สรุปเหรียญรางวัล การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับ CEO สพป.ศก.1 ปี 2559
กลุ่ม สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรม ภาพยนตร์สั้น (ทีม 5 คน) ชั้น ม.1-3
ที่ รางวัล โรงเรียน กลุ่ม CEO ชื่อนักเรียน ผู้ฝึกสอน ตัวแทน
1ทอง อนุบาลวัดพระโต หลวงพ่อโต เด็กหญิงกฤษณา ปานนาค นางนัฏฐิกานต์ ทอนศรี CEO
2  อนุบาลวัดพระโต หลวงพ่อโต เด็กหญิงจิรภิญญา ผาทอง CEO
3  อนุบาลวัดพระโต หลวงพ่อโต เด็กหญิงพัชราภรณ์ ไชยเนตร CEO
4  อนุบาลวัดพระโต หลวงพ่อโต เด็กหญิงจันทิรา สิงห์กุรัง CEO
5  อนุบาลวัดพระโต หลวงพ่อโต เด็กหญิงผกามาส สมุทร นางสาวกัญญ์ปุรัสกร ทองสุข CEO
6ทอง บ้านหนองโนวิทยา พระธาตุฯ เด็กหญิงสุชาดา โนโชติ นายคำรบ สุตาพันธ์ CEO
7  บ้านหนองโนวิทยา พระธาตุฯ เด็กหญิงศิริวรรณ เต่าทอง นางสาวนุชนาฏ รุ่งเรือง CEO
8  บ้านหนองโนวิทยา พระธาตุฯ เด็กชายโชคชัย เทพทัศน์ นางสาวมุกนรินทร์ กิ่งจันมน CEO
9  บ้านหนองโนวิทยา พระธาตุฯ นายณัฐวุฒิ เป้งทอง นางสาวปราถนา คำแหง CEO
10  บ้านหนองโนวิทยา พระธาตุฯ เด็กหญิงรตา สีหะวงษ์ นางสาวลลิตภัตร ตาราศาสตร์ CEO
11ทอง บ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) สวนสมเด็จ เด็กชายวชิระพงษ์ พลเยี่ยม นางสิริยาภรณ์ สุพิณ CEO
12  บ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) สวนสมเด็จ เด็กหญิงภักชริญา วังทอง นางกนิษฐา ถุงจันทร์ CEO
13  บ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) สวนสมเด็จ เด็กหญิงสิริวรรณ สาริกัน นางเอื้อมพร ชัยชาญ CEO
14  บ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) สวนสมเด็จ เด็กชายชัยสิทธิ์ แก้วสาย CEO
15  บ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) สวนสมเด็จ เด็กหญิงวาสนา พัดไธสง CEO
16ทอง บ้านก้านเหลือง สวนสมเด็จ เด็กชายคูณพิสิษฐ์ เซียนต้าร์ นายศุภวัฒน์ รัศมี CEO
17  บ้านก้านเหลือง สวนสมเด็จ เด็กชายกฤษฎา โพศรีจันทร์ นางสมศรี ชายหิน CEO
18  บ้านก้านเหลือง สวนสมเด็จ เด็กชายศุภเดช เพ็ชรสมัย นางสาววราภรณ์ ศรีสมบัติ CEO
19  บ้านก้านเหลือง สวนสมเด็จ เด็กชายอนุสรณ์ เขตนิมิตร นายประชัญ ชายหิน CEO
20  บ้านก้านเหลือง สวนสมเด็จ นายพาณิชย์ ศรีพูล นายสุริยา บูรณะ CEO
21ทอง บ้านค้อเมืองแสน ยางชุมฯ เด็กหญิงอาภัสรี นิสีดา นางสาวอโณทัย ไชยพิมพ์ CEO
22  บ้านค้อเมืองแสน ยางชุมฯ เด็กหญิงศิริพิชญ์ มณีวงษ์ นายวัชรินทร์ มณีนิล CEO
23  บ้านค้อเมืองแสน ยางชุมฯ เด็กหญิงสุภาพร แก้วดี นางอรอนงค์ มณีวงษ์ CEO
24  บ้านค้อเมืองแสน ยางชุมฯ เด็กหญิงสาวิภา วิไล นางสาวพิมอร ทองไทย CEO
25  บ้านค้อเมืองแสน ยางชุมฯ เด็กหญิงณิชกานต์ ทองขาว นางอรณิชชา มณีนิล CEO
26ทอง บ้านโนนคูณ ยางชุมฯ เด็กชายเจนณรงค์ ทลุมศิลป์ นางเพียงเพ็ญ นามวงศ์ CEO
27  บ้านโนนคูณ ยางชุมฯ เด็กชายเมธา วิทศิริ นางกนกพรรณ ปักปิ่น CEO
28  บ้านโนนคูณ ยางชุมฯ เด็กหญิงอัญชรินทร์ แข็งขัน นางสาวทิวา ชัยรัตน์ CEO
29  บ้านโนนคูณ ยางชุมฯ เด็กหญิงนงนุช โพธิวัฒน์ นายพิเชษฐ์ ศรีละพันธ์ CEO
30  บ้านโนนคูณ ยางชุมฯ เด็กชายกฤษฎา คำแท่ง CEO
31ทอง บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) วห.2 เด็กชายศักดิ์ดา อ้อมแก้ว นายสมศักดิ์ ทินวงศ์ CEO
32  บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) วห.2 เด็กชายธีรภัทร นามคำดี นายวีระ บุญธรรม CEO
33  บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) วห.2 เด็กชายจิระพงศ์ ดวนใหญ่ CEO
34  บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) วห.2 เด็กชายภานุพงษ์ ใสกระจ่าง CEO
35  บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) วห.2 เด็กชายพฤษชาติ จันมะณี CEO
36ทอง บ้านร่องสะอาด พยุห์ เด็กชายชูเกียรติ ใจเรือง นายสมพงศ์ กระเสียน CEO
37  บ้านร่องสะอาด พยุห์ เด็กหญิงภาสินี แว่นวิไล นายพิศิษฐ ชื่นจิตร CEO
38  บ้านร่องสะอาด พยุห์ เด็กหญิงพุทธรักษา อภัยศิลา CEO
39  บ้านร่องสะอาด พยุห์ เด็กหญิงพิจิตรา ดาวสุข CEO
40  บ้านร่องสะอาด พยุห์ เด็กชายระพีพัฒน์ จันทร์แพง CEO
41ทอง บ้านหนองแวง บูรพาฯ เด็กชายวิรัตน์ ลันดา นายนิรัตน์ ศรีพันธ์ CEO
42  บ้านหนองแวง บูรพาฯ เด็กชายพัชรพล ซาเสน นายคมสรร พาสง่า CEO
43  บ้านหนองแวง บูรพาฯ เด็กชายเจษฎาวุฒิ พิมพ์ไชย นายนิรัตน์ ศรีพันธ์ CEO
44  บ้านหนองแวง บูรพาฯ เด็กหญิงภัททิยา ภักดี นายสมพงษ์ วรรณเวช CEO
45  บ้านหนองแวง บูรพาฯ เด็กหญิงนิศารัตน์ วงค์เงิน นายินิรัตน์ ศรีพันธ์ CEO
46ทอง กลุ่มโรงเรียนทุ่งเทิน ฟากมูลฯ เด็กชายนฤดล ณลี นางสาวธีระนันท์ พันธุ์เพ็ง CEO
47  กลุ่มโรงเรียนทุ่งเทิน ฟากมูลฯ เด็กหญิงสายน้ำทิพย์ ชูชัย นางสาวธีระนันท์ พันธุ์เพ็ง CEO
48  กลุ่มโรงเรียนทุ่งเทิน ฟากมูลฯ เด็กหญิงเกษวดี เวียงคำ นางสาวธีระนันท์ พันธุ์เพ็ง CEO
49  กลุ่มโรงเรียนทุ่งเทิน ฟากมูลฯ เด็กหญิงปณิตา รักษาวัด นางสาวธีระนันท์ พันธุ์เพ็ง CEO
50  กลุ่มโรงเรียนทุ่งเทิน ฟากมูลฯ เด็กชายณัฐวุฒิ สุดใจ นางสาวธีระนันท์ พันธุ์เพ็ง CEO
51ทอง บ้านจาน ทักษิณฯ เด็กหญิงวนิดา เฒ่าบัตรศรี นางธัญพร พวงบุตรธนัช CEO
52  บ้านจาน ทักษิณฯ เด็กหญิงอริสรา ผ่องราษี นางสาวอรมิมล เรืองศรี CEO
53  บ้านจาน ทักษิณฯ เด็กหญิงจิรัติกาล ปักปิ่น CEO
54  บ้านจาน ทักษิณฯ เด็กหญิงศุธิดา ไกรษี CEO
55  บ้านจาน ทักษิณฯ เด็กหญิงธนานิตย์ ใจตรง CEO
56ทอง บ้านสบาย น้ำเกลี้ยง เด็กชายปิยพงษ์ ทิพย์สมบัติ นางสาวอุษณีย์ ศรีคราม CEO
57  บ้านสบาย น้ำเกลี้ยง เด็กชายธีรพงษ์ ศรีหาจันทร์ นางพัชนี ภาเภา CEO
58  บ้านสบาย น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงกมุทพร พิมเสน CEO
59  บ้านสบาย น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงสุขหรรษา คำเพียร CEO
60  บ้านสบาย น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงเกศินี เสนาพรม CEO
61ทอง บ้านโนนหนองสิม น้ำเกลี้ยง เด็กชายธีรภัทร ปะริวันตัง นายเลอพงศ์ เพิ่มมี CEO
62  บ้านโนนหนองสิม น้ำเกลี้ยง เด็กชายภานุพงศ์ จันทโคตร นายสมชาย นนทะศรี CEO
63  บ้านโนนหนองสิม น้ำเกลี้ยง เด็กชายธวัชชัย ศรีเสริม CEO
64  บ้านโนนหนองสิม น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงพนิดา ขันสุวรรณา CEO
65  บ้านโนนหนองสิม น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงพัชรพร ทองสุ CEO
66ทอง บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงภัทรสุดา ยศศิริ นางสาวปภัสสร ทองสุข CEO
67  บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงชลธิชา ยศศิริ นายอนุสรณ์ อาจสาลี CEO
68  บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงรัตนา ลุนศรี CEO
69  บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงสุดารัตน์ ดาดี CEO
70  บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงตรีญาภัทร์ รัตนพันธ์ CEO
71ทอง บ้านคูบ น้ำเกลี้ยง เด็กชายจักรกฤษณ์ สิงห์ซอม นางสาวพินิตนาฏ คงครบ CEO
72  บ้านคูบ น้ำเกลี้ยง เด็กชายวัชระ อินอร่าม นายพงษ์สิน แก้วแดง CEO
73  บ้านคูบ น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงดวงพร หมื่นสุข นางสาวรุ่งฤดี คำงาม CEO
74  บ้านคูบ น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงอารียา ใหญ่ผา นางอิศยาภรณ์ สายธนู CEO
75  บ้านคูบ น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงอารียา สิงห์ซอม นางอิศยาภรณ์ สายธนู CEO
76 บ้านรุ่ง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงรัตติกาล นาคเสน นางสาวพรพิมล ตังสกุล  
77  บ้านรุ่ง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงนิยตา ศรีนามะ นายทิวทอง ทองเสี่ยน  
78  บ้านรุ่ง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงธัญชนก นันทเสน นายเพลินจิต อาจหาญ  
79  บ้านรุ่ง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงอริศรา ศรีอำคา นางรัชณีย์ อาจหาญ  
80  บ้านรุ่ง น้ำเกลี้ยง เด็กชายยุทธยา มะลิวัลย์ นายทิวทอง ทองเสี่ยน