สรุปเหรียญรางวัล การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับ CEO สพป.ศก.1 ปี 2559
กลุ่ม สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรม มารยาทไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3
ที่ รางวัล โรงเรียน กลุ่ม CEO ชื่อนักเรียน ผู้ฝึกสอน ตัวแทน
1ทอง บ้านหญ้าปล้อง พระธาตุฯ เด็กชายปฏิพล ขันตา นางปราณี พิทักษา CEO
2  บ้านหญ้าปล้อง พระธาตุฯ เด็กหญิงสุชาดา พงศ์พีระ นางปราณี พิทักษา CEO
3ทอง อนุบาลวัดพระโต หลวงพ่อโต เด็กชายวิชัย โพธิ์ขาว นางนัฏฐิกานต์ ทอนศรี CEO
4  อนุบาลวัดพระโต หลวงพ่อโต เด็กหญิงปริศนา บุญพามา นางนัฏฐิกานต์ CEO
5ทอง บ้านหนองแวงโพนเขวา หลวงพ่อโต เด็กชายนรวัฒน์ พรมสี นางนันทิวา บัวภา CEO
6  บ้านหนองแวงโพนเขวา หลวงพ่อโต เด็กหญิงกัลยากร คำศรี นายเกียรติศักดิ์ โพธิ์ขาว CEO
7ทอง บ้านหนองครก สวนสมเด็จ เด็กหญิงปิยภา สิงห์ทอง นางสาวอรุณวรรณ แก้วกล้า CEO
8  บ้านหนองครก สวนสมเด็จ เด็กชายวิศรุต อนุพันธ์ นางสาวรัตนาภรณ์ ไชยสาร CEO
9ทอง บ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) สวนสมเด็จ เด็กชายธีรพงศ์ คำฟอง นางสาวปริษา จิตสำราญ CEO
10  บ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) สวนสมเด็จ เด็กหญิงปาลิดา สุระสิงห์ นางประไพ วรรณศรี CEO
11ทอง บ้านก้านเหลือง สวนสมเด็จ เด็กชายฉัตรชัย เจนไชย นางสมศรี ชายหิน CEO
12  บ้านก้านเหลือง สวนสมเด็จ เด็กหญิงธิดารัตน์ สำเภา นางเสงี่ยม จันทะโชติ CEO
13ทอง ตะดอบวิทยา ศรีลำดวน เด็กหญิงพศิกา เมืองพรม นายบุญชู CEO
14  ตะดอบวิทยา ศรีลำดวน เด็กชายโชคชัย พรมศรี นายนันทวัน CEO
15ทอง บ้านค้อเมืองแสน ยางชุมฯ เด็กชายปฏิมากร สิมมาทอง นางสาวจันทิรา จำปาเรือง CEO
16  บ้านค้อเมืองแสน ยางชุมฯ เด็กหญิงกมลวรรณ สายตาดใหญ่ นางสาวปารย์ปณิดา ชาติมนตรี CEO
17ทอง บ้านโนนคูณ ยางชุมฯ เด็กชายกฤษฏดิ์ คำแท่ง นางกนกพรรณ ปักปิ่น CEO
18  บ้านโนนคูณ ยางชุมฯ เด็กหญิงธิดาเทพ แต่งตั้งรัมย์ CEO
19ทอง บ้านผักขะ ยางชุมฯ เด็กชายณัฐพล เสาเวียง นางบุญทอง CEO
20  บ้านผักขะ ยางชุมฯ เด็กหญิงพิมพ์ผกา เสาเวียง นางบุญทอง CEO
21ทอง บ้านกะเอิน วห.1 เด็กชายยศกร ศรีโพนดวน นางวนิดา พาลี CEO
22  บ้านกะเอิน วห.1 เด็กหญิงสิริลักษณ์ ศรีโพนดวน CEO
23ทอง บ้านโพนดวน วห.1 เด็กหญิงสุกัญญา สุขเกษม นางเรวดี CEO
24  บ้านโพนดวน วห.1 เด็กชายจีรศักดิ์ มณีบุญ CEO
25ทอง ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓) วห.1 นางสาวหทัยรัตน์ ดวนสูง นางลัดดาวัลย์ ศรีเมือง CEO
26  ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓) วห.1 นายสมพงษ์ สมพร นางสาวจิราภรณ์ ทองพูล CEO
27ทอง บ้านสว่าง วห.1 เด็กชายนพชัย สาดา นายไพบูลย์ สระทอง CEO
28  บ้านสว่าง วห.1 เด็กหญิงสาธินี เพชรสมัย นาสุนทรี สีหะวงษ์ CEO
29ทอง บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) วห.2 เด็กหญิงจิรภิญญา สมนา นางสาวยมมณา บุญมา CEO
30  บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) วห.2 เด็กชายจักรกฤษณ์ สร้อยพาน นางสาวบุษบาวรรณ ดวนใหญ่ CEO
31ทอง บ้านโนนดู่ วห.2 เด็กชายหนึ่งฤทัย สุวรรณสุข นางสุภาวดี บุญปราณีต CEO
32  บ้านโนนดู่ วห.2 เด็กหญิงวนิดา แดงเดช CEO
33ทอง บ้านร่องสะอาด พยุห์ เด็กชายเจษฎา ทาสี นางพิศยา โดดเดี่ยว CEO
34  บ้านร่องสะอาด พยุห์ เด็กหญิงลลิดา ทาสี นางพิศยา โดดเดี่ยว CEO
35ทอง อนุบาลพยุห์ พยุห์ เด็กหญิงสิริญากร จิรังดา นางอำนวยพร มนัสเกียรติกุล CEO
36  อนุบาลพยุห์ พยุห์ เด็กชายอนุชิต กาละพัฒน์ นางทวี ชมผึ้ง CEO
37ทอง อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) บูรพาฯ เด็กชายเฉลิมวงค์ ทองเนตร นางดอกแก้ว แก่นพิทักษ์ CEO
38  อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) บูรพาฯ เด็กหญิงภคพร อัมพรัตน์ นางสาวยุพิน สายสิม CEO
39ทอง บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ฟากมูลฯ เด็กชายอนุชา เชื้อแขก นางอุไรวรรณ ใจอุ่น CEO
40  บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ฟากมูลฯ เด็กหญิงพัชรินทร์ นาทองคำ นางพีรพร แก้วแดง CEO
41ทอง บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) ฟากมูลฯ เด็กชายวุฒิศักดิ์ ฮงทอง นางกำไลทอง วงศ์เจริญ CEO
42  บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) ฟากมูลฯ เด็กหญิงอารีญา ภาดี นางสาวดาราวรรณ สายเสน CEO
43ทอง บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) ฟากมูลฯ เด็กชายชินวัฒน์ เงาศรี นางสาวจุฑารัตน์ ปุ๋ทองจันทร์ CEO
44  บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) ฟากมูลฯ เด็กหญิงอุบลวรรณ แชมรัมย์ นางรำไพ ถนัดทาง CEO
45ทอง บ้านเจี่ย ฟากมูลฯ เด็กหญิงปรียานุช อุทัยอัน นางพรพนม วงศ์เจริญ CEO
46  บ้านเจี่ย ฟากมูลฯ เด็กชายจีรศักดิ์ จวงเจิม นางบุญนอง อนุสินธ์ CEO
47ทอง บ้านจาน ทักษิณฯ นายธีรพล พลเสนา นางสาวกีรติกานต์ คำอุดม CEO
48  บ้านจาน ทักษิณฯ เด็กหญิงอนัญญา นางสาวกีรติกานต์ คำอุดม CEO
49ทอง บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) ทักษิณฯ เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีลำโกน นายอุดม ชินสอน CEO
50  บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) ทักษิณฯ เด็กหญิงสิริรัตน์ จันทร์แสง นางสาวเจนจิรา พายุพัด CEO
51ทอง บ้านเกาะ ทักษิณฯ เด็กชายสุทธิชาติ เผื่อแผ นายณรงค์ โสรเนตร CEO
52  บ้านเกาะ ทักษิณฯ เด็กหญิงลินลดา ห่วงเพชร นายณรงค์ โสรเนตร CEO
53ทอง บ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ ทักษิณฯ เด็กชายเกษมสันต์ สุวรรณดี CEO
54  บ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ ทักษิณฯ เด็กหญิงศศิกานต์ กำจร CEO
55ทอง บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๐) ทักษิณฯ เด็กชายกิตติ ศรีจันทร์ นางอรุชา อรรคบุตร CEO
56  บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๐) ทักษิณฯ เด็กหญิงกฤษณา นนท์พละ CEO
57ทอง อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. เด็กหญิงจุฑามาส สีโห้ นางนงคราญ ละเลิศ CEO
58  อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. เด็กชายภูวดล บุดดาหน นายสมัย สายราช CEO
59ทอง บ้านดูนสิม (อสพป.๘) มิตรภาพ เด็กชายเด็กชายกอบโชค สังวาลย์ นางเสาวคนธ์ ทองสุข CEO
60  บ้านดูนสิม (อสพป.๘) มิตรภาพ เด็กหญิงสุวิภา สะอาด นางทองใบ แร่ไธสงค์ CEO
61ทอง บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) มิตรภาพ เด็กหญิงสาวิตรี อยู่ประเสริฐ นางดอกแก้ว นามพรม CEO
62  บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) มิตรภาพ เด็กชายธนวัฒน์ น้อยโต นางสาวดรุณี ลาสนธิ CEO
63ทอง บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) กลาง กร. เด็กชายวิวัฒน์ ศรีหาจันทร์ นายปรีชา ประสานสอน CEO
64  บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) กลาง กร. เด็กหญิงภัทรสุดา พ่อนามแดง นายธราทิพย์ สืบวงศ์ CEO
65ทอง บ้านหนองบัวไชยวาน กลาง กร. เด็กชายจิระพงษ์ จันดาบุตร นางสุวคนธ์ ตระการไทย CEO
66  บ้านหนองบัวไชยวาน กลาง กร. เด็กหญิงวรันญา ศรีใส นายสุดใจ ตระการไทย CEO
67ทอง บ้านกล้วย กลาง กร. เด็กชายสมภพ จุลแดง นายสุรัส ก้านกิ่ง CEO
68  บ้านกล้วย กลาง กร. เด็กหญิงมัลฑิตา คำสาศิลป์ นายสุรัส ก้านกิ่ง CEO
69ทอง บ้านสบาย น้ำเกลี้ยง เด็กชายปริวัตร สมวงศ์ นางสมหมาย ดาดวง CEO
70  บ้านสบาย น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงกิตติมากร สุระนารถ นายเดชศักดิ์ บุญเกิ่ง CEO
71ทอง บ้านโนนหนองสิม น้ำเกลี้ยง เด็กชายณรงค์ศักดิ์ พัดทาบ นางสาวณฐมน ค่ำคูณ CEO
72  บ้านโนนหนองสิม น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงกรชา กันเพ็ง CEO
73ทอง บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงจริยาภรณ์ พละศักดิ์ นางนนทิภา สำเภา CEO
74  บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง เด็กชายอภิรักษ์ น้ำเกลี้ยง นางจุฑามาศ บุญรินทร์ CEO
75ทอง บ้านคูบ น้ำเกลี้ยง เด็กชายธนกร กวินวรสิริ นางเนตรนภา กล้วยน้อย CEO
76  บ้านคูบ น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงสุภาพร งามตรง นางเนตรนภา กล้วยน้อย CEO
77 บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) ประจิมฯ เด็กชายชินวัตร สาระ CEO
78  บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) ประจิมฯ เด็กหญิงกรรณิกา บุญจันทร์ นายวิถี พิชัย CEO
79 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ประจิมฯ เด็กชายอภิรัฐ หนองม่วง นางสาวอุไร ขวัญรักษ์ CEO
80  บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ประจิมฯ เด็กหญิงกนกพร เนตรใส นางสาวพรเพ็ญ หาญกล้า CEO
81ทอง บ้านหนองโนวิทยา พระธาตุฯ เด็กชายกิตติภูมิ คงศรี นางรัตนา ชาลีกุล  
82  บ้านหนองโนวิทยา พระธาตุฯ เด็กหญิงฉัณฑนา โพธิ์ศรี นางสาวนุชนาฏ รุ่งเรือง  
83ทอง บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก หลวงพ่อโต เด็กชายศราวุฒิ ศิริบูรณ์ นางวิจิตรา วันเลิศ  
84  บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก หลวงพ่อโต เด็กหญิงกมลวรรณ ตามบุญ นางชาริณี อำนวยสวัสดิ์  
85ทอง บ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) สวนสมเด็จ นายภานุ สุวรรณ นางสาวพชร เก้ือกูล  
86  บ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) สวนสมเด็จ เด็กหญิงศิริลักษณ์ นางสาวกนิดา ใสสว่าง  
87ทอง บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) ยางชุมฯ เด็กชายนรากร อินทะเสน นายสมยศ สุโพธิ์  
88  บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) ยางชุมฯ เด็กหญิงชุลิตา บุญหวาน นางสาวพิกุล  
89ทอง บ้านหัววัวหนองนารี วห.1 เด็กหญิงเกณิกา หมายชัย นางสุกานดา สมพงษ์  
90  บ้านหัววัวหนองนารี วห.1 เด็กชายธรรน์วา เพ็งแจ่ม นายพนาธร วงษ์เพ็ญ  
91ทอง บ้านเจ้าทุ่ง วห.1 เด็กชายภูมิกร ไชยโคตร นางยุพิน พลสมบัติ  
92  บ้านเจ้าทุ่ง วห.1 เด็กหญิงมนทิรา เรืองสัตย์ นางพวงผกา คำเครื่อง  
93ทอง บ้านโพนยาง วห.2 เด็กชายปรเมศวร์ เภาแก้ว นางสุมินตรา สิงหา  
94  บ้านโพนยาง วห.2 เด็กหญิงพิยดา จันทร์มะณี นางสาววริศรา สมจันทร์  
95ทอง บ้านหนองแวง บูรพาฯ เด็กชายเกรียงศักดิ์ ชัยชนะ นางสาวนิรุชานันท์ บุญวงศ์  
96  บ้านหนองแวง บูรพาฯ เด็กหญิงจุฑาทิพย์ พรมจันทร์ นางสาวโชติกา ไชยริบูรณ์  
97ทอง บ้านอาลัย ทักษิณฯ เด็กหญิงรุจิเรข ไกรษี นางพวงเพชร บัวหอม  
98  บ้านอาลัย ทักษิณฯ เด็กชายอัครพล แย้มเปลี่ยน นางสาววีรวรรณ ศิริบูรณ์  
99ทอง บ้านบูรพา ทักษิณฯ เด็กชายเอกพงศ์ รองสุพรรณ นางสาวสุทธิวรรณ อภินันท์  
100  บ้านบูรพา ทักษิณฯ เด็กหญิงวิมลรัตน์ ผูกพันธ์ นางสาวสุทธิวรรณ อภินันท์  
101ทอง บ้านพะแนงวิทยา ทักษิณฯ เด็กชายภาคภูมิ ศิริบูรณ์ นางเพียงพิศ ทิพย์โพธิ์  
102  บ้านพะแนงวิทยา ทักษิณฯ เด็กหญิงวรนุช บุญเสนอ  
103ทอง บ้านผักบุ้ง ทักษิณฯ เด็กหญิงนริศรา ศรีแก้ว นางวารุณี พรหมดี  
104  บ้านผักบุ้ง ทักษิณฯ เด็กชายสุวรรณชัย พิลา นางขวัญเรือน คูณมี  
105ทอง บ้านโนนผึ้ง กลาง กร. เด็กชายอดิศร ธนันชัย นางอุบลศรี สีหบุตร  
106  บ้านโนนผึ้ง กลาง กร. เด็กหญิงกนกอร มีศรี นางวราพร ชัยพงษ์  
107ทอง บ้านบกขี้ยาง กลาง กร. เด็กชายวิชิต ผิวนวล นายสวัสดิ์ บุญจีม  
108  บ้านบกขี้ยาง กลาง กร. เด็กหญิงศิริลักษณ์ ทดไทย นายสวัสดิ์ บุญจีม  
109ทอง บ้านรุ่ง น้ำเกลี้ยง เด็กชายณัฐพล พิมพ์สมโภช นางสาวอรนุช ศิริกุล  
110  บ้านรุ่ง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงอริศรา ศรีอำคา นางสาวพยอม สายวงศ์  
111ทอง บ้านหนองแวง น้ำเกลี้ยง เด็กชายสมคิด สิงห์ซอม นางสาวนิภาพร คำเพราะ  
112  บ้านหนองแวง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงพัชรี บุญศรัทธา นางปรียวดี สมมุติ  
113 บ้านแทงวิทยา สวนสมเด็จ เด็กหญิงภัชราภรณ์ มรรคคา นางเยาวลักษณ์ คบพิมาย  
114  บ้านแทงวิทยา สวนสมเด็จ เด็กชายสิริชัย ชิดชม นางเยาวลักษณ์ คบพิมาย  
115 บ้านโนนแกด ศรีลำดวน เด็กชายธนเกียรติ สีดาว นางมลิวัลย์ จันทร์สอน  
116  บ้านโนนแกด ศรีลำดวน เด็กหญิงจิรัชญา พรมหาชัย นางมลิวัลย์ จันทร์สอน  
117 บ้านเวาะวิทยาคม ประจิมฯ เด็กชายปรีชา คำแพง นายสมพงษ์ นามโคตร  
118  บ้านเวาะวิทยาคม ประจิมฯ เด็กหญิงยุพาวรรณ ไชยโคตร นางสาวบานชื่น เก่งมนตรี  
119 บ้านกอกหัวนา ฟากมูลฯ เด็กชายณัฐนนท์ บุญผ่อง นายเสถียร ใจอุ่น  
120  บ้านกอกหัวนา ฟากมูลฯ เด็กหญิงสุทธิดา ทำมา นางสาวสาวิตรี ทุสดี  
121 บ้านเมืองน้อยหนองมุข ฟากมูลฯ เด็กชายวรปรัชญ์ แสงหิรัญ  
122  บ้านเมืองน้อยหนองมุข ฟากมูลฯ เด็กหญิงวธัญญา ผาปรางค์ นายจักรพงษ์ พิมพ์พัฒน์  
123 กลุ่มโรงเรียนโคกกกยางสร้างกี่ มิตรภาพ เด็กชายอภิชาติ เลื่อนฤทธิ์ นางศศิพัชร์ พวงจำปาพูนศิริ  
124  กลุ่มโรงเรียนโคกกกยางสร้างกี่ มิตรภาพ เด็กหญิงชุติมา สมมงคล  
125 บ้านละเอาะ น้ำเกลี้ยง เด็กชายอนุพงษ์ พุฒิชน นางอุไรวรรณ ดาวเรือง  
126  บ้านละเอาะ น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงภัทรจิราภรณ์ นาราทร นางอุไรวรรณ ดาวเรือง  
127 เทศบาล ๑ วัดเจียงอี เทศบาล เด็กหญิงปิยะลักษณ์ สมบัติวงศ์ นางจวบจิตร รุ่งโรจน์  
128  เทศบาล ๑ วัดเจียงอี เทศบาล เด็กชายวีระศักดิ์ ประจักษ์จิต นางสาวสุพินดา ผังคี