สรุปเหรียญรางวัล การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับ CEO สพป.ศก.1 ปี 2559
กลุ่ม สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรม เพลงคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.4-6
ที่ รางวัล โรงเรียน กลุ่ม CEO ชื่อนักเรียน ผู้ฝึกสอน ตัวแทน
1ทอง บ้านเปือย พระธาตุฯ เด็กหญิงอรทัย กาละพันธ์ นางวีรยา ศรีสุรักษ์ CEO
2  บ้านเปือย พระธาตุฯ เด็กหญิงไปรยา ทองยุ้น CEO
3  บ้านเปือย พระธาตุฯ เด็กหญิงศิริลักษณ์ สาสอน CEO
4  บ้านเปือย พระธาตุฯ เด็กหญิงจุฑารัตน์ สุวรรณเก CEO
5  บ้านเปือย พระธาตุฯ เด็กหญิงสุภสสรา สะอาดอุด CEO
6ทอง มารีวิทยา เอกชน เด็กหญิงปวิชญา ว่องไว นางสาววาสนา สมจันทร์ CEO
7  มารีวิทยา เอกชน เด็กหญิงจณิสตา บับภาวันดี นางประยูร โคตรพันธ์ CEO
8  มารีวิทยา เอกชน เด็กหญิงตันหยง ทวี นายบุญรัตน์ บุญงาม CEO
9  มารีวิทยา เอกชน เด็กหญิงมนต์นภา ผ่องผัน นายอดุลย์ ธนาคุณ CEO
10  มารีวิทยา เอกชน เด็กหญิงลักษิกา เลี่ยมนางลอง นางสาวสุนิทสา หล้าสงค์ CEO
11ทอง บ้านเอกสร้างเรือง พระธาตุฯ เด็กหญิงกันณิกา พงษ์พีระ นางดาวรุ่ง CEO
12  บ้านเอกสร้างเรือง พระธาตุฯ เด็กหญิงปิยนุช ทองปัญญา CEO
13  บ้านเอกสร้างเรือง พระธาตุฯ เด็กหญิงจุฑาทิพย์ กึ่งวงศ์ CEO
14  บ้านเอกสร้างเรือง พระธาตุฯ เด็กหญิงนิรมล พรหมกสิกร CEO
15  บ้านเอกสร้างเรือง พระธาตุฯ เด็กหญิงจีรนันท์ แสวจันทร์ CEO
16ทอง อนุบาลวัดพระโต หลวงพ่อโต เด็กหญิงักัญญณัช นางเข็มทอง วิเศษสังข์ CEO
17  อนุบาลวัดพระโต หลวงพ่อโต เด็กหญิงธัญยธรณ์ เสือครบุรี นางประคองแก้ว ภูวงษ์ CEO
18  อนุบาลวัดพระโต หลวงพ่อโต เด็กหญิงนิถินาถ นามสิน CEO
19  อนุบาลวัดพระโต หลวงพ่อโต เด็กหญิงนริศรา จารึกธรรม CEO
20  อนุบาลวัดพระโต หลวงพ่อโต เด็กหญิงสุประวีณ์ โพธิ์ศรี CEO
21ทอง อนุบาลศรีสะเกษ สวนสมเด็จ เด็กหญิงณธร ภัทรทิวานนท์ นางบัวสอน สุพล CEO
22  อนุบาลศรีสะเกษ สวนสมเด็จ เด็กหญิงภคภร สมภาวะ นางกงพาน นนทวงษ์ CEO
23  อนุบาลศรีสะเกษ สวนสมเด็จ เด็กหญิงณิชาราฎ อามาตย์ CEO
24  อนุบาลศรีสะเกษ สวนสมเด็จ เด็กหญิงปิยพัชร์ บุรัสการ CEO
25  อนุบาลศรีสะเกษ สวนสมเด็จ เด็กหญิงปิยะธิดา สุภาพ CEO
26ทอง วัดหลวงวิทยา เอกชน เด็กหญิงรุ้งกาญจน์ ชนะพจน์ นางสาวสุมาลี นามโคตร CEO
27  วัดหลวงวิทยา เอกชน เด็กหญิงจันจิรา เจโคกกรวด นางสาวจินตนา วุฒิสุทธิโชค CEO
28  วัดหลวงวิทยา เอกชน เด็กหญิงวชิราภรณ์ ทองเพ็ชร CEO
29  วัดหลวงวิทยา เอกชน เด็กหญิงอารยา ศิริจันดา CEO
30  วัดหลวงวิทยา เอกชน เด็กหญิงกัลยกร บุญคำ CEO
31ทอง บ้านหนองเข็งเหล่าแค หลวงพ่อโต เด็กหญิงอารยา ห้องแซง นางสมาพร จิตโชติ CEO
32  บ้านหนองเข็งเหล่าแค หลวงพ่อโต เด็กหญิงวิจิตตรา วรอรรถ CEO
33  บ้านหนองเข็งเหล่าแค หลวงพ่อโต เด็กหญิงนันทฉัตร ใจเกื้อ CEO
34  บ้านหนองเข็งเหล่าแค หลวงพ่อโต เด็กหญิงสุขะตะ ครรไลลักษณ์ CEO
35  บ้านหนองเข็งเหล่าแค หลวงพ่อโต เด็กหญิงกัญญารัตน์ วงศ์ประเทศ CEO
36ทอง บ้านหนองสวง สวนสมเด็จ เด็กหญิงดอกฝ้าย สาลีกุล CEO
37  บ้านหนองสวง สวนสมเด็จ เด็กหญิงพรพิมล สาลีกุล CEO
38  บ้านหนองสวง สวนสมเด็จ เด็กหญิงพัชรา แสงกล้า CEO
39  บ้านหนองสวง สวนสมเด็จ เด็กหญิงทักษพร วราภรณ์ ไชยโพธิ์ CEO
40  บ้านหนองสวง สวนสมเด็จ เด็กหญิงศิริภัสสร นางณัฐภรณ์ บุระพา CEO
41ทอง บ้านก้านเหลือง สวนสมเด็จ เด็กหญิงภาวินี อภัยวงศ์ นางสารภี ทะฤาษี CEO
42  บ้านก้านเหลือง สวนสมเด็จ เด็กหญิงกนกรดา ตำพินิจ นางฑาริกา พันธ์จันทร์ CEO
43  บ้านก้านเหลือง สวนสมเด็จ เด็กหญิงเขมิกา นิยม นางสาวสุรีย์พร แสงขาว CEO
44  บ้านก้านเหลือง สวนสมเด็จ เด็กหญิงโชติรส ทองย่อย นายประชัญ ชายหิน CEO
45  บ้านก้านเหลือง สวนสมเด็จ เด็กหญิงสุกัญญา มัคนา นางสาววราภรณ์ ศรีสมบัติ CEO
46ทอง บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) สวนสมเด็จ เด็กหญิงสุรีย์นิภา ศรีบูกุล นางทสพร ทองแท้ CEO
47  บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) สวนสมเด็จ เด็กหญิงปิยะมน มาละนัย นางสุภาภรณ์ CEO
48  บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) สวนสมเด็จ เด็กหญิงปวีณา พลขันธ์ CEO
49  บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) สวนสมเด็จ เด็กหญิงปนันดา เทพวงค์ CEO
50  บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) สวนสมเด็จ เด็กหญิงรติมา สงสัย CEO
51ทอง ตะดอบวิทยา ศรีลำดวน เด็กหญิงณัฐธิชา เสระชุม นายบุญชู พวงจำปา CEO
52  ตะดอบวิทยา ศรีลำดวน เด็กหญิงสุภิญา วงษ์การณ์ นายบุญชู พวงจำปา CEO
53  ตะดอบวิทยา ศรีลำดวน เด็กหญิงทรัพย์พลอยสวย รักพงค์ นายสุธน บัวแก้ว CEO
54  ตะดอบวิทยา ศรีลำดวน เด็กหญิงกนกวรรณ คำภู นายสุธน บัวแก้ว CEO
55  ตะดอบวิทยา ศรีลำดวน เด็กหญิงดารินทร์ แสงสกุล นายบุญชู พวงจำปา CEO
56ทอง บ้านจานหนองคู ศรีลำดวน เด็กชายวิชณ์พล แสงเพชร นางเหรียญทอง ประสาร CEO
57  บ้านจานหนองคู ศรีลำดวน เด็กหญิงสุภาพร ไชยจันดา นางธมกร เดชะธุวานันท์ CEO
58  บ้านจานหนองคู ศรีลำดวน เด็กหญิงกาญจนาพร บุระกรณ์ CEO
59  บ้านจานหนองคู ศรีลำดวน เด็กหญิงชารินี จันทร CEO
60  บ้านจานหนองคู ศรีลำดวน เด็กหญิงณัฐนิช นามวงค์ CEO
61ทอง จินดาวิทยาคาร ๓ ศรีลำดวน เด็กชายณัฐชัย จันทร์เรือง นายณรงค์ ฤทธิ์เดช CEO
62  จินดาวิทยาคาร ๓ ศรีลำดวน เด็กหญิงชนาภา จันทะศรี นางเยาวลักษณ์ พฤกษา CEO
63  จินดาวิทยาคาร ๓ ศรีลำดวน เด็กหญิงอภัสรา บุระณะ CEO
64  จินดาวิทยาคาร ๓ ศรีลำดวน เด็กหญิงสุวนันท์ ใยเม้า CEO
65  จินดาวิทยาคาร ๓ ศรีลำดวน เด็กหญิงสุภาพร สุพรรณ์ CEO
66ทอง บ้านหนองแคนหนองเทา ศรีลำดวน เด็กหญิงกรรณิการ์ แพงมา นางธนารีย์ อารยะสิทธิ์ CEO
67  บ้านหนองแคนหนองเทา ศรีลำดวน เด็กหญิงวริศรา เจนเชี่ยวชาญ นางสาวสมใจ สิงหันต์ CEO
68  บ้านหนองแคนหนองเทา ศรีลำดวน เด็กหญิงรินทร์ณชาติ จุ้ยแช่ม CEO
69  บ้านหนองแคนหนองเทา ศรีลำดวน เด็กหญิงประภาพร ยืนยาว CEO
70  บ้านหนองแคนหนองเทา ศรีลำดวน เด็กหญิงวัสสวดี วันดี CEO
71ทอง บ้านโนนคูณ ยางชุมฯ เด็กหญิงวิชาดา แจ่มใส นางเพียงเพ็ญ นามวงศ์ CEO
72  บ้านโนนคูณ ยางชุมฯ เด็กหญิงปวีณ์นุช มองบุญ นายพิเชษฐ์ ศรีละพันธ์ CEO
73  บ้านโนนคูณ ยางชุมฯ เด็กหญิงขวัญชนก วรรณโคตร นางคำพูน จันทร์เติบ CEO
74  บ้านโนนคูณ ยางชุมฯ เด็กหญิงปาริตา ปัญจรักษ์ CEO
75  บ้านโนนคูณ ยางชุมฯ เด็กหญิงปาริชาติ บุตรศรี CEO
76ทอง บ้านบอนวิทยา ยางชุมฯ เด็กหญิงณัฐธิดา หล้าวงศา นางนิตยา นามสาย CEO
77  บ้านบอนวิทยา ยางชุมฯ เด็กหญิงธัญจิรา พิมโคตร CEO
78  บ้านบอนวิทยา ยางชุมฯ เด็กหญิงณัฐกานต์ สมใจ CEO
79  บ้านบอนวิทยา ยางชุมฯ เด็กหญิงวาสนา ทองบุญ CEO
80  บ้านบอนวิทยา ยางชุมฯ เด็กหญิงวรรณิดา ทองอินทร์ CEO
81ทอง อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ยางชุมฯ เด็กหญิงสุพรรษา ย่อทอง นางวิลักขณา ไชยสิน CEO
82  อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ยางชุมฯ เด็กหญิงกรรณิการ์ คำนึง นางสาวมณีจันทร์ สีหะวงษ์ CEO
83  อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ยางชุมฯ เด็กหญิงอุมาริน อินทร์งาม CEO
84  อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ยางชุมฯ เด็กหญิงปรียาพร อินทร์งาม CEO
85  อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ยางชุมฯ เด็กหญิงศิรดา บุญธรรม CEO
86ทอง ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓) วห.1 เด็กหญิงกนกวรรณ มณีรัตน์ นางวรภัณฑิรา บางใบ CEO
87  ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓) วห.1 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ วงษ์พินิจ นายสมเด็จ โสดาธาตุ CEO
88  ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓) วห.1 เด็กหญิงชลธิชา อรัญทม นางสาวอชาวดี เข็มทอง CEO
89  ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓) วห.1 เด็กหญิงอรัญญา ศรีโพนดวน นางลัดดาวัลย์ ศรีเมือง CEO
90  ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓) วห.1 เด็กหญิงนุชธิดา เรืองศรี CEO
91ทอง บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วห.1 เด็กหญิงวรรณวิมล พิมพ์ทอง นางศิวพร กาทอง CEO
92  บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วห.1 เด็กหญิงอารียา เผดิม นางสาวศิริพร แสงแก้ว CEO
93  บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วห.1 เด็กหญิงโยษิตา ศรีแก้ว CEO
94  บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วห.1 เด็กหญิงอรทัย พิมพ์ทอง CEO
95  บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วห.1 เด็กหญิงมุกทิตา มังษา CEO
96ทอง บ้านสว่าง วห.1 เด็กหญิงชไมพร เพชรสมัย นางสุนทรี สีหะวงษ์ CEO
97  บ้านสว่าง วห.1 เด็กหญิงพัชรพร สายโงน นางสาวเกศินี นามวิสัย CEO
98  บ้านสว่าง วห.1 เด็กหญิงวิชิตา นางสุปราณี สายช่วย CEO
99  บ้านสว่าง วห.1 เด็กชายชานนท์ แก้วกอง CEO
100  บ้านสว่าง วห.1 เด็กหญิงปาริตา ล้ำเลิศ CEO
101ทอง บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า วห.1 เด็กชายมงคล จรจันทร์ นางสาวเรณู เสาเวียง CEO
102  บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า วห.1 เด็กหญิงวรนุช นางสาววราภรณ์ พิมพ์ทอง CEO
103  บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า วห.1 เด็กหญิงสิริรัฐ นางสาววราภรณ์ พิมพ์ทอง CEO
104  บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า วห.1 เด็กหญิงสุญานี ศรีทอง CEO
105  บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า วห.1 เด็กหญิงบัณฑิตา ปิ่นหอม CEO
106ทอง บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) วห.2 เด็กหญิงปิยธิดา ดวนใหญ่ นางสุวนิตย์ เคนนาดี CEO
107  บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) วห.2 เด็กหญิงผกามาศ ดวนใหญ่ นางสาวยมมณา บุญมา CEO
108  บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) วห.2 เด็กหญิงนิธยาภรณ์ บุญปลูก CEO
109  บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) วห.2 เด็กหญิงอารดา บุญเพ็ง CEO
110  บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) วห.2 เด็กหญิงกัลยรัตน์ บุญช่วย CEO
111ทอง บ้านสร้างบาก วห.2 เด็กหญิงกุลทิพยฺ นางจำนงค์ CEO
112  บ้านสร้างบาก วห.2 เด็กหญิงปณิตา เผยฉวี นางสร้อยจิต บุญคง CEO
113  บ้านสร้างบาก วห.2 เด็กหญิงวิลาวรรณ ไสเหล็ก CEO
114  บ้านสร้างบาก วห.2 เด็กหญิงแพรวา ชนะชัย CEO
115  บ้านสร้างบาก วห.2 เด็กหญิงประภาพร โนนสูง CEO
116ทอง บ้านเห็นอ้ม วห.2 เด็กหญิงกนกวรรณ ทองพูล นายภิญโญ โสดาธาตุ CEO
117  บ้านเห็นอ้ม วห.2 เด็กหญิงสุธีมา โกรวิเศษ นายภิญโญ โสดาธาตุ CEO
118  บ้านเห็นอ้ม วห.2 เด็กหญิงภัทรลดา กิ่งสีดา นายภิญโญ โสดาธาตุ CEO
119  บ้านเห็นอ้ม วห.2 เด็กหญิงอรุณรัตน์ กลลคร นายภิญโญ โสดาธาตุ CEO
120  บ้านเห็นอ้ม วห.2 เด็กหญิงประกายเพชร ธรรมวัติ นายภิญโญ โสดาธาตุ CEO
121ทอง บ้านโนนเพ็ก พยุห์ เด็กหญิงวิภาดา ศรีชุมพล นายกมล คำตานุวงศ์ CEO
122  บ้านโนนเพ็ก พยุห์ เด็กหญิงวาสนา กุมรีจิตร นางสุภี คำตานุวงศ์ CEO
123  บ้านโนนเพ็ก พยุห์ เด็กหญิงนัฐมณ หล้าสงค์ CEO
124  บ้านโนนเพ็ก พยุห์ เด็กหญิงพิมพ์ปิยะดารา พิมาย CEO
125  บ้านโนนเพ็ก พยุห์ เด็กหญิงวรานุช หนองม่วง CEO
126ทอง บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) พยุห์ เด็กหญิงภัทรวดี โพธิ์ชัย นางอัจจนา หมัดแม่น CEO
127  บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) พยุห์ เด็กหญิงสุธาสินี โพธิ์สาร นางสาวปรียาพัชร คำแปล CEO
128  บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) พยุห์ เด็กหญิงสุธาสินี จินพุทธ นางสาวอรทัย กิ่งสกุล CEO
129  บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) พยุห์ เด็กหญิงสาวิตรี โพธิ์สาร นางสาวธิดาพร พงษ์วัน CEO
130  บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) พยุห์ เด็กหญิงวรรณิกาณ์ ยังวัฒนา นางสาวนิศากร บัวศรี CEO
131ทอง อนุบาลพยุห์ พยุห์ เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ศาลางาม นางอุไร ผลสุข CEO
132  อนุบาลพยุห์ พยุห์ เด็กหญิงภัทรวดี โพธิ์ลา CEO
133  อนุบาลพยุห์ พยุห์ เด็กหญิงพิริญา หมู่เพชร CEO
134  อนุบาลพยุห์ พยุห์ เด็กหญิงกลิ่นสุคนธ์ วงษ์ษา CEO
135  อนุบาลพยุห์ พยุห์ เด็กหญิงรสธร พลนำ CEO
136ทอง บ้านหนองรัง พยุห์ เด็กหญิงปานลดา บุญเกิ่ง นายสุเมธ นามวงค์ CEO
137  บ้านหนองรัง พยุห์ เด็กหญิงอรอุมา อุโมง CEO
138  บ้านหนองรัง พยุห์ เด็กหญิงจิตรฤทัย วังทอง CEO
139  บ้านหนองรัง พยุห์ เด็กหญิงมลิวัลย์ บุญธรรม CEO
140  บ้านหนองรัง พยุห์ เด็กหญิงจุลพัฒพ์ ไกยสิทธิ์ CEO
141ทอง บ้านกระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล) พยุห์ เด็กหญิงกมลชนก ไสวดี นางพรรณฺฺิภา โสสอน CEO
142  บ้านกระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล) พยุห์ เด็กหญิงวราภรณ์ บุญเรือง นางสาวอรรถาภรณ์ วงศ์แก้ว CEO
143  บ้านกระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล) พยุห์ เด็กหญิงพีรดา เกษหงษ์ CEO
144  บ้านกระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล) พยุห์ เด็กหญิงพัชริญา ชื่นกลิ่น CEO
145  บ้านกระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล) พยุห์ เด็กหญิงเนาวรัตน์ กรึงไกร CEO
146ทอง บ้านโนนสมบูรณ์ บูรพาฯ เด็กชายธีรวัฒน์ อุดมสุข นางรานี ขันชัย CEO
147  บ้านโนนสมบูรณ์ บูรพาฯ เด็กหญิงธนพร พาลี นางธนิดา โสภาลี CEO
148  บ้านโนนสมบูรณ์ บูรพาฯ เด็กหญิงน้ำทิพย์ ทุมมานาม CEO
149  บ้านโนนสมบูรณ์ บูรพาฯ เด็กหญิงรุ่งทิวา พรมจันทร์ CEO
150  บ้านโนนสมบูรณ์ บูรพาฯ เด็กหญิงศิริญากรณ์ วงค์ทอง CEO
151ทอง บ้านหนองจิกเหล่าเชือก บูรพาฯ เด็กหญิงไพลิน สิงห์แจ่ม นางกัญจน์รัตน์ เพียรพานิชย์ CEO
152  บ้านหนองจิกเหล่าเชือก บูรพาฯ เด็กหญิงปาริชาติ ดวงแก้ว นางกัญจน์รัตน์ เพียรพานิชย์ CEO
153  บ้านหนองจิกเหล่าเชือก บูรพาฯ เด็กหญิงณัฐณิชา ปุ๊ดป่วน นางกัญจน์รัตน์ เพียรพานิชย์ CEO
154  บ้านหนองจิกเหล่าเชือก บูรพาฯ เด็กหญิงนุจิรา แจ่มปัญญา นางกัญจน์รัตน์ เพียรพานิชย์ CEO
155  บ้านหนองจิกเหล่าเชือก บูรพาฯ เด็กหญิงพัชราภา ทองคำตอน นางกัญจน์รัตน์ เพียรพานิชย์ CEO
156ทอง บ้านร่องเก้า บูรพาฯ เด็กหญิงธัญญารัตน์ สังขาล นางวิลันดร พร้อมสุข CEO
157  บ้านร่องเก้า บูรพาฯ เด็กหญิงนิยตา พรหมรักษ์ นางสาวปิยธิดา สร้อยคำ CEO
158  บ้านร่องเก้า บูรพาฯ เด็กหญิงวาสนา เพตาเสน CEO
159  บ้านร่องเก้า บูรพาฯ เด็กหญิงชนิกานต์ บุญเกิ่ง CEO
160  บ้านร่องเก้า บูรพาฯ เด็กหญิงพิชญาภา อินทร์ศร CEO
161ทอง บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) ประจิมฯ เด็กหญิงนิตยา วงค์วันนา นายศักดิ์ดา กิ่งมณี CEO
162  บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) ประจิมฯ เด็กหญิงณัฐริกา ป้องภา นางพัชรี พิชัย CEO
163  บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) ประจิมฯ เด็กหญิงกัญลญาพร แก้วรักษา นายสมบัติ พินิจ CEO
164  บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) ประจิมฯ เด็กชายธนภัทร เสาร์มั่ง CEO
165  บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) ประจิมฯ เด็กหญิงปิ่นปรากรม สุระเสน CEO
166ทอง บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ประจิมฯ เด็กหญิงพินก์สุดา พิมพ์นน นางจารุณี เอี่ยมสุข CEO
167  บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ประจิมฯ เด็กหญิงธนพร อรชร นางสาวสายฝน ผาปรางค์ CEO
168  บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ประจิมฯ เด็กหญิงพรนภา กันหาสุข CEO
169  บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ประจิมฯ เด็กหญิงเบญญาภา สิมาขันธ์ CEO
170  บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ประจิมฯ เด็กหญิงกรณ์ลดา สุขวงค์ CEO
171ทอง บ้านหัวเหล่า ประจิมฯ เด็กหญิงศิระประภา เจริญสุข นายคำรณ ครองยุติ CEO
172  บ้านหัวเหล่า ประจิมฯ เด็กหญิงนันท์นภัส จิตวิสุทธิ์ นายคำรณ ครองยุติ CEO
173  บ้านหัวเหล่า ประจิมฯ เด็กหญิงพรนภา สืบสิมมา นายคำรณ ครองยุติ CEO
174  บ้านหัวเหล่า ประจิมฯ เด็กหญิงทองอนิตยา สีดา นายคำรณ ครองยุติ CEO
175  บ้านหัวเหล่า ประจิมฯ เด็กหญิงศศิวิมล สารภาพ นายคำรณ ครองยุติ CEO
176ทอง บ้านละทาย ฟากมูลฯ เด็กหญิงภัทรวดี ห่อไธสงค์ นางนุชจรีภรณ์ พละศักดิ์ CEO
177  บ้านละทาย ฟากมูลฯ เด็กหญิงอารียา เถาบุญ CEO
178  บ้านละทาย ฟากมูลฯ เด็กหญิงพรณภัทร มุระดา CEO
179  บ้านละทาย ฟากมูลฯ เด็กหญิงนริศรา นวลศิริ CEO
180  บ้านละทาย ฟากมูลฯ เด็กหญิงสุพัตตา ถนอมพันธ์ CEO
181ทอง บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) ฟากมูลฯ เด็กหญิงสวรรยา บุญจันทร์ CEO
182  บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) ฟากมูลฯ เด็กหญิงวิภาภรณ์ มีศรี CEO
183  บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) ฟากมูลฯ เด็กชายภานุเดช มีศรี CEO
184  บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) ฟากมูลฯ เด็กหญิงสลิดา นายอนุชาติ ใจกล้า CEO
185  บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) ฟากมูลฯ เด็กหญิงจิราภัทร ดาราช นางสาวจิราภรณ์ เขียวอ่อน CEO
186ทอง บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) ฟากมูลฯ เด็กหญิงศิรินทร์ยา แสวงพันธ์ นางสุจิตร์ เชื้อทอง CEO
187  บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) ฟากมูลฯ เด็กหญิงลักศิณา เกษทองมา นางนงลักษณ์ เงาศรี CEO
188  บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) ฟากมูลฯ เด็กหญิงอธิติญา จันทร์ละออ นางมาลินี ทองแสน CEO
189  บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) ฟากมูลฯ เด็กหญิงกุลปรียา เงาศรี CEO
190  บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) ฟากมูลฯ เด็กหญิงหนึ่งฤทัย สุขสมจิตร CEO
191ทอง บ้านเจี่ย ฟากมูลฯ เด็กชายวีระยุทธ์ มุขขันธ์ นางสาวอารีรัตน์ วิทยาขาว CEO
192  บ้านเจี่ย ฟากมูลฯ เด็กหญิงชนาภา บุญประเคน นายณรงค์ ธานี CEO
193  บ้านเจี่ย ฟากมูลฯ เด็กหญิงจิราวรรณ พลราช นายอัคคี ศิริกุล CEO
194  บ้านเจี่ย ฟากมูลฯ เด็กหญิงกัญญารัตน์ แสงประสาร CEO
195  บ้านเจี่ย ฟากมูลฯ เด็กหญิงวรรณวิษา ภูมลี CEO
196ทอง บ้านจาน ทักษิณฯ เด็กหญิงนัทชา พันธ์ทอง นางสาวกีรติกานต์ คำอุดม CEO
197ทอง บ้านบูรพา ทักษิณฯ .จันทร์นภา นางสาวสุทธิวรรณ อภินันท์ CEO
198  บ้านบูรพา ทักษิณฯ เด็กหญิงปนัดดา นางสาวพัชริกา พิมพ์สมาน CEO
199  บ้านบูรพา ทักษิณฯ เด็กหญิงเพชรลดา ศิริโท CEO
200  บ้านบูรพา ทักษิณฯ เด็กหญิงสุดาวรรณ พิมพ์สมาน CEO
201  บ้านบูรพา ทักษิณฯ เด็กหญิงกรรณิการ์ นิลศรี CEO
202ทอง บ้านผักบุ้ง ทักษิณฯ เด็กหญิงวราภรณ์ นามเสาร์ CEO
203  บ้านผักบุ้ง ทักษิณฯ เด็กหญิงรักษ์สุดา แสงสว่าง นางขวัญเรือน คูณมี CEO
204  บ้านผักบุ้ง ทักษิณฯ เด็กหญิงพรชิตา สิงห์อินทร์ นางศกุนต์ ระติเดช CEO
205  บ้านผักบุ้ง ทักษิณฯ เด็กหญิงสุนิสา พิลา CEO
206  บ้านผักบุ้ง ทักษิณฯ เด็กหญิงมุฑิตา ฝังนิล นางขวัญเรือน คูณมี CEO
207ทอง บ้านนาดี ทักษิณฯ เด็กหญิงภัทรนันท์ ยืนยาว นางกุลกานต์ อินธิเดช CEO
208  บ้านนาดี ทักษิณฯ เด็กหญิงปาลิตา อร่ามเรือง นางฐาปนีย์ โพธิสุนทร CEO
209  บ้านนาดี ทักษิณฯ เด็กหญิงปาลิตา รองสุพรรณ CEO
210  บ้านนาดี ทักษิณฯ เด็กหญิงธวัลรัตน์ นามโคตร CEO
211  บ้านนาดี ทักษิณฯ เด็กหญิงอัยลดา ยืนยาว CEO
212ทอง อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. เด็กหญิงศิริพัชชา พิมพา นางระคน สูงโฮง CEO
213  อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. เด็กหญิงธันยพร บรรเทิง นายสำราญ ตรีคำ CEO
214  อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. เด็กหญิงปุญณิศา สาริกา CEO
215  อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. เด็กหญิงดารกาชนก บุญนำ CEO
216  อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรศิลป์ CEO
217ทอง บ้านหนองอีกว่าง มิตรภาพ เด็กหญิงบุญญาภา เจริญสุข CEO
218  บ้านหนองอีกว่าง มิตรภาพ เด็กชายเด็กหญิงอาทิตยา โพธิ์ขาว นางโชติกา อุ่นจิตร CEO
219  บ้านหนองอีกว่าง มิตรภาพ เด็กหญิงรุ่งทิพย์ สายโส นางพิศมัย กล้ายุทธ CEO
220  บ้านหนองอีกว่าง มิตรภาพ เด็กหญิงภาพิมล อัมภรัตน์ นางยุพาภรณ์ ไกรษี CEO
221  บ้านหนองอีกว่าง มิตรภาพ เด็กหญิงสุจิตรา นางระหงค์ CEO
222  บ้านหนองอีกว่าง มิตรภาพ CEO
223ทอง บ้านดูนสิม (อสพป.๘) มิตรภาพ มะลิวัลย์ ห่วงเพชร นางเสาวคนธ์ ทองสุข CEO
224  บ้านดูนสิม (อสพป.๘) มิตรภาพ ศศิวิมล ทองทิพย์ นางทองใบ แร่ไธสง CEO
225  บ้านดูนสิม (อสพป.๘) มิตรภาพ เด็กหญิงอาทิตยาพร เทียมทัด นางทัศนีย์ บุญศักดิ์ CEO
226  บ้านดูนสิม (อสพป.๘) มิตรภาพ เด็กหญิงอุมาพร สุขอ้วน นางรวงทอง บรรทะโก CEO
227  บ้านดูนสิม (อสพป.๘) มิตรภาพ เด็กหญิงวรรณวิสา จิรดิลก CEO
228ทอง บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) กลาง กร. เด็กหญิงธวินันท์ พรมล้วน นางสาวอัญชลี พละศักดิ์ CEO
229  บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) กลาง กร. เด็กหญิงมณฑกานต์ กิ่งบู นางสาวพัฒนาทอง กิ่งบู CEO
230  บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) กลาง กร. เด็กหญิงสุพิชชา วงศ์ใหญ่ นายมานพ ทิโน CEO
231  บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) กลาง กร. เด็กหญิงณัฐฑริกา บุคำ นางสาวอัญชลี พละศักดิ์ CEO
232  บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) กลาง กร. เด็กหญิงธนภรณ์ สายอุทา นางสาวพัฒนาทอง กิ่งบู CEO
233ทอง บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ กลาง กร. เด็กหญิงลลิษา คงสิม นางศิริพร คงศรี CEO
234  บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ กลาง กร. เด็กหญิงสายธาร คำสอน นางศิริพร คงศรี CEO
235  บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ กลาง กร. เด็กหญิงสุทธิชา ชมพูพื้น นางศิริพร คงศรี CEO
236  บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ กลาง กร. เด็กหญิงศิรินภา วงศ์ละคร นางเพ็ญศรี คำแสงดี CEO
237  บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ กลาง กร. เด็กหญิงนันธิดา แก้วสง่า นางวงเพ็ญ รองทอง CEO
238ทอง กลุ่มโรงเรียนโคกกกยางสร้างกี่ มิตรภาพ เด็กหญิงธิดารัตน์ บัวหอม CEO
239  กลุ่มโรงเรียนโคกกกยางสร้างกี่ มิตรภาพ เด็กหญิงธีราภรณ์ แก้วพร้อม CEO
240  กลุ่มโรงเรียนโคกกกยางสร้างกี่ มิตรภาพ เด็กหญิงจุฑามาศ อัมภรัตน์ นางสุพรรณี ฝังสิมมา CEO
241  กลุ่มโรงเรียนโคกกกยางสร้างกี่ มิตรภาพ เด็กหญิงบุนยานุช บรรเทา นางสาวกาญจนา กัญญา CEO
242ทอง บ้านโนนหนองสิม น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงปวีณา บุญยืน นางศิวาลัย ตังจิว CEO
243  บ้านโนนหนองสิม น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงกรองกาญจน์ นางสาวณฐมน ค่ำคูณ CEO
244  บ้านโนนหนองสิม น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงณิชากร นางสาวศศินาถ บุญเริ่ม CEO
245  บ้านโนนหนองสิม น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงจิตสินีย์ พันธุ์ชาติ CEO
246  บ้านโนนหนองสิม น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงสุชานันท์ พันธ์คำภา CEO
247ทอง อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงระวีวรรณ บุญพาสุข นางสายทอง ไชยานุกูล CEO
248  อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงกุลนิดา สีหจันทร์ นางสาวนิตยา ชนะกุล CEO
249  อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงทิพย์สุดา ทิพย์รักษา CEO
250  อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงสุธารัตน์ โกฏแก้ว CEO
251  อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) น้ำเกลี้ยง เด็กชายชัยณรงค์ ดวงจันทร์ CEO
252ทอง บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงพรชิตา พลรัตน์ นางจุฑามาศ บุญรินทร์ CEO
253  บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงนันธิชา พันธ์งาม นางจุฑามาศ บุญรินทร์ CEO
254  บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงสิริยากร ยศศิริ นางนนททิภา สำเภา CEO
255  บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงกานต์ธิดา พลรัตน์ นางจุฑามาศ บุญรินทร์ CEO
256  บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงสุธีธิดา นาจันทร์ นางจุฑามาศ บุญรินทร์ CEO
257ทอง บ้านโนนสว่าง น้ำเกลี้ยง เด็กชายแทนทัย ใจดี นายชัยภัทร ตุพิมาย CEO
258  บ้านโนนสว่าง น้ำเกลี้ยง เด็กชายแสงชัย สุดทน CEO
259  บ้านโนนสว่าง น้ำเกลี้ยง เด็กชายแก้วเกล้า วังวสันต์ CEO
260  บ้านโนนสว่าง น้ำเกลี้ยง เด็กชายทนงศักดิ์ คนดี CEO
261  บ้านโนนสว่าง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงวิมล คนที CEO
262ทอง บ้านหนองแวง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงอรวริน สุภีร์ นายสุนทราพร เอ้โถ CEO
263  บ้านหนองแวง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงเจนจิรา ทำดี นายศักดิ์อรุณ สีดางาม CEO
264  บ้านหนองแวง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงพุฒินาท ทองเขียว CEO
265  บ้านหนองแวง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงกฤติยา โยงทองหลาง CEO
266  บ้านหนองแวง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงกัญญาภัค นรดิษฐ์ CEO
267ทอง บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง ฟากมูลฯ เด็กหญิงสาวิตตรี ทาศรี นางสาวพูนสุข ศรีภาค์ CEO
268  บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง ฟากมูลฯ เด็กหญิงปาริชาติ จ้อยสาคู นางสาวพูนสุข ศรีภาค์ CEO
269  บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง ฟากมูลฯ เด็กหญิงวิภาดา ชิ้นทอง นางสาวพูนสุข ศรีภาค์ CEO
270  บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง ฟากมูลฯ เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีสุข CEO
271  บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง ฟากมูลฯ เด็กชายอภิสิทธิ์ ชิณวงค์ CEO
272ทอง รวมสินวิทยา เอกชน เด็กหญิงศิริวรรณ รัตนวัน นายสันติ ไชยโสต  
273  รวมสินวิทยา เอกชน เด็กหญิงมณีรัตน์ มณีวงศ์ นางนรินทร กรึงไกร  
274  รวมสินวิทยา เอกชน เด็กหญิงพิชญาภัค นามวิชา  
275  รวมสินวิทยา เอกชน เด็กหญิงศิคาริยาห์ สอนกระสินธ์  
276  รวมสินวิทยา เอกชน เด็กหญิงมินตรา ศิลาวงศ์  
277ทอง บ้านหนองครก สวนสมเด็จ เด็กหญิงกุลนิดา กล่อมปัญญา นางชุติมา ลาลุน  
278  บ้านหนองครก สวนสมเด็จ เด็กหญิงชุตินันท์ ครรไลลักษณ์  
279  บ้านหนองครก สวนสมเด็จ เด็กหญิงจิตนภา ศรีทอง  
280  บ้านหนองครก สวนสมเด็จ เด็กหญิงจารุวรรณ โสระตะ  
281  บ้านหนองครก สวนสมเด็จ เด็กหญิงสุกัญญา อนุนัย  
282ทอง บ้านดินดำ ยางชุมฯ เด็กหญิงปาริชาติ คำโสภา นางพิสมัย เสาเวียง  
283  บ้านดินดำ ยางชุมฯ เด็กหญิงพรธิตา คำปิตะ นางสาวรักสุดา คำโสภา  
284  บ้านดินดำ ยางชุมฯ เด็กหญิงจุฑาวศินี แก้วเกิด นางสาวนุจเรศ แก้วพวง  
285  บ้านดินดำ ยางชุมฯ เด็กหญิงปวริศา ศิริบูรณ์  
286  บ้านดินดำ ยางชุมฯ เด็กหญิงทิพย์ตะวัน เชิดชู  
287ทอง บ้านหอยโนนดู่ ยางชุมฯ เด็กหญิงพิยดา คำนึง นายสุชาติ สุวรรณวงศ์  
288  บ้านหอยโนนดู่ ยางชุมฯ เด็กหญิงนันทวรรณ จูประสาตร์ นางพัสดาพร  
289  บ้านหอยโนนดู่ ยางชุมฯ เด็กหญิงสุปัญญา เสาหงษ์  
290  บ้านหอยโนนดู่ ยางชุมฯ เด็กหญิงกัญญาพัชร มณีสร้อย  
291  บ้านหอยโนนดู่ ยางชุมฯ เด็กหญิงเพชรดา จึนแดง  
292ทอง บ้านโนนติ้ว ยางชุมฯ เด็กชายพงศกร มณีวงษ์ นางนุสรา กุลคุรุอนันต์  
293  บ้านโนนติ้ว ยางชุมฯ เด็กชายสุรวุฒิ ศรีนาม นายพุดทิม กุลคุรุอนันต์  
294  บ้านโนนติ้ว ยางชุมฯ เด็กหญิงณัฐวิภา แก้วคำ  
295  บ้านโนนติ้ว ยางชุมฯ เด็กหญิงศุภกา มณีคำ  
296  บ้านโนนติ้ว ยางชุมฯ เด็กหญิงกิตติยา สีหะวงษ์  
297ทอง นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๒ วห.1 เด็กหญิงดวงฤทัย บุญธรรม นางวิไลวรรณ วังสันต์  
298  นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๒ วห.1 เด็กหญิงไพลิน บุญหล้า นางรุ่งนภา เครือพันธุ์  
299  นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๒ วห.1 เด็กหญิงศิริณัฐญา พิมพ์ทอง นางแสงเดือน โสตะวงศ์  
300  นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๒ วห.1 เด็กหญิงแพรวา นิลเกตุ  
301  นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๒ วห.1 เด็กหญิงกมลลักษณ์ สวัสดี  
302ทอง บ้านหนองหิน บูรพาฯ เด็กหญิงพิจิตรา คำดี นายสมบูรณ์ เนตรพันทัง  
303  บ้านหนองหิน บูรพาฯ เด็กหญิงศิริวรรณ. พุ่มพวง นายสมัคร. หมวดเมืองกลาง  
304  บ้านหนองหิน บูรพาฯ เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ศรีโพธิ์ นายอดิเรก. คำมี  
305  บ้านหนองหิน บูรพาฯ เด็กหญิงลักขณา ศรีโพธิ์ นายนายสมัคร หมวดเมืองกลาง  
306  บ้านหนองหิน บูรพาฯ เด็กหญิงวันชนก. นาคำรอด นายสมบูรณ์ เนตรพันทัง  
307ทอง อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) บูรพาฯ เด็กหญิงกิตชญา คำศรี นางอารีภัทร ศรีใส  
308  อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) บูรพาฯ เด็กหญิงปภาวรินทร์ จันทง นางดอกแก้ว แก่นพิทักษ์  
309  อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) บูรพาฯ เด็กหญิงโยษิต สีเลือด นางสาวยุพิน สายสิม  
310  อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) บูรพาฯ เด็กหญิงรชนก กลางเหลือง นางดอกแก้ว แก่นพิทักษ์  
311  อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) บูรพาฯ เด็กหญิงทิวานนท์ ฐํซฌ.ฺฯ นางดอกแก้ว แก่นพิทักษ์  
312  อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) บูรพาฯ เด็กชาย นางดอกแก้ว แก่นพิทักษ์  
313ทอง บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว บูรพาฯ เด็กหญิงวรันธร วงศ์ใหญ่ นางบุษบา สินเติม  
314  บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว บูรพาฯ เด็กหญิงศิริกัญญา คงกล้า นางบำรุง วรรณรัตน์  
315  บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว บูรพาฯ เด็กหญิงสุชาวดี ธรรมทวี นางบุษบา สินเติม  
316  บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว บูรพาฯ เด็กหญิงศรัญญา ลาพรมมา นางบำรุง วรรณรัตน์  
317  บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว บูรพาฯ เด็กหญิงอารียา ช่อกลาง  
318ทอง บ้านเท่อเล่อ บูรพาฯ เด็กหญิงอรปรียา พันธ์กิ่งทิพย์ นางสาววรีย์รัตน์  
319  บ้านเท่อเล่อ บูรพาฯ เด็กหญิงญาณิศา สิงหาเวช นางสาววรีย์รัตน์ คำหอม  
320  บ้านเท่อเล่อ บูรพาฯ เด็กหญิงปภาดา รุจิโภชน์ นางสาววรีย์รัตน์ คำหอม  
321  บ้านเท่อเล่อ บูรพาฯ เด็กหญิงศรัณยา แสงอื้อ นางอรวรรณ สายสิงห์  
322  บ้านเท่อเล่อ บูรพาฯ เด็กหญิงบุญทิพย์ โพธิ์คำวงค์ นางอรวรรณ สายสิงห์  
323ทอง บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) ทักษิณฯ เด็กหญิงชลิตา เชื้อสา นายวิชัย โสเป  
324  บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) ทักษิณฯ เด็กชาย นายวิชัย โสเป  
325  บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) ทักษิณฯ เด็กชาย นายวิชัย โสเป  
326  บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) ทักษิณฯ เด็กชาย นายวิชัย โสเป  
327  บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) ทักษิณฯ เด็กชาย นายวิชัย โสเป  
328ทอง บ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ ทักษิณฯ เด็กหญิงพนิตสา กองโขน นายสมควร สามสี  
329  บ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ ทักษิณฯ เด็กหญิงกัลยกร บุญลา นางปัญญาพร สามสี  
330  บ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ ทักษิณฯ เด็กหญิงจินดาพร จันทร์แจ้ง  
331  บ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ ทักษิณฯ เด็กหญิงพิยดา พูลทา  
332  บ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ ทักษิณฯ เด็กหญิงสกาวเดือน สุพล  
333ทอง มารดาทรงธรรม เอกชน เด็กหญิงสิรินภา สังขพงศ์ นางสาวรัญดา งามวงค์  
334  มารดาทรงธรรม เอกชน เด็กหญิงอรอมล บุญเจริญ นางสาวจิตติมา ขาวฟอง  
335  มารดาทรงธรรม เอกชน เด็กหญิงปริฉัตร มีอำนาจ นางสาววัชรา วรรณทวี  
336  มารดาทรงธรรม เอกชน เด็กหญิงรุ่งฤดี โพธิกุล นางสาวรัญดา งามวงค์  
337  มารดาทรงธรรม เอกชน เด็กหญิงวรรณิศา พินิจทรัพย์ นางลักขณา พันธ์วิไล  
338เงิน บ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) สวนสมเด็จ เด็กหญิงพิมลวรรณ โลปัดถา นางกนิษฐา ถุงจันทร์  
339  บ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) สวนสมเด็จ เด็กหญิงสุพรรษา ดวงใจ นางกนิษฐา ถุงจันทร์  
340  บ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) สวนสมเด็จ เด็กหญิงณิชกานต์ พวงพุ่ม นางกนิษฐา ถุงจันทร์  
341  บ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) สวนสมเด็จ เด็กหญิงกนกพร บูรณะ นางกันยา คำเพราะ  
342  บ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) สวนสมเด็จ เด็กหญิงหทัยมาศ แสงสกุล นางกันยา คำเพราะ  
343 บ้านหอยสะเดาพัฒนา พระธาตุฯ เด็กหญิงนาถนภัส ด้วงนิล นายสกล มงคลจิตร  
344  บ้านหอยสะเดาพัฒนา พระธาตุฯ เด็กหญิงกุมารี ภู่เรือน นางสาวรัตนา สัตพันธ์  
345  บ้านหอยสะเดาพัฒนา พระธาตุฯ เด็กหญิงวิภาดา บุญส่ง  
346  บ้านหอยสะเดาพัฒนา พระธาตุฯ เด็กหญิงพลอย วิเศษศรี  
347  บ้านหอยสะเดาพัฒนา พระธาตุฯ เด็กหญิงวริศรา จันทร์เกษ  
348 บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก หลวงพ่อโต เด็กหญิงนวนันท์ ทรัพย์กอง นายพลชาติ แจ่มใส  
349  บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก หลวงพ่อโต เด็กหญิงกรกนก จำปาเรือง นางพัชรินทร์ คำเพราะ  
350  บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก หลวงพ่อโต เด็กหญิงกชกร จำปาเรือง นางสาววิไลวรรณ จันทร์ดวงศรี  
351  บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก หลวงพ่อโต เด็กหญิงดลญา ทองลอย  
352  บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก หลวงพ่อโต เด็กหญิงฐิติมา โตมร  
353 บ้านยางกุดนาคำ สวนสมเด็จ เด็กหญิงชุติมา บุญเจริญ นางทิพากร จันทร  
354  บ้านยางกุดนาคำ สวนสมเด็จ เด็กหญิงนวพร บุญเจริญ นางทิพากร จันทร  
355  บ้านยางกุดนาคำ สวนสมเด็จ เด็กชายจิรวัฒน์ เที่ยงตรง นางทิพากร จันทร  
356  บ้านยางกุดนาคำ สวนสมเด็จ เด็กหญิงอรปรีญา จันทะสาย นางทิพากร จันทร  
357  บ้านยางกุดนาคำ สวนสมเด็จ เด็กหญิงพาขวัญ แจ้แดง นางทิพากร จันทร  
358 บ้านโพนค้อ ศรีลำดวน เด็กหญิงประภาดา สิริ นางนาตยา ผลาชิตร  
359  บ้านโพนค้อ ศรีลำดวน เด็กหญิงอรวิภา กันหะบุตร  
360  บ้านโพนค้อ ศรีลำดวน เด็กหญิงอุบล สุขจันทา  
361  บ้านโพนค้อ ศรีลำดวน เด็กหญิงอภิญญา คำผง  
362  บ้านโพนค้อ ศรีลำดวน เด็กหญิงประภาศิริ สีเหลือง  
363 บ้านร่องสะอาด พยุห์ เด็กหญิงหนึ่งฤทัย ปกกัณหะ นายบุญทัน ภูบาล  
364  บ้านร่องสะอาด พยุห์ เด็กหญิงสุนันทา ปกกัณหะ นางพิศยา โดดเดี่ยว  
365  บ้านร่องสะอาด พยุห์ เด็กหญิงพลอยหงษ์ จันทร์สมุทร นางพิศยา โดดเดี่ยว  
366  บ้านร่องสะอาด พยุห์ เด็กหญิงศศิภา เคารพ นายบุญทัน ภูบาล  
367  บ้านร่องสะอาด พยุห์ เด็กหญิงณัฐณิชา จินดานิล นายบุญทัน ภูบาล  
368 บ้านตำแยหนองเม็ก พยุห์ เด็กหญิงณัฐชนา นางขวัญใจ  
369  บ้านตำแยหนองเม็ก พยุห์ เด็กหญิงนิรมล แสงสิงห์ นางฐิติพร เสนาะ  
370  บ้านตำแยหนองเม็ก พยุห์ เด็กหญิงณัฐริดา เมืองอินทร์  
371  บ้านตำแยหนองเม็ก พยุห์ เด็กหญิงกาญจนา หอมนาน  
372  บ้านตำแยหนองเม็ก พยุห์ เด็กหญิงนวนันท์ บุญหวาน  
373 บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ ประจิมฯ เด็กชายภานุวัฒน์ จันทร์ทรง นางสาวโชติกา สายสมบัติ  
374  บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ ประจิมฯ เด็กชายปิยะนันท์ ทองลือ นางสิตานันท์ ไชยาราช  
375  บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ ประจิมฯ เด็กหญิงพิริสา คำศรี  
376  บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ ประจิมฯ เด็กหญิงนันทวดี ภารการ  
377  บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ ประจิมฯ เด็กหญิงญานภัทร ศาลา  
378 บ้านโพนงาม ประจิมฯ เด็กหญิงพรรณิภา อุ่นนันกาศ นางสาวจิราพร ศรีพรหม  
379  บ้านโพนงาม ประจิมฯ เด็กหญิงจิราภรณ์ ขะยุง นายบุรี คันศร  
380  บ้านโพนงาม ประจิมฯ เด็กหญิงธัญชนก สุขสุลี  
381  บ้านโพนงาม ประจิมฯ เด็กหญิงนิรุบล ด้วงทอง  
382  บ้านโพนงาม ประจิมฯ เด็กหญิงนุชจริญ รัตนะวงค์สวัสดิ์  
383 กลุ่มโรงเรียนทุ่งเทิน ฟากมูลฯ เด็กหญิงธัญรดา ทอมภูแก้ว นายนิวัต  
384  กลุ่มโรงเรียนทุ่งเทิน ฟากมูลฯ เด็กหญิงวิภาดา พวงจำปา นายสมเดช  
385  กลุ่มโรงเรียนทุ่งเทิน ฟากมูลฯ เด็กหญิงอัญดา สุราวุธ  
386  กลุ่มโรงเรียนทุ่งเทิน ฟากมูลฯ เด็กชายนุกุล  
387  กลุ่มโรงเรียนทุ่งเทิน ฟากมูลฯ เด็กหญิงละไม ศรีเนตร  
388 บ้านคูบ น้ำเกลี้ยง เด็กชายพรชิตา ดวงวงษา นางกมลลักษณ์ บุญรินทร์  
389  บ้านคูบ น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงพรสรวง บุญรัตน์ นายเฉลิมวัฒน์ ศรีนวล  
390  บ้านคูบ น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงเกตน์สิรี ภาดี นางกมลลักษณ์ บุญรินทร์  
391  บ้านคูบ น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงเกศรินทร์ คูหา นางกมลลักษณ์ บุญรินทร์  
392  บ้านคูบ น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงพัชรา บุญรัตน์ นายเฉลิมวัฒน์ ศรีนวล  
393 กลุ่มห้วยกะเดินโมเดล ทักษิณฯ เด็กหญิงภัทรนันท์ ยืนยาว นางกุลกานต์ อินธิเดช  
394  กลุ่มห้วยกะเดินโมเดล ทักษิณฯ เด็กหญิงปาลิตา อร่ามเรือง นางฐาปนีย์ โพธิสุนทร  
395  กลุ่มห้วยกะเดินโมเดล ทักษิณฯ เด็กหญิงปาลิตา รองสุพรรณ  
396  กลุ่มห้วยกะเดินโมเดล ทักษิณฯ เด็กหญิงธวัลรัตน์ นามโคตร  
397  กลุ่มห้วยกะเดินโมเดล ทักษิณฯ เด็กหญิงอัยลดา ยืนยาว