สรุปเหรียญรางวัล การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับ CEO สพป.ศก.1 ปี 2559
กลุ่ม สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรม เพลงคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ม.1-3
ที่ รางวัล โรงเรียน กลุ่ม CEO ชื่อนักเรียน ผู้ฝึกสอน ตัวแทน
1ทอง บ้านหญ้าปล้อง พระธาตุฯ เด็กชายสมบูรณ์ สัมฤทธิ์ นางปราณี พิทักษา CEO
2  บ้านหญ้าปล้อง พระธาตุฯ เด็กหญิงอารียา พงค์พีระ นางสาวสุวรรณา สุวรรณพันธ์ CEO
3  บ้านหญ้าปล้อง พระธาตุฯ เด็กชายกฤษดา นามธรรม นางสาวกิตติกา โพธิ์ศรี CEO
4  บ้านหญ้าปล้อง พระธาตุฯ เด็กหญิงนันธิดา พงศ์พีระ นางสาวสุวิชา ไกลถิ่น CEO
5  บ้านหญ้าปล้อง พระธาตุฯ เด็กหญิงจิรวดี พงค์พิละ นางปราณี พิทักษา CEO
6ทอง อนุบาลวัดพระโต หลวงพ่อโต เด็กหญิงสุนิษา บุญอ้อม นางนัฏฐิกานต์ ทอนศรี CEO
7  อนุบาลวัดพระโต หลวงพ่อโต เด็กหญิงปริชญา พันธ์สาลี นางสาวกาญจนา โฮเม CEO
8  อนุบาลวัดพระโต หลวงพ่อโต เด็กหญิงพัชรพร กะการดี CEO
9  อนุบาลวัดพระโต หลวงพ่อโต เด็กหญิงสุพรรณวดี หล้าสงค์ CEO
10  อนุบาลวัดพระโต หลวงพ่อโต เด็กหญิงพรรณธิดา แก้วใส CEO
11ทอง บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก หลวงพ่อโต นางสาวนภัส ปานเจริญ นายพลชาติ แจ่มใส CEO
12  บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก หลวงพ่อโต นางสาวเบญจมาศ แพ่งศรีสาร นางวิจิตรา วันเลิศ CEO
13  บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก หลวงพ่อโต เด็กหญิงสุพรรษา นางสาวนกพร นัยนิตย์ CEO
14  บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก หลวงพ่อโต เด็กหญิงกมลวรรณ ตามบุญ CEO
15  บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก หลวงพ่อโต เด็กหญิงภัทรวดี ร่มโพธิ์ CEO
16ทอง บ้านหนองครก สวนสมเด็จ เด็กหญิงภัทราภรณ์ สินศิริ นางสาวอรุณวรรณ แก้วกล้า CEO
17  บ้านหนองครก สวนสมเด็จ เด็กหญิงวรรณวิศา อิ่มอ่อง นางสาวรัตนาภรณ์ ไชยสาร CEO
18  บ้านหนองครก สวนสมเด็จ เด็กหญิงปรียาภรณ์ ดวงสมร CEO
19  บ้านหนองครก สวนสมเด็จ เด็กหญิงนาตยา คุณวัฒิ CEO
20  บ้านหนองครก สวนสมเด็จ เด็กหญิงจิราวรรณ บุษบา CEO
21ทอง บ้านแทงวิทยา สวนสมเด็จ เด็กหญิงภัชราภรณ์ มรรคคา นางณัชชา ธราธนันท์กุล CEO
22  บ้านแทงวิทยา สวนสมเด็จ เด็กหญิงสุวนันท์ กันยามัย นางณัชชา ธราธนันท์กุล CEO
23  บ้านแทงวิทยา สวนสมเด็จ เด็กหญิงจันทิมา มโนรส นางณัชชา ธราธนันท์กุล CEO
24  บ้านแทงวิทยา สวนสมเด็จ เด็กหญิงชัญญานุช ประคองใจ นางณัชชา ธราธนันท์กุล CEO
25  บ้านแทงวิทยา สวนสมเด็จ เด็กหญิงภาวิณี สีแดด นางณัชชา ธราธนันท์กุล CEO
26ทอง บ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) สวนสมเด็จ นางสาวญาณิศา ยงกุล นางสาวพชร เก้ือกูล CEO
27  บ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) สวนสมเด็จ นางสาวศิรภัสสร วันดี นางสาวกนิดา ใสสว่าง CEO
28  บ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) สวนสมเด็จ นางสาวนภาพร รักชาติ CEO
29  บ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) สวนสมเด็จ นายจีรวัฒน์ สอดศรี CEO
30  บ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) สวนสมเด็จ นายอรรถพล สอดศรี CEO
31ทอง บ้านค้อเมืองแสน ยางชุมฯ เด็กหญิงสรัญญา ชูเลิศ นางสาวพิมอร ทองไทย CEO
32  บ้านค้อเมืองแสน ยางชุมฯ เด็กหญิงวนิดา เลงไทยสงค์ นางสาวพิมอร ทองไทย CEO
33  บ้านค้อเมืองแสน ยางชุมฯ เด็กหญิงนีรัมพร ชัยบุตร นายวัชรินทร์ มณีนิล CEO
34  บ้านค้อเมืองแสน ยางชุมฯ เด็กหญิงวรัญญา มณีวงษ์ นายวัชรินทร์ มณีนิล CEO
35  บ้านค้อเมืองแสน ยางชุมฯ เด็กหญิงพรรณวศา พันพละ CEO
36ทอง บ้านผักขะ ยางชุมฯ เด็กหญิงสาวิตรี เสาเวียง นางบุญทอง เดชกล้า CEO
37  บ้านผักขะ ยางชุมฯ เด็กหญิงพรพิมล พรหมใต้ นางวิลาสินี อังศุวงศกร CEO
38  บ้านผักขะ ยางชุมฯ เด็กหญิงจันทร์มณี มิ่งขวัญ นางนายวัฒนา ประจิม CEO
39  บ้านผักขะ ยางชุมฯ เด็กหญิงปิยวรรณ เสาเวียง นางบุญทอง เดชกล้า CEO
40  บ้านผักขะ ยางชุมฯ เด็กหญิงรุ่งกานดา นามวงศ์ นางวิลาสินี อังศุวงศกร CEO
41ทอง ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓) วห.1 เด็กหญิงอรัญญา หารบุรุษ นางวรภัณฑิรา บางใบ CEO
42  ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓) วห.1 เด็กหญิงสิริรัตน์ บัวบาน นายสมเด็จ โสดาธาตุ CEO
43  ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓) วห.1 เด็กหญิงอารียา จันทร์สมุทร์ นางสาวอชาวดี เข็มทอง CEO
44  ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓) วห.1 เด็กหญิงกนกวรรณ มณีรัตน์ นางลัดดาวัลย์ ศรีเมือง CEO
45  ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓) วห.1 เด็กหญิงสินีนาฏ เรืองศรี CEO
46ทอง บ้านสว่าง วห.1 เด็กหญิงอริญา โพธิ์มี นายไพบูลย์ สระทอง CEO
47  บ้านสว่าง วห.1 เด็กหญิงสุภาพร พรรณา นางพิมนภัทร์ สระทอง CEO
48  บ้านสว่าง วห.1 เด็กหญิงพัชรี จันดาผล CEO
49  บ้านสว่าง วห.1 เด็กหญิงอริสรา แสงแก้ว CEO
50  บ้านสว่าง วห.1 เด็กหญิงปนัดดา ธรรมธร CEO
51ทอง บ้านร่องสะอาด พยุห์ เด็กชายสันติชัย พิมพาพันธ์ นายบุญทัน ภูบาล CEO
52  บ้านร่องสะอาด พยุห์ เด็กชายระพีพัฒน์ จันทร์แพง นางปทิตตา ปวีณรัตน์ CEO
53  บ้านร่องสะอาด พยุห์ เด็กชายภานุพงศ์ โกยทา นายสมพงศ์ กระเสียน CEO
54  บ้านร่องสะอาด พยุห์ เด็กชายชูเกียรติ ใจเรือง นางพิศยา โดดเดี่ยว CEO
55  บ้านร่องสะอาด พยุห์ เด็กชายภูวดล ทุมนาค นายบุญทัน ภูบาล CEO
56ทอง อนุบาลพยุห์ พยุห์ เด็กชายชัยทอง ทองมาก CEO
57  อนุบาลพยุห์ พยุห์ เด็กหญิงจรัญญา ดีสองชั้น CEO
58  อนุบาลพยุห์ พยุห์ เด็กชายอิทธิพล จันทรสิงห์หาญ ทีรนัน สุขเสริม CEO
59  อนุบาลพยุห์ พยุห์ เด็กหญิงพรทิตา มิ่งขวัญ ทีรนัน CEO
60  อนุบาลพยุห์ พยุห์ เด็กชายเด็กหญิงกุสุมา สีดำ นางอำนวยพร มนัสเกีรติกุล CEO
61ทอง อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) บูรพาฯ เด็กหญิงธัญญรัตน์ แก้วสง่า นางพรพิมล แก้ววิเศษ CEO
62  อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) บูรพาฯ เด็กหญิงพรทิพา แต้มทอง นางอารีภัทร ศรีใส CEO
63  อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) บูรพาฯ เด็กชายนครินทร์ มีแววแสง นางสาวนาฎสุดา บุญหวาน CEO
64  อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) บูรพาฯ เด็กหญิงธัญญารัตน์ ทองเนตร CEO
65  อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) บูรพาฯ เด็กหญิงรัชนีกร สิงห์เงิน CEO
66ทอง บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ฟากมูลฯ เด็กหญิงจิตติมา ผุยพรม นางอุไรวรรณ ใจอุ่น CEO
67  บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ฟากมูลฯ เด็กหญิงวไลภรณ์ พรมดี นางอุไรวรรณ ใจอุ่น CEO
68  บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ฟากมูลฯ เด็กหญิงพรพิมล บุญสุข นางอุไรวรรณ ใจอุ่น CEO
69  บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ฟากมูลฯ เด็กหญิงกัญญารัตน์ กายแก้ว นางพีรพร แก้วแดง CEO
70  บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ฟากมูลฯ เด็กหญิงทิชากร แร่ทอง นางสาวพุธิตา นวลศิริ CEO
71ทอง บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) ฟากมูลฯ เด็กหญิงจิราภรณ์ มีศรี นางกำไลทอง วงศ์เจริญ CEO
72  บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) ฟากมูลฯ เด็กหญิงจันทราทิพย์ แสงคำ นางสาวดาราวรรณ สายเสน CEO
73  บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) ฟากมูลฯ เด็กหญิงศุภักษร จันอุดทา นางกำไลทอง วงศ์เจริญ CEO
74  บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) ฟากมูลฯ เด็กหญิงอารีญา ภาดี นางสาวดาราวรรณ สายเสน CEO
75  บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) ฟากมูลฯ เด็กหญิงอัลริยา มีศรี นางกำไลทอง วงศ์เจริญ CEO
76ทอง บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) ฟากมูลฯ เด็กหญิงชุติพร จันละออ นางนางรำไพ ถนัดทาง CEO
77  บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) ฟากมูลฯ เด็กหญิงมนัสนันท์ พรหมขันธ์ นายสุริยา มนัสศิลา CEO
78  บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) ฟากมูลฯ เด็กหญิงพัชรินทร์ จันละออ CEO
79  บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) ฟากมูลฯ เด็กหญิงพัชรี จันละออ CEO
80  บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) ฟากมูลฯ เด็กหญิงพิกุล บุญอำนวย CEO
81ทอง บ้านเมืองน้อยหนองมุข ฟากมูลฯ เด็กหญิงมยุรี นางรัตนา ประเสริฐศรี CEO
82  บ้านเมืองน้อยหนองมุข ฟากมูลฯ เด็กหญิงณัฎฐกฤตา ธนะศรี นางจิราภรณ์ เพียซุย CEO
83  บ้านเมืองน้อยหนองมุข ฟากมูลฯ เด็กหญิงกิตติกานต์ คินันติ CEO
84  บ้านเมืองน้อยหนองมุข ฟากมูลฯ เด็กหญิงศศิชา บุญเสนอ CEO
85  บ้านเมืองน้อยหนองมุข ฟากมูลฯ เด็กหญิงกัลยา ศรีกระแจะ CEO
86ทอง บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) ทักษิณฯ เด็กหญิงกรกช เเก้วหยาด สมจิตร นามวงศ์ CEO
87  บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) ทักษิณฯ เด็กหญิงกชกร เเก้วหยาด สมจิตร นามวงศ์ CEO
88  บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) ทักษิณฯ เด็กหญิงพรศิริ วิเศษพงษ์ อุดม ชินสอน CEO
89  บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) ทักษิณฯ เด็กหญิงบุษบา คงยิ่งหาญ อุดม ชินสอน CEO
90  บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) ทักษิณฯ เด็กหญิงฐาปนี สุดใจ สมจิตร นามวงศ์ CEO
91ทอง บ้านผักบุ้ง ทักษิณฯ เด็กหญิงพาขวัญ กำเนิด นางขวัญเรือน คูณมี CEO
92  บ้านผักบุ้ง ทักษิณฯ เด็กหญิงสุกานต์ดา โตลำลำ นางขวัญเรือน คูณมี CEO
93  บ้านผักบุ้ง ทักษิณฯ เด็กหญิงชนิกา คงสง นางขวัญเรือน คูณมี CEO
94  บ้านผักบุ้ง ทักษิณฯ เด็กหญิงกรรณิการ์ ศรีรักษา นางสาวสุวิมล พานะรมย์ CEO
95  บ้านผักบุ้ง ทักษิณฯ เด็กหญิงศิริวิภา ทองประสาร นางสาวสุวิมล พานะรมย์ CEO
96ทอง บ้านเกาะ ทักษิณฯ เด็กหญิงกัญญารัตน์ พละศักดิ์ CEO
97  บ้านเกาะ ทักษิณฯ เด็กหญิงวัชราภรณ์. จันทร์ถา CEO
98  บ้านเกาะ ทักษิณฯ เด็กหญิงสุดาพร. พันธ์ผา CEO
99  บ้านเกาะ ทักษิณฯ เด็กชายสุทธิชาติ. เผื่อแผ่ CEO
100  บ้านเกาะ ทักษิณฯ เด็กหญิงสุพัตรา พิมพิลา CEO
101ทอง บ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ ทักษิณฯ เด็กหญิงธัญญาเรศ สีดามาตย์ นางปัญญาพร สามสี CEO
102  บ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ ทักษิณฯ เด็กหญิงบุษภรัตน์ นายสมควร สามสี CEO
103  บ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ ทักษิณฯ เด็กหญิงอภิลดา บุญน้อม CEO
104  บ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ ทักษิณฯ เด็กหญิงอริสา ศิริบูรณ์ CEO
105  บ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ ทักษิณฯ เด็กหญิงณัฐวิภา ไชยพันธ์ CEO
106ทอง อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. เด็กหญิงปราณี แสงสาย นางนงคราญ ละเลิศ CEO
107  อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. เด็กหญิงพรพิมล ทองสุ CEO
108  อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. เด็กหญิงสมจิตร วงษ์แก้ว นางบุษยมาส ทองเกลี้ยง CEO
109  อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. เด็กหญิงขนิษฐา เชื้อบุญมา CEO
110  อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. เด็กหญิงสุกันยา วงษ์ใหญ่ CEO
111ทอง บ้านดูนสิม (อสพป.๘) มิตรภาพ เด็กหญิงประภาพร สุขสิงห์ นางเสาวคนธ์ ทองสุข CEO
112  บ้านดูนสิม (อสพป.๘) มิตรภาพ เด็กหญิงชลธิชา วันตา นางทองใบ แร่ไธสง CEO
113  บ้านดูนสิม (อสพป.๘) มิตรภาพ เด็กหญิงมนทิราลัย ศรเพรช นางรวงทอง บรรทะโก CEO
114  บ้านดูนสิม (อสพป.๘) มิตรภาพ เด็กหญิงเบญจมาศ อัมภรัตน์ นางทัศนีย์ บุญศักดิ์ CEO
115  บ้านดูนสิม (อสพป.๘) มิตรภาพ เด็กหญิงกนกวรรณ นนใส CEO
116ทอง บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ กลาง กร. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์ ผันผาย นางศิริพร คงศรี CEO
117  บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ กลาง กร. เด็กหญิงเกษราภรณ์ สายเสมา นางศิริพร คงศรี CEO
118  บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ กลาง กร. เด็กหญิงดรุณรัตน์ นันทบุตร นางศิริพร คงศรี CEO
119  บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ กลาง กร. เด็กหญิงปาริชาติ สีหาบุตร นางอัจฉราภรณ์ บุญสร้อย CEO
120  บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ กลาง กร. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ บุญคาน นางเพ็ญศรี คำแสงดี CEO
121ทอง กลุ่มโรงเรียนโคกกกยางสร้างกี่ มิตรภาพ เด็กหญิงณัชนิชา ลินลาด นางสุพรรณี ฝังสิมมา CEO
122  กลุ่มโรงเรียนโคกกกยางสร้างกี่ มิตรภาพ เด็กหญิงภัทราวรรณ ผ่านพรม นางสาวกาญจนา กัญญา CEO
123ทอง บ้านละเอาะ น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงจารุวรรณ ยาเคน นางอุไรรรณ ดาวเรือง CEO
124  บ้านละเอาะ น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงสุปราณี สังขะพงษ์ นางอุไรวรรณ ดาวเรือง CEO
125  บ้านละเอาะ น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงกิ่งกนก คำผาง นางอุไรวรรณ ดาวเรือง CEO
126  บ้านละเอาะ น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงรัญชิกา เกษี นายนพดล ดาวเรือง CEO
127  บ้านละเอาะ น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงดวงมณี คำศรี นายนพดล ดาวเรือง CEO
128ทอง บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงสุมิสา ลุนศรี นางจุฑามาศ บุญรินทร์ CEO
129  บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงสุกัญญา สุภกิจ นางนนทิภา สำเภา CEO
130  บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงขันแก้ว อินธิเดช นายวิชาญ พิมพา CEO
131  บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงธันยพร ลุนศรี นางอรุณยุภา มนัสสา CEO
132  บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงเกตนิกา บุตรดาษ นายจักรพันธ์ แสงวงษ์ CEO
133ทอง บ้านหนองแวง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงอารียา พิเดช นายสุนทราพร เอ้โถ CEO
134  บ้านหนองแวง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงอนงลักษณ์ รักษาเชื้อ นายศักดิ์อรุณ สีดางาม CEO
135  บ้านหนองแวง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงทับทิม คำโสภา CEO
136  บ้านหนองแวง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงปภัสสร จันท์เติบ CEO
137  บ้านหนองแวง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงยุพาภร ศรีบุรี CEO
138ทอง บ้านคูบ น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงนารีนาฎ ลุนศรี นางกมลลักษณ์ บุญรินทร์ CEO
139  บ้านคูบ น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงปิยวรรณ ลุนศรี นายเฉลิมวัฒน์ ศรีนวล CEO
140  บ้านคูบ น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงกันยา ดาดี นางสาวรุ่งฤดี คำงาม CEO
141  บ้านคูบ น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงนิตยา สิงห์ซอม นางกมลลักษณ์ บุญรินทร์ CEO
142  บ้านคูบ น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงตรีนภา บุญรัตน์ นางกมลลักษณ์ บุญรินทร์ CEO
143 บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) ประจิมฯ เด็กหญิงรุ่งฤดี บัวใหญ่รักษา นายวิถี พิชัย CEO
144  บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) ประจิมฯ เด็กหญิงอารียา พรมศรี นางพัชรี พิชัย CEO
145  บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) ประจิมฯ เด็กหญิงสุภาพร ลีลา CEO
146  บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) ประจิมฯ เด็กหญิงศิริพร โสพัฒน์ CEO
147  บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) ประจิมฯ เด็กหญิงกรรณิกา บุญจันทร์ CEO
148 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ประจิมฯ เด็กหญิงมัณฑนา คำแคว้น นายบุญเยี่ยม ทองทวี CEO
149  บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ประจิมฯ เด็กหญิงผกามาศ ชมภูพื้น นางประกายเดือน อินทะนัย CEO
150  บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ประจิมฯ เด็กหญิงศศิธร โทนกิตติ CEO
151  บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ประจิมฯ เด็กหญิงวนิดา พินิจ CEO
152  บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ประจิมฯ เด็กหญิงกนกพร เนตรใส CEO
153ทอง บ้านเจี่ย ฟากมูลฯ เด็กหญิงปิยดา บุญประเคน นางบุญนอง อนุสินธ์  
154  บ้านเจี่ย ฟากมูลฯ เด็กหญิงจิรัชยา เชื้อวงศ์ นายวีระชัย อนุสิทธ์  
155  บ้านเจี่ย ฟากมูลฯ เด็กชายวัฒนา เพ็งเพชร นางพรพนม วงศ์เจิรญ  
156  บ้านเจี่ย ฟากมูลฯ เด็กหญิงอริสา บุญประเคน นางสาวสิริชนุตต์ ศิริกุล  
157  บ้านเจี่ย ฟากมูลฯ เด็กหญิงสุนันทา ทองเชื้อ นายพลายงาม คำนึง  
158 บ้านหนองโนวิทยา พระธาตุฯ เด็กหญิงรัตติกาล สิงห์ลา นายคำรบ สุตาพันธ์  
159  บ้านหนองโนวิทยา พระธาตุฯ เด็กหญิงศรัณย์รัชต์ พูลวงษ์ นางสาวนุชนาฏ รุ่งเรือง  
160  บ้านหนองโนวิทยา พระธาตุฯ เด็กหญิงศุธิพร หลอมทอง  
161  บ้านหนองโนวิทยา พระธาตุฯ เด็กหญิงวันทนา ขันทอง  
162  บ้านหนองโนวิทยา พระธาตุฯ เด็กหญิงกนกพร ผลนิสงค์