มณีนิล CEO
28  บ้านค้อเมืองแสน ยางชุมฯ เด็กชายธราเทพ ขัติยะวงษ์ นางสาวอรณิชชา มณีนิล CEO
29  บ้านค้อเมืองแสน ยางชุมฯ เด็กชายวชินันท์ แก้วภักดี นางสาวจิรภา สีหะวงษ์ CEO
30  บ้านค้อเมืองแสน ยางชุมฯ เด็กชายศักธัช บุษบงค์ นายสมศักดิ์ ขันคำ CEO
31ทอง บ้านโนนคูณ ยางชุมฯ เด็กชายอภิสิทธื์ ไชยสุต CEO
32  บ้านโนนคูณ ยางชุมฯ เด็กชายภานุพงษ์ ด้วงนาค นางเพียงเพ็ญ นามวงศ์ CEO
33  บ้านโนนคูณ ยางชุมฯ เด็กหญิงสาวิกา บุญจิต นางสาวสุดารัตน์ แก้วเนตร CEO
34  บ้านโนนคูณ ยางชุมฯ เด็กหญิงบุญญานุช หงษ์ทอง ว่าที่ร้อยตรี วุฒิศักดิ์ ผ่องใส CEO
35  บ้านโนนคูณ ยางชุมฯ เด็กหญิงขวัญจิรา เกิ่งภูเขียว นายพิเชษฐ์ ศรีละพันธ์ CEO
36ทอง อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ยางชุมฯ เด็กชายโชคภูชิต นายธนิน เจริญราษฎร์ CEO
37  อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ยางชุมฯ เด็กชายสหรัฐ เกษทองมา นางสุรีรัตน์ รอดพ้น CEO
38  อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ยางชุมฯ เด็กหญิงฐิติรัตน์ CEO
39  อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ยางชุมฯ เด็กหญิงณัฏพัชร์ เอี่ยมฉวี CEO
40  อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ยางชุมฯ เด็กหญิงเกตุกนก อ้วนลาน CEO
41ทอง นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๒ วห.1 เด็กหญิงวิลัยพร บุญส่ง นางวิไลวรรณ วังสันต์ CEO
42  นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๒ วห.1 เด็กชายสมิทธผล น่วมกลาง นางรุ่งนภา เครือพันธุ์ CEO
43  นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๒ วห.1 เด็กหญิงพรนัชชา พุทธิวงษ์ นางอนงค์ บุญลี CEO
44  นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๒ วห.1 เด็กหญิงจิรารัตน์ งามวิลัย CEO
45  นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๒ วห.1 เด็กหญิงเกศรินทร์ มูลธาร์ CEO
46ทอง นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ วห.1 เด็กชายกมลทัศน์ วงษ์ทอง นายพิทักษ์ บุญมา CEO
47  นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ วห.1 เด็กชายธนวัฒน์ จันเทพา นางสาวธัญรัศม์ นรดี CEO
48  นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ วห.1 เด็กหญิงกัญญาวัชร พรหมชาติ CEO
49  นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ วห.1 เด็กชายไกรวิชญ์ แก้ววิชัย CEO
50  นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ วห.1 เด็กชายศศิวงศ์ บุญดี นายพิทักษ์ บุญมา CEO
51ทอง บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) วห.2 เด็กชายกิตติกร ไชยา นางจันทร์เพ็ญ ทองมาก CEO
52  บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) วห.2 เด็กชายเกียรติวุฒิ นามวัน นายวีระ บุญธรรม CEO
53  บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) วห.2 เด็กหญิงโชติมณี สวัสดี CEO
54  บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) วห.2 เด็กหญิงกิติวรรณ์ กอนินัย CEO
55  บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) วห.2 เด็กชายธนากรณ์ สายสิน CEO
56ทอง บ้านทุ่งน้อย วห.2 เด็กชายภูริพัฒน์ ยงกุล นางสาวขวัญเรือน เสนคำ CEO
57  บ้านทุ่งน้อย วห.2 เด็กชายจีระศักดิ์ เทินสะเกษ นางสาวขวัญเรือน เสนคำ CEO
58  บ้านทุ่งน้อย วห.2 เด็กหญิงสิริยากร นาดี นางสาวขวัญเรือน เสนคำ CEO
59  บ้านทุ่งน้อย วห.2 เด็กหญิงกนกอร ปั้นปัญญา นางสาวขวัญเรือน เสนคำ CEO
60  บ้านทุ่งน้อย วห.2 เด็กหญิงวันฟ้าใส ลอยหมื่นไว นางสาวขวัญเรือน เสนคำ CEO
61ทอง บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) พยุห์ เด็กชายสาริน อาจสาลี นายมณเฑียร โมรา CEO
62  บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) พยุห์ เด็กชายปิโยรส สีสมาน นางสาวนิศากร บัวศรี CEO
63  บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) พยุห์ เด็กชายปิยากร สีสมาน นางสาวอรทัย กิ่งสกุล CEO
64  บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) พยุห์ เด็กชายธนากร กินนะรี นางสาวปรียาพัชร CEO
65  บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) พยุห์ เด็กชายชัพวิชญ์ บุญศรี นางสาวธิดาพร พงษ์วัน CEO
66ทอง อนุบาลน้ำเพชร เอกชน เด็กชายธนารักษ์ นางจิราพร คงกับพันธ์ CEO
67  อนุบาลน้ำเพชร เอกชน เด็กชายณัชนนท์ นายสถิตย์ อรรคบุตร CEO
68  อนุบาลน้ำเพชร เอกชน เด็กหญิงนิตชนันท์ สุดดี CEO
69  อนุบาลน้ำเพชร เอกชน เด็กหญิงมุทิตา พาหา CEO
70  อนุบาลน้ำเพชร เอกชน เด็กชายเดชาวิต สีหะวงษ์ CEO
71ทอง บ้านเสมอใจ พยุห์ เด็กหญิงวิยะดา ประเสริฐชาติ นายมนตรี คำเนตร CEO
72  บ้านเสมอใจ พยุห์ เด็กชายณพวิทย์ ธรรมวงค์ นายสงัด ทองงาม CEO
73  บ้านเสมอใจ พยุห์ เด็กหญิงสุพัตรา ขุนจันดา นายประจวบ ฉิวรัมย์ CEO
74  บ้านเสมอใจ พยุห์ เด็กชายธนากร บุญมี นางวิไลรัตน์ ทองงาม CEO
75  บ้านเสมอใจ พยุห์ เด็กชายวีรากร วรรณวงค์ นางสาวสิรภัทร เกษี CEO
76ทอง บ้านโนนสมบูรณ์ บูรพาฯ เด็กชายชัยอนันต์ ศิริโท นายสิริปัญญ์ เสริมสิริพิพัฒน์ CEO
77  บ้านโนนสมบูรณ์ บูรพาฯ เด็กชายกรวิทย์ ยศศิริ นางสาวพิไลพรรณ ตองกระ CEO
78  บ้านโนนสมบูรณ์ บูรพาฯ เด็กหญิงสุพัตรา สีมาทอง CEO
79  บ้านโนนสมบูรณ์ บูรพาฯ เด็กหญิงสร้อยฟ้า นารี CEO
80  บ้านโนนสมบูรณ์ บูรพาฯ เด็กหญิงธัญวรัตน์ ลุนศรี CEO
81ทอง บ้านจาน ทักษิณฯ เด็กชายธนวินท์ ยาณะพันธ์ นางธัญพร พวงบุตรธนัช CEO
82  บ้านจาน ทักษิณฯ เด็กหญิงยุพารัตน์ ใจตรง นางสาวอรมิมล เรืองศรี CEO
83  บ้านจาน ทักษิณฯ เด็กหญิงณริศรา เดชป้องหา CEO
84  บ้านจาน ทักษิณฯ เด็กชายแดนดนัย ไกรษี CEO
85  บ้านจาน ทักษิณฯ เด็กชายวัฒนพงศ์ เขียวอ่อน CEO
86ทอง บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) ทักษิณฯ เด็กหญิงสุนา รองสุพรรณ นายปาเดย์ รองทอง CEO
87  บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) ทักษิณฯ เด็กหญิงภัสตราภรณ์ โพธิ CEO
88  บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) ทักษิณฯ เด็กหญิงวิริยา พมเกษ CEO
89  บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) ทักษิณฯ เด็กชายโรจน์ธนากร สารพงษ์ CEO
90  บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) ทักษิณฯ เด็กชายอลงกรณ์ มาพงษ์ นายวัฒนานคร ผิวดี CEO
91ทอง อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ระศร นางสุวณี ธานี CEO
92  อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. เด็กชายจิรวัฒน์ ทองลือ นางระคน สูงโฮง CEO
93  อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. เด็กหญิงชลณิชา พละศักดิ์ นายโอภาส ศรีขาว CEO
94  อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. เด็กหญิงรินลดา มาสูงชน CEO
95  อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. เด็กหญิงชนาภรณ์ สิงห์คา CEO
96ทอง บ้านลุมพุกคูวงศ์ น้ำเกลี้ยง เด็กชายศักดิ์เทพ เหล่าแค นางสาวอัญชลี ทันที CEO
97  บ้านลุมพุกคูวงศ์ น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงกรรณิการ์ กองตัน นางสกุลลักษณ์ ศิริญาณ CEO
98  บ้านลุมพุกคูวงศ์ น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงอริศรา อรรถสิงห์ นายเทอดไทย พันธุอุ่น CEO
99  บ้านลุมพุกคูวงศ์ น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงวรัญญา แก้ววิชัย นางสาวนัทยา สีแสด CEO
100  บ้านลุมพุกคูวงศ์ น้ำเกลี้ยง เด็กชายปัญญากร วงพุฒน์ CEO
101 บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) ประจิมฯ เด็กหญิงนิตยา วงค์วันนา นายศักดิ์ดา กิ่งมณี CEO
102  บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) ประจิมฯ เด็กหญิงสุจินดา คำนนท์ นายภูชิชย์ ไชยะนา CEO
103  บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) ประจิมฯ เด็กชายสุขสรร จันทะสิงห์ CEO
104  บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) ประจิมฯ เด็กหญิงปรีชญา คำนนท์ CEO
105  บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) ประจิมฯ เด็กชายวัชร คำจันสี CEO
106 บ้านปลาข่อ ประจิมฯ เด็กหญิงบัณฑิตา สิงห์ครุธ นางสาวอัจฉรา ผาสมวงค์ CEO
107  บ้านปลาข่อ ประจิมฯ เด็กชายวชิรวิทย์ เกษาหอม นางสาวนันทัชพร คูหา CEO
108  บ้านปลาข่อ ประจิมฯ เด็กชายณัฐพล ล้อมแก้ว นางนาถนภา จินาวัลย์ CEO
109  บ้านปลาข่อ ประจิมฯ เด็กชายพุฒิพงศ์ กิ่งพิลา นายสมดร วรรณทวี CEO
110  บ้านปลาข่อ ประจิมฯ เด็กหญิงแจ๊สกี้ จันกง นางสาวนงนุช ขวัญจา CEO
111 บ้านคูบ น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงเกศรินทร์ คูหา นางกมมลักษณ์ บุญรินทร์  
112  บ้านคูบ น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงพรชิตา ดวงวงษา นายเฉลิมวัฒน์ ศรีนวล  
113  บ้านคูบ น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงสุชานันท์ สิงห์ซอม นางกมมลักษณ์ บุญรินทร์  
114  บ้านคูบ น้ำเกลี้ยง เด็กชายบัณฑิต นามโคตร นางสาวรุ่งฤดี คำงาม  
115  บ้านคูบ น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงมินตรา สิงห์ซอม นางกมมลักษณ์ บุญรินทร์