สรุปเหรียญรางวัล การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับ CEO สพป.ศก.1 ปี 2559
กลุ่ม สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรม มารยาทไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3
ที่ รางวัล โรงเรียน กลุ่ม CEO ชื่อนักเรียน ผู้ฝึกสอน ตัวแทน
1ทอง บ้านหอยสะเดาพัฒนา พระธาตุฯ เด็กชายอนุพร แก่นทิพย์ นางอรวรรณ สอดศรี CEO
2  บ้านหอยสะเดาพัฒนา พระธาตุฯ เด็กหญิงสรรค์สภา ทองบุญ นายวราเทพ ศิลาโชติ CEO
3ทอง มารีวิทยา เอกชน เด็กชายกรวิชญ์. เลพล นางยุพา บุญสถิตย์ CEO
4  มารีวิทยา เอกชน เด็กหญิงดารกา. หมีนอน นางสุวรรณรา ว่องไว CEO
5ทอง รวมสินวิทยา เอกชน เด็กหญิงณชนก ไชยรัตน์ นางศรีสุดา นารี CEO
6  รวมสินวิทยา เอกชน เด็กชายธีรเทพ นรสาร นางอุทัยวรรณ พรหมทา CEO
7ทอง อนุบาลวัดพระโต หลวงพ่อโต เด็กชายกตัญญู ทัศน์ศรี นางกฤษณา ทวีทรัพย์ CEO
8  อนุบาลวัดพระโต หลวงพ่อโต เด็กหญิงกัญญ เดชธนาธันยกร นางกฤษณา ทวีทรัพย์ CEO
9ทอง อนุบาลศรีสะเกษ สวนสมเด็จ เด็กชายคุณาสิน นิตยวัน นางจันทราพร เสนาะ CEO
10  อนุบาลศรีสะเกษ สวนสมเด็จ เด็กหญิงณัฎฐ์รดา กองไพบูลย์ นางเพ็ญศิริ ศรีรส CEO
11ทอง บ้านหนองโนวิทยา พระธาตุฯ เด็กหญิงสุพรรษา ชัยสุกา นางรัตนา ชาลีกุล CEO
12  บ้านหนองโนวิทยา พระธาตุฯ เด็กชายนครินทร์ สุปัตติ นางกอบเกื้อ ทองสา CEO
13ทอง บ้านหนองแก้วสำโรง หลวงพ่อโต เด็กชายพัชรพล กงแก้ว นางลัดดาวัลย์ กาบบัว CEO
14  บ้านหนองแก้วสำโรง หลวงพ่อโต เด็กหญิงณัฐธิดา ลำภา นางนิดทัย คงสิม CEO
15ทอง บ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) สวนสมเด็จ เด็กชายสมปราชญ์ เดชะคำภู นางสาวปริษา จิตสำราญ CEO
16  บ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) สวนสมเด็จ เด็กหญิงธันยพร สุ่มมาตย์ นางสาวนิตยาภรณ์ สีลวานิช CEO
17ทอง บ้านก้านเหลือง สวนสมเด็จ เด็กชายอชิตะ คำพินิจ นางจุไรรัตน์ อินทรธรรม CEO
18  บ้านก้านเหลือง สวนสมเด็จ เด็กหญิงธนพร จันทาทิพย์ นางจรัสศรี สีแสด CEO
19ทอง ราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ สวนสมเด็จ เด็กหญิงประภาสิริ วันเลิก นางสาวนลินี จันทนา CEO
20  ราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ สวนสมเด็จ เด็กชายกรวิทย์ ปะเสนะ นางสาวดวงนภา มณีวงษ์ CEO
21ทอง บ้านโนนแกด ศรีลำดวน เด็กชายพัชระ ประมวลลำ นางเสาวณี โคบุตร์ CEO
22  บ้านโนนแกด ศรีลำดวน เด็กหญิงมณฑวรรณ จำปาวงศ์ นางสาวศิริพร CEO
23ทอง ตะดอบวิทยา ศรีลำดวน เด็กชายพีรวิชณ์ อุตตะมังค์ นายสมศิลป์ CEO
24  ตะดอบวิทยา ศรีลำดวน เด็กหญิงสุภาพิชณ์ บัวมา นางสาวขรินทิพย์ ศรีพวงเพชร CEO
25ทอง บ้านจานหนองคู ศรีลำดวน เด็กชายกิตติภูมิ บุรกรณ์ นางธมกร เดชะธุวานันท์ CEO
26  บ้านจานหนองคู ศรีลำดวน เด็กหญิงสุกัญญา ใหม่ตา CEO
27ทอง บ้านหนองแคนหนองเทา ศรีลำดวน เด็กหญิงอารีย์รัตน์ นามโคตร นายกฤษฎา ประจักจิตร CEO
28  บ้านหนองแคนหนองเทา ศรีลำดวน เด็กชายยอดทอง ประทุมทอง CEO
29ทอง บ้านลิ้นฟ้า ยางชุมฯ เด็กชายธนทรัพย์ ทองครบุรี นางบุญราศรี ชิณวงษ์ CEO
30  บ้านลิ้นฟ้า ยางชุมฯ เด็กหญิงสุดารัตน์ แก้วพวง นางสุจิตรา แก้วพวง CEO
31ทอง บ้านยางชุมใหญ่ ยางชุมฯ เด็กชายศักดา นามวงษ์ นาง บานเย็น นามวงษ์ CEO
32  บ้านยางชุมใหญ่ ยางชุมฯ เด็กหญิงศาธิตา นามวงษ์ นายไพฑูรย์ นามวงษ์ CEO
33ทอง อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ยางชุมฯ เด็กหญิงชญาภา บุษบงค์ นางธนัญญาณ์ คลังแก้ว CEO
34  อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ยางชุมฯ เด็กชายสรวิชญ์ มัดสยลักษ นางสาวภุมรัตน์ พิมโคตร CEO
35ทอง อนุบาลวังหิน วห.1 เด็กชายณัฐวุฒิ คะพิมพ์ นางฐาปานีย์ อินเสาร์ CEO
36  อนุบาลวังหิน วห.1 เด็กหญิงกนกวรรณ จันทะเสน นางฐาปานีย์ อินเสาร์ CEO
37ทอง บ้านกะเอิน วห.1 เด็กชายพัสกร ศรีโพนดวน นางสาวชญานิศา โชติกรวิชช์ CEO
38  บ้านกะเอิน วห.1 เด็กหญิงกฤติกาญจน์ บุญพามา CEO
39ทอง บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า วห.1 เด็กชายศุภณัฐ นางสุวรรณศรี ธรรมแสง CEO
40  บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า วห.1 เด็กหญิงนภัสสร นางสาวศศิร์ธา จันทะคัด CEO
41ทอง บ้านสร้างสะแบง วห.1 เด็กชายธนพัฒน์ งามมาก นางนางผ่องศรี นาจำปา CEO
42  บ้านสร้างสะแบง วห.1 เด็กหญิงอัจฉรา งามมาก นางพรเทวี คำศรี CEO
43ทอง บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) วห.2 เด็กหญิงปภาดา ทองทิพย์ นางมาลี พิชพันธ์ CEO
44  บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) วห.2 เด็กชายวิศรุต หนองม่วง นางสาวบุษบาวรรณ ดวนใหญ่ CEO
45ทอง บ้านโนนดู่ วห.2 เด็กชายศุภสัณฑ์ พรมชาติ นางอภิญญา ตามสีวัน CEO
46  บ้านโนนดู่ วห.2 เด็กหญิงนภัสนันท์ ประจุลลา นายสมประสงค์ สมศิริ CEO
47ทอง บ้านโพนยาง วห.2 เด็กชายชินวัตร ศิริชัย นางสุมินตรา สิงหา CEO
48  บ้านโพนยาง วห.2 เด็กหญิงสุวิภา โสดาธาตุ นายวุฒิชัย พันธนาม CEO
49ทอง บ้านหนองเตย พยุห์ ด.ช.ธนาธิป ไชยสิทธิ์ นางไพลิน ไชยวรรณ CEO
50  บ้านหนองเตย พยุห์ เด็กหญิงภารดี เดิมพันธ์ นางชุดาพร สุขศรี CEO
51ทอง บ้านป่าไร่ พยุห์ เด็กชายธีรพงษ์ จิรังดา นางวงค์เดือน ปัชฌาบุตร CEO
52  บ้านป่าไร่ พยุห์ เด็กหญิงวิลดา หอมหุล นางสาวยุวรี ผ่องราศรี CEO
53ทอง บ้านหนองม่วงหนองแต้ พยุห์ เด็กชายภานุวัฒน์ แจ่มแจ้ง นางสุพิน สิงห์เงิน CEO
54  บ้านหนองม่วงหนองแต้ พยุห์ เด็กหญิงธนัญญา กาละพัฒน์ CEO
55ทอง บ้านกระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล) พยุห์ เด็กชายกษิดิ์เดช ศรีสวรรค์ นางนุชรินทร์ พุทธวงค์ CEO
56  บ้านกระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล) พยุห์ เด็กหญิงธิดาเทพ ธรรมรส นางนุชรินทร์ พุทธวงค์ CEO
57ทอง บ้านกระถุน พยุห์ เด็กชายจาตุรงค์ ท่วงที นางสุมาลี อาทิเวช CEO
58  บ้านกระถุน พยุห์ เด็กหญิงประกาย เสริมทองหลาง นางรัตน์ฐาภัทร CEO
59ทอง อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) บูรพาฯ เด็กชายเด็กชายธนากร รุจิโภชน์ นางวรินทร พิมพ์พันธ์ CEO
60  อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) บูรพาฯ เด็กหญิงเด็กหญิงกฤติยา ยอดจันทร์ นางวรินทร พิมพ์พันธ์ CEO
61ทอง บ้านหนองจิกเหล่าเชือก บูรพาฯ เด็กชายพายุพัฒน์ โคตรวงค์ นางดารัตน์ ฉวีวงษ์ CEO
62  บ้านหนองจิกเหล่าเชือก บูรพาฯ เด็กหญิงชลธิชา ชมชื่น นางดารัตน์ ฉวีวงษ์ CEO
63ทอง บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว บูรพาฯ เด็กชายธนกิจ บุตรดา นางทิพวรรณ พงษ์จันโอ CEO
64  บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว บูรพาฯ เด็กหญิงปาริชาติ เบ้าคำ นางสาวดลนภา กุลแก้ว CEO
65ทอง บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) ประจิมฯ เด็กชายประสิทธิ์ ดาดี CEO
66  บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) ประจิมฯ เด็กหญิงจิรัชยา วรรณาหาร นางพัชรี พิชัย CEO
67ทอง บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ ประจิมฯ เด็กชายธาวิน บุญยะเพ็ญ นางสุปราณี ดวงมาลา CEO
68  บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ ประจิมฯ เด็กหญิงณัฐฐาพร รจนัย นายณัฐพงศ์ ดวงมาลา CEO
69ทอง บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ประจิมฯ เด็กชายชนะพล ยิ่งยง นางสาวอุไร ขวัญรักษ์ CEO
70  บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ประจิมฯ เด็กหญิงปาริตา คำแสนราช นางสาวพรเพ็ญ หาญกล้า CEO
71ทอง บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ฟากมูลฯ เด็กชายปฏิภาน อารัตผล นางสาวอาภาภรณ์ บัวงาม CEO
72  บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ฟากมูลฯ เด็กหญิงอินทิมา พรมวงษา CEO
73ทอง บ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์) ฟากมูลฯ เด็กชายธนพล ป้อมสุข นางสนอง สรรพศรี CEO
74  บ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์) ฟากมูลฯ เด็กหญิงจิราวรรณ นางพิชญ์ชญาภา พงษ์ทอง CEO
75ทอง บ้านเจี่ย ฟากมูลฯ เด็กชายเสฏฐวุฒิ พุฒรัตน์ นางศิริพรรณ มุขขันธ์ CEO
76  บ้านเจี่ย ฟากมูลฯ เด็กหญิงสุนทรี รุ่งแสง นายเจริญ ทาระลัย CEO
77ทอง บ้านเมืองน้อยหนองมุข ฟากมูลฯ เด็กชายธัญธเนศ นางยุพิน เบ้าทอง CEO
78  บ้านเมืองน้อยหนองมุข ฟากมูลฯ เด็กหญิงวิจิตตรา นางยุพิน เบ้าทอง CEO
79ทอง บ้านหนองเทา มิตรภาพ เด็กชายวีรภัทร วันเจริญ นายอัมพร ชราศรี CEO
80  บ้านหนองเทา มิตรภาพ เด็กหญิงอาทิตยา จำปาสิทธิ์ CEO
81ทอง บ้านขาม ฟากมูลฯ เด็กชายสราวุธ สุราวุธ นางสาวทิพวรรณ รินทอง CEO
82  บ้านขาม ฟากมูลฯ เด็กหญิรัตนาภรณ์ เวียงคำ CEO
83ทอง บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) ทักษิณฯ เด็กชายธีรภัทร นางเพียรผกา บุญคำ CEO
84  บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) ทักษิณฯ เด็กหญิงวิชญาดา นางเพียรผกา CEO
85  บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) ทักษิณฯ CEO
86ทอง บ้านผักบุ้ง ทักษิณฯ เด็กชายธนพัฒน์ สีมะโรง นางวารุณี พรหมดี CEO
87  บ้านผักบุ้ง ทักษิณฯ เด็กหญิงพิชญ์สินี พิลา นางอารีย์ กฤตยพงศธร CEO
88ทอง บ้านหนองบัวท่าช้าง ทักษิณฯ เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ สุขภาค นางศรีประภา CEO
89  บ้านหนองบัวท่าช้าง ทักษิณฯ เด็กหญิงเกศกนก พุตจ๊ะโป๊ะ CEO
90ทอง อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. เด็กชายภูมิรภี แก้วโบราณ นางสมหมาย ราชบุญคุณ CEO
91  อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. เด็กหญิงวิรัลยุพา มีบุญ CEO
92ทอง บ้านดูนสิม (อสพป.๘) มิตรภาพ เด็กชายอนุรักษ์ ทองทิพย์ นางเสาวคนธ์ ทองสุข CEO
93  บ้านดูนสิม (อสพป.๘) มิตรภาพ เด็กหญิงชาลิสา วงศ์พีระ นางรวงทอง บรรทะโก CEO
94ทอง บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) มิตรภาพ เด็กชายธนานันท์ บัวหอม นางดอกแก้ว นามพรม CEO
95  บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) มิตรภาพ เด็กหญิงจิราวรรณ สีส่วน นางสาวดรุณี CEO
96ทอง บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) กลาง กร. เด็กชายอินทรเดช พากเพียร นางสุนิสา โพธิ์ นคร CEO
97  บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) กลาง กร. เด็กหญิงเรืองริน สืบวงศ์ นางสุนิสา โพธิ์ นคร CEO
98ทอง บ้านหนองบัวไชยวาน กลาง กร. เด็กชายเอกวัฒน์ มิ่งขวัญ นางสมจิต ทองพิทักษ์ CEO
99  บ้านหนองบัวไชยวาน กลาง กร. เด็กหญิงคีรวัน จันดาบุตร นางรุจิรา รุ่งเรือง CEO
100ทอง บ้านลุมพุกคูวงศ์ น้ำเกลี้ยง เด็กชายนาวิน ภูลายขาว นางสกุลลักษณ์ ศิริญาณ CEO
101  บ้านลุมพุกคูวงศ์ น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงเพ็ญพิชชา อิงเอนุ นางสกุลลักษณ์ ศิริญาณ CEO
102ทอง บ้านบัวระรมย์ น้ำเกลี้ยง เด็กชายสุริชัย อินธิเดช นางจิราพร แถวพันธ์ุ CEO
103  บ้านบัวระรมย์ น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงศศิวรรณ วงค์ษา CEO
104ทอง อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงอริสา น้อยโม นางอาพรไพ ทองสุ CEO
105  อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) น้ำเกลี้ยง เด็กชายกรินทร์ วงค์แสง นางสาวฉัตรฤดี โคตรเจริญ CEO
106ทอง บ้านหนองแวง น้ำเกลี้ยง เด็กชายเอกสิทธิ์ คูณมี นางธิดารัตน์ มีปิด CEO
107  บ้านหนองแวง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงเมฑิฆัมพร แซ่จง นางสาวอพาภรณ์ สมานไชย CEO
108ทอง บ้านคูบ น้ำเกลี้ยง เด็กชายณัฎฐกรณ์ อัมภรัตน์ นางเนตรนภา กล้วยน้อย CEO
109  บ้านคูบ น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ วงชาลี นางเนตรนภา กล้วยน้อย CEO
110เงิน บ้านเกาะ ทักษิณฯ เด็กชายนราพล นางสาวภัสนันท์ อาสนะแก้วตระกูล CEO
111  บ้านเกาะ ทักษิณฯ เด็กหญิงสโรชินี สีแดด นางลำพูน มงคลโคตร CEO
112ทอง บ้านคูซอด พระธาตุฯ เด็กชายธนกฤต แจ้งเสมอ นางจันทนา ดวงคำ  
113  บ้านคูซอด พระธาตุฯ เด็กหญิงศรัญพร เสียงใส นางสาวจินตนา โ่พนแก้ว  
114ทอง บ้านหนองไผ่ พระธาตุฯ เด็กชายกิตติภน คำตัน นางอุษณีย์ พันธสีมา  
115  บ้านหนองไผ่ พระธาตุฯ เด็กหญิงพิณทิพย์ เครือแสง  
116ทอง บ้านเวาะ พระธาตุฯ เด็กชายปพนสรรค์ คำนัน นายธีระ เดชกล้า  
117  บ้านเวาะ พระธาตุฯ เด็กหญิงสุภารัตน์ ราชบุญคุณ นางสาวรัตนาภรณ์ แสงเดช  
118ทอง วัดหลวงวิทยา เอกชน เด็กชายณัฐชัย แก้วภักดี นางสาวนิภาวัลย์ สุพรรณ์  
119  วัดหลวงวิทยา เอกชน เด็กหญิงกนกอร จันทร์สุข  
120ทอง บ้านหนองครก สวนสมเด็จ เด็กชายปุญญพัฒน์ สะอาด นางลำภู สะอาด  
121  บ้านหนองครก สวนสมเด็จ เด็กหญิงศุฑาทิพย์ บุญโย นางสาวอุ่นเรือน คล่องตา  
122ทอง บ้านหมากเขียบ สวนสมเด็จ เด็กชายศุภวิชญ์ อนันตชัยวณิช นางจุฬาภรณ์ คุณาวัฒนนันท์  
123  บ้านหมากเขียบ สวนสมเด็จ เด็กหญิงสุภัชชา สุธารส นางสาวอรวรรณ ทองจันทร์  
124ทอง บ้านแทงวิทยา สวนสมเด็จ เด็กชายศิริชัย ชาญชิต นางพัทยา โพธิวัฒน์  
125  บ้านแทงวิทยา สวนสมเด็จ เด็กหญิงอรอริสา จิตรนอก นางเยาวลักษณ์ คบพิมาย  
126ทอง บ้านซำโพธิ์ สวนสมเด็จ เด็กชายกฤษดา มากระจันทร์ นางสิทธิดา อินตะนัย  
127  บ้านซำโพธิ์ สวนสมเด็จ เด็กหญิงพัทธมน แก้วจินดา นางณิรัชฌา กานกายันต์  
128ทอง บ้านหนองสวง สวนสมเด็จ ด.ช. พลพล เมตตาจิต นางสาวจารุวรรณ สุวพัฒน์  
129  บ้านหนองสวง สวนสมเด็จ เด็กหญิงปภาวรินท์ พวงแก้ว นางมยุรี ไชยปัญญา  
130ทอง นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๑ สวนสมเด็จ เด็กชายภานุวัฒน์ เสือเขียน นางสาวเบญจมาศ ชั่งดวงจิตร  
131  นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๑ สวนสมเด็จ เด็กหญิงอริยา ชาแสน นางฐิติมา พรรษา  
132ทอง บ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) สวนสมเด็จ เด็กหญิงวลัยพรรณ สุวรรณ นางบันทึก คำผง  
133  บ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) สวนสมเด็จ เด็กชายธีรเดช เทนโสภา นางสาวกิตติมา ศรีโสดา  
134ทอง บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) ศรีลำดวน เด็กชายสิทธิชัย ทาโพธิ์ทอง นางพิกุล  
135  บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) ศรีลำดวน เด็กหญิงอุมาพร พิมเทพา นางสาวอรนิตย์ วงษ์ษา  
136ทอง บ้านโพนค้อ ศรีลำดวน เด็กชายวสันต์ มุ่งยิ้มกลาง นางนาตยา ผลาชิตร  
137  บ้านโพนค้อ ศรีลำดวน เด็กหญิงญาณิศา ลันดา  
138ทอง บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน ศรีลำดวน เด็กชายภคววัต น้อยบาท นางมารศรี อสิพงษ์  
139  บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน ศรีลำดวน เด็กหญิงผกามาส อภัยศิลา นางประไพ พวงแก้ว  
140ทอง บ้านโพนแดง ศรีลำดวน เด็กชายพงษ์ศรัณย์ ฝังนิล นางนวลฉวี ร่วมทรัพย์  
141  บ้านโพนแดง ศรีลำดวน เด็กหญิงวิจิตรา ปฏิเหตุ  
142ทอง บ้านดินดำ ยางชุมฯ เด็กชายสุภชัย เสาเวียง นางรัตนภา เบญมาตย์  
143  บ้านดินดำ ยางชุมฯ เด็กหญิงมลิวัลย์ จันเสนะ นางสาวนุจเรศ แก้วพวง  
144ทอง บ้านคอนกาม ยางชุมฯ เด็กชายจิรภัทร มณีวงษ์ นางสายสมร นันทะสาร  
145  บ้านคอนกาม ยางชุมฯ เด็กหญิงจอมขวัญ มณีวงษ์ นางสาวอภิญญา จันทะศิลา  
146ทอง บ้านค้อเมืองแสน ยางชุมฯ เด็กชายสุรศักดิ์ จันทวี นางสาวจิรภา สีหะวงษ์  
147  บ้านค้อเมืองแสน ยางชุมฯ เด็กหญิงสุนันทรา พึ่งเนียม นางอรณิชชา มณีนิล  
148ทอง บ้านโนนคูณ ยางชุมฯ เด็กชายนนทวัฒน์ นางเสาวณีย์ นามวงษ์  
149  บ้านโนนคูณ ยางชุมฯ เด็กหญิงเชิญขวัญ แจ่มใส นางบัวผา ทบนา  
150ทอง บ้านบอนวิทยา ยางชุมฯ เด็กชายชุติวัฒน์ โมคศิริ นางจำเนียร ทองแสง  
151  บ้านบอนวิทยา ยางชุมฯ เด็กหญิงศุรีพร นามสาย  
152ทอง บ้านผักขะ ยางชุมฯ เด็กชายธีระเดช อินทสิทธิ์ นางสุรินนา ภูดีปิยสวัสดิ์  
153  บ้านผักขะ ยางชุมฯ เด็กหญิงปิยนันท์ เสนจันทร์ นางสมร พวงแก้ว  
154ทอง บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) ยางชุมฯ เด็กชายกวิน วิเศษสังข์ นางสุเพ็ญ ทองอินทร์  
155  บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) ยางชุมฯ เด็กหญิงรติกานต์ ไชยปัญญา  
156ทอง ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓) วห.1 เด็กหญิงกชกร กุลโกทา นางลัดดาวัลย์ ศรีเมือง  
157  ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓) วห.1 เด็กชายสิทธิโชค เภาแก้ว นางลัดดาวัลย์ ศรีเมือง  
158ทอง บ้านเจ้าทุ่ง วห.1 เด็กชายณัฐนันท์ บุตราช นางยุพิน พลสมบัติ  
159  บ้านเจ้าทุ่ง วห.1 เด็กหญิงปิยภรณ์ ธรรมธร นางกลีบอุบล นนทบุตร  
160ทอง บ้านทุ่ง วห.2 เด็กชายธนภัทร นาคดี นายสุรเดช นิลศรี  
161  บ้านทุ่ง วห.2 เด็กหญิงสุพิชชา มลัยไธสงค์ ทนงศักดิ์ โสดาธาตุ  
162  บ้านทุ่ง วห.2  
163ทอง บ้านสร้างบาก วห.2 เด็กชายธีระ ดวนใหญ่ นางละอองศรี กัณหา  
164  บ้านสร้างบาก วห.2 เด็กหญิงปพิชญา นางบัวสอน ทูลภิรมย์  
165ทอง บ้านหนองนาโพธิ์ วห.2 เด็กชายภคีนัย ลุผล นายคณิต ดวงแก้ว  
166  บ้านหนองนาโพธิ์ วห.2 เด็กหญิงพรรณชนิดา ปิ่นอำคา  
167ทอง บ้านหนองทุ่ม วห.2 เด็กชายอนุวัช ขุมเงิน นางอุทัยรัตน์ พรมศักดิ์  
168  บ้านหนองทุ่ม วห.2 เด็กหญิงสุนิษา สุริหะ นางทิพาพร พรมประเสริฐ  
169ทอง บ้านเห็นอ้ม วห.2 เด็กชายณัฐากรณ์ นางพิจิตร รุ้งแก้ว  
170  บ้านเห็นอ้ม วห.2 เด็กหญิงพิมพิกา นางพิจิตร รุ้งแก้ว  
171ทอง บ้านตีกา วห.2 เด็กหญิงอภิญญา เครือเนียม นางสาวทัศนีญา ทองเงิน  
172  บ้านตีกา วห.2 เด็กชายปพนธีร์ สีมาจารย์ นางสาวดวงเดือน โกกะพันธ์  
173ทอง ชุมชนหนองสังข์ วห.2 เด็กชายวุฒิพัฒน์ ศรีหวาด นางทองจันทร์ เนาวบุตร  
174  ชุมชนหนองสังข์ วห.2 เด็กหญิงชนัญธิดา แพงจันทร์ นายสมพงษ์ พรมศักดิ์  
175ทอง บ้านหนองตาเชียง วห.2 เด็กชายธีระพัฒน์ คำเภา นางสมพิศ นนธิจันทร์  
176  บ้านหนองตาเชียง วห.2 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ดาวประสงค์  
177ทอง บ้านหนองกุงสนามชัย บูรพาฯ เด็กชายชุติเทพ นารี นางสาวนฤมล พรมลิ  
178  บ้านหนองกุงสนามชัย บูรพาฯ เด็กหญิงจิรพัส โมลานิล นางสุนันทา ภาคแก้ว  
179ทอง บ้านก้อนเส้า บูรพาฯ เด็กหญิงศุภรัตน์ พวงพุฒ นางชุมพล ผ่าโผน  
180  บ้านก้อนเส้า บูรพาฯ เด็กชายฉัตรมงคล หล่อดี  
181ทอง บ้านม่วงเปเหมือดแอ่ บูรพาฯ เด็กหญิงสกาวรัตน์ ปุระมงคล นางสาวกิจสำราญ ศรีนวล  
182  บ้านม่วงเปเหมือดแอ่ บูรพาฯ เด็กชายภาณุวัฒน์ แสนตุ้ย นางสาววรัญญา บุตรกูล  
183ทอง บ้านโคกสะอาด บูรพาฯ เด็กชายธัญเทพ บัวนวล นายกิจธนาพัฒน์ ศรีสุวรรณ์  
184  บ้านโคกสะอาด บูรพาฯ เด็กหญิงภัทรธิดา ลุกลาม นางอิ่มใจ รำไพ  
185ทอง บ้านหนองหิน บูรพาฯ เด็กชายสุริยา พรมสุ นายสมัคร หมวดเมืองกลาง  
186  บ้านหนองหิน บูรพาฯ เด็กหญิงณัฐริการณ์ กัดกุมภา นายสมัคร หมวดเมืองกลาง  
187ทอง บ้านหนองแวง บูรพาฯ เด็กชายปราโมทย์ วิชาชัย นางสาวกนกรัฐ ศรีนวล  
188  บ้านหนองแวง บูรพาฯ เด็กหญิงดารุณี เวียงคำ นางสาวนิรุชานันท์ บุญวงศ์  
189ทอง บ้านโนนดู่ บูรพาฯ เด็กชายธีรภัทร. ขันอาสา นางสาวจิราพร. เครือคุณ  
190  บ้านโนนดู่ บูรพาฯ เด็กหญิงพนิดา. บุญรักษา  
191ทอง บ้านโนนคูณ บูรพาฯ เด็กชายบูรพา พันธ์กิ่งทิพย์ นางสุดประสงค์ ใจเที่ยง  
192  บ้านโนนคูณ บูรพาฯ เด็กหญิงนัฐสิมา เนื่องไชยยศ นางสุดประสงค์ ใจเที่ยง  
193ทอง บ้านร่องเก้า บูรพาฯ เด็กชายเอกราช ดวงบุปผา นางสาวปิยธิดา สร้อยคำ  
194  บ้านร่องเก้า บูรพาฯ เด็กหญิงอธิชา ศักดิ์สิงห์ นางสาวสุนัดดา เสนสม  
195ทอง บ้านปลาข่อ ประจิมฯ เด็กชายกันตพัฒน์ ปานทอง นางนาถนภา จินาวัลย์  
196  บ้านปลาข่อ ประจิมฯ เด็กหญิงบัณฑิตา สิงห์ครุธ นางสาวอัจฉรา ผาสมวงค์  
197ทอง บ้านเวาะวิทยาคม ประจิมฯ เด็กชาย่เมธาสิทธิ์ เรือนงาม นายอภิชาติ กัณหารินทร์  
198  บ้านเวาะวิทยาคม ประจิมฯ เด็กหญิงสุดารัตน์ ผาปรางค์ นางสาวบานชื่น เก่งมนตรี  
199ทอง บ้านเหล่าฝ้าย ประจิมฯ เด็กชายธีรวัฒน์ สาชีวะ นายสุรชัย สุวรรณา  
200  บ้านเหล่าฝ้าย ประจิมฯ เด็กหญิงนัฐฐินันท์ ศิรินัย นายสว่าง ไกรษี  
201  บ้านเหล่าฝ้าย ประจิมฯ  
202  บ้านเหล่าฝ้าย ประจิมฯ  
203ทอง บ้านหัวเหล่า ประจิมฯ เด็กชายอัศจรรย์ นายคำรณ ครองยุติ  
204  บ้านหัวเหล่า ประจิมฯ เด็กหญิงภัทรธิดา นายคำรณ ครองยุติ  
205ทอง บ้านรุ่ง น้ำเกลี้ยง เด็กชายภานุพงษ์ นามวิชา นางสาวพยอม สายวงศ์  
206  บ้านรุ่ง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงปรียาดา ก้อนมณี นางธราภรณ์ สุตนนท์  
207ทอง บ้านละเอาะ น้ำเกลี้ยง เด็กชายพยัคภูมิ ศรียะลา นางศิริยากร แสงสุข  
208  บ้านละเอาะ น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงสุพาณิภัค นันทรักษ์ นางจารุวรรณ ทองทวี  
209ทอง บ้านหนองพะแนง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงญาณิศา รื่นเริง นางวรรณี สังขะพงษ์  
210  บ้านหนองพะแนง น้ำเกลี้ยง เด็กชายอรรคเดช สีกะชา นายธนวันต์ สังขะพงษ์  
211ทอง บ้านสบาย น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงณัฏฐณิชา เดชแสง นางเฉลียว อัมภรัตน์  
212  บ้านสบาย น้ำเกลี้ยง เด็กชายจิรพัทธ์ ขวาธิจักร  
213ทอง บ้านหนองแลงระไง น้ำเกลี้ยง เด็กชายพงศพัฒน์ นาคินี นางพรทิพา  
214  บ้านหนองแลงระไง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เมฆหมอก นางพรทิพา เอี่ยมสะอาด  
215ทอง วัดม่วงเปสิทธิวิทยา เอกชน เด็กหญิงวรรัตน์ พิมพา นางพิศมัย แก่นอาสา  
216  วัดม่วงเปสิทธิวิทยา เอกชน เด็กชายบุญพิทักษ์ แจ่มแจ้ง  
217ทอง วัลลภราษฎร์บำรุง เอกชน เด็กชายเอกพงศ์ กุณโฮง นางสาวปวีณา สิงห์ซอม  
218  วัลลภราษฎร์บำรุง เอกชน เด็กหญิงกาญจนา คมขำ นางสาวพัชรา ไกรษี  
219เงิน บ้านหญ้าปล้อง พระธาตุฯ เด็กชายบริรักษ์ วิเศษศรี นางปิยภรณ์ บัวงาม  
220  บ้านหญ้าปล้อง พระธาตุฯ เด็กหญิงนิชาดา บัวลา นางปราณี พิทักษา  
221เงิน บ้านเปือย พระธาตุฯ เด็กชายเตโช สีดาทอง นางพรรณี จันทร์แจ้ง  
222  บ้านเปือย พระธาตุฯ เด็กหญิงหทัยทิพย์ แสวงพันธ์ นางพรรณี จันทร์แจ้ง  
223เงิน บ้านเอกสร้างเรือง พระธาตุฯ เด็กชายเด็กชายปาราเมศ เกษตะระ นางดาวรุ่ง โสภา  
224  บ้านเอกสร้างเรือง พระธาตุฯ เด็กหญิงปาริชาติ ประเสริฐผล นางสาวสุปราณี ไชยบุตร  
225เงิน บ้านน้ำคำ พระธาตุฯ เด็กชายปัญญากร นางสาวกรรณิการ์ บุญสะอาด  
226  บ้านน้ำคำ พระธาตุฯ เด็กหญิงอรุณรัตน์ พันธ์ขาว นางสาวรัตนา บุญยม  
227เงิน บ้านหนองคำ พระธาตุฯ เด็กชายภาณุวัฒน์ พรมดี นางจาริณี สีหะวงษ์  
228  บ้านหนองคำ พระธาตุฯ เด็กหญิงอภิษฎา ส่งเสริม นางสาวบุษบง หาจักร  
229เงิน บ้านหนองแวงโพนเขวา หลวงพ่อโต เด็กชายจักรกฤษ คำศรี นางประภารัตน์ สกุลธนะศักดิ์  
230  บ้านหนองแวงโพนเขวา หลวงพ่อโต เด็กหญิงกชพรรณ วรรณทวี นางสาวอลินา คำปุย (นักศึกษาฝึกสอน)  
231เงิน บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก หลวงพ่อโต เด็กชายนพดล สุรรณคำ นางวิจิตรา วันเลิศ  
232  บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก หลวงพ่อโต เด็กหญิงณัฐฑ์นรี บุตรโคตร นางชาริณี อำนวยสวัสดิ์  
233เงิน บ้านโนนอีปังโพนวัว หลวงพ่อโต เด็กชายธนภัทร ทำนัก นางสาวอ้นหทัย วรรณะโย  
234  บ้านโนนอีปังโพนวัว หลวงพ่อโต เด็กหญิงสิรินทร ทองเปี่ยน นางสาวอ้นหทัย วรรณะโย  
235เงิน วัดมหาพุทธาราม เอกชน เด็กชายกิตติพงษ์ โล่ห์คำ นางสาววิมลมาศ ละพรม  
236  วัดมหาพุทธาราม เอกชน เด็กหญิงไอริษา พรหมมา นางสาววิมลมาศ ละพรม  
237เงิน บ้านขมิ้น ศรีลำดวน เด็กชายจักรพรรดิ สนิท  
238  บ้านขมิ้น ศรีลำดวน เด็กหญิงตติยาภรณ์ นางช่อลัดดา อุดด้วง  
239เงิน บ้านหางว่าวโนนบัว ศรีลำดวน เด็กชายญาณภัทร เควันดี นางณัฐพิมล บุราษี  
240  บ้านหางว่าวโนนบัว ศรีลำดวน เด็กหญิงชลดา สงโสด  
241เงิน บ้านยางเครือ ยางชุมฯ เด็กชายพีระพัฒน์ ไฝเครือ นางสาวจุฬาภรณ์ แพ่งพนม  
242  บ้านยางเครือ ยางชุมฯ เด็กหญิงภคพร เสาเวียง นางสาวจุฬาภรณ์ แพ่งพนม  
243เงิน บ้านหอยโนนดู่ ยางชุมฯ เด็กชายศิวะ วงษ์มณี นางจรินทร นาสารีย์  
244  บ้านหอยโนนดู่ ยางชุมฯ เด็กหญิงกัลยาณี ภูศรี  
245เงิน บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วห.1 เด็กหญิงสุจิรา กาทอง นางสาวศิริยาภรณ์ หารบุรุษ  
246  บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วห.1 เด็กชายวัชรพงษ์ พอใจ นางศิวพร กาทอง  
247เงิน บ้านสว่าง วห.1 เด็กชายสุรศักดิ์ วิเชียร นางวารินทร์ บุญสาลี  
248  บ้านสว่าง วห.1 เด็กหญิงกรรณิกา พร้อมบริสุทธิ์ นางนัฐวรรณ รัตนวรรณ  
249เงิน บ้านดงยาง วห.1 เด็กชายอภิวัฒน์ คำเลิศ นางกรรณิกา สังสิงหา  
250  บ้านดงยาง วห.1 เด็กหญิงจารุวรรณ ขมิ้นแก้ว นายไพบูลย์ ปานศิลา  
251เงิน บ้านหนองบัว วห.1 เด็กชายไกรพิพัฒน์ วงศ์สุทร นางสมร จิตสำราญ  
252  บ้านหนองบัว วห.1 เด็กหญิงนิชกานต์ ทรงกลด นางสาวขวัญตา เอกลักษณ์ตระกูล  
253เงิน นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๒ วห.1 เด็กชายธนกร พิเดช นางอนงค์ บุญลี  
254  นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๒ วห.1 เด็กหญิงนิภาวรรณ พรมณีย์  
255เงิน อนุบาลน้ำเพชร เอกชน เด็กหญิงภัทรศยา คณานิตย์ นางสาวมยุณี ศรีสมพร  
256  อนุบาลน้ำเพชร เอกชน เด็กชายนชพัฒน์ บุติพันธ์คา นางสาวมยุณี ศรีสมพร  
257เงิน บ้านหยอด ประจิมฯ เด็กชายธนภัทร เบ้าคำ นางสาวสกาวเดือน ขาวสลับ  
258  บ้านหยอด ประจิมฯ เด็กหญิงปภาสรณ์ นุสา นายประยูร เหมรา  
259เงิน บ้านบกแดงผักขะย่า ประจิมฯ เด็กชายสุริยะพงศ์ อุประ นายโรจน์ศักดิ์ ปัตถาสายธรรมาสุข  
260  บ้านบกแดงผักขะย่า ประจิมฯ เด็กหญิงปุณยาพร ดีจะมาลา นางทองพูน สีหบุตร  
261เงิน บ้านโปร่ง ประจิมฯ เด็กชายก้องเกียรติ์ ภูวลี นางไสว นามเกตุ  
262  บ้านโปร่ง ประจิมฯ เด็กหญิงศุภลักษ์ บุญสงค์ นางไสว  
263เงิน บ้านโนนสว่าง ประจิมฯ เด็กชายสุริยา แสนนา นายประสิทธิ์ โสภากุ  
264  บ้านโนนสว่าง ประจิมฯ เด็กหญิงเมธาพร ทองไทย นางสาวสิรินยา เกษแก้ว  
265เงิน บ้านจาน ทักษิณฯ เด็กชายณัฐวุฒิ ใสยา นางจันทรา สอนหอม  
266  บ้านจาน ทักษิณฯ เด็กหญิงอริญญา ทักษพร คำมุงคุณ  
267เงิน บ้านอาลัย ทักษิณฯ เด็กชายเสฎฐวุฒิ ศิรินัย นางจารุวรรณ มงคลโคตร  
268  บ้านอาลัย ทักษิณฯ เด็กหญิงพิยดา ประพันธ์ นางสาววีรวรรณ ศิริบูรณ์  
269เงิน บ้านบูรพา ทักษิณฯ เด็กชายชินดนัย ชิณวงศ์ นางณัฐชยา อาจหาญ  
270  บ้านบูรพา ทักษิณฯ เด็กหญิงฐิติภรณ์ แจ่มแจ้ง นางจิตรกานต์ จันทร์ปุ่ม  
271เงิน บ้านพะแนงวิทยา ทักษิณฯ เด็กชายไชยวัฒน์ สมวงค์ นางเพียงพิศ ทิพย์โพธิ์  
272  บ้านพะแนงวิทยา ทักษิณฯ เด็กหญิงปุณยาพร รอมาลี  
273เงิน บ้านจิกกะลา ทักษิณฯ เด็กชายพิชยดน เมฆศรีเงิน นายพิทยา พากเพียร  
274  บ้านจิกกะลา ทักษิณฯ เด็กหญิงณัฐนันท์ นางสาวลัดดาวัลย์ รองสุพรรณ  
275เงิน บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) ทักษิณฯ เด็กหญิงสิริภัทร สร้อยศรี นางสาวนีรนุช สิทธิ  
276  บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) ทักษิณฯ เด็กชายจักรพงศ์ โพธิ์ทอง นางสาวนีรนุช สิทธิ  
277เงิน บ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ ทักษิณฯ เด็กชายนธีธร ทองสุข นายสมควร สามสี  
278  บ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ ทักษิณฯ เด็กหญิงปาริชาด วรรณทวี นางปัญญาพร สามสี  
279เงิน บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๐) ทักษิณฯ เด็กชายวีระยุทธ ชาวพงษ์ นางอรชร สุนีพัฒน์  
280  บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๐) ทักษิณฯ เด็กหญิงพรสินี บูรพา นางภัทราพร ศรีวงศ์  
281เงิน บ้านอีต้อม กลาง กร. เด็กชายพงค์พิสิฏฐ์ สิมณี นางสาวรัตน์สุดา สิมณี  
282  บ้านอีต้อม กลาง กร. เด็กหญิงจิดาภา พันธ์วิไล นางสาวรัตน์สุดา สิมณี  
283เงิน บ้านโนนผึ้ง กลาง กร. เด็กชายภูบดินทร์ พวงบุตร นางอาวรณ์ ทองสุ  
284  บ้านโนนผึ้ง กลาง กร. เด็กหญิงอรนุช นวนมีสี นางรัชนี สายเนตร  
285เงิน บ้านหนองหัวช้าง กลาง กร. เด็กชายปฎิภาณ พายุพัด นางกานต์พิชชา แสงลับ  
286  บ้านหนองหัวช้าง กลาง กร. เด็กหญิงวิลาวรรณ คำเพชรดี  
287เงิน บ้านกล้วย กลาง กร. เด็กชายอนุชิต ไชยภักดี นายสุรัส ก้านกิ่ง  
288  บ้านกล้วย กลาง กร. เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีลัย นายสุรัส ก้านกิ่ง  
289เงิน บ้านแวด น้ำเกลี้ยง เด็กชายชยทัต นามวิชา นางสาวกฤษฎาภรณ์ แถลงศรี  
290  บ้านแวด น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงชมพูนุท แช่มชื่น นางสาวจิราภรณ์ คำนนท์  
291เงิน บ้านยางน้อยตองปิด น้ำเกลี้ยง เด็กชายเหมราช คำสุวรรณ นางสายปัญญา ศรวิชัย  
292  บ้านยางน้อยตองปิด น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงปริยากร บันประดิษฐ์ นายธวัชชัย ศรวิชัย  
293เงิน บ้านสวนกล้วย น้ำเกลี้ยง เด็กชายปิยวัฒน์ อนันต์ นางสาวรัตนภา ไชยบุตร  
294  บ้านสวนกล้วย น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงศรัญญา แพทย์กลาง นางสุพีร์ โสมา  
295เงิน บ้านโนนหนองสิม น้ำเกลี้ยง เด็กชายนันทชัย นนตา นางสาวณฐมน ค่ำคูณ  
296  บ้านโนนหนองสิม น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงวริศรา สีส่วน  
297เงิน บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง เด็กชายอัษฎาวุฒิ บุญชื่น นางจุฑามาศ บุญรินทร์  
298  บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงมณฑาทิพย์ บุตรดาษ นางนนทิภา สำเภา  
299เงิน บ้านหนองนาเวียง น้ำเกลี้ยง เด็กชายปิยะวัฒน์ ไชยอาคม นางสาวรวิสรา ดวงแก้ว  
300  บ้านหนองนาเวียง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงจรัญพร อินธิราช นายประจวบ แสงงาม  
301ทองแดง บ้านโนนแย้ พระธาตุฯ เด็กชายนนทพงษ์ โทไข นางชุตินันท์ ขุมเงิน  
302  บ้านโนนแย้ พระธาตุฯ เด็กหญิงกัญญารัตน์ ท้าวทำนอง นางสาวกนกวรรณ พวงจำปา  
303ทองแดง มหาราช ๓ หลวงพ่อโต เด็กชายณัฐพล คำศรี นางสาวกรรณิการ์ มนต์ขลัง  
304  มหาราช ๓ หลวงพ่อโต เด็กหญิงดวงฤทัย มาสงค์ นางสาววริทธิ์นันท์ กัณหา  
305ทองแดง จินดาวิทยาคาร ๓ ศรีลำดวน เด็กชายธนากร สุดพิบูลย์ นายณรงค์ ฤทธิ์เดช  
306  จินดาวิทยาคาร ๓ ศรีลำดวน เด็กหญิงพิมพ์พันธุ์ จันทะศรี นางเบญจพร จันทะศรี  
307ทองแดง บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว วห.1 เด็กหญิงพรชิตา ไกรยา นางสาวสุธาสินี เขตนิมิตร  
308  บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว วห.1 เด็กชายวชิรา ดีนารายณ์ นางสาวสุธาสินี เขตนิมิตร  
309ทองแดง บ้านลิงไอ วห.1 เด็กชายสิทธิชัย มังษา นางสาวกัญญาภรณ์ พรรณา  
310  บ้านลิงไอ วห.1 เด็กหญิงกานต์พิชชา ถ้ำทอง นางสาวจารุวรรณ คำเลิศ  
311ทองแดง มารดาทรงธรรม เอกชน เด็กชายพงศกร ได้นาม นางปิยะนันท์ ประทุมตรี  
312  มารดาทรงธรรม เอกชน เด็กหญิงอรุโณทัย วงศ์ชนะ นางปิยะนันท์ ประทุมตรี  
313ทองแดง บ้านกะวัน น้ำเกลี้ยง เด็กชายเพิ่มบุญ แข่งขัน นางสาวอรพิน นันทะเสน  
314  บ้านกะวัน น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงปนัฐดา แก้วรักษา นางสาวอรพิน นันทะเสน  
315ทองแดง บ้านหนองบาง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงพัชราภา เภาแก้ว นายสมบูรณ์  
316  บ้านหนองบาง น้ำเกลี้ยง เด็กชายกรวิชญ์ จตุเทน นายสมบูรณ์ ธนิตสุขการ  
317 บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม หลวงพ่อโต เด็กชายสุรเดช ปุรเส นางอุไร ชูคำ  
318  บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม หลวงพ่อโต เด็กหญิงพรวิภา วงศ์แหวน นางภัทรานิษฐ์ กองรักษา  
319 บ้านหนองเข็งเหล่าแค หลวงพ่อโต เด็กชายภานุภัค วรรณทวี นางอรุณี รัตนอรุณโรจน์  
320  บ้านหนองเข็งเหล่าแค หลวงพ่อโต เด็กหญิงพรพร วรรณทวี  
321 บ้านดอนกลาง สวนสมเด็จ เด็กชายปาณชัย พันธ์ชาติ นางแววมยุรี วิเศษสังข์  
322  บ้านดอนกลาง สวนสมเด็จ เด็กหญิงพรวดี ขุนบุญนางรอง นางแววมยุรี วิเศษสังข์  
323 บ้านยางกุดนาคำ สวนสมเด็จ เด็กชายณภัทร จิว นางทิพากร จันทร  
324  บ้านยางกุดนาคำ สวนสมเด็จ เด็กหญิงธัชญากร เทพที นางทิพากร จันทร  
325 บ้านแกประชาสามัคคี ศรีลำดวน เด็กชายวรากร นามวงศ์ นางพนมพร สรสิทธิ์  
326  บ้านแกประชาสามัคคี ศรีลำดวน เด็กหญิงกรวีร์ โครพ นางพนมพร สรสิทธิ์  
327 บ้านแก้ง ยางชุมฯ เด็กชายกิตติพล ไชยปัญญา นางจรรยา จักรวรรณพร  
328  บ้านแก้ง ยางชุมฯ เด็กหญิงศิรินรัตน์ ปุริสพันธ์ นางสาวนิรัชฎา พรมสนาม  
329 บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) ยางชุมฯ เด็กชายนราธิป วิสาขา นางยุพาพรรณ อินตะนัย  
330  บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) ยางชุมฯ เด็กหญิงภิญญาฏา ชาลี นางนิภาภรณ์ ศรีใส  
331 บ้านโพนดวน วห.1 เด็กชายเด็กชายปิยวัฒน์ นางนางกัญญาภรณ์  
332  บ้านโพนดวน วห.1 เด็กหญิงวิภาวิณี นางเรวดี เสาเวียง  
333 บ้านหนองกันจอ วห.1 เด็กชายธนกร แสนมนตรี นายทวีศักดิ์  
334  บ้านหนองกันจอ วห.1 เด็กหญิงนันท์นภัท หงษ์รักษา นางสมควร แสวงแก้ว  
335 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ วห.1 เด็กชายดนุพัฒน์ มะลิงาม นางสาวธัญรัศม์ นรดี  
336  นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ วห.1 เด็กหญิงธัญชนก นายพิทักษ์ บุญมา  
337 บ้านโนนเพ็ก พยุห์ เด็กหญิงรัชรินทร์ โนนเงิน นายกมล คำตานุวงศ์  
338  บ้านโนนเพ็ก พยุห์ เด็กชายอัครพล โนนเงิน  
339 บ้านโคกเพ็ก พยุห์ เด็กชายอภิวิชญ์ พิมสอน นางธิติมาภรณ์ แก้วนิล  
340  บ้านโคกเพ็ก พยุห์ เด็กหญิงพัชราภรณ์ พิมสอน นายอัมพร พิมสอน  
341 บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) พยุห์ เด็กชายจำรัส สนิท นายดำรงค์ แก้วแจ่ม  
342  บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) พยุห์ เด็กหญิงตรีชฏา แสนสุภา นายหาญณรงค์ หารไชย  
343 บ้านสร้างหว้า พยุห์ เด็กชายเจษฎา หินเหล็ก นางศิริอาภา ปัดสาโก  
344  บ้านสร้างหว้า พยุห์ เด็กหญิงสุฑารัตน์ สุขสงวน นางศิริอาภา ปัดสาโก  
345 บ้านเสมอใจ พยุห์ เด็กชายวีรากร วรรณวงค์ นางวิไลรัตน์ ทองงาม  
346  บ้านเสมอใจ พยุห์ เด็กหญิงกุลณัฐดา จำปา นางสาวสิรภัทร เกษี  
347 บ้านหนองค้า พยุห์ เด็กชายภูริณัฐ อินทร์ชัย นางสาวชูจิต อินตะนัย  
348  บ้านหนองค้า พยุห์ เด็กหญิงอลิชา นะระฮีม นางมยุรี พรหมประดิษฐ์  
349 บ้านหนองออ พยุห์ เด็กชายณฐีภัทร ศิริรวย นางวราทิพย์ โอชารส  
350  บ้านหนองออ พยุห์ เด็กหญิงนภาพร ปานสกุล นางวราทิพย์ โอชารส  
351 บ้านเปือยประชาสามัคคี พยุห์ เด็กชายธนวัฒน์ อุนาพันธ์ นางสาวสุริยา ศรีสมุทร  
352  บ้านเปือยประชาสามัคคี พยุห์ เด็กหญิงสุทธิดา โยสา นางเสาวนีย์ แก้วมณีย์  
353 บ้านร่องสะอาด พยุห์ เด็กชายธีระชัย ดวงไชย นางพิศยา โดดเดี่ยว  
354  บ้านร่องสะอาด พยุห์ เด็กหญิงอารีรัตน์ มีลาภ นางพิศยา โดดเดี่ยว  
355 บ้านกระหวันโนนเจริญ พยุห์ เด็กชายภูวดล สังข์ภักดี นางเกษร นาคโทน  
356  บ้านกระหวันโนนเจริญ พยุห์ เด็กหญิงชลิตา คำภาเกิด  
357 อนุบาลพยุห์ พยุห์ เด็กหญิงเอื้อมฟ้า เจริญจิตร นางวิภาดา ลาลุน  
358  อนุบาลพยุห์ พยุห์ เด็กชายกฤษฎา จิรังดา นางสาวกรรณิการ์ กุลวงศ์  
359 บ้านหนองรัง พยุห์ เด็กชายกิตติทัศ คอระอุด นางรินฤดี  
360  บ้านหนองรัง พยุห์ เด็กหญิงธนาวดี ฟักบำรุง  
361 บ้านหนองหว้าทับทัย พยุห์ เด็กชายอานพ ศรีภูมาต นางสาวชนากานต์ ประชาราษฎร์  
362  บ้านหนองหว้าทับทัย พยุห์ เด็กหญิงอรอุมา วัฒนวงค์ นางกาญจนา กัลยาบุตร  
363 บ้านตำแยหนองเม็ก พยุห์ เด็กชายกิติรัชภูมิ ศรีสุวรรณ์ นางกัลยาณี รุญเจริญ  
364  บ้านตำแยหนองเม็ก พยุห์ เด็กหญิงศศิวิมล บุตรดี นางปวีณา บุญรักษา  
365 บ้านอะลางหัวขัว พยุห์ เด็กหญิงธนวรรณ ศรีสวัสดิ์ นางสุดสวาท ชิลภักดิ์  
366  บ้านอะลางหัวขัว พยุห์ เด็กชายชนาธาร สาดท่าช้าง นางประคอง พูลแก้ว  
367 บ้านหนองสนม ประจิมฯ เด็กชายอนุชา ทราธร นางอรนิดา สีหาบุตร  
368  บ้านหนองสนม ประจิมฯ เด็กหญิงไพจิตร มารมย์ นางอรนิดา สีหาบุตร  
369 บ้านนาม่อง-นาเมือง ประจิมฯ เด็กชายประทีป นางวราภร์  
370  บ้านนาม่อง-นาเมือง ประจิมฯ เด็กหญิงฑีฆัฆพร นายทวี ไชยโคตร  
371 บ้านละทาย ฟากมูลฯ เด็กชายอนพัช สายพงษ์ นางชุติกาญจน์ ชิดชม  
372  บ้านละทาย ฟากมูลฯ เด็กหญิงอภิสรา สายพงษ์ นายคำปอนด์ แสงสาย  
373 บ้านกอก ฟากมูลฯ เด็กชายอนาวิน พละศักดิ์ นางพนมวัลย์ ประกอบศรี  
374  บ้านกอก ฟากมูลฯ เด็กหญิงวนิดา คำเพราะ นางภัชภิชา สาระภาพ  
375 บ้านเขวา ฟากมูลฯ เด็กชายนัทธพงศ์ อัมภรัตน์ นายสมัย บาอินทร์  
376  บ้านเขวา ฟากมูลฯ เด็กหญิงวนัสนันท์ สูงโฮง  
377 บ้านยางน้อยสามัคคี ฟากมูลฯ เด็กชายพงศกร สรรพศรี นายประมูล วงศ์เจริญ  
378  บ้านยางน้อยสามัคคี ฟากมูลฯ เด็กหญิงกรรณนิกา ทองคำ นายพิบูล ประกอบศรี  
379 บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) ฟากมูลฯ เด็กชายชนพัฒน์ ทัดเทียม นางสมหวัง สารพัฒน์  
380  บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) ฟากมูลฯ เด็กหญิงศิรินทา พากเพียร นายอัสวรักษ์ สารพัฒน์  
381 บ้านเปือย ฟากมูลฯ เด็กชายภาณุพงศ์ ตามศรี นางพยอม อารีย์  
382  บ้านเปือย ฟากมูลฯ เด็กหญิงปาริฉัตร คำนนท์ นายสุคติ อารีย์  
383 บ้านกอกหัวนา ฟากมูลฯ เด็กชายประพันธ์ ทาธิสา นายเสถียร ใจอุ่น  
384  บ้านกอกหัวนา ฟากมูลฯ เด็กหญิงญาณิศา เครือบุตร นางเทียมจันทร์ ทาทอง  
385 บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) ฟากมูลฯ เด็กชายรัฐภูมิ สุวรรณสิงห์ นางสมพร แหล่งหล้า  
386  บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) ฟากมูลฯ เด็กหญิงอรินยา ภาดี นางสาวจิราภรณ์ เขียวอ่อน  
387 บ้านหนามแท่ง ฟากมูลฯ เด็กชายลัทธพล โพธิ์พรม นางประภากร สาโสธร  
388  บ้านหนามแท่ง ฟากมูลฯ เด็กหญิงศศิธร พรมดี นางรจนา นาคโคตร  
389 บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) ฟากมูลฯ เด็กชายณัฐวุฒิ นางวิไลลักษณ์  
390  บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) ฟากมูลฯ เด็กหญิงดวงฤทัย ศรีวิเศษ นางวิไลลักษณ์ เงาศรี  
391 บ้านทาม ฟากมูลฯ เด็กชายภูริชญา ฮงทอง นางสาวชญามล พละศูนย์  
392  บ้านทาม ฟากมูลฯ เด็กหญิงทัศนีวรรณ สอดศรี นางสาวชญามล พละศูนย์  
393 บ้านหนองไฮ ฟากมูลฯ เด็กชายนพนันท์ พิมพันธ์  
394  บ้านหนองไฮ ฟากมูลฯ เด็กหญิงประกายกาญจน์ กลิ่นหอม นางจิตตาภรณ์ วราพุฒ  
395 กลุ่มโรงเรียนทุ่งเทิน ฟากมูลฯ เด็กชายปรัญชัย พวงทับทิม นายนายสมชัย พันธุ์วิไล  
396  กลุ่มโรงเรียนทุ่งเทิน ฟากมูลฯ เด็กหญิงปัทมาพร พวงทับทิม นางสาววรรณภา คำชาลี  
397 บ้านหนองมะแซว มิตรภาพ เด็กชายธีรภัทร์ สายบุบผา นางณัฎฐาภรณ์ ดาประสงค์  
398  บ้านหนองมะแซว มิตรภาพ เด็กหญิงณัฐมน แพ่งสวัสดิ์ นางสาวอรุณี ศรีชมภู  
399 บ้านหนองอีกว่าง มิตรภาพ เด็กชายอภิวิชญ์ ทิพยดี นางโชติกา อุ่นจิตร  
400  บ้านหนองอีกว่าง มิตรภาพ เด็กหญิงลักษิกา สีชารู นางยุพาภรณ์ ไกรษี  
401 บ้านหนองโอง กลาง กร. เด็กชายดนุพล ภู่ระหงส์ นางอรวรรณ สายเสน  
402  บ้านหนองโอง กลาง กร. เด็กหญิงเสาวนีย์ เจริญนิตย์  
403 บ้านโพธิ์ลังกา มิตรภาพ เด็กชายสภารมย์ หลักพันธ์ นางดอกไม้ สมภาวะ  
404  บ้านโพธิ์ลังกา มิตรภาพ เด็กหญิงมะลิวรรณ ชิณวงศ์  
405 กลุ่มโรงเรียนโคกกกยางสร้างกี่ มิตรภาพ เด็กชายธีรานุวัฒน์ สมศิริ นางศศิพัชร์ พวงจำปาพูนศิริ  
406  กลุ่มโรงเรียนโคกกกยางสร้างกี่ มิตรภาพ เด็กหญิงรวิพร ผ่านพรม  
407 บ้านขี้เหล็ก น้ำเกลี้ยง เด็กชายภัทรพล สายสนั่น นางพรพิมล อินธิเดช  
408  บ้านขี้เหล็ก น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงปภาวรินทร์ ธงชัย  
409 บ้านโนนสว่าง น้ำเกลี้ยง เด็กชายแทนทัย ใจดี นางสาวศรัณย์ภัทร อินเทพา  
410  บ้านโนนสว่าง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงเนตรดาว นางสาวศรัณย์ภัทร อินเทพา  
411 บ้านโนนงาม น้ำเกลี้ยง  
412  บ้านโนนงาม น้ำเกลี้ยง  
413 บ้านคูเมือง พยุห์ เด็กชายเด็กชายศุภณัฐ ถนอมสัตย์ นางสาววรลักษณ์ ลาลุน  
414  บ้านคูเมือง พยุห์ เด็กหญิงเด็กหญิงอัญชริดา สงวนทรัพย์ นางอนัญญา นนทะวงษ์  
415 กลุ่มห้วยกะเดินโมเดล ทักษิณฯ เด็กหญิงสิริภัทร สร้อยศรี นางสาวนีรนุช สิทธิ  
416  กลุ่มห้วยกะเดินโมเดล ทักษิณฯ เด็กชายจักรพงศ์ โพธิ์ทอง