สรุปเหรียญรางวัล การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับ CEO สพป.ศก.1 ปี 2559
กลุ่ม สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรม เพลงคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.1-3
ที่ รางวัล โรงเรียน กลุ่ม CEO ชื่อนักเรียน ผู้ฝึกสอน ตัวแทน
1ทอง บ้านหญ้าปล้อง พระธาตุฯ เด็กหญิงวรพา โคตรพันธ์ นางสาวสุรีย์พร พงค์พีละ CEO
2  บ้านหญ้าปล้อง พระธาตุฯ เด็กหญิงสุภิสรา พงศ์พีระ นางสาวสุรีย์พร พงศ์พิละ CEO
3  บ้านหญ้าปล้อง พระธาตุฯ เด็กหญิงอาริษา เจริญศรี นางสาวสุรีย์พร พงค์พีละ CEO
4  บ้านหญ้าปล้อง พระธาตุฯ เด็กหญิงกิตติยาพร อยู่เทศ นางสาววิจิตรา ไชยพิมพ์ CEO
5  บ้านหญ้าปล้อง พระธาตุฯ เด็กหญิงวารุณี พบสมัย นางสาววิจิตรา ไชยพิมพ์ CEO
6ทอง มารีวิทยา เอกชน เด็กหญิงปัญญารัตน์ กองแก้ว นางประยูร โคตรพันธ์ CEO
7  มารีวิทยา เอกชน เด็กหญิงปวริศา ศรีอาราม นางสาววาสนา สมจันทร์ CEO
8  มารีวิทยา เอกชน เด็กหญิงธีรดา ศรีจันทร์ นายบุญรัตน์ บุญงาม CEO
9  มารีวิทยา เอกชน เด็กหญิงปพิชญา อินสุวรรณ นางสาวสุนิทสา หล้าสงค์ CEO
10  มารีวิทยา เอกชน เด็กหญิงณัฐชนันท์ กาแดง นางอำไพ สอนตะคุ CEO
11ทอง บ้านเอกสร้างเรือง พระธาตุฯ เด็กหญิงตวงกมล นามธรรม CEO
12  บ้านเอกสร้างเรือง พระธาตุฯ เด็กหญิงกณิษา เหล่าาพรหม CEO
13  บ้านเอกสร้างเรือง พระธาตุฯ เด็กหญิงปาริศา จันทร์มาตร CEO
14  บ้านเอกสร้างเรือง พระธาตุฯ เด็กหญิงปาริชาติ ประเสริญผล CEO
15  บ้านเอกสร้างเรือง พระธาตุฯ CEO
16  บ้านเอกสร้างเรือง พระธาตุฯ เด็กหญิงพินิจนันท์ ดวงดูสัน นางดาวรุ่ง CEO
17ทอง รวมสินวิทยา เอกชน เด็กหญิงกนกพรรณ ปาปะไพร นายสันติ ไชยโสต CEO
18  รวมสินวิทยา เอกชน เด็กหญิงนิชนันท์ สิทธิ นางศรีสุดา นารี CEO
19  รวมสินวิทยา เอกชน เด็กหญิงมุทิตา แก้วดี CEO
20  รวมสินวิทยา เอกชน เด็กหญิงปัญฑิตา เสนา CEO
21  รวมสินวิทยา เอกชน เด็กหญิงแพรวา พรหมดี CEO
22ทอง อนุบาลวัดพระโต หลวงพ่อโต เด็กหญิงกัญญมล เดชธนาธันยกร นางประคองแก้ว ภูวงษ์ CEO
23  อนุบาลวัดพระโต หลวงพ่อโต เด็กหญิงอาภาสินี ใจใส นางจันทร์เพ็ญ อุ่นจิตรพันธ์ CEO
24  อนุบาลวัดพระโต หลวงพ่อโต เด็กหญิงสุภาวดี แทบสี CEO
25  อนุบาลวัดพระโต หลวงพ่อโต เด็กหญิงชญานันท์ จันทรศิลปิน CEO
26  อนุบาลวัดพระโต หลวงพ่อโต เด็กหญิงมธุรดา เสนากุล CEO
27ทอง อนุบาลศรีสะเกษ สวนสมเด็จ เด็กหญิงกุลรภัส แสงใสแก้ว นางบัวสอน สุพล CEO
28  อนุบาลศรีสะเกษ สวนสมเด็จ เด็กหญิงญาณิศา พรหมคุณ นางกงพาน นนทวงษ์ CEO
29  อนุบาลศรีสะเกษ สวนสมเด็จ เด็กหญิงรุจิภา จึงธนาวัฒน์สกุล CEO
30  อนุบาลศรีสะเกษ สวนสมเด็จ เด็กหญิงธนพร ขอร่ม CEO
31  อนุบาลศรีสะเกษ สวนสมเด็จ เด็กหญิงสิริจิตร ขอร่ม CEO
32ทอง บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก หลวงพ่อโต เด็กหญิงอารยา คำเสน นางวิจิตรา วันเลิศ CEO
33  บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก หลวงพ่อโต เด็กหญิงณัฐนรี บุตรโคตร นายพลชาติ แจ่มใส CEO
34  บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก หลวงพ่อโต เด็กหญิงพนิดา แป้นเพชร CEO
35  บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก หลวงพ่อโต เด็กหญิงสุนิสา อ่อนปัดชา CEO
36  บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก หลวงพ่อโต เด็กหญิงกนกวรรณ ตามบุญ นางสาวศศิภรณ์ อินทะโร CEO
37ทอง บ้านหนองครก สวนสมเด็จ เด็กหญิงภัทราภรณ์ อุ่นพิมพ์ นางจิรัธญกาญน์ มีบุญ CEO
38  บ้านหนองครก สวนสมเด็จ เด็กหญิงฟาลิดานันท์ จันทมาศ นายธวัฒน์ชัย ผิวงาม CEO
39  บ้านหนองครก สวนสมเด็จ เด็กหญิงอริสรา ธะประวัติ CEO
40  บ้านหนองครก สวนสมเด็จ เด็กหญิงชุตินันท์ บุญตาโลก นางสาวอัจฉราภรณ์ งามมาก CEO
41  บ้านหนองครก สวนสมเด็จ เด็กหญิงอรนภา อินตะนัย CEO
42ทอง บ้านก้านเหลือง สวนสมเด็จ เด็กชายอธิชาต มะณู นางจรัสศรี สีแสด CEO
43  บ้านก้านเหลือง สวนสมเด็จ เด็กชายปณวัฒน์ พิมพ์พันธ์ นางจุไรรัตน์ อินทรธรรม CEO
44  บ้านก้านเหลือง สวนสมเด็จ เด็กหญิงอันน์วสิตา บุญเจริญ นางลดาภรณ์ โพยนอก CEO
45  บ้านก้านเหลือง สวนสมเด็จ เด็กหญิงปัณฑารีย์ สมบรรณ์ นายสมบูรณ์ วงศ์สวัสดิ์ CEO
46  บ้านก้านเหลือง สวนสมเด็จ เด็กหญิงธวัลฉัตร หนูแก้ว นางพัชราภรณ์ เชื้อทอง CEO
47ทอง บ้านโพนค้อ ศรีลำดวน เด็กหญิงชุติกาญจน์ ดาวพันธ์ นางนาตยา ผลาชิตร CEO
48  บ้านโพนค้อ ศรีลำดวน เด็กหญิงเพ็ญนภา พวงสุวรรณ์ CEO
49  บ้านโพนค้อ ศรีลำดวน เด็กหญิงกวินธิดา พวงสุวรรณ์ CEO
50  บ้านโพนค้อ ศรีลำดวน เด็กหญิงวริศรา รักชาติ CEO
51ทอง บ้านจานหนองคู ศรีลำดวน เด็กหญิงขวัญฤทัย ศรีภา นางธมกร เดชะธุวานันท์ CEO
52  บ้านจานหนองคู ศรีลำดวน เด็กหญิงขวัญหทัย ศรีภา นางเหรียญทอง ประสาร CEO
53  บ้านจานหนองคู ศรีลำดวน เด็กหญิงสุกัญญา ใหม่ตา CEO
54  บ้านจานหนองคู ศรีลำดวน เด็กหญิงชนากานต์ จันทรสมุทร CEO
55  บ้านจานหนองคู ศรีลำดวน เด็กหญิงณัฐณิชา ไชยจันดา CEO
56ทอง จินดาวิทยาคาร ๓ ศรีลำดวน เด็กชายประกฤษฏิ์ จันทะศรี นายณรงค์ ฤทธิ์เดช CEO
57  จินดาวิทยาคาร ๓ ศรีลำดวน เด็กชายชนม์ชนันทร์ ไชยจันดา CEO
58  จินดาวิทยาคาร ๓ ศรีลำดวน เด็กหญิงมุทิตา จำเนียร นางเบญจพร จันทะศรี CEO
59  จินดาวิทยาคาร ๓ ศรีลำดวน เด็กหญิงศตมนต์ แสงสกุล CEO
60  จินดาวิทยาคาร ๓ ศรีลำดวน เด็กหญิงสุภาภรณ์ คำเสียง CEO
61ทอง บ้านหนองแคนหนองเทา ศรีลำดวน เด็กหญิงพิกุล อ้วนผิว นางธนารีย์ อารยะสิทธิ์ CEO
62  บ้านหนองแคนหนองเทา ศรีลำดวน เด็กหญิงกชกร คำศรี นางสาวสมใจ สิงหันต์ CEO
63  บ้านหนองแคนหนองเทา ศรีลำดวน เด็กหญิงณัฐธิชา อันทะปัญญา CEO
64  บ้านหนองแคนหนองเทา ศรีลำดวน เด็กหญิงพรศิริ ครองจริง CEO
65  บ้านหนองแคนหนองเทา ศรีลำดวน เด็กหญิงสลิลทิพย์ จำปาทอง CEO
66ทอง บ้านโนนคูณ ยางชุมฯ เด็กหญิงเชิญขวัญ แจ่มใส นางคำพูน CEO
67  บ้านโนนคูณ ยางชุมฯ เด็กหญิงสิริวรรณ ยอดสง่า นางสาวมาลัย วิลัยเลิศ CEO
68  บ้านโนนคูณ ยางชุมฯ เด็กหญิงชมพูนุท ทับขัม นางสาวสุดารัตน์ แก้วเนตร CEO
69  บ้านโนนคูณ ยางชุมฯ เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชัยรัตน์ CEO
70  บ้านโนนคูณ ยางชุมฯ เด็กหญิงอภัสสรา ชัยรัตน์ CEO
71ทอง บ้านหอยโนนดู่ ยางชุมฯ เด็กชายภูวัช นาโนน นางพัสดาพร สุวรรณวงศ์ CEO
72  บ้านหอยโนนดู่ ยางชุมฯ เด็กหญิงกรรณิกา แก้วคำ นายสุชาติ สุวรรณวงศ์ CEO
73  บ้านหอยโนนดู่ ยางชุมฯ เด็กหญิงวัชรพร เสาหงษ์ CEO
74  บ้านหอยโนนดู่ ยางชุมฯ เด็กหญิงธิดายุ ฤกษ์ไชย CEO
75  บ้านหอยโนนดู่ ยางชุมฯ เด็กหญิงสุภาพร ทองสุทธิ์ CEO
76ทอง อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ยางชุมฯ เด็กหญิงสุพรรณี นามวงษ์ นางวิลักขณา ไชยสิน CEO
77  อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ยางชุมฯ เด็กหญิงสุณัฐชา ทำนุ นางกฤษณี โตมร CEO
78  อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ยางชุมฯ เด็กหญิงปานทิพย์ บัวภา CEO
79  อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ยางชุมฯ เด็กหญิงมินตรา มณีวงษ์ CEO
80  อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ยางชุมฯ เด็กหญิงเอมิกา สุขทิศ CEO
81ทอง ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓) วห.1 เด็กหญิงกมลชนก ดวนสูง นางวรภัณฑิรา บางใบ CEO
82  ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓) วห.1 เด็กหญิงสุชานรี สมาน นายสมเด็จ โสดาธาตุ CEO
83  ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓) วห.1 เด็กหญิงชาลิสา หิรัญโรจน์ นางสาวอชาวดี เข็มทอง CEO
84  ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓) วห.1 เด็กหญิงนิติญาพร จันทำ นางลัดดาวัลย์ ศรีเมือง CEO
85  ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓) วห.1 เด็กหญิงศิริรัตน์ จันทร์สมุทร CEO
86ทอง บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วห.1 เด็กหญิงชนาพร ภูสีดิน นางศิวพร กาทอง CEO
87  บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วห.1 เด็กหญิงสุภาวิณี เผดิม นางสาวศิริยาภรณ์ หารบุรุษ CEO
88  บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วห.1 เด็กหญิงศิริรัตน์ ศรีโพนดวน CEO
89  บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วห.1 เด็กหญิงกฤตพร พรรณา CEO
90  บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วห.1 เด็กหญิงสุจิรา กาทอง CEO
91ทอง บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า วห.1 เด็กหญิงดารินทร์ เปล่งปลั่ง นายศรชัย CEO
92  บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า วห.1 เด็กหญิงบุษกร บุญจิต นายศรชัย จันครา CEO
93  บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า วห.1 เด็กหญิงจรรยาพร พรรณา นางสุวรรณศรี ธรรมแสง CEO
94  บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า วห.1 เด็กหญิงนฤมล บุญโส นางสาวศศิร์ธา จันทะคัด CEO
95  บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า วห.1 เด็กหญิงชินันพร คำฉิม CEO
96ทอง นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๒ วห.1 เด็กหญิงฐิตาภา จารุนัย นางวรินทร ต้นโพธิ์ CEO
97  นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๒ วห.1 เด็กหญิงบัณฑิตา ไชยเลิศ นางอัจฉราวดี ขันแก้ว CEO
98  นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๒ วห.1 เด็กหญิงภัสทรพร อื่นประโคน CEO
99  นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๒ วห.1 เด็กหญิงอรทัย หงษ์สระคู CEO
100  นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๒ วห.1 เด็กชายธีรวัฒน์ มาระโย CEO
101ทอง บ้านสร้างบาก วห.2 เด็กหญิงศิริยุพา โลกประโคน นางละอองศรี กัณหา CEO
102  บ้านสร้างบาก วห.2 เด็กหญิงนันทิชา ทองพันชั่ง นายบัวสอน ทูลภิรมย์ CEO
103  บ้านสร้างบาก วห.2 เด็กชายวิศรุต วิริยพันธ์ CEO
104  บ้านสร้างบาก วห.2 เด็กชายปัญณวิชญ์ บุญมา CEO
105  บ้านสร้างบาก วห.2 เด็กชายทรงวุฒิ วงษ์พินิจ CEO
106ทอง บ้านโพนยาง วห.2 เด็กชายธนโชติ สารโท นายวุฒิชัย พันธนาม CEO
107  บ้านโพนยาง วห.2 เด็กชายชินวัตร ศิริชัย นางสุมินตรา สิงหา CEO
108  บ้านโพนยาง วห.2 เด็กหญิงกฤติยา ภักดี นางสาวนันทนิตย์ ยอดแก้ว CEO
109  บ้านโพนยาง วห.2 เด็กหญิงศศิมาภรณ์ มั่นคง นางสาวมุทิตา ศิริผล CEO
110  บ้านโพนยาง วห.2 เด็กหญิงสุวิภา โสดาธาตุ CEO
111ทอง บ้านหนองทุ่ม วห.2 เด็กหญิงสลิลทิพย์ ทิพย์พรม นางวิไล บุตรกูล CEO
112  บ้านหนองทุ่ม วห.2 เด็กหญิงพรทิวา พรมศิริ นางสาวภิญญารัตน์ ใจนวน CEO
113  บ้านหนองทุ่ม วห.2 เด็กหญิงชญานี โคตรประทุม นางอุทัยรัตน์ พรมศักดิ์ CEO
114  บ้านหนองทุ่ม วห.2 เด็กหญิงสุนิษา สุริหะ นางทิพาพร พรมประเสริฐ CEO
115  บ้านหนองทุ่ม วห.2 เด็กหญิงชาลิสา สำแดงภัย นางสาวสุภาวะดี สัมนา CEO
116ทอง บ้านโนนเพ็ก พยุห์ เด็กหญิงปาณิสรา พรหมประดิษฐ์ CEO
117  บ้านโนนเพ็ก พยุห์ เด็กหญิงศิริลักษณ์ หนองม่วง นายกมล คำตานุวงศ์ CEO
118  บ้านโนนเพ็ก พยุห์ เด็กหญิงอรกมล โพกสูงเนิน CEO
119  บ้านโนนเพ็ก พยุห์ เด็กหญิงจิริญาภรณ์ พงษ์เอี่ยม CEO
120  บ้านโนนเพ็ก พยุห์ เด็กหญิงน้ำหวาน อุ่นใจ CEO
121ทอง บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) พยุห์ เด็กหญิงวิลาสินี จินพุทธ นายหาญณรงค์ หารไชย CEO
122  บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) พยุห์ เด็กหญิงทรายมณี ขอบเขต นางสาวนิศากร บัวศรี CEO
123  บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) พยุห์ เด็กหญิงปัญญาพร อำภา นายเทวาศ บุญเฟรือง CEO
124  บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) พยุห์ เด็กหญิงชลดา ต่ายทรัพย์ นายสิทธิชัย บุษบา CEO
125  บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) พยุห์ เด็กหญิงพิกุลแก้ว นามฤทธิ์ นางสาวอรทัย กิ่งสกุล CEO
126ทอง บ้านร่องสะอาด พยุห์ เด็กหญิงครองขวัญ โพธิ์เงิน นายบุญทัน ภูบาล CEO
127  บ้านร่องสะอาด พยุห์ เด็กหญิงระรินทิพย์ จันทร์แพพง นางพิศยา โดดเดี่ยว CEO
128  บ้านร่องสะอาด พยุห์ เด็กหญิงฐิติมา วงศ์ศรี นายบุญทัน ภูบาล CEO
129  บ้านร่องสะอาด พยุห์ เด็กหญิงฑิติตา ลำ่สัน นางพิศยา โดดเดี่ยว CEO
130  บ้านร่องสะอาด พยุห์ เด็กหญิงรัตน์ยา ศรีรักษา นายบุญทัน ภูบาล CEO
131ทอง อนุบาลพยุห์ พยุห์ เด็กหญิงยุวเรศร์ จิรังดา นางสมปอง จันทร์หมื่น CEO
132  อนุบาลพยุห์ พยุห์ เด็กหญิงอพัชราภรณ์ แดงสุวรรณ นางสมปอง จันทร์หมื่น CEO
133  อนุบาลพยุห์ พยุห์ เด็กหญิงซิเดีย วิเวียน จาค็อบ นางมณี ศรีคราม CEO
134  อนุบาลพยุห์ พยุห์ เด็กหญิงพิชญตม์ อ้อมแก้ว นางสมปอง จันทร์หมื่น CEO
135  อนุบาลพยุห์ พยุห์ เด็กหญิวราลี มะโนธรรม นางวิภาดา ลาลุน CEO
136ทอง บ้านกระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล) พยุห์ เด็กหญิงเนตรนภา อภัยศิลา นางพรรณิภา โสสอน CEO
137  บ้านกระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล) พยุห์ เด็กหญิงสรินนาถ ธรรมรส นางสาวอรรถาภรณ์ วงศ์แก้ว CEO
138  บ้านกระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล) พยุห์ เด็กหญิงสิรินทรา ทองสลับ CEO
139  บ้านกระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล) พยุห์ เด็กหญิงชลิษา มหาโพธฺิ์ CEO
140  บ้านกระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล) พยุห์ เด็กหญิงพวงผกา ขันทอง CEO
141ทอง บ้านโนนสมบูรณ์ บูรพาฯ เด็กชายวัชรพล สุขหุ้ม นางรานี ขันชัย CEO
142  บ้านโนนสมบูรณ์ บูรพาฯ เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ขันชัย นางสาววีญาดา สุพะนานัย CEO
143  บ้านโนนสมบูรณ์ บูรพาฯ เด็กหญิงอรอุมา ดำทรัพย์ CEO
144  บ้านโนนสมบูรณ์ บูรพาฯ เด็กหญิงกัลธิดา ศรีจันทา CEO
145  บ้านโนนสมบูรณ์ บูรพาฯ เด็กหญิงศิรินภา นาดี CEO
146ทอง บ้านโนนคูณ บูรพาฯ เด็กหญิงอภิรดา มณีวรรณ นางวราพร อินตา CEO
147  บ้านโนนคูณ บูรพาฯ เด็กหญิงสุจิตตรา ไชยเชษฐ์ นางสุกัญญา ศรีไชย CEO
148  บ้านโนนคูณ บูรพาฯ เด็กหญิงกนกนภัส พันธ์กิ่งทิพย์ นางวราพร อินตา CEO
149  บ้านโนนคูณ บูรพาฯ เด็กหญิงณัชชา บุญบุตร นางสุกัญญา ศรีไชย CEO
150  บ้านโนนคูณ บูรพาฯ เด็กหญิงกานต์พิชชา อาจหาญ นางวราพร อินตา CEO
151ทอง บ้านหนองจิกเหล่าเชือก บูรพาฯ เด็กหญิงกัญญาวีร์ โคตรวงค์ นางกัญจน์รัตน์ เพียรพานิชย์ CEO
152  บ้านหนองจิกเหล่าเชือก บูรพาฯ เด็กหญิงสุภิสสรา แก้วคันโท นางกัญจน์รัตน์ เพียรพานิชย์ CEO
153  บ้านหนองจิกเหล่าเชือก บูรพาฯ เด็กหญิงดวงมณี นวลศิริ นางกัญจน์รัตน์ เพียรพานิชย์ CEO
154  บ้านหนองจิกเหล่าเชือก บูรพาฯ เด็กหญิงจิรัชยา ภุ่มพันธ์ นางกัญจน์รัตน์ เพียรพานิชย์ CEO
155  บ้านหนองจิกเหล่าเชือก บูรพาฯ เด็กหญิงปวีณา สุขรี่ นางกัญจน์รัตน์ เพียรพานิชย์ CEO
156ทอง บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) ประจิมฯ เด็กหญิงจิรัชยา วรรณาหาร นางพัชรี พิชัย CEO
157  บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) ประจิมฯ เด็กหญิงมิ่งขวัญ ลุนไชย CEO
158  บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) ประจิมฯ เด็กหญิงจิราวรรณ ทองขาว นายวราพงษ์ พิชัย CEO
159  บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) ประจิมฯ เด็กหญิงสิริกัลยา บุญเรียน CEO
160  บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) ประจิมฯ เด็กหญิงปิ่นสุดา นางพัชรี CEO
161ทอง บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ประจิมฯ เด็กชายสรศักดิ์ สมอคำ นางอัญชลี ภูบัวเพชร CEO
162  บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ประจิมฯ เด็กหญิงพิกุลแก้ว เหล่าศรี นางสาวอุไร ขวัญรักษ์ CEO
163  บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ประจิมฯ เด็กหญิงสุภาพร ราษี CEO
164  บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ประจิมฯ เด็กหญิงเขมจิรา โพธิกุล นางไพบูลย์ คนขยัน CEO
165  บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ประจิมฯ เด็กหญิงพัชราพร แก่นงาม CEO
166ทอง บ้านหัวเหล่า ประจิมฯ เด็กชายณัฐวุฒิ เจริญยิ่ง นายคำรณ ครองยุติ CEO
167  บ้านหัวเหล่า ประจิมฯ เด็กหญิงวิภาวรรณ เหล่าพิลา นายคำรณ ครองยุติ CEO
168  บ้านหัวเหล่า ประจิมฯ เด็กหญิงอัจฉรา ศึกษา นายคำรณ ครองยุติ CEO
169  บ้านหัวเหล่า ประจิมฯ เด็กชายศราวิน คำพิมูล นายคำรณ ครองยุติ CEO
170  บ้านหัวเหล่า ประจิมฯ เด็กหญิงศิริพรรณพิมล บุญรัตน์ นายคำรณ ครองยุติ CEO
171ทอง บ้านละทาย ฟากมูลฯ เด็กหญิงฐิติกานต์ หนูดี นางนุชจรีภรณ์ พละศักดิ์ CEO
172  บ้านละทาย ฟากมูลฯ เด็กหญิงธัญชนก เหรียญทอง CEO
173  บ้านละทาย ฟากมูลฯ เด็กหญิงจีระนัน ฮงทอง CEO
174  บ้านละทาย ฟากมูลฯ เด็กหญิงกัญญพัชร ประเสริฐศรี CEO
175  บ้านละทาย ฟากมูลฯ เด็กหญิงวริษฐา บุญศักดิ์ CEO
176ทอง บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) ฟากมูลฯ เด็กหญิงฐิติการต์ บุญจันทร์ นางนวลตาล ทัดเทียม CEO
177  บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) ฟากมูลฯ เด็กหญิงขวัญจิรา พลศรี นางสมพร แหล่งหล้า CEO
178  บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) ฟากมูลฯ เด็กหญิงปาริฉัตร บุญจันทร์ นางนวลตาล ทัดเทียม CEO
179  บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) ฟากมูลฯ เด็กหญิงอัจฉรา ภาดี นางสมพร แหล่งหล้า CEO
180  บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) ฟากมูลฯ เด็กหญิงรุจจิรา แสงคำ นางนวลตาล ทัดเทียม CEO
181ทอง บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) ฟากมูลฯ เด็กหญิงอิศริญา จริยพงษ์ นายวิรุฬ เขียวอ่อน CEO
182  บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) ฟากมูลฯ เด็กหญิงนัยนา เขียวอ่อน นายวิรุฬ เขียวอ่อน CEO
183  บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) ฟากมูลฯ เด็กหญิงณิชาภรณ์ เงาศรี นายวิรุฬ เขียวอ่อน CEO
184  บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) ฟากมูลฯ เด็กหญิงเกศราภรณ์ สีแป้ นายวิรุฬ เขียวอ่อน CEO
185  บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) ฟากมูลฯ เด็กหญิงมุธิตา มิ่งขวัญ นายวิรุฬ เขียวอ่อน CEO
186ทอง บ้านเจี่ย ฟากมูลฯ เด็กหญิงพิมลดา คำศิริ นายอัคคี ศิริกุล CEO
187  บ้านเจี่ย ฟากมูลฯ เด็กหญิงวิไลภรณ์ ชนะพจน์ นายสันติ ริเริ่ม CEO
188  บ้านเจี่ย ฟากมูลฯ เด็กหญิงภัทรนัน สมภาวะ นางขวัญเรือน กระแสโสม CEO
189  บ้านเจี่ย ฟากมูลฯ เด็กหญิงณิชากานต์ วิเศษพงษ์ นายเจริญ ทาระลัย CEO
190  บ้านเจี่ย ฟากมูลฯ เด็กหญิงสุภาวิดา ดอนไพรแหยม CEO
191ทอง บ้านผักบุ้ง ทักษิณฯ เด็กหญิงวรารัตน์ โคตรสาลี นางขวัญเรือน คูณมี CEO
192  บ้านผักบุ้ง ทักษิณฯ เด็กหญิงชฎาภรณ์ แก้วเสน นางวารุณี พรหมดี CEO
193  บ้านผักบุ้ง ทักษิณฯ เด็กหญิงอรฤดี กิ่งแก้ว นางขวัญเรือน คูณมี CEO
194  บ้านผักบุ้ง ทักษิณฯ เด็กหญิงนนทิชา กล่อมจิตร CEO
195  บ้านผักบุ้ง ทักษิณฯ เด็กหญิงนันธิตา พิลา CEO
196ทอง บ้านนาดี ทักษิณฯ เด็กหญิงขวัญข้าว เลิศชีวา นางกุลกานต์ อินธิเดช CEO
197  บ้านนาดี ทักษิณฯ เด็กหญิงปิ่นเพชร นางสาวนิชนันท์ อินธิเดช CEO
198  บ้านนาดี ทักษิณฯ เด็กหญิงพลอยชมพู พันธ์ชาลี CEO
199  บ้านนาดี ทักษิณฯ เด็กหญิงชลดา แสงตาปัน CEO
200  บ้านนาดี ทักษิณฯ เด็กหญิงพลอยรุ้ง หงษ์ทอง CEO
201ทอง อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. เด็กหญิงพุธิตา ลิ้มสุวรรณ นางรำไพ อดทน CEO
202  อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. เด็กหญิงเพชรลดา ช่วงชัย นางสมหมาย ราชบุญคุณ CEO
203  อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. เด็กหญิงพิมพกานต์ สุวรรณสุข นางสาวนงลักษณ์ พละศักดิ์ CEO
204  อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. CEO
205  อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. CEO
206ทอง บ้านดูนสิม (อสพป.๘) มิตรภาพ เด็กหญิงพรสินี บุญจวง นางสุริยาพร หอมจันทร์ CEO
207  บ้านดูนสิม (อสพป.๘) มิตรภาพ เด็กหญิงกัณสิกา โพธิ์อิน นางทัศนีย์ บุญศักดิ์ CEO
208  บ้านดูนสิม (อสพป.๘) มิตรภาพ เด็กหญิงจุฑามณี ศรีพิทักษ์ นางรวงทอง บรรทะโก CEO
209  บ้านดูนสิม (อสพป.๘) มิตรภาพ เด็กหญิงณัฏฐธิดา สนิท นางนางเสาวคนธ์ ทองสุข CEO
210  บ้านดูนสิม (อสพป.๘) มิตรภาพ เด็กหญิงศศินา แกมคำ CEO
211ทอง บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) มิตรภาพ เด็กหญิงวิชุดา ขันโท นางบัณฑิตา โสรเนตร CEO
212  บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) มิตรภาพ เด็กหญิงฉัตรณิชานันท์ อำนวยศิลป์ CEO
213  บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) มิตรภาพ เด็กหญิงยุวรรณดี สะมัด นางดอกแก้ว นามพรม CEO
214  บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) มิตรภาพ เด็กหญิงวัชรินทร์รัตน์ ไชยรัตน์ นางสาว CEO
215  บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) มิตรภาพ เด็กหญิงกรนันท์ นามนุ CEO
216ทอง บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) กลาง กร. เด็กหญิงกมลชนก สายลุน นางสุนิสา โพธิ์นคร CEO
217  บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) กลาง กร. เด็กหญิงจตุพร หาญมนตรี นางสุนิสา โพธิ์นคร CEO
218  บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) กลาง กร. เด็กหญิงชมภูนุช สายลุน นางสุนิสา โพธิ์นคร CEO
219  บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) กลาง กร. เด็กหญิงกัญญารัตน์ สืบสิมมา นางสาวอัญชลี พละศักดิ์ CEO
220  บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) กลาง กร. เด็กหญิงปัณณพร พรมเสนา นางสาวอัญชลี พละศักดิ์ CEO
221ทอง บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ กลาง กร. เด็กหญิงฐาปนี คำทะเนตร นางศิริพร คงศรี CEO
222  บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ กลาง กร. เด็กหญิงภูษนิสา แดงดี นางจันทนา กันเทพา CEO
223  บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ กลาง กร. เด็กหญิงกมลทิพย์ ผาแดง นางศิริพร คงศรี CEO
224  บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ กลาง กร. เด็กหญิงชลรดา หงษ์ศรีทอง นางเพ็ญศรี คำแสงดี CEO
225  บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ กลาง กร. เด็กหญิงสมพร วงศ์เดือน นางเพ็ญศรี คำแสงดี CEO
226ทอง กลุ่มโรงเรียนโคกกกยางสร้างกี่ มิตรภาพ เด็กหญิงรวิพร ผ่านพรม นางสุพรรณี ฝังสิมมา CEO
227  กลุ่มโรงเรียนโคกกกยางสร้างกี่ มิตรภาพ เด็กหญิงอริศราภรณ์ สมาศรี นยอำนาจ ศรีจำปา CEO
228  กลุ่มโรงเรียนโคกกกยางสร้างกี่ มิตรภาพ เด็กหญิงวริศรา ตำหนง นางสาวกาญจนา กัญญา CEO
229ทอง บ้านโนนหนองสิม น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงวนัชพร บุญเพ็ง นางศิวาลัย ตังจิว CEO
230  บ้านโนนหนองสิม น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงศิริกรรญา นางสาวชลิดา กรอบทอง CEO
231  บ้านโนนหนองสิม น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงอุดมรัตน์ นางบัวพา สำนักนิตย์ CEO
232  บ้านโนนหนองสิม น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงธิดารัตน์ เนตรใส CEO
233  บ้านโนนหนองสิม น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงศิริภาภรณ์ ภูติยา CEO
234ทอง อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงปริยากร ทิพย์รักษา นางสายทอง ไชยานุกูล CEO
235  อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงปภาพินท์ บุญสุภา นางสาวนิตยา ชนะกุล CEO
236  อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงปาลิตา ใสเนตร CEO
237  อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงรัตนาภรณ์ บำรุงนา CEO
238  อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงกติกานต์ อาจวิชัย CEO
239ทอง บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงพิมผกา ยศศิริ นางจุฑามาศ บุญรินทร์ CEO
240  บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงรมณ มุ่งหมาย นางอรุณยุภา มนัสสา CEO
241  บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงอนันตญา บุตรดาษ นางนนทิภา สำเภา CEO
242  บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงณัฐณิชา แนบเนียน CEO
243  บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงวรัญญา ยศศิริ CEO
244ทอง บ้านโนนสว่าง น้ำเกลี้ยง เด็กชายแทนไท ใจดี นายชัยภัทร ตุพิมาย CEO
245  บ้านโนนสว่าง น้ำเกลี้ยง เด็กชายทนงศักดิ์ คนดี CEO
246  บ้านโนนสว่าง น้ำเกลี้ยง เด็กชายสุดใจ ทดแทน CEO
247  บ้านโนนสว่าง น้ำเกลี้ยง เด็กชายสมศักดิ์ อดทน CEO
248  บ้านโนนสว่าง น้ำเกลี้ยง เด็กชายแสงชัย สุดทน CEO
249ทอง บ้านหนองแวง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงวิรดา จันมลตรี นางสุติมา นวลศิริ CEO
250  บ้านหนองแวง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงศศิธร ตุนา นางสาวหทัยรัตน์ พวงจำปา CEO
251  บ้านหนองแวง น้ำเกลี้ยง เด็กชายชัยนันท์ อินทร์งาม CEO
252  บ้านหนองแวง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงปวลิดา สายบุดดี CEO
253  บ้านหนองแวง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงสุนทรีย์ เอ้โถ CEO
254ทอง บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง ฟากมูลฯ เด็กชายธนาดล หาระชัย นางเทวี หาระชัย CEO
255  บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง ฟากมูลฯ เด็กชายจักรพันธ์ จำปาเรือง นางเทวี หาระชัย CEO
256  บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง ฟากมูลฯ เด็กหญิงสไบทิพย์ จินดาสุทธิ์ นางเทวี หาระชัย CEO
257  บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง ฟากมูลฯ เด็กหญิงพิชญาภัค บัวจูม CEO
258  บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง ฟากมูลฯ เด็กหญิงประภาวดี เวียงคำ CEO
259เงิน บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) สวนสมเด็จ เด็กชายวิทยา ศรบุญทอง นางดำเนิน พรหมมา CEO
260  บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) สวนสมเด็จ เด็กหญิงยลรดี ศรบุญทอง นางมะลิวรรณ คันทรง CEO
261  บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) สวนสมเด็จ เด็กหญิงปวีณา วิเศษชาติ CEO
262  บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) สวนสมเด็จ เด็กหญิงฐิติมา มาลีรัตน์ CEO
263  บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) สวนสมเด็จ เด็กหญิงจินดารัตน์ เพ็งจันทร์ CEO
264ทอง บ้านผักขะ ยางชุมฯ เด็กชายธนชา โตมร นางสมร พวงแก้ว  
265  บ้านผักขะ ยางชุมฯ เด็กหญิงน้ำฟ้า แก้วพวง นางเกษร สมใจ  
266  บ้านผักขะ ยางชุมฯ เด็กชายสงกรานต์ บุตรโยจันโท นางสุรินนา ภูดีปิยสวัสดิ์  
267  บ้านผักขะ ยางชุมฯ เด็กหญิงพนิดา หอมเหย นางเกศรินทร์ ธานีวัฒน์  
268  บ้านผักขะ ยางชุมฯ เด็กหญิงอารียา มณีวงศ์  
269ทอง บ้านหนองหิน บูรพาฯ เด็กหญิงวรรณิกา คำศรี นายสมัคร หมวดเมืองกลาง  
270  บ้านหนองหิน บูรพาฯ เด็กหญิงบัวสวรรค์ จันทะพล นายวิชัย จุมพล  
271  บ้านหนองหิน บูรพาฯ เด็กหญิงนพรัตน์ สุขมอญ นายสมัคร หมวดเมืองกลาง  
272  บ้านหนองหิน บูรพาฯ เด็กหญิงกัญญาพัชร์ รักพร้า นายวิชัย จุมพล  
273  บ้านหนองหิน บูรพาฯ เด็กหญิงบงกชมาศ สุขเกษม นายวิชัย จุมพล  
274ทอง อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) บูรพาฯ เด็กหญิงโยษิตตา จันทง นางดอกแก้ว แก่นพิทักษ์  
275  อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) บูรพาฯ เด็กหญิงพรชนก กลางเหลอง นางวรินธร พิมพ์พันธ์  
276  อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) บูรพาฯ เด็กหญิงโยษิตตา จันทง นางสาวยุพิน สายสิม  
277  อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) บูรพาฯ เด็กหญิงสุมณี ลาธุลี นางดอกแก้ว แก่นพิทักษ์  
278  อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) บูรพาฯ เด็กหญิงปภาวิรินทร์  
279ทอง บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว บูรพาฯ เด็กหญิงสุพัตรา วรรณทวี นางบุษบา สินเติม  
280  บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว บูรพาฯ เด็กหญิงปาริชาติ เบ้าคำ นางบำรุง วรรณรัตน์  
281  บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว บูรพาฯ เด็กหญิงจิรัชญา คนเพียร นางบุษบา สินเติม  
282  บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว บูรพาฯ เด็กหญิงชลธิชา คำโสมศรี นางบำรุง วรรณรัตน์  
283  บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว บูรพาฯ เด็กหญิงกมลพรรณ กุตะวัน นางบุษบา สินเติม  
284ทอง บ้านเท่อเล่อ บูรพาฯ เด็กหญิงนภัสสร พลทำ นางอรวรรณ สายสิงห์  
285  บ้านเท่อเล่อ บูรพาฯ เด็กหญิงเกษริณ ชัยชนะ นางสาววรีย์รัตน์ คำหอม  
286  บ้านเท่อเล่อ บูรพาฯ เด็กหญิงกนกนิภา พันธ์กิ่งทิพย์  
287  บ้านเท่อเล่อ บูรพาฯ เด็กหญิงพัชรพร สอนทา  
288  บ้านเท่อเล่อ บูรพาฯ เด็กหญิงอารดา ปานาวงค์  
289ทอง บ้านโพนงาม ประจิมฯ เด็กหญิงศุภิสรา นันทบุตร นางสาวจิราพร ศรีพรหม  
290  บ้านโพนงาม ประจิมฯ เด็กหญิงจารุวรรณ ทุมทอง นางภัทราภรณ์ บุญชาลี  
291  บ้านโพนงาม ประจิมฯ เด็กหญิงอรยา สมภพ  
292  บ้านโพนงาม ประจิมฯ เด็กหญิงกมลนันท์ เกษพันธ์  
293  บ้านโพนงาม ประจิมฯ เด็กชายอนิรุธ วงศ์ประเทศ  
294ทอง บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) ทักษิณฯ เด็กหญิงธิติกานต์ เครื่องทอง นางคนึงนึช ทองไทย  
295  บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) ทักษิณฯ เด็กชาย นางคนึงนึช ทองไทย  
296  บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) ทักษิณฯ เด็กชาย นางคนึงนึช ทองไทย  
297  บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) ทักษิณฯ เด็กชาย นางคนึงนึช ทองไทย  
298  บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) ทักษิณฯ เด็กชาย นางคนึงนึช ทองไทย  
299ทอง มารดาทรงธรรม เอกชน เด็กหญิงปริญญากร พลูทา นางสาวรัญดา งามวงค์  
300  มารดาทรงธรรม เอกชน เด็กหญิงธนภร สอนราษี นางสาวจิตติมา ขาวฟอง  
301  มารดาทรงธรรม เอกชน เด็กหญิงปภาดา พันธ์วิไล นางสาวรัญดา งามวงค์  
302  มารดาทรงธรรม เอกชน เด็กหญิงพิศลยา ผดุงเวียง นางลักขณา พันธ์วิไล  
303  มารดาทรงธรรม เอกชน เด็กหญิงกุลภัสสร พันทา นางสาวจิตติมา ขาวฟอง  
304เงิน บ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) สวนสมเด็จ เด็กหญิงสุทธิดา วงศา นางกนิษฐา ถุงจันทร์  
305  บ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) สวนสมเด็จ เด็กหญิงนภศร คงสมชัย นางกนิษฐา ถุงจันทร์  
306  บ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) สวนสมเด็จ เด็กชายวสิษฐ์พล สระโสม นางกนิษฐา ถุงจันทร์  
307  บ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) สวนสมเด็จ เด็กชายชยางกูล ศิลธรรม นางสุรพิน หงษ์พงษ์  
308  บ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) สวนสมเด็จ เด็กชายณัฏฐชัย บุญสระ นางสุรพิน หงษ์พงษ์  
309 บ้านหอยสะเดาพัฒนา พระธาตุฯ เด็กชายธีร์ธวัช แซ่จึง  
310  บ้านหอยสะเดาพัฒนา พระธาตุฯ เด็กหญิงศิริลักษณ์ สาแก้ว นางอรวรรณ สอดศรี  
311  บ้านหอยสะเดาพัฒนา พระธาตุฯ เด็กชายอติเทพ แสงศร นายวราเทพ  
312  บ้านหอยสะเดาพัฒนา พระธาตุฯ เด็กหญิงวรัชยา จันทร์ถา  
313  บ้านหอยสะเดาพัฒนา พระธาตุฯ เด็กหญิงอาทิตยา อภัยพงศ์  
314 บ้านเปือย พระธาตุฯ เด็กหญิงธันชนก พรหมมา นางวีรยา ศรีสุรักษ์  
315  บ้านเปือย พระธาตุฯ เด็กหญิงพัชราภรณ์ ประจักษ์จิตร  
316  บ้านเปือย พระธาตุฯ เด็กหญิงปวีร์ธิดา ชนะงาม  
317  บ้านเปือย พระธาตุฯ เด็กหญิงฑิตินันท์ บุญหววาน  
318  บ้านเปือย พระธาตุฯ เด็กหญิงรัตนาภรณ์ คำวงค์  
319 บ้านหนองม่วงหนองแวง ศรีลำดวน เด็กหญิงพิมลวรรณ ตราชู นางคำหยาด เจริญศรี  
320  บ้านหนองม่วงหนองแวง ศรีลำดวน เด็กหญิงพจมาร งอมสงัด  
321  บ้านหนองม่วงหนองแวง ศรีลำดวน เด็กหญิงชิษณุชา อ่อนโส  
322  บ้านหนองม่วงหนองแวง ศรีลำดวน เด็กหญิงปุณยวีร์ ดีช่วย นางสาวจิราวรรณ นาครินทร์  
323  บ้านหนองม่วงหนองแวง ศรีลำดวน เด็กหญิงศิริรัตน์ มารยาท  
324 บ้านโพนแดง ศรีลำดวน เด็กหญิงกิจติญากร ม่วงผล นางนวลฉวี ร่วมทรัพย์  
325  บ้านโพนแดง ศรีลำดวน เด็กหญิงปสุตา เหมาะสมาน  
326  บ้านโพนแดง ศรีลำดวน เด็กหญิงศศิประภา ผาสุข  
327  บ้านโพนแดง ศรีลำดวน เด็กชายสมเกียรติ สิทธิวงษ์  
328  บ้านโพนแดง ศรีลำดวน เด็กชายอุดมศักดิ์ วงค์ละคร  
329 กลุ่มโรงเรียนทุ่งเทิน ฟากมูลฯ เด็กหญิงปัทมาพร พวงทับทิม นิวัต บุญจันทร์  
330  กลุ่มโรงเรียนทุ่งเทิน ฟากมูลฯ เด็กหญิงวรรณวิสา บุญเชิญ นางสาววรรณภา คำชาลี  
331  กลุ่มโรงเรียนทุ่งเทิน ฟากมูลฯ เด็กหญิงชลดา แก้วธานี นายสมเดช ห่อคำ  
332  กลุ่มโรงเรียนทุ่งเทิน ฟากมูลฯ เด็กหญิงณัฐนิชา ชูวงค์  
333  กลุ่มโรงเรียนทุ่งเทิน ฟากมูลฯ เด็กหญิงศิริลักษณ์ สุเสนา  
334 กลุ่มห้วยกะเดินโมเดล ทักษิณฯ เด็กหญิงขวัญข้าว เลิศชีวา นางกุลกานต์ อินธิเดช  
335  กลุ่มห้วยกะเดินโมเดล ทักษิณฯ เด็กหญิงปิ่นเพชร ประทุมเหง้า นางสาววรุณยุพา นามบุญเรือง  
336  กลุ่มห้วยกะเดินโมเดล ทักษิณฯ เด็กหญิงพลอยชมพู พันธ์ชาลี  
337  กลุ่มห้วยกะเดินโมเดล ทักษิณฯ เด็กหญิงชลดา แสงตาปัน  
338  กลุ่มห้วยกะเดินโมเดล ทักษิณฯ เด็กหญิงพลอยรุ้ง หงษ์ทอง