สรุปเหรียญรางวัล การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับ CEO สพป.ศก.1 ปี 2559
กลุ่ม สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรม มารยาทไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6
ที่ รางวัล โรงเรียน กลุ่ม CEO ชื่อนักเรียน ผู้ฝึกสอน ตัวแทน
1ทอง มารีวิทยา เอกชน เด็กชายคมชาญ เขจรศาสตร์ นางอำไพ สอนตะคุ CEO
2  มารีวิทยา เอกชน เด็กหญิงฐิตารีย์ ระดมเล็ก นางธัญทิพย์ พงษ์ธนาทิพย์ CEO
3ทอง บ้านโนนแย้ พระธาตุฯ เด็กชายวิรุฬห์ น้อยมิ่ง นางชุตินันท์ ขุมเงิน CEO
4  บ้านโนนแย้ พระธาตุฯ เด็กหญิงจุฑาทิพย์ พรมลังกา นางสาวกนกวรรณ พวงจำปา CEO
5ทอง บ้านหนองไผ่ พระธาตุฯ เด็กชายอนุพงษ์ บุญปัญญา นางอุษณีย์ พันธสีมา CEO
6  บ้านหนองไผ่ พระธาตุฯ เด็กหญิงศิรินดา ทองทิพย์ CEO
7ทอง อนุบาลศรีสะเกษ สวนสมเด็จ เด็กชายนพ สายแก้ว นางรัชนีวรรณ แสงใสแก้ว CEO
8  อนุบาลศรีสะเกษ สวนสมเด็จ เด็กหญิงณัฐณิชา อังคสกุลเกียรติ นางกงพาน นนทวงศ์ CEO
9ทอง บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก หลวงพ่อโต เด็กชายสมเจตน์ ร่มโพธิ์ นางวิจิตรา วันเลิศ CEO
10  บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก หลวงพ่อโต เด็กหญิงดาปะณีย์ พลกระโทก นางชาริณี อำนวยสวัสดิ์ CEO
11ทอง บ้านหนองแก้วสำโรง หลวงพ่อโต เด็กชายพูนทรัพย์ พันธ์สุข นางสาววาริณี เอี่ยมสุข CEO
12  บ้านหนองแก้วสำโรง หลวงพ่อโต เด็กหญิงเกษมณี กาประสิทธิ์ นางลัดดาวัลย์ กาบบัว CEO
13ทอง บ้านแทงวิทยา สวนสมเด็จ เด็กชายพิชิตชัย เค้าเงื่อน นางพัทยา โพธิวัฒน์ CEO
14  บ้านแทงวิทยา สวนสมเด็จ เด็กหญิงอาทิตยาภรณ์ ประจักจิต นางเยาวลักษณ์ คบพิมาย CEO
15ทอง บ้านหนองโพธิ์ สวนสมเด็จ เด็กชายศตวรรษ คงวิเชียร นายวิชิต กาหลง CEO
16  บ้านหนองโพธิ์ สวนสมเด็จ เด็กหญิงสิรภัทร อิ่มกระโทก นางสาววิภาดา เชื่อสอน CEO
17ทอง ราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ สวนสมเด็จ เด็กหญิงณัฏฐธิดา ไชยภักดิ์ นายทัศภูมิ เขียวอยู่ CEO
18  ราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ สวนสมเด็จ เด็กชายณรงค์ศักดิ์ เก่าด่านจาง นางสาวทิวาภรณ์ แดนดี CEO
19ทอง บ้านโนนแกด ศรีลำดวน เด็กชายปรีชา วิสาร นางทิฆัมพร อุดมศรี CEO
20  บ้านโนนแกด ศรีลำดวน เด็กหญิงรดามณี ลันดา นางรุ่งนิรันดร์ บุตรมี CEO
21ทอง บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) ศรีลำดวน เด็กชายชำนาญพงษ์ สงสาร นางพิกุล มัชฌิกะ CEO
22  บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) ศรีลำดวน เด็กหญิงวิลัยลักษณ์ นิระบุตร นางสาวอรนิตย์ วงษ์ษา CEO
23ทอง ตะดอบวิทยา ศรีลำดวน เด็กชายอุดมศักดิ์ ปฏิเหตุ นายบุญชู พวงจำปา CEO
24  ตะดอบวิทยา ศรีลำดวน เด็กหญิงรติยา แสงสกุล นายนันทวัน ปัญญาคม CEO
25ทอง บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน ศรีลำดวน เด็กหญิงอรวรรณ วรรณา นางประไพ พวงแก้ว CEO
26  บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน ศรีลำดวน เด็กชายธีรศักดิ์ เกษอินทร์ นางมารศรี อสิพงษ์ CEO
27ทอง บ้านลิ้นฟ้า ยางชุมฯ เด็กชายมินทดา จำปาเรือง นางบุญราศรี ชิณวงษ์ CEO
28  บ้านลิ้นฟ้า ยางชุมฯ เด็กชายวราวรรณ แก้วพวง นางอิสรานันท์ แก้วกนก CEO
29ทอง บ้านยางชุมใหญ่ ยางชุมฯ เด็กชายอธิชา นามวงษ์ นางบานเย็น CEO
30  บ้านยางชุมใหญ่ ยางชุมฯ เด็กหญิงชวพร สมใจ นายไพฑูรย์ CEO
31ทอง อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ยางชุมฯ เด็กชายสรวิชญ์ ไหลศิริ นางธีระนันท์ ทองแสง CEO
32  อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ยางชุมฯ เด็กหญิงพิมพ์ชนก มณีวงค์ นางนิตยา ทองแสง CEO
33ทอง อนุบาลวังหิน วห.1 เด็กชายกิตติพันธ์ ถ้ำทอง นางฐาปานีย์ อินเสาร์ CEO
34  อนุบาลวังหิน วห.1 เด็กหญิงจีรนันท์ นางสุรีพันธ์ เจตินัย CEO
35ทอง บ้านสว่าง วห.1 เด็กชายชัยวัฒน์ พิศเพ็ง นางสุนทรี สีหะวงษ์ CEO
36  บ้านสว่าง วห.1 เด็กหญิงกุสุมา ชื้อชวาลกุล นางสาวเกศินี นามวิสัย CEO
37ทอง บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า วห.1 เด็กชายธีรภัทร อินทโร นางสุวรรณศรี ธรรมแสง CEO
38  บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า วห.1 เด็กหญิงวรนุช เงินขาว นางสาวศศิร์ธา จันทะคัด CEO
39ทอง บ้านเจ้าทุ่ง วห.1 เด็กชายสุพจน์ เดชวงศ์ นางยุพิน พลสมบัติ CEO
40  บ้านเจ้าทุ่ง วห.1 เด็กหญิงวริษฐา มังษา นางอัมพร วงศ์ละคร CEO
41ทอง บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) วห.2 เด็กหญิงพัชรินทร์ บุญสะอาด นางสาวยมมณา บุญมา CEO
42  บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) วห.2 เด็กชายอนุชา เดชะ นางสาวบุษบาวรรณ ดวนใหญ่ CEO
43ทอง บ้านสร้างบาก วห.2 เด็กชายสินทวี ชนะชัย นางจำนงค์ กุลสุข CEO
44  บ้านสร้างบาก วห.2 เด็กหญิงปานชีวา ดวนใหญ่ CEO
45ทอง บ้านโพนยาง วห.2 เด็กชายณัฐชัย ศรีโพนดวน นายวุฒิชัย พันธนาม CEO
46  บ้านโพนยาง วห.2 เด็กหญิงขวัญจิรา สำเภา นางสุมินตรา สิงหา CEO
47ทอง บ้านโนนเพ็ก พยุห์ เด็กชายทิพากรณ์ ทรงกลด นายกมล คำตานุวงศ์ CEO
48  บ้านโนนเพ็ก พยุห์ เด็กหญิงวริศรา แก้วเกิด CEO
49ทอง บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) พยุห์ เด็กชายกิตติศักดิ์ สมมุติ นางอัจจนา หมัดแม่น CEO
50  บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) พยุห์ เด็กหญิงกันติชา โสภาพ นางสาวอรทัย กิ่งสกุล CEO
51ทอง บ้านสร้างหว้า พยุห์ เด็กชายกิตติพงศ์. อินมะโน นางศิริอาภา. ปัดสาโก CEO
52  บ้านสร้างหว้า พยุห์ เด็กหญิงกรกนก แก้วลอย นางศิริอาภา ปัดสาโก CEO
53ทอง บ้านเสมอใจ พยุห์ เด็กหญิงสุพัตรา ขุนจันดา นายสงัด ทองงาม CEO
54  บ้านเสมอใจ พยุห์ เด็กชายพงศกร บัวจันทร์ นางสาวสิรภัทร เกษี CEO
55ทอง บ้านหนองเตย พยุห์ เด็กชายวัชรกานต์ ไชยวรรณ นายเสมอ ฟองนวน CEO
56  บ้านหนองเตย พยุห์ เด็กหญิงกรรณิการ์ แสงพยัพ นายเสมอ ฟองนวน CEO
57ทอง บ้านโนนคูณ บูรพาฯ เด็กชายภาสกร ประดับทอง นางสุดประสงค์ ใจเที่ยง CEO
58  บ้านโนนคูณ บูรพาฯ เด็กหญิงชนะพา ทาระจันทร์ นางสุดประสงค์ ใจเที่ยง CEO
59ทอง บ้านหนองจิกเหล่าเชือก บูรพาฯ เด็กชายไพศาล พันกิ่งทิพย์ นางดารัตน์ ฉวีวงษ์ CEO
60  บ้านหนองจิกเหล่าเชือก บูรพาฯ เด็กหญิงมาริสา กุลแก้ว นางดารัตน์ ฉวีวงษ์ CEO
61ทอง บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว บูรพาฯ เด็กชายชิติภัทธ พลชัย นางทิพวรรณ พงษ์จันโอ CEO
62  บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว บูรพาฯ เด็กหญิงวรันธร วงศ์ใหญ่ นางสาวพรยุภา บุตรตะ CEO
63ทอง บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ ประจิมฯ เด็กชายนราวิช ทองสลับ นางสุปราณี ดวงมาลา CEO
64  บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ ประจิมฯ เด็กหญิงอพิยดา ลีลา นายณัฐพงศ์ ดวงมาลา CEO
65ทอง บ้านปลาข่อ ประจิมฯ เด็กชายสุชานันท์ บาศรี นายสมดร วรรณทวี CEO
66  บ้านปลาข่อ ประจิมฯ เด็กหญิงชลทิชา บาศรี นางสาวอัจฉรา ผาสมวงค์ CEO
67ทอง บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ประจิมฯ เด็กชายวัชระ คำศรี นางสาวอุไร ขวัญรักษ์ CEO
68  บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ประจิมฯ เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ กันภัย นางสาวพรเพ็ญ หาญกล้า CEO
69ทอง บ้านกอก ฟากมูลฯ เด็กชายณัฐพล พงษ์อารีย์ นางพนมวัลย์ ประกอบศรี CEO
70  บ้านกอก ฟากมูลฯ เด็กหญิงญานิศา พงษ์ทอง นางสมหมาย ธานี CEO
71ทอง บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) ฟากมูลฯ เด็กหญิงอาทิตตา บุญจันทร์ นางสาวเอมอร พรมดี CEO
72  บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) ฟากมูลฯ เด็กชายชัยวัฒน์ มีศรี นางสาวนงนุช ดาประสงค์ CEO
73ทอง บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) ฟากมูลฯ เด็กชายนนทพันธ์ นางนงลักษณ์ เงาศรี CEO
74  บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) ฟากมูลฯ เด็กหญิงฐิติรัตน์ นางสุจิตร์ เชื้อทอง CEO
75ทอง บ้านเมืองน้อยหนองมุข ฟากมูลฯ เด็กชายปุณณเมธ ทาระ นางจิราภรณ์ เพียซุย CEO
76  บ้านเมืองน้อยหนองมุข ฟากมูลฯ เด็กชายสุธาสิณี คำศรี CEO
77ทอง บ้านหนองเทา มิตรภาพ เด็กชายทศวรรษ เชิงหอม นายอัมพร ชราศรี CEO
78  บ้านหนองเทา มิตรภาพ เด็กหญิงลลิตา วันเจริญ CEO
79ทอง บ้านขาม ฟากมูลฯ เด็กชายกิตติชัย เวียงคำ นางสาวทิพวรรณ รินทอง CEO
80  บ้านขาม ฟากมูลฯ เด็กหญิงกัญญาณัฐ บัวคำศรี นางสาวธิดาลักษณ์ พวงทับทิม CEO
81ทอง บ้านบูรพา ทักษิณฯ เด็กชายจักรพงศ์ ผูกพัน นางจิตรกานต์ จันทร์ปุ่ม CEO
82  บ้านบูรพา ทักษิณฯ เด็กหญิงตรีชฎา พวงพอก นางณัฐชยา อาจหาญ CEO
83ทอง บ้านผักบุ้ง ทักษิณฯ เด็กชายอัครศิลป์ รัตนวงศ์ นางสาวอารีรัตน์ บุญสมศรี CEO
84  บ้านผักบุ้ง ทักษิณฯ เด็กหญิงกัณฐิการ์ คำอุดม นางวารุณี CEO
85ทอง บ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ ทักษิณฯ เด็กชายธนากร หนูพัฒน์ นายสมควร สามสี CEO
86  บ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ ทักษิณฯ เด็กหญิงสุจิตรา สุวรรณดี นางปัญญาพร สามสี CEO
87ทอง บ้านหนองบัวท่าช้าง ทักษิณฯ เด็กชายพรหมพิริยะ บุตรการ นางศรีประภา สุภาพ CEO
88  บ้านหนองบัวท่าช้าง ทักษิณฯ เด็กหญิงสโรชา สงกา CEO
89ทอง อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. เด็กชายชญานนท์ สำราญ นางสมหมาย ราชบุญคุณ CEO
90  อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. เด็กหญิงนาถลดา จวงพันธ์ นางระคน สูงโฮง CEO
91ทอง บ้านดูนสิม (อสพป.๘) มิตรภาพ เด็กชายพัชรพล สารสูงเนิน นางเสาวคนธ์ ทองสุข CEO
92  บ้านดูนสิม (อสพป.๘) มิตรภาพ เด็กหญิงจรินญา มาพงษ์ นางนางทองใบ แร่ไธสง CEO
93ทอง บ้านอีต้อม กลาง กร. เด็กชายถิวายุ สุขอ้วน นางสาวรัตน์สุดา สิมณี CEO
94  บ้านอีต้อม กลาง กร. เด็กหญิงภัทรวดี บ่อม่วง นางสาวรัตน์สุดา สิมณี CEO
95ทอง บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) มิตรภาพ เด็กชายณัฐพล สมปาน นางดอกแก้ว นามพรม CEO
96  บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) มิตรภาพ เด็กหญิงกุลกัญญา ชราศรี นางสาวดรุณี CEO
97ทอง บ้านกล้วย กลาง กร. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ไชยภักดี นายสุรัส ก้านกิ่ง CEO
98  บ้านกล้วย กลาง กร. เด็กหญิงจีรนันท์ ทองงาม นายสุรัส ก้านกิ่ง CEO
99ทอง มารดาทรงธรรม เอกชน เด็กชายอัฐพล สุวรรณธาดา นางปิยะนันท์ ประทุมตรี CEO
100  มารดาทรงธรรม เอกชน เด็กหญิงภัทราพร คำแคว้น นางปิยะนันท์ ประทุมตรี CEO
101ทอง บ้านสบาย น้ำเกลี้ยง เด็กชายมงคลชัย เพิ่มผล นายเดชศักดิ์ บุญเกิ่ง CEO
102  บ้านสบาย น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงนภัสสร ผ่องศิลป์ CEO
103ทอง บ้านโนนหนองสิม น้ำเกลี้ยง เด็กชายอดิศร โมลาศรี นางสาวณฐมน ค่ำคูณ CEO
104  บ้านโนนหนองสิม น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงพิมพ์ชนก ทิพย์รักษา CEO
105ทอง อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) น้ำเกลี้ยง เด็กชายพรรณฤทธิ์ วงค์สิน นางอาพรไพ ทองสุ CEO
106  อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงปริศรา เพชรบุรี นางสาวฉัตรฤดี โคตรเจริญ CEO
107ทอง บ้านหนองแวง น้ำเกลี้ยง เด็กชายภานุวัฒน์ แสงใส นางสาวนิภาพร คำเพราะ CEO
108  บ้านหนองแวง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงธิดารัตน์ อารีย์ นางปรียวดี สมมุติ CEO
109ทอง บ้านคูบ น้ำเกลี้ยง เด็กชายธีรเมท แก้วรักษา นางเนตรนภา กล้วยน้อย CEO
110  บ้านคูบ น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงนพมาศ พรรณอาราม นางเนตรนภา กล้วยน้อย CEO
111ทอง รวมสินวิทยา เอกชน เด็กหญิงวิรัชฎาพร กลิ่นจันทร์ นางอุทัยวรรณ พรหมทา  
112  รวมสินวิทยา เอกชน เด็กชายอนุชา สารพล นางนภาพร พรหมคุณ  
113ทอง วัดมหาพุทธาราม เอกชน เด็กชายอัจฉริยะ อุทุม นางสุรีรัตน์ ถึงไชย  
114  วัดมหาพุทธาราม เอกชน เด็กหญิงสุธิดา อำไพ นางสุรีรัตน์ ถึงไชย  
115ทอง บ้านหนองครก สวนสมเด็จ เด็กชายปรเมฆ ยิ้มเกิด นางวัลภา เสนาะ  
116  บ้านหนองครก สวนสมเด็จ เด็กหญิงกนกพร นางลำภู สะอาด  
117ทอง บ้านหนองสาดโนนเจริญ สวนสมเด็จ เด็กชายจิรศักดิ์ พิมโคตร นางอุดมศรี พิชญ์ประเสริฐ์  
118  บ้านหนองสาดโนนเจริญ สวนสมเด็จ เด็กหญิงธิติมา กล่อมปัญญา นางนางอุดมศรี พิชญ์ประเสริฐ  
119ทอง บ้านดอนกลาง สวนสมเด็จ เด็กชายรัฐภูมิ ชื่นตา นางแววมยุรี วิเศษสังข์  
120  บ้านดอนกลาง สวนสมเด็จ เด็กหญิงชญาภา ภัทรพรประวีร์ นางแววมยุรี วิเศษสังข์  
121ทอง บ้านหมากเขียบ สวนสมเด็จ เด็กชายธนากร ศรกุพันธ์ นางเบญจพร อินพานิช  
122  บ้านหมากเขียบ สวนสมเด็จ เด็กหญิงวชิราภรณ์ สารพล นางสาวสุนิสา สุขสุทธิ์  
123ทอง บ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) สวนสมเด็จ เด็กชายโสพณ ลาลุน นางกันยา คำเพราะ  
124  บ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) สวนสมเด็จ เด็กหญิงอรัญญา สมดอกแก้ว นางสาวปริษา จิตสำราญ  
125ทอง บ้านซำโพธิ์ สวนสมเด็จ เด็กหญิงฑัณฑิกา ฝ่ายบุตร นายบุญธรรม รัตนธีรวันท์  
126  บ้านซำโพธิ์ สวนสมเด็จ เด็กชายพุ่มเพชร พลับเพลิง นายบุญธรรม รัตนธีรวันท์  
127ทอง บ้านหนองสวง สวนสมเด็จ เด็กชายเดชชัย บุญอ้อม นางสาวจารุวรรณ สุวพัฒน์  
128  บ้านหนองสวง สวนสมเด็จ เด็กหญิงกมนพรรธน์ ถิรพูนเจริญยิ่ง นางวราภรณ์ ไชยโพธิ์  
129ทอง บ้านก้านเหลือง สวนสมเด็จ เด็กชายฉัตรชัย เจนไชย นางสมศรี ชายหิน  
130  บ้านก้านเหลือง สวนสมเด็จ เด็กหญิงธิดารัตน์ สำเภา นางสารภี ทะฦๅษี  
131ทอง นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๑ สวนสมเด็จ เด็กชายคำสิงห์ ชาแสน นายบุญเลิศ สิงคะเน  
132  นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๑ สวนสมเด็จ เด็กหญิงญาดานันท์ ศรีบุญเรือง นางสาวเบญจมาศ ชั่งดวงจิตร  
133ทอง บ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) สวนสมเด็จ เด็กชายศิวกร บุรพา นายสมเพชร สุคนธ์คันธชาติ  
134  บ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) สวนสมเด็จ เด็กหญิงอภิชญา นางสาวลัดดา กัณหา  
135ทอง บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง สวนสมเด็จ เด็กชายวิทยา กิ่งเกษ นายพงคร ขุมเงิน  
136  บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง สวนสมเด็จ เด็กหญิงจิราวรรณ นนทะเสน นางสาวอุไรรัตน์ ศรีบุญเรือง  
137ทอง บ้านแดงเหล่ายอด ศรีลำดวน เด็กชายอานนท์ บุญทาทอง นางรัตน์ดาวัลย์ พรหมทา  
138  บ้านแดงเหล่ายอด ศรีลำดวน เด็กชายกวินทิพย์ ปักศรรัก นายชายยะวุฒิ สุดชารี  
139ทอง บ้านขมิ้น ศรีลำดวน เด็กชายสุประดิษฐ์ นารินทร์  
140  บ้านขมิ้น ศรีลำดวน เด็กหญิงเกวลิน นางสุนันทา เวียงจันทร์  
141ทอง บ้านโพนค้อ ศรีลำดวน เด็กชายสรศักดิ์ ปานจันดี นางนาตยา ผลาชิตร  
142  บ้านโพนค้อ ศรีลำดวน เด็กหญิงวริศรา สระ  
143ทอง บ้านจานหนองคู ศรีลำดวน เด็กหญิงณัฐนิช นามวงค์ นางธมกร เดชะธุวานันท์  
144  บ้านจานหนองคู ศรีลำดวน เด็กชายพิชัยยุุทธ์ ทองโสม  
145ทอง บ้านก่อโนนหล่อง ศรีลำดวน เด็กชายศรราม ปาคำทอง นางศิริพร สุรนารถ  
146  บ้านก่อโนนหล่อง ศรีลำดวน เด็กหญิงธัญรดา สุจิต  
147ทอง บ้านโพนแดง ศรีลำดวน เด็กชายเจษชฎาภรณ์ แสงสกุล นางเทวี รัตนา  
148  บ้านโพนแดง ศรีลำดวน เด็กหญิงนิชานันท์ ศรีไพศาล นางเทวี รัตนา  
149ทอง บ้านแกประชาสามัคคี ศรีลำดวน เด็กหญิงสุจิตตา บุญคุณ นางพนมพร สรสิทธิ์  
150  บ้านแกประชาสามัคคี ศรีลำดวน เด็กชายณัฐภูมิ สีเหลือง นางพนมพร สรสิทธิ์  
151ทอง บ้านดินดำ ยางชุมฯ เด็กหญิงจิญานันท์ อรัญญกานนท์ นางพิสมัย เสาเวียง  
152  บ้านดินดำ ยางชุมฯ เด็กชายณัฐชนน คำโสภา นางสาวรักสุดา คำโสภา  
153ทอง บ้านคอนกาม ยางชุมฯ เด็กหญิงณัฐพร ใชยสังกา นางทองมณี ยาศรี  
154  บ้านคอนกาม ยางชุมฯ เด็กชายเอกราช บุญประเสริฐ นางสาวอภิญญา จันทะศิลา  
155ทอง บ้านค้อเมืองแสน ยางชุมฯ เด็กชายสิทธารมย์ วงษศรีแก้ว นางสาวจิรภา สีหะวงษ์  
156  บ้านค้อเมืองแสน ยางชุมฯ เด็กหญิงณัฐชยา มณีวงษ์ นางอัมราภัสร์ จันทะแสงโรจน์  
157ทอง บ้านโนนคูณ ยางชุมฯ เด็กชายพีรพล อัครจันทร์ นางเพียงเพ็ญ นามวงศ์  
158  บ้านโนนคูณ ยางชุมฯ เด็กหญิงสุทธิดา ดวงมาลา  
159ทอง บ้านบอนวิทยา ยางชุมฯ เด็กชายภูวดล พวงราช นางจำเนียร ทองแสง  
160  บ้านบอนวิทยา ยางชุมฯ เด็กหญิงวิลาวัลย์ ชาติมนตรี  
161ทอง บ้านผักขะ ยางชุมฯ เด็กชายกฤษดา เสาเวียง นางขัติยา  
162  บ้านผักขะ ยางชุมฯ เด็กหญิงจุฑามาศ กลำ่เสือ นายสมาร์ท ศรีใส  
163ทอง บ้านยางเครือ ยางชุมฯ เด็กชายพัฒนชัย วัดอ่อน นางสาวจุฬาภรณ์ แพ่งพนม  
164  บ้านยางเครือ ยางชุมฯ เด็กหญิงปิยวรรณ นาคสิงห์ นางสาวจุฬาภรณ์ แพ่งพนม  
165ทอง บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) ยางชุมฯ เด็กชายธนากร สุโพธฺ์ นางศิริวรรณ อุ่นทรัพย์  
166  บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) ยางชุมฯ เด็กหญิงชฏาธาร ประจิตร นางศิริวรรณ อุ่นทรัพย์  
167ทอง บ้านกะเอิน วห.1 เด็กชายจิรพันธ์ ศรีโพนดวน  
168  บ้านกะเอิน วห.1 เด็กหญิงอริสา ชาทอน นางสาวชญานิศา โชติกรวิชช์  
169ทอง บ้านโพนดวน วห.1 เด็กหญิงวาสินี มีมั่น นางเรวดี  
170  บ้านโพนดวน วห.1 เด็กชายสิทธินันท์ ชัยสิทธิ์  
171ทอง ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓) วห.1 เด็กหญิงศิริรุ้ง จันสมุทร นายลัดดาวัลย์  
172  ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓) วห.1 เด็กชายอนันตโชค เพ็งแจ่ม นางลัดดาวัลย์  
173ทอง บ้านดงยาง วห.1 เด็กชายรัฐภูมิ พรรณา นางกรรณิกา สังสิงหา  
174  บ้านดงยาง วห.1 เด็กหญิงศรีวราภรณ์ ชินชัย นางกฤษณา ปรุงหอม  
175ทอง บ้านลิงไอ วห.1 เด็กชายพิภพ แสงจันทร์ นางโฉมยงค์ ศรีนนท์  
176  บ้านลิงไอ วห.1 เด็กหญิงกุลธิดา ถ้ำทอง นางสาวเพ็ญนภา ภูธา  
177ทอง บ้านหนองบัว วห.1 เด็กชายรุ่งเกียรติ สมบรรณ์ นางสมร จิตสำราญ  
178  บ้านหนองบัว วห.1 เด็กหญิงกัลยากร เพ็ชรสมัย นางสาวขวัญตา เอกลักษณ์ตระกูล  
179ทอง บ้านสร้างสะแบง วห.1 เด็กชายปิลันธ์ งอมสงัด นางสาวผ่องศรี นาจำปา  
180  บ้านสร้างสะแบง วห.1 เด็กชายกนกพร แท่งทอง นางสาวประภาพร สมใจ  
181ทอง นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๒ วห.1 เด็กชายกิตติกรณ์ ดีสุด นางแสงเดือน โสตะวงศ์  
182  นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๒ วห.1 เด็กหญิงประภาพร งามวิลัย  
183ทอง บ้านโนนดู่ วห.2 เด็กชายพุฒิพงษ์ บุญปลูก นางสาวจริญญา หาริชัย  
184  บ้านโนนดู่ วห.2 เด็กหญิงกิตติยาพร คงคำ นางสาวพรรณพัตร จันอักษร  
185ทอง บ้านทุ่ง วห.2 เด็กชายอนุวรรต เดชสายบัว นายสุรเดช นิลศรี  
186  บ้านทุ่ง วห.2 เด็กหญิงสุชาวดี พงษ์วิเศษ นายวิจิตร จิตสำราญ  
187ทอง บ้านหนองนาโพธิ์ วห.2 เด็กชายปิยะวัฒน์ ทันสมัย นายอาพิทักษ์ ชัยมงคล  
188  บ้านหนองนาโพธิ์ วห.2 เด็กหญิงกนกพร อุ่นใจ  
189ทอง บ้านทุ่งน้อย วห.2 เด็กชายณัฐวุฒิ กันยา นายประจิตร สวัสดิกุล  
190  บ้านทุ่งน้อย วห.2 เด็กหญิงจุฑามณี สงค์พิมพ์ นางสาวนพรัตน์ อรทัย  
191ทอง บ้านเห็นอ้ม วห.2 เด็กชายศิระศักดิ์ นางพิจิตร รุ้งแก้ว  
192  บ้านเห็นอ้ม วห.2 เด็กหญิงปภัสรา นางพิจิตร รุ้งแก้ว  
193ทอง บ้านตีกา วห.2  
194  บ้านตีกา วห.2  
195ทอง ชุมชนหนองสังข์ วห.2 เด็กชายกนต์ธีร์ สารโท นางทองจันทร์  
196  ชุมชนหนองสังข์ วห.2 เด็กหญิงจารุวรรณ คมขำ นายสำรอง เนาวบุตร  
197ทอง บ้านหนองตาเชียง วห.2 เด็กชายภานุกูล แสงอรุณ นางสาวสุกัญญา พรหมประเสริฐ  
198  บ้านหนองตาเชียง วห.2 เด็กหญิงธัญวรัตม์ ชาวน้ำโมง  
199ทอง อนุบาลน้ำเพชร เอกชน เด็กหญิงกาญจณาวดี ค้าเจริญ นางสาวมยุณี ศรีสมพร  
200  อนุบาลน้ำเพชร เอกชน เด็กชายชนาธิป ทองอินทร์ นางสาวมยุณี ศรีสมพร  
201ทอง บ้านหนองกุงสนามชัย บูรพาฯ เด็กชายศรายุทธ แจ่มแจ้ง นางสาวนฤมล พรมลิ  
202  บ้านหนองกุงสนามชัย บูรพาฯ เด็กหญิงปรีญาภัทร์ สิมมา นางสุนันทา ภาคแก้ว  
203ทอง บ้านก้อนเส้า บูรพาฯ เด็กหญิงกฤษฎิยาภรณ์ ศรีนวล นางชุมพล ผ่าโผน  
204  บ้านก้อนเส้า บูรพาฯ เด็กชายทศพล อ่อนอิ่ม นางสาวอัจฉรา บัวแย้ม  
205ทอง บ้านม่วงเปเหมือดแอ่ บูรพาฯ เด็กชายวุฒิไกร ดีสูงเนิน นางพิศมัย ไชยขันตรี  
206  บ้านม่วงเปเหมือดแอ่ บูรพาฯ เด็กหญิงรัตนาวดี ทองสุข นางสุปราณี ศิริวัฒน์วิมล  
207ทอง บ้านโคกสะอาด บูรพาฯ เด็กชายรพีพัฒน์ พันธ์งาม นายกิจธนาพัฒน์ ศรีสุวรรณ์  
208  บ้านโคกสะอาด บูรพาฯ เด็กหญิงณัฐณิชา นางอิ่มใจ  
209ทอง บ้านหนองหิน บูรพาฯ เด็กชายเขษมศึกดิ์ ยศศิริ นายสมัคร หมวดเมืองกลาง  
210  บ้านหนองหิน บูรพาฯ เด็กหญิงลักขณา อ่อนวรรณะ นายสมัคร หมวดเมืองกลาง  
211ทอง บ้านหนองแวง บูรพาฯ เด็กชายมณธชน มูลเพชร นางสาวนิรุชานันท์ บุญวงศ์  
212  บ้านหนองแวง บูรพาฯ เด็กหญิงอินทิวา หินลาด นางสาวโชติกา ไชยริบูรณ์  
213ทอง บ้านโนนดู่ บูรพาฯ เด็กชายวสันต์. จันทรณ์ นางสาวจิราพร. เครือคุณ  
214  บ้านโนนดู่ บูรพาฯ เด็กหญิงไอรดา. พรมมาสุข  
215ทอง อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) บูรพาฯ เด็กชายเด็กหญิงอิศริยา สารภาพ นางดอกแก้ว แก่นพิทักษ์  
216  อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) บูรพาฯ เด็กชายขจรยศ พรานพรม นางยุพิน สายสิม  
217ทอง บ้านร่องเก้า บูรพาฯ เด็กชายอภิรักษ์ สีทอง นางวิลันดร พร้อมสุข  
218  บ้านร่องเก้า บูรพาฯ เด็กหญิงนิยตา พรมรักษ์ นางสาวปิยธิดา สร้อยคำ  
219ทอง บ้านเท่อเล่อ บูรพาฯ เด็กหญิงบุญทิพย์ โพธิ์คำวงค์ นางสาววรีย์รัตน์ คำหอม  
220  บ้านเท่อเล่อ บูรพาฯ เด็กชายธีระชัย วันทะนา นางสาววรีย์รัตน์ คำหอม  
221ทอง บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) ประจิมฯ เด็กชายอิทธิชัย ทองรินทร์  
222  บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) ประจิมฯ เด็กหญิงเมธาวี โยงกาศ นางพัชรี พิชัย  
223ทอง บ้านเวาะวิทยาคม ประจิมฯ เด็กชายชินกฤต บุญทัน นางสาวบานชื่น เก่งมนตรี  
224  บ้านเวาะวิทยาคม ประจิมฯ เด็กหญิงชลธิชา ไชยโคตร นายอดิศร ไชยราช  
225ทอง บ้านหยอด ประจิมฯ เด็กชายธันวา มีศรี นางสาวสุวารี ไชยเกิด  
226  บ้านหยอด ประจิมฯ เด็กหญิงปิยพัชร สงคราม นางสาวณัฏฐ์ธกร คำศรี  
227ทอง บ้านนาม่อง-นาเมือง ประจิมฯ เด็กชายไชยพศ คำผุย นายประดิษฐ์ เครือบุตร  
228  บ้านนาม่อง-นาเมือง ประจิมฯ เด็กหญิงอุษณิษา ไชยโคตร นางสาววิภารัตน์ พลชัย  
229ทอง บ้านโพนงาม ประจิมฯ เด็กชายทรงพล เมืองพวน นางสาวเทพพร สายธนู  
230  บ้านโพนงาม ประจิมฯ เด็กหญิงธัญชนก สุขสุลี นางสาวกัญญารัตน์ ภักดีล้น  
231ทอง บ้านจาน ทักษิณฯ เด็กชายจักรพงษ์ ไกรษี นางสาวกีรติกานต์ คำอุดม  
232  บ้านจาน ทักษิณฯ เด็กหญิงหฤทัย นางสาวกีรติกานต์ คำอุดม  
233ทอง บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๐) ทักษิณฯ เด็กชายชัชวาล ชาวพงษ์ นางอรุชา อรรคบุตร  
234  บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๐) ทักษิณฯ เด็กหญิงจรัชญา พวงใต้  
235ทอง บ้านโนนผึ้ง กลาง กร. เด็กชายวุฒิพงษ์ วงศ์เสน่ห์ นางปวีชยา บัวลอย  
236  บ้านโนนผึ้ง กลาง กร. เด็กหญิงจันทร์จิรา แสงอรุณ นางเยาวลักษณ์ บุรกรณ์  
237ทอง บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) กลาง กร. เด็กชายธราเทพ นางพนาวัน ประสานสอน  
238  บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) กลาง กร. เด็กหญิงเกษสาคร นางพนาวัน ประสานสอน  
239ทอง บ้านหนองบัวไชยวาน กลาง กร. เด็กชายพฤกษา ธรรมแก้ว นายนาวิน ราชบุญคุณ  
240  บ้านหนองบัวไชยวาน กลาง กร. เด็กหญิงมุกมณี แก้วคำ นางสาวศิริอร พันเสนา  
241ทอง บ้านหนองหัวช้าง กลาง กร. เด็กชายณัฐวุฒิ สายไชสาร นางกานต์พิชชา แสงลับ  
242  บ้านหนองหัวช้าง กลาง กร. เด็กหญิงนภัสสวรรณ นามยากูล  
243ทอง บ้านขี้เหล็ก น้ำเกลี้ยง เด็กชายภูริภัทร ขันทะจุ่ม นางบังอร ปราบุตร  
244  บ้านขี้เหล็ก น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงเขมจิรา สุดถนอม นายไชยวิวัฒน์ วารินทร์ภัทร  
245ทอง บ้านรุ่ง น้ำเกลี้ยง เด็กชายอภวัฒน์ พึ่งพวก นางสาวพยอม สายวงศ์  
246  บ้านรุ่ง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงณัฐริกา พรมโสภา นายคำมวล คำสอน  
247ทอง บ้านแวด น้ำเกลี้ยง เด็กชายรัฐภูมิ นันทะเสน นางสาวกฤษฎาภรณ์ แถลงศรี  
248  บ้านแวด น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงยุวดี นามวิชา นางสาวจารุวรรณ สนิท  
249ทอง บ้านยางน้อยตองปิด น้ำเกลี้ยง เด็กชายชยางกูร บุญเลี้ยง นางสายปัญญา ศรวิชัย  
250  บ้านยางน้อยตองปิด น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงชลธาร พิมพ์พา นายธวัชชัย ศรวิชัย  
251ทอง บ้านกะวัน น้ำเกลี้ยง เด็กชายพีรธัช แก้วรักษา นางสาวอรพิน นันทะเสน  
252  บ้านกะวัน น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงพิขขาพร ศรีสิงห์ นางสาวอรพิน นันทะเสน  
253ทอง บ้านลุมพุกคูวงศ์ น้ำเกลี้ยง เด็กชายธีรภัทร แสนจันทร์ นางสกุลลักษณ์ ศิริญาณ  
254  บ้านลุมพุกคูวงศ์ น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงอรรฐนิษา ปัสโส  
255ทอง บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง เด็กชายสิทธิศักดิ์ พันธ์งาม นางจุฑามาศ บุญรินทร์  
256  บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงพัชริดา เศษศรี นางนนทิภา สำเภา  
257ทอง บ้านหนองแลงระไง น้ำเกลี้ยง เด็กชายจิรพัฒน์ แก้วรักษา นางพรทิพา เอี่ยมสะอาด  
258  บ้านหนองแลงระไง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงกุลปรียา พาวิเศษ  
259ทอง วัลลภราษฎร์บำรุง เอกชน เด็กชายอรรถชัย พรำนัก นางสาวศกลรัตน์ จิตต์วรวัฒน์  
260  วัลลภราษฎร์บำรุง เอกชน เด็กหญิงพรภิวัลย์ ศิริญาณ นายภูชิสส์รัชชานนท์ ศรีจันทร์  
261เงิน อนุบาลวัดพระโต หลวงพ่อโต เด็กชายวิชญ์พล โสดาลี นางกฤษณา ทวีทรัพย์  
262  อนุบาลวัดพระโต หลวงพ่อโต เด็กหญิงชญานิช บุญมาก นางกฤษณา ทวีทรัพย์  
263เงิน บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม หลวงพ่อโต เด็กชายปิยพัทธ์ อุปแก้ว นางอุไร ชูคำ  
264  บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม หลวงพ่อโต เด็กหญิงไปรยา เมืองแสน นางภัทรานิษฐ์ กองรักษา  
265เงิน บ้านหนองแวงโพนเขวา หลวงพ่อโต เด็กชายสุรวรรณ มั้นคง นางราตรี โวสุนทรยุทธ  
266  บ้านหนองแวงโพนเขวา หลวงพ่อโต เด็กหญิงมัลลิกา บุญกัญญา นางอภิญญา ขอยันกลาง  
267เงิน บ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) หลวงพ่อโต เด็กชายกฤติพงษ์ อนิลบล นางสาวธัญลักษณ์  
268  บ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) หลวงพ่อโต เด็กหญิงพรวรา ผลจันทร์ นางสาวนิภาพร กิ่งบู  
269เงิน มหาราช ๓ หลวงพ่อโต เด็กชายวีรภาพ โคบุตร นางสาวพนิดาพร สุขศรีดา  
270  มหาราช ๓ หลวงพ่อโต เด็กหญิงอารยา มนต์ขลัง นางสาวกรรณิการ์ มนต์ขลัง  
271เงิน วัดหลวงวิทยา เอกชน เด็กชายณัฐณิชา โคตรปัญญา นางสาวสุดารัตน์ จำปาได  
272  วัดหลวงวิทยา เอกชน เด็กชายวุฒิพงษ์ เกษพันธ์ นางสาวสุมาลี นามโคตร  
273เงิน บ้านหนองเข็งเหล่าแค หลวงพ่อโต เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ วรรณทวี นางหริรัตน์ ใจสูงเนิน  
274  บ้านหนองเข็งเหล่าแค หลวงพ่อโต เด็กหญิงณัฐวดี จิตโชติ  
275เงิน บ้านโนนอีปังโพนวัว หลวงพ่อโต เด็กชายชาติชาย คุณสอน นางสาวศศิมาภรณ์ วรรณทวี  
276  บ้านโนนอีปังโพนวัว หลวงพ่อโต เด็กหญิงณภัสสร สิงห์วงษา นางสาวศศิมาภรณ์ วรรณทวี  
277เงิน บ้านบกแดงผักขะย่า ประจิมฯ เด็กชายศักดิ์สยาม สารทา นายโรจน์ศักดิ์ ปัตถาสายธรรมาสุข  
278  บ้านบกแดงผักขะย่า ประจิมฯ เด็กหญิงสุรีย์นิภา สุขเสริม นางทองพูน สีหบุตร  
279เงิน บ้านโปร่ง ประจิมฯ เด็กชายกฤษดา พวงทับทิม  
280  บ้านโปร่ง ประจิมฯ เด็กหญิงปนัดดา ศรีคำ นางไสว นามเกตุ  
281เงิน บ้านหัวเหล่า ประจิมฯ เด็กชายอิทธิกร รันทม นายคำรณ ครองยุติ  
282  บ้านหัวเหล่า ประจิมฯ เด็กหญิงศศิวิมล สารภาพ นายคำรณ ครองยุติ  
283เงิน บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) ทักษิณฯ  
284  บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) ทักษิณฯ  
285เงิน บ้านอาลัย ทักษิณฯ เด็กชายเอกอนันต์ ไกรษี นางสาววีรวรรณ ศิริบูรณ์  
286  บ้านอาลัย ทักษิณฯ เด็กหญิงวราภา เทพจันตา นางพวงเพชร บัวหอม  
287เงิน บ้านพะแนงวิทยา ทักษิณฯ เด็กชายชินวัฒน์ อินธิเดช นางเพียงพิศ ทิพย์โพธิ์  
288  บ้านพะแนงวิทยา ทักษิณฯ เด็กหญิงธารินันท์ วรรณพรม  
289เงิน บ้านจิกกะลา ทักษิณฯ เด็กชายเด็กชายศิริมงคล แสงตา นายพิทยา พากเพียร  
290  บ้านจิกกะลา ทักษิณฯ เด็กหญิงเด็กหญิงมัณฑนา วงศ์ปลั่ง นางสาวปัทมาพร สุรวิทย์  
291เงิน บ้านละเอาะ น้ำเกลี้ยง เด็กชายปราโมทย์ โพธิ์วัน นางศิริยากร แสงสุข  
292  บ้านละเอาะ น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงชนันภรณ์ ศิริจันดา นางจารุวรรณ ทองทวี  
293เงิน บ้านบัวระรมย์ น้ำเกลี้ยง เด็กชายทิวากร อินธิเดช นางจิราพร แถวพันธ์ุ  
294  บ้านบัวระรมย์ น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงจิรนันท์ เปล่งสุข  
295เงิน บ้านสวนกล้วย น้ำเกลี้ยง เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีเมือง นางสุพีร์ โสมา  
296  บ้านสวนกล้วย น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ปักปิ่น นางสาวรัตนภา ไชยบุตร  
297เงิน บ้านโนนสว่าง น้ำเกลี้ยง เด็กชายณัฐพล ธรรมศร นางอุไรวรรณ วันทรวง  
298  บ้านโนนสว่าง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงทิพย์อนงค์ พงษ์พันธ์ นางสาวกุลณัฏฐา บุญประสาร  
299เงิน วัดม่วงเปสิทธิวิทยา เอกชน เด็กชายสมชาย พิมพืชัย นางพิศมัย แก่นอาสา  
300  วัดม่วงเปสิทธิวิทยา เอกชน เด็กหญิงเอวิตา สิงห์เสน  
301ทองแดง บ้านหนองพะแนง น้ำเกลี้ยง เด็กชายจิรภัทร ตระกูลวงศ์ นายศราภัย สมงาม  
302  บ้านหนองพะแนง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงพรชิตา อภัยศิลา นางวรรณี สังขะพงษ์  
303 บ้านหญ้าปล้อง พระธาตุฯ เด็กหญิงวนิดา เรืองรัมย์ นางปราณี พิทักษา  
304  บ้านหญ้าปล้อง พระธาตุฯ เด็กชายกชกร พงศ์พีระ นางปราณี พิทักษา  
305 บ้านหอยสะเดาพัฒนา พระธาตุฯ เด็กชายกิตติกร ทศพร นายสกล มงคลจิตร  
306  บ้านหอยสะเดาพัฒนา พระธาตุฯ เด็กหญิงอรวี พันธ์ภูวงษ์ นางสาวดาวเศวต วามะกัน  
307 บ้านคูซอด พระธาตุฯ เด็กชายก้องภพ คำนัน นางจันทนา ดวงคำ  
308  บ้านคูซอด พระธาตุฯ เด็กหญิงทรงอัปสร โพนแก้ว นางสาวจินตนา โ่พนแก้ว  
309 บ้านเปือย พระธาตุฯ เด็กชายอภิสิทธิ์ ทองสาย นางพรรณี จันทร์แจ้ง  
310  บ้านเปือย พระธาตุฯ เด็กหญิงลิตา สาระรัตน์ นางพรรณี  
311 บ้านเอกสร้างเรือง พระธาตุฯ เด็กชายเด็กชายพสิษฐ์ จูมจันทร์ นางดาวรุ่ง โสภา  
312  บ้านเอกสร้างเรือง พระธาตุฯ เด็กหญิงวิลาวัณย์ เขียนวงศ์ นางสาวสุปราณี ไชยบุตร  
313 บ้านน้ำคำ พระธาตุฯ เด็กหญิงอรกานต์ พันธ์ขาว นางประมวล ธรรมวิเศษ  
314  บ้านน้ำคำ พระธาตุฯ เด็กชายธนาคิม สุปัตติ นายศรายุทธ เมฆกัลจาย  
315 บ้านเวาะ พระธาตุฯ เด็กชายยุทธนา ขำทัน นายธีระ เดชกล้า  
316  บ้านเวาะ พระธาตุฯ เด็กหญิงปภาวรินทร์ อินทคง นางสาวนันทนา คันศร  
317 บ้านหนองคำ พระธาตุฯ เด็กชายธีระวัฒน์ แท่งทอง นางจาริณี สีหะวงษ์  
318  บ้านหนองคำ พระธาตุฯ เด็กหญิงรัตสิกาล แสนกาวิน นางสาวบุษบง หาจักร  
319 บ้านหนองโนวิทยา พระธาตุฯ เด็กหญิงอารียา กัลยาเนียม นางปิยะภรณ์ พิมพ์โคตร  
320  บ้านหนองโนวิทยา พระธาตุฯ เด็กชายเดชชาติ ศิลปชัย นางรัตนา ชาลีกุล  
321 บ้านยางกุดนาคำ สวนสมเด็จ เด็กชายจิราวัฒน์ สร้อยทอง นางบุษบา ดวนใหญ่  
322  บ้านยางกุดนาคำ สวนสมเด็จ เด็กหญิงเขมจิรา ดวนใหญ่ นางบุษบา ดวนใหญ่  
323 บ้านเสือบอง ศรีลำดวน เด็กชายสำเริง ทองมันปู นางสาวธนัญญาณ์ โกศีสุข  
324  บ้านเสือบอง ศรีลำดวน เด็กหญิงมธุรดา ตุ้มคำ นางวรินท์ณิชา บุญหนุน  
325 จินดาวิทยาคาร ๓ ศรีลำดวน เด็กชายณัฐชัย จันทร์เรือง นายณรงค์ ฤทธิ์เดช  
326  จินดาวิทยาคาร ๓ ศรีลำดวน เด็กหญิงชนาภา จันทะศรี นางเบญจพร จันทะศรี  
327 บ้านหนองแคนหนองเทา ศรีลำดวน เด็กหญิงนภารัตน์ เด็ดดวงจันทร์ นายกฤษฎา ประจักจิตร  
328  บ้านหนองแคนหนองเทา ศรีลำดวน เด็กชายณัฐพงษ์ อุ่นใจ  
329 บ้านแก้ง ยางชุมฯ เด็กชายศิริวัฒน์ บุญใหญ่ นางอุมาพร พรหมบุตร  
330  บ้านแก้ง ยางชุมฯ เด็กหญิงอนุธิดา ชาติดี นางสาวจุฬาลักษณ์ อรรคบุตร  
331 บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) ยางชุมฯ เด็กชายวชิราวุธ บุญลา นางนิภาภรณ์ ศรีใส  
332  บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) ยางชุมฯ เด็กหญิงธนัชพร ศลาแก้ว นางยุพาพรรณ อินตะนัย  
333 บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วห.1 เด็กหญิงธิดารัตน์ เสาเวียง นายอรรถพล  
334  บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วห.1 เด็กชายธนภูมิ เกษร นายปัญญา พิมพ์ทอง  
335 บ้านหนองกันจอ วห.1 เด็กชายสุนันท์ มะณู นายทวีศักดิ์ งามแสง  
336  บ้านหนองกันจอ วห.1 เด็กหญิงอาทิตยา นางสมควร แสวงแก้ว  
337 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ วห.1 เด็กหญิงกัญญาวัชร พรหมชาติ นางสาวธัญรัศม์ นรดี  
338  นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ วห.1 เด็กชายไกรวิชญ์ แก้ววิชัย นายพิทักษ์ บุญมา  
339 บ้านหนองค้า พยุห์ เด็กหญิงกรวลัย นายโกวิท ศรภักดี  
340  บ้านหนองค้า พยุห์ เด็กชายทองพูล พุทธสุข นางศิยาภัสร์ ทองพนม  
341 บ้านหนองออ พยุห์ เด็กชายสุริยัน ศรีชุมพล นางวราทิพย์ โอชารส  
342  บ้านหนองออ พยุห์ เด็กหญิงสุพรรณหงษ์ ปาเส  
343 บ้านเปือยประชาสามัคคี พยุห์ เด็กหญิงสุภาพร นาคเสน นางสาวสุริยา ศรีสมุทร  
344  บ้านเปือยประชาสามัคคี พยุห์ เด็กชายโสภนวิชญ์ โสดามุข นางเสาวดี หมวดแก้ว  
345 บ้านร่องสะอาด พยุห์ เด็กชายศุภกิตติ์ คำผง นางพิศยา โดดเดี่ยว  
346  บ้านร่องสะอาด พยุห์ เด็กหญิงศิรินภา โสดามุข นางพิศยา โดดเดี่ยว  
347 บ้านสำโรงโคเฒ่า พยุห์ เด็กชายญาณกร กิริยา นางสุภารัตน์ กันหา  
348  บ้านสำโรงโคเฒ่า พยุห์ เด็กหญิงอริย์สัจจิญา โยธี นางสุภารัตน์ กันหา  
349 บ้านป่าไร่ พยุห์ เด็กชายกิตตินันท์ โยธี นางสาวยุวรี ผ่องราศรี  
350  บ้านป่าไร่ พยุห์ เด็กหญิงนิพร โสดาโคตร นางวงค์เดือน ปัชฌาบุตร  
351 อนุบาลพยุห์ พยุห์ เด็กชายภาณุพงศ์ มิ่งขวัญ นางอุไร ผลสุข  
352  อนุบาลพยุห์ พยุห์ เด็กหญิงธิณัตญา การพัฒน์ นางอุไร ผลสุข  
353 บ้านหนองรัง พยุห์ เด็กชายยงยุทธ โสพันธ์ นางรินฤดี ศรีคราม  
354  บ้านหนองรัง พยุห์ เด็กหญิงพิยะดา ออกพงษ์  
355 บ้านหนองหว้าทับทัย พยุห์ เด็กชายณัฐวุฒิ ไทรย้อย นางสาวชนากานต์ ประชาราษฎร์  
356  บ้านหนองหว้าทับทัย พยุห์ เด็กชายสุชาดา จันทร์สุข นายจีรวัฒน์ มานะดี  
357 บ้านหนองม่วงหนองแต้ พยุห์ เด็กชายอภิรัตน์ รักชาติ นางสุพิน  
358  บ้านหนองม่วงหนองแต้ พยุห์ เด็กหญิงสุุธาทิพย์ พิมพ์สวัสดิ์  
359 บ้านกระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล) พยุห์ เด็กชายเมธาสิทธิ์ รักษาศิริ นางรัตนาภรณ์ ศิรินัย  
360  บ้านกระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล) พยุห์ เด็กหญิงอรณิชา เสนอบ นางรัตนาภรณ์ ศิรินัย  
361 บ้านกระถุน พยุห์ เด็กชายแทนไทย พิมพ์แน่น นางสุมาลี อาทิเวช  
362  บ้านกระถุน พยุห์ เด็กหญิงดาราวดี นางรัตน์ฐาภัทร ดีพร้อมคุณาสิน  
363 บ้านอะลางหัวขัว พยุห์ เด็กหญิงวนิดา สารักษ์ นางสุดสวาท ชิลภักดิ์  
364  บ้านอะลางหัวขัว พยุห์ เด็กชายสุรศักดิ์ อภัยศิลา นายสุขเกษม ทวีชัย  
365 บ้านเหล่าฝ้าย ประจิมฯ เด็กชายธนยศ ไชยเกิด นายสุรชัย สุวรรณา  
366  บ้านเหล่าฝ้าย ประจิมฯ เด็กหญิงวรรณภา ศรีบุญเรือง นายสว่าง ไกรษี  
367 บ้านละทาย ฟากมูลฯ เด็กชายธนวัติ โคตรวงศ์ นางชุติกาญจน์ ชิดชม  
368  บ้านละทาย ฟากมูลฯ เด็กหญิงภัคปพิชญ์ เถาว์บุญ นายบัญญัติ ธนะศรี  
369 บ้านเขวา ฟากมูลฯ เด็กชายกฤษณ์ไผท บุญถนอม นายสมัย บาอินทร์  
370  บ้านเขวา ฟากมูลฯ เด็กหญิงสุภาวิดา คำศรี  
371 บ้านยางน้อยสามัคคี ฟากมูลฯ เด็กชายณัฐดนัย ขำตา นายทวีศักดิ์ สาธุการ  
372  บ้านยางน้อยสามัคคี ฟากมูลฯ เด็กหญิงวาสนา ฮงทอง นางสาวสุกัญญา เวฬุวนารักษ์  
373 บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) ฟากมูลฯ เด็กชายอดิศักดิ์ ทัดเทียม นางนางสมหวัง สารพัฒน์  
374  บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) ฟากมูลฯ เด็กหญิงอิสราภรณ์ วิบูลย์ นายอัสวรักษ์ สารพัฒน์  
375 บ้านเปือย ฟากมูลฯ เด็กชายดลพร ศรีสำอางค์ นางพยอม อารีย์  
376  บ้านเปือย ฟากมูลฯ เด็กหญิงชนาพร แก้วประเสริฐ์ นายสุคติ อารีย์  
377 บ้านกอกหัวนา ฟากมูลฯ เด็กชายเอกรินทร์ เสียงโส นายเสถียร ใจอุ่น  
378  บ้านกอกหัวนา ฟากมูลฯ เด็กหญิงอรินดา หิปะนัด นางสาวสาวิตรี ทุสดี  
379 บ้านหนามแท่ง ฟากมูลฯ เด็กชายพีระพัส พรมดี นางประภากร สาโสธร  
380  บ้านหนามแท่ง ฟากมูลฯ เด็กหญิงขญานี แสวงผล นางรจนา นาคโคตร  
381 บ้านทาม ฟากมูลฯ เด็กชายกฤษดา ฮงทอง  
382  บ้านทาม ฟากมูลฯ เด็กหญิงสุรภา ฮงทอง นางอุทัยวรรณ จันเทพา  
383 บ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์) ฟากมูลฯ เด็กชายเด็กหญิงยุวนันท์ บุญเอนก นางพิชญ์ชญาภา พงษ์ทอง  
384  บ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์) ฟากมูลฯ เด็กชายสิรภัทร ชนะกุล นายนิรันดร์ สรรพศรี  
385 บ้านเจี่ย ฟากมูลฯ เด็กชายอภิรักษ์ นัคราภิบาล นางศิริพรรณ มุขขันธ์  
386  บ้านเจี่ย ฟากมูลฯ เด็กหญิงจิราวรรณ พลราช นายเจริญ ทาระลัย  
387 บ้านอิปาด ฟากมูลฯ เด็กชายกิตติพล บุญเชิญ นายวีระ เกษรัตน์  
388  บ้านอิปาด ฟากมูลฯ เด็กหญิงณัฐนันท์ จีนมาก นายวีระ เกษรัตน์  
389 บ้านหนองไฮ ฟากมูลฯ เด็กชายภูศณะ อินพูลโสม  
390  บ้านหนองไฮ ฟากมูลฯ เด็กหญิงกัญญาภัค เขียวอ่อน นางจิตตาภรณ์ วราพุฒ  
391 กลุ่มโรงเรียนทุ่งเทิน ฟากมูลฯ เด็กชายกชกร เวียงคำ นางสาวประยูร วงศาสนธิ์  
392  กลุ่มโรงเรียนทุ่งเทิน ฟากมูลฯ เด็กชายธีระภัทร บุญเชิญ  
393 บ้านหนองมะแซว มิตรภาพ เด็กชายชาญณรงค์ วงษ์ชนะ นางสุรินทร์ ศรีชัย  
394  บ้านหนองมะแซว มิตรภาพ เด็กหญิงจินตรา บุญสร้อย นางสาววลัยพร นำพา  
395 บ้านหนองอีกว่าง มิตรภาพ เด็กชายพัทธพล สีภา นางโชติกา อุ่นจิตร  
396  บ้านหนองอีกว่าง มิตรภาพ เด็กหญิงรุ่งทิพย์ สายโส นางระหงค์ นันตโลหิต  
397 บ้านหนองโอง กลาง กร. เด็กชายณภัทร บุญบำเรอ นางอรวรรณ สายเสน  
398  บ้านหนองโอง กลาง กร. เด็กหญิงวราภรณ์ โสวรรณ  
399 บ้านโพธิ์ลังกา มิตรภาพ เด็กชายสราวุฒิ โอ้หนู นางดอกไม้ สมภาวะ  
400  บ้านโพธิ์ลังกา มิตรภาพ เด็กหญิงณัชวรรณ ลำใย  
401 กลุ่มโรงเรียนโคกกกยางสร้างกี่ มิตรภาพ เด็กชายภาณุวัฒน์ วิลุน  
402  กลุ่มโรงเรียนโคกกกยางสร้างกี่ มิตรภาพ เด็กหญิงอภิญญา เรียบร้อย นางศศิพัชร์  
403 บ้านหนองนาเวียง น้ำเกลี้ยง เด็กชายสนธยา สิงห์ซอม นางสาวรวิสรา ดวงแก้ว  
404  บ้านหนองนาเวียง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงศิริพร สิงหาแก้ว นางอนงค์นาถ ยางนอก  
405 บ้านโนนงาม น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงสุภัสสรา วงษ์นรา นางสาวดวงฤดี จำปาขีด  
406  บ้านโนนงาม น้ำเกลี้ยง เด็กชายเจษฎาวุธ อุระดา นายธวัชไชย บัวไขย  
407 กลุ่มห้วยกะเดินโมเดล ทักษิณฯ เด็กชายชัยวัฒน์ ประทุมรัตน์ นางสาวราตรี หงษ์ทอง  
408  กลุ่มห้วยกะเดินโมเดล ทักษิณฯ เด็กหญิงศิรัญญา ชินสีห์ นางสาวราตรี หงษ์ทอง