สรุปเหรียญรางวัล การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับ CEO สพป.ศก.1 ปี 2559
กลุ่ม สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรม โครงงานคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.4-6
ที่ รางวัล โรงเรียน กลุ่ม CEO ชื่อนักเรียน ผู้ฝึกสอน ตัวแทน
1ทอง บ้านเอกสร้างเรือง พระธาตุฯ เด็กชายพสิษฐ์ จูมจันทร์ นางสายสมร คำเหลือ CEO
2  บ้านเอกสร้างเรือง พระธาตุฯ เด็กหญิงคำพอง ธะนะบูรณ์ นางอุบล ขาไถล CEO
3  บ้านเอกสร้างเรือง พระธาตุฯ เด็กหญิงวิลาวัลย์ เขียนวงศ์ นางสายสมร คำเหลือ CEO
4  บ้านเอกสร้างเรือง พระธาตุฯ เด็กหญิงจิราภรณ์ สาสีมา CEO
5  บ้านเอกสร้างเรือง พระธาตุฯ เด็กหญฺิงวริญา ลางคำทูล นางอุบล ขาไถล CEO
6ทอง บ้านหนองไผ่ พระธาตุฯ เด็กหญิงฉัตรนภา บุญพิมนต์ นางอุษณีย์ CEO
7  บ้านหนองไผ่ พระธาตุฯ เด็กหญิงรุ้งทิพย์ บุญชม CEO
8  บ้านหนองไผ่ พระธาตุฯ เด็กหญิงศศิธร จันทร์ราช CEO
9  บ้านหนองไผ่ พระธาตุฯ เด็กหญิงพรญาณี เกตุมาตร CEO
10  บ้านหนองไผ่ พระธาตุฯ เด็กหญิงจิราพร เรืองฤทธิ์ CEO
11ทอง รวมสินวิทยา เอกชน เด็กหญิงภัสสรา นัทธี นายธวัชชัย นนท์ตา CEO
12  รวมสินวิทยา เอกชน เด็กหญิงจุฬารัตน์ ราชประเสริฐ CEO
13  รวมสินวิทยา เอกชน เด็กหญิงนันทิชา กันยางค์ CEO
14  รวมสินวิทยา เอกชน เด็กหญิงอรุณทิพย์ สีม่วง CEO
15  รวมสินวิทยา เอกชน เด็กชายรพีภัทร ลำคลอง CEO
16ทอง อนุบาลวัดพระโต หลวงพ่อโต เด็กหญิงพรปวีณ์ แสงสว่าง นางนาถณภา ไพรวรรณ CEO
17  อนุบาลวัดพระโต หลวงพ่อโต เด็กหญิงปิยมาภรณื คำจ้อย นางนาถณภา ไพรวรรณ CEO
18  อนุบาลวัดพระโต หลวงพ่อโต เด็กหญิงธัญจิรา ค้ำชู นางนาถณภา ไพรวรรณ CEO
19  อนุบาลวัดพระโต หลวงพ่อโต เด็กหญิงอัญชิสา นางนภัสภรณ์ สุพรรณ CEO
20  อนุบาลวัดพระโต หลวงพ่อโต เด็กหญิงอังควรา นางนภัสภรณ์ สุพรรณ CEO
21ทอง บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม หลวงพ่อโต เด็กหญิงณัฐณิชา จิตทำ นายคำภา จิตสมัคร CEO
22  บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม หลวงพ่อโต เด็กหญิงไปรยา เมืองแสน นางอุไร ชูคำ CEO
23  บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม หลวงพ่อโต เด็กหญิงพีรยา แสวงทรัพย์ นางภัทรานิษฐ์ กองรักษา CEO
24  บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม หลวงพ่อโต เด็กหญิงรวีภร ศรีบุญเรือง CEO
25  บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม หลวงพ่อโต เด็กชายสันสกฤษ โพธิ์ขาว CEO
26ทอง อนุบาลศรีสะเกษ สวนสมเด็จ เด็กหญิงเพียรขวัญ สันโสภา นางขวัญใจ ใจจง CEO
27  อนุบาลศรีสะเกษ สวนสมเด็จ เด็กหญิงนภัทร จันทะกรณ์ นางธนัทกัญน์ มีชัยธนกิตติ์ CEO
28  อนุบาลศรีสะเกษ สวนสมเด็จ เด็กหญิงปรียากร ขันคำ CEO
29  อนุบาลศรีสะเกษ สวนสมเด็จ เด็กหญิงสุธาสินี เจตินัย CEO
30  อนุบาลศรีสะเกษ สวนสมเด็จ เด็กหญิงปาริฉัตร บำรุงราษฎ์ CEO
31ทอง บ้านหมากเขียบ สวนสมเด็จ เด็กหญิงสุทธิลักษณ์ ค่องอ้อย นางเบญจพร อินพานิช CEO
32  บ้านหมากเขียบ สวนสมเด็จ เด็กหญิงชาลิสา มะณีย์ นายสมบัติ สาทอง CEO
33  บ้านหมากเขียบ สวนสมเด็จ เด็กชายเจษฎาภรณ์ วงศ์จอม นางพัชรินทร์ สารีบุตร CEO
34  บ้านหมากเขียบ สวนสมเด็จ เด็กหญิงพรนภา จันทะมาศ นางจุฬาภรณ์ คุณาวัฒนนันท์ CEO
35  บ้านหมากเขียบ สวนสมเด็จ เด็กหญิงวชิราภรณ์ สารพล นางวิลาวัลย์ ประสมศรี CEO
36ทอง บ้านก้านเหลือง สวนสมเด็จ เด็กหญิงโชติรส ทองย่อย นางสารภี ทะฦๅษี CEO
37  บ้านก้านเหลือง สวนสมเด็จ เด็กหญิงกนกรดา คำพินิจ นางฑาริกา พันธ์จันทร์ CEO
38  บ้านก้านเหลือง สวนสมเด็จ เด็กหญิงกนกพร มรรคนา นางสาวสุรีย์พร แสงขาว CEO
39  บ้านก้านเหลือง สวนสมเด็จ เด็กหญิงเมธาวดี คงปรีดี นายประชัญ ชายหิน CEO
40  บ้านก้านเหลือง สวนสมเด็จ เด็กหญิงสุกัญญา มัคนา CEO
41ทอง บ้านแดงเหล่ายอด ศรีลำดวน เด็กหญิงไพลิน บรรลุ นายชายยะวุฒิ สุดชารี CEO
42  บ้านแดงเหล่ายอด ศรีลำดวน เด็กชายวรพล สวนเพชร นางวราภรณ์ สุดชารี CEO
43  บ้านแดงเหล่ายอด ศรีลำดวน เด็กหญิงธัญญารัตน์ จันทรศรี นางหนูพิน คำหล้า CEO
44  บ้านแดงเหล่ายอด ศรีลำดวน เด็กหญิงรพีภัทร จันทิมา นางปิยะภรณ์ บุญวัน CEO
45  บ้านแดงเหล่ายอด ศรีลำดวน เด็กชายธราเทพ บุญทาทอง นางรัตน์ดาวัลย์ พรหมทา CEO
46ทอง ตะดอบวิทยา ศรีลำดวน เด็กหญิงพรพิสุทธิ์ สำแดงฤทธิ์ นายบุญชู พวงจำปา CEO
47  ตะดอบวิทยา ศรีลำดวน เด็กหญิงกัญญารัตน์ แวงวรรณ นายบุญชู พวงจำปา CEO
48  ตะดอบวิทยา ศรีลำดวน เด็กชายเมธา สิงหันต์ นายบุญชู พวงจำปา CEO
49  ตะดอบวิทยา ศรีลำดวน เด็กหญิงวรินธร คำใส นายสุธน บัวแก้ว CEO
50  ตะดอบวิทยา ศรีลำดวน เด็กหญิงวิระดา ไชยตะมาตย์ นายสุธน บัวแก้ว CEO
51ทอง บ้านโพนค้อ ศรีลำดวน เด็กหญิงอรวิภา กันหะบุตร นางนิตยา มารยาท CEO
52  บ้านโพนค้อ ศรีลำดวน เด็กหญิงอุบล สุขจันทา CEO
53  บ้านโพนค้อ ศรีลำดวน เด็กชายพีรวัส ทำบุญ CEO
54  บ้านโพนค้อ ศรีลำดวน เด็กหญิงประภาศิริ สีเหลือง CEO
55  บ้านโพนค้อ ศรีลำดวน เด็กหญิงณัฐนันท์ สีนิล CEO
56ทอง บ้านโนนคูณ ยางชุมฯ เด็กหญิงบุญญานุช หงษ์ทอง นางเพียงเพ็ญ นามวงศ์ CEO
57  บ้านโนนคูณ ยางชุมฯ เด็กหญิงธิดาพร เนื้อทอง นางสาวทิวา ชัยรัตน์ CEO
58  บ้านโนนคูณ ยางชุมฯ เด็กหญิงสาวิกา บุญจิต นางสาวมาลัย วิลัยเลิศ CEO
59  บ้านโนนคูณ ยางชุมฯ เด็กหญิงรจนา คำแท่ง นางสาวสุดารัตน์ แก้วเนตร CEO
60  บ้านโนนคูณ ยางชุมฯ เด็กหญิงขวัญจิรา เกิ้งภูเขียว CEO
61ทอง บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) ยางชุมฯ เด็กชายเอกรินทร์ ไชยปัญญา นางบังอร จันล่องคำ CEO
62  บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) ยางชุมฯ เด็กหญิงทิฆัมพร สุโพธิ์ นางดรุณี พลทม CEO
63  บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) ยางชุมฯ เด็กหญิงชนาพร แก้วภักดี CEO
64  บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) ยางชุมฯ เด็กหญิงเนตรอักษร ไชยปัญญา CEO
65  บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) ยางชุมฯ เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ แก้วภักดี CEO
66ทอง อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ยางชุมฯ เด็กหญิงพรพิมล พืชเพียร นางสุรีรัตน์ รอดพ้น CEO
67  อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ยางชุมฯ เด็กหญิงพรพิมล สีหะวงษ์ นางสาวกาญนาภา แก้วคำ CEO
68  อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ยางชุมฯ เด็กหญิงพิมพ์นภา นามวงษ์ CEO
69  อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ยางชุมฯ เด็กหญิงพิมพ์ผกา ดวงเพ็ชร CEO
70  อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ยางชุมฯ เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์ สิงห์วิชัย CEO
71ทอง บ้านกะเอิน วห.1 เด็กหญิงกมลพร สว่างภพ นางธนพินท์ บุญตระการ CEO
72  บ้านกะเอิน วห.1 เด็กชายวชิรวิชญ์ สุขเสน CEO
73  บ้านกะเอิน วห.1 เด็กชายชนะพล มังษา นางสาวชญานิศา CEO
74  บ้านกะเอิน วห.1 เด็กหญิงกัญจน์ชญา เผดิมวสิษฐ์ CEO
75  บ้านกะเอิน วห.1 เด็กหญิงชนิสรา ผ่านพินิจ CEO
76ทอง ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓) วห.1 เด็กชายเกียรติพงษ์ หงษาโชติพานิช นายสมเด็จ โสดาธาตุ CEO
77  ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓) วห.1 เด็กหญิงสุชานาถ จันทำ นางวรภัณฑิรา บางใบ CEO
78  ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓) วห.1 เด็กหญิงศิริรุ้ง จันสมุทร์ นายสมเด็จ โสดาธาตุ CEO
79ทอง บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วห.1 เด็กหญิงววณวิมล พิมพ์ทอง นางศิวพร กาทอง CEO
80  บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วห.1 เด็กหญิงเด็กหญิงอัญชิสา ทองยัง นายประยูร ศรีหะวงค์ CEO
81  บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วห.1 เด็กหญิงศิริรัตน์ กุลเดช นายอรรถพล ผิวเหลือง CEO
82  บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วห.1 เด็กหญิงพรนภา พิมพ์ทอง นางสาวธิดา ชินวงค์ CEO
83  บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วห.1 เด็กหญิงมุกทิตา มังษา CEO
84ทอง บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) วห.2 เด็กชายเกียรติวุฒิ นามวัน นางสาวยมมณา บุญมา CEO
85  บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) วห.2 เด็กหญิงสาธิดา ดวนใหญ่ นางสาวบุษบาวรรณ ดวนใหญ่ CEO
86  บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) วห.2 เด็กหญิงอารดา บุญเพ็ง นางสุวนิตย์ เคนนาดี CEO
87  บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) วห.2 เด็กหญิงสุภาวี แก้วรักษา CEO
88  บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) วห.2 เด็กหญิงกิตติยา บุญตะโลก CEO
89ทอง บ้านสร้างบาก วห.2 เด็กหญิงวรรณิภา ดวนใหญ่ นางจำนงค์ กุลสุข CEO
90  บ้านสร้างบาก วห.2 เด็กหญิงณิชกุล ชมภูวงค์ นายวิชิต ศรีกุล CEO
91  บ้านสร้างบาก วห.2 เด็กหญิงพลอยชมพู บุญส่ง CEO
92  บ้านสร้างบาก วห.2 เด็กหญิงณภัทร เวียงสมุทร CEO
93  บ้านสร้างบาก วห.2 เด็กชายนนมวัฒน์ อานนท์ CEO
94ทอง บ้านหนองทุ่ม วห.2 เด็กหญิงภาวิณี คำเลิศ นางสาวประภาพร พันธ์แก่น CEO
95  บ้านหนองทุ่ม วห.2 เด็กหญิงกรติมา พวงพลอย นายสมยศ สมาน CEO
96  บ้านหนองทุ่ม วห.2 เด็กหญิงกรสิริ ทุมทอง นางพัชรา ชลกาญจน์ CEO
97  บ้านหนองทุ่ม วห.2 เด็กหญิงชัญญานุช ไกรยา นางสาวภิญญารัตน์ ใจนวน CEO
98  บ้านหนองทุ่ม วห.2 เด็กหญิงเหมนิภา สว่างภพ นางสาวศิรินทิพยากร แก้วเหลา CEO
99ทอง บ้านโนนเพ็ก พยุห์ เด็กชายณัฐวุฒิ พิมาย นายประวิทย์ มิ่งขวัญ CEO
100  บ้านโนนเพ็ก พยุห์ เด็กชายนครินทร์ พรมใบ นายวิษณุ หนองม่วง CEO
101  บ้านโนนเพ็ก พยุห์ เด็กหญิงชวพร หนองม่วง CEO
102  บ้านโนนเพ็ก พยุห์ เด็กหญิงปิยนันท์ ทองวัน CEO
103  บ้านโนนเพ็ก พยุห์ เด็กหญิงยุวันดา อินทา CEO
104ทอง บ้านโคกเพ็ก พยุห์ เด็กชายณัฐพล พิมสอน นายอัมพร พิมสอน CEO
105  บ้านโคกเพ็ก พยุห์ เด็กชายพัฒนพงษ์ อุ่นญาติ นางสาวเบญวลี มนตรี CEO
106  บ้านโคกเพ็ก พยุห์ เด็กหญิงชุติกาญจน์ ธรรมสิงห์ CEO
107ทอง บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) พยุห์ เด็กหญิงสุภิญโญ เพ็ชรไพร นางสาวนิศากร บัวศรี CEO
108  บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) พยุห์ เด็กหญิงวรรณิการ์ ยังวัฒนา นายดำรง แก้วแจ่ม CEO
109  บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) พยุห์ เด็กหญิงกันติชา โสภาพ นายมณเฑียร CEO
110  บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) พยุห์ เด็กหญิงเนตรทราย การัมย์ นางสาวอรทัย กิ่งสกุล CEO
111  บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) พยุห์ เด็กหญิงวัชรินญา พัดแก้ว นายสิทธิชัย บุษบา CEO
112ทอง บ้านหนองเตย พยุห์ เด็กหญิงสุวรัตน์ อ่อนน้อย นางนางลัดดาวัลย์ ฟองนวน CEO
113  บ้านหนองเตย พยุห์ เด็กหญิงพุธฒกา สุภาศรี นายเสมอ ฟองนวน CEO
114  บ้านหนองเตย พยุห์ เด็กหญิงนิตติยา ซอเฮง CEO
115  บ้านหนองเตย พยุห์ เด็กหญิงธัญญารัตน์ อินตะนัย CEO
116  บ้านหนองเตย พยุห์ เด็กชายประกายวุฒิ แสงทอง CEO
117ทอง อนุบาลพยุห์ พยุห์ เด็กหญิงสุชานาถ ก้อนคำ นางอุไร ผลสุข CEO
118  อนุบาลพยุห์ พยุห์ เด็กหญิงพลีซ จาค็อบ CEO
119  อนุบาลพยุห์ พยุห์ เด็กหญิงกัญญาณัฐ วงษ์แก้ว CEO
120  อนุบาลพยุห์ พยุห์ เด็กหญิงภัทรวดี โพธิ์ลา CEO
121  อนุบาลพยุห์ พยุห์ เด็กหญิงฆัสรา ผิวนวล CEO
122ทอง บ้านโนนคูณ บูรพาฯ เด็กหญิงอภิษฎา บัลลังค์ นางฐิชยา วงษ์ใหญ่ CEO
123  บ้านโนนคูณ บูรพาฯ เด็กหญิงอภัสรา กาลเมฆ นางมยุรี พิชัย CEO
124  บ้านโนนคูณ บูรพาฯ เด็กหญิงศิริวิภา สุขอินทร์ นางฐิชยา วงษ์ใหญ่ CEO
125  บ้านโนนคูณ บูรพาฯ เด็กหญิงวริศรา พันธ์กิ่งทิพย์ นางสาวฤดีภรณ์ ศิริจันดา CEO
126  บ้านโนนคูณ บูรพาฯ เด็กหญิงรัตนากร จันทสาร นางสาวฤดีภรณ์ ศิริจันดา CEO
127ทอง อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) บูรพาฯ เด็กหญิงชุติมา พละขัน CEO
128  อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) บูรพาฯ เด็กหญิงสุมณี ลาธุลี นางดอกแก้ว แก่นพิทักษ์ CEO
129  อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) บูรพาฯ เด็กหญิงอิศริยา สารภาพ นางสาวยุพิน สายสิม CEO
130  อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) บูรพาฯ เด็กหญิงสุกัญญา โสภา CEO
131  อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) บูรพาฯ เด็กหญิงพรพิมล ช่วยรักษ์ CEO
132ทอง บ้านหนองจิกเหล่าเชือก บูรพาฯ เด็กหญิงนุจิรา แจ่มปัญญา นางกัญจน์รัตน์ เพียรพานิชย์ CEO
133  บ้านหนองจิกเหล่าเชือก บูรพาฯ เด็กหญิงพัชราภา ทองคำตอน นางกัญจน์รัตน์ เพียรพานิชย์ CEO
134  บ้านหนองจิกเหล่าเชือก บูรพาฯ เด็กหญิงพนิตา คูณโปก นางแจ่มจันทร์ พิมพ์ไชย CEO
135  บ้านหนองจิกเหล่าเชือก บูรพาฯ เด็กหญิงแก้วตา วงค์เสน่ห์ นางแจ่มจันทร์ พิมพ์ไชย CEO
136  บ้านหนองจิกเหล่าเชือก บูรพาฯ เด็กหญิงจุรีภรณ์ พิทักษ์ นางแจ่มจันทร์ พิมพ์ไชย CEO
137ทอง บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) ฟากมูลฯ เด็กหญิงอริศรา ภาดี นายอนุชาติ ใจกล้า CEO
138  บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) ฟากมูลฯ เด็กหญิงอนุธิดา เชื้อปรางค์ นางสาวจิราภรณ์ CEO
139  บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) ฟากมูลฯ เด็กหญิงพิมนภา บุญจันทร์ CEO
140  บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) ฟากมูลฯ เด็กหญิงพรภิรมย์ สู่เสน CEO
141  บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) ฟากมูลฯ เด็กหญิงวรินยุพา ด่านอุดร CEO
142ทอง บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) ฟากมูลฯ เด็กหญิงกมลนิตย์ เขียวอ่อน นางสุจิตร์ เชื้อทอง CEO
143  บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) ฟากมูลฯ เด็กหญิงสุธินันท์ เงาศรี นางนงลักษณ์ เงาศรี CEO
144  บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) ฟากมูลฯ เด็กหญิงเมทิตา พลศรี นายมานิตย์ เงาศรี CEO
145  บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) ฟากมูลฯ เด็กหญิงสุกัญญา แสงส่อง CEO
146  บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) ฟากมูลฯ เด็กหญิงประภากร หงษ์ศิลา CEO
147ทอง บ้านเจี่ย ฟากมูลฯ เด็กหญิงมุกมณี แสงคำ นางสาวอารีรัตน์ วิทยาขาว CEO
148  บ้านเจี่ย ฟากมูลฯ เด็กหญิงรุ่งนภา สรรพศรี นางสาวอภิญญา วรบุตร CEO
149  บ้านเจี่ย ฟากมูลฯ เด็กหญิงศุภรัตน์ นายพิเชฐ ประทุมตรี CEO
150  บ้านเจี่ย ฟากมูลฯ เด็กหญิงณัฐธิดา มุขขันธ์ CEO
151  บ้านเจี่ย ฟากมูลฯ เด็กหญิงพรนภา วรรณวงษ์ นายณรงค์ ธานี CEO
152ทอง กลุ่มโรงเรียนทุ่งเทิน ฟากมูลฯ เด็กหญิงกิตติยา สุภาพ นางสาววรรณภา คำชาลี CEO
153  กลุ่มโรงเรียนทุ่งเทิน ฟากมูลฯ เด็กหญิงทักษอร เอกศิริ นางเยาวธิดา สัตย์ซื่อ CEO
154  กลุ่มโรงเรียนทุ่งเทิน ฟากมูลฯ เด็กหญิงอรัญญา. ทองบุตร CEO
155  กลุ่มโรงเรียนทุ่งเทิน ฟากมูลฯ เด็กชายธนากร ทองมาก CEO
156  กลุ่มโรงเรียนทุ่งเทิน ฟากมูลฯ เด็กหญิงธัญรดา ทอมภูแก้ว CEO
157ทอง บ้านขาม ฟากมูลฯ เด็กหญิงมณฑกานต์ เหมือนมาตย์ นางปราณี วงศ์เจริญ CEO
158  บ้านขาม ฟากมูลฯ เด็กหญิงวิมลพรรณ ศิริบูรณ์ นายวันชัย วะรงค์ CEO
159  บ้านขาม ฟากมูลฯ เด็กหญิงสุธิดา ศิริบูรณ์ CEO
160  บ้านขาม ฟากมูลฯ เด็กหญิงวรัญญา กายวิทย์กุล CEO
161  บ้านขาม ฟากมูลฯ เด็กหญิงกัญญาณััฐ บัวคำศรี CEO
162ทอง บ้านบูรพา ทักษิณฯ เด็กชายธีรพงศ์ ศรีหาบุตร นางสาวสุทธิวรรณ อภินันท์ CEO
163  บ้านบูรพา ทักษิณฯ เด็กหญิงณัฐิดา ปักปิ่น นางสาวพัชริกา พิมพ์สมาน CEO
164  บ้านบูรพา ทักษิณฯ เด็กหญิงฐิติกานต์ แจ่มแจ้ง CEO
165  บ้านบูรพา ทักษิณฯ เด็กชายธีรภัทร ศรีหาบุตร CEO
166ทอง บ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ ทักษิณฯ เด็กหญิงอาทิตตยา พูนทา นายสมควร สามสี CEO
167  บ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ ทักษิณฯ เด็กหญิงจิราภรณ์ ขันพันธ์ นางปัญญาพร สามสี CEO
168  บ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ ทักษิณฯ เด็กหญิงอริสรา สายสงค์ CEO
169  บ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ ทักษิณฯ เด็กชายจักรินทร์ สายนาค CEO
170  บ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ ทักษิณฯ เด็กหญิงธนพร เลื่อนฤทธิ์ CEO
171ทอง บ้านสีถาน ทักษิณฯ เด็กชายสรณ์สิริ วรรณทวี นางทองจันทร์ ศิรินัย CEO
172  บ้านสีถาน ทักษิณฯ เด็กชายพรสวรรค์ สีหาพล นางนารี จันทร์อ่อน CEO
173  บ้านสีถาน ทักษิณฯ เด็กชายฌานิทธี พรหมเสนา นางณิชา ทองอินทร์ CEO
174  บ้านสีถาน ทักษิณฯ เด็กชายอภิวิชญ์ ขันชัยภูมิ CEO
175  บ้านสีถาน ทักษิณฯ เด็กหญิงณิชนันทน์ บุญสุข CEO
176ทอง อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. เด็กหญิงธัญญารัตน์ เงาศรี นายสำราญ ตรีคำ CEO
177  อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. เด็กหญิงทิตยาภรณ์ วงศ์ประสาร นางสมหมาย ราชบุญคุณ CEO
178  อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. เด็กหญิงญาราภรณ์ สรรพศรี นายสำราญ ตรีคำ CEO
179  อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. เด็กชายอดุลวิทย์ ไชยสิทธิ์ นางสมหมาย ราชบุญคุณ CEO
180  อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. เด็กชายพิพรรธณ์ เอี่ยมปราณีต นายสำราญ ตรีคำ CEO
181ทอง บ้านหนองมะแซว มิตรภาพ เด็กหญิงนิศรา แสนทวีสุข นางณัฎฐาภรณ์ ดาประสงค์ CEO
182  บ้านหนองมะแซว มิตรภาพ เด็กหญิงเด็กหญิงประกายมาศ ศรีหาบุตร นางณัฎฐาภรณ์ ดาประสงค์ CEO
183  บ้านหนองมะแซว มิตรภาพ เด็กหญิงเด็กหญิงธัญวรัตน์ วงศ์ชนะ นางณัฎฐาภรณ์ ดาประสงค์ CEO
184  บ้านหนองมะแซว มิตรภาพ เด็กหญิงเด็กหญิงอัญชลี มีศรี นางณัฎฐาภรณ์ ดาประสงค์ CEO
185  บ้านหนองมะแซว มิตรภาพ เด็กหญิงฐิติยา โพธิ์จันทร์ นางณัฎฐาภรณ์ ดาประสงค์ CEO
186ทอง บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) มิตรภาพ เด็กหญิงรัตติกาล ธรรมลี นางสมจิตร สุขอ้วน CEO
187  บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) มิตรภาพ เด็กหญิงกุญกัญญา ชราศรี นางอินทิรา ขันชะลี CEO
188  บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) มิตรภาพ เด็กหญิงนรินทิพย์ แสนคำ CEO
189  บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) มิตรภาพ เด็กหญิงเบญญาภา วิไล CEO
190  บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) มิตรภาพ เด็กหญิงพิริสา ผาอินทร์ CEO
191ทอง บ้านหนองดุมหนองม่วง กลาง กร. เด็กชายธนพล ชัยมัง นางสาวกุสุมา กะวิทาโล CEO
192  บ้านหนองดุมหนองม่วง กลาง กร. เเด็กหญิงเขมจิรา โสภาบุญ นางสาวกุสุมา กะวิทาโล CEO
193  บ้านหนองดุมหนองม่วง กลาง กร. เด็กหญิงอภิญญา มิสา นางเพ็ญศรี สุริพันธ์ CEO
194  บ้านหนองดุมหนองม่วง กลาง กร. เด็กชายขันติ ไชยเชษฐ นายมนูศักดิ์ บัวหอม CEO
195  บ้านหนองดุมหนองม่วง กลาง กร. เด็กหญิงสุภาพร สืบสิมมา นายนัฐฏ์ พงษ์เกษ CEO
196ทอง บ้านหนองหัวช้าง กลาง กร. เด็กชายปัญญา รินรมย์ นางกานต์พิชชา แสงลับ CEO
197  บ้านหนองหัวช้าง กลาง กร. เด็กชายธนพร แก้วพวง นางกานต์พิชชา แสงลับ CEO
198  บ้านหนองหัวช้าง กลาง กร. เด็กหญิงชุติมา พลหาร นางอารีวัฒน์ คำรอด CEO
199  บ้านหนองหัวช้าง กลาง กร. เด็กชายพัชรพล แสงซ้าย นางอารีวัฒน์ คำรอด CEO
200  บ้านหนองหัวช้าง กลาง กร. เด็กหญิงพิชานันท์ สมัครสมาน นางกานต์พิชชา แสงลับ CEO
201ทอง บ้านโพธิ์ลังกา มิตรภาพ เด็กชายนันทชัย สุรัตน์ นางพรรณพนา จำนงค์ CEO
202  บ้านโพธิ์ลังกา มิตรภาพ เด็กหญิงจิราพร ศรีรักษา นางพรรณพนา จำนงค์ CEO
203  บ้านโพธิ์ลังกา มิตรภาพ เด็กหญิงณัชวรรณ ลำใย นางสุฑารัตน์ พรำนัก CEO
204  บ้านโพธิ์ลังกา มิตรภาพ เด็กหญิงวิประภา นนทา นางสาวธารารัตน์ ภาวัน CEO
205  บ้านโพธิ์ลังกา มิตรภาพ เด็กชายอัษฎาวุฒิ หมูทอง นางสุฑารัตน์ พรำนัก CEO
206ทอง มารดาทรงธรรม เอกชน เด็กชายแทนคุณ สีดา นางสาวรัญดา งามวงค์ CEO
207  มารดาทรงธรรม เอกชน เด็กหญิงอุไรวรรณ จันทร์ทอง นางลักขณา พันธ์วิไล CEO
208  มารดาทรงธรรม เอกชน เด็กหญิงปริฉัตร มีอำนาจ นางสาววัชรา วรรณทวี CEO
209  มารดาทรงธรรม เอกชน เด็กหญิงชินีวรรณ ศรีใส นางสาวจิตติมา ขาวฟอง CEO
210  มารดาทรงธรรม เอกชน เด็กหญิงศิริประภา วงษา นางสาวปิยรัตน์ ศรีหาพล CEO
211ทอง บ้านหนองพะแนง น้ำเกลี้ยง เด็กชายทินภัทร จันโท นางวรรณี สังขะพงษ์ CEO
212  บ้านหนองพะแนง น้ำเกลี้ยง เด็กชายสุเมธ อินทราช นายธนวันต์ สังขะพงษ์ CEO
213  บ้านหนองพะแนง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงศิริรัตน์ ตระกูลวงศ์ นางปิยฉัตร คงขุนทด CEO
214  บ้านหนองพะแนง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงอัมราวดี สุพลวงษ์ นางสาวปิยฉัตร ขันตี CEO
215  บ้านหนองพะแนง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงสุริวิภา ตู้จำรูญ นายศราภัย สมงาม CEO
216ทอง บ้านลุมพุกคูวงศ์ น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงสุนารี ม่วงอ่อน นางสาวบุญเรือง พาวัน CEO
217  บ้านลุมพุกคูวงศ์ น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงศิรินันท์ แก้วรักษา นางสาวนัทยา สีแสด CEO
218  บ้านลุมพุกคูวงศ์ น้ำเกลี้ยง เด็กชายอริศรา อรรถสิงห์ นายเทอดไทย พันธ์อุ่น CEO
219  บ้านลุมพุกคูวงศ์ น้ำเกลี้ยง เด็กชายธีรภัทร แสนจันทร์ CEO
220  บ้านลุมพุกคูวงศ์ น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงสุกัณญา ปัดชา CEO
221ทอง อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) น้ำเกลี้ยง เด็กชายภูมินทร์ เรื่อเรือง นางวนิดา จันท์มาลี CEO
222  อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงถิรนันท์ โคตรวงค์ นางเพลินพิศ โคตรเจริญ CEO
223  อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงพรรณภสา พื้นผา CEO
224  อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงสุภัสสรา โคตรเจริญ CEO
225  อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงอนัญญา บุตรเลิศ CEO
226ทอง บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงพวงผกา ยศศิริ นางจุฑามาศ บุญรินทร์ CEO
227  บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงพัชรินทร์ เย็นที นายจักรพันธ์ แสงวงษ์ CEO
228  บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงเจตสุภา ยศศิริ ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ศักดิ์ บุตรวงค์ CEO
229  บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงวชิราภรณ์ สิงห์ซอม นางจุฑามาศ บุญรินทร์ CEO
230  บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงสุดารัตน์ นิลกุล นางนนททิภา สำเภา CEO
231ทอง บ้านคูบ น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงมินตรา สิงห์ซอม นางกมลลักษณ์ บุญรินทร์ CEO
232  บ้านคูบ น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงเกศรินทร์ คูหา นางอุไร พวงพลอย CEO
233  บ้านคูบ น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงสุชานันท์ สิงห์ซอม นายเฉลิมวัฒน์ ศรีนวล CEO
234  บ้านคูบ น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงพัชรา บุญรัตน์ CEO
235  บ้านคูบ น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงชลดา สิงห์ซอม CEO
236ทอง กลุ่มห้วยกะเดินโมเดล ทักษิณฯ เด็กหญิงเศรษฐวลี สารบุญ นางสาวสง่าศรี นามคำ CEO
237 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ประจิมฯ เด็กหญิงนัฐนรี บุญปก นางจารุณี เอี่ยมสุข CEO
238  บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ประจิมฯ เด็กหญิงปานทิพย์ สีดา นายสุภกร สิงห์วงศ์ CEO
239  บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ประจิมฯ เด็กหญิงสุกัญญา แก้ววิชัย CEO
240  บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ประจิมฯ เด็กหญิงชลิดา เนื้อทอง CEO
241  บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ประจิมฯ เด็กหญิงภูศณิษา นามบุตร CEO
242 บ้านหัวเหล่า ประจิมฯ เด็กหญิงณีรนุช นางรัตนาภรณ์ สีตะวัน CEO
243  บ้านหัวเหล่า ประจิมฯ เด็กหญิงนันท์นภัส จิตวิสุทธิ์ นางนันทนา จุลทัศน์ CEO
244  บ้านหัวเหล่า ประจิมฯ เด็กหญิงศศิวิมล สารภาพ นางสุภาพร เสนา CEO
245  บ้านหัวเหล่า ประจิมฯ เด็กหญิงสุภาพร สาระภาพ นายคำรณ ครองยุติ CEO
246  บ้านหัวเหล่า ประจิมฯ เด็กชายณัฐพล รันทม สิบเอกสำรวย พร้อมสุข CEO
247 บ้านโพนงาม ประจิมฯ เด็กหญิงพรรณิภา อุ่นนันกาศ นางสาวจิราพร ศรีพรหม CEO
248  บ้านโพนงาม ประจิมฯ เด็กหญิงจิราภรณ์ ขะยุง CEO
249  บ้านโพนงาม ประจิมฯ เด็กหญิงธัญชนก สุขสุลี CEO
250  บ้านโพนงาม ประจิมฯ เด็กหญิงวิภวานี กลิ่นอ้ม CEO
251  บ้านโพนงาม ประจิมฯ เด็กชายพงศภัค พืชศรี นายคมกริช บุญชาลี CEO
252ทอง บ้านหอยสะเดาพัฒนา พระธาตุฯ เด็กชายวิทวัส นายสกล มงคลจิตร  
253  บ้านหอยสะเดาพัฒนา พระธาตุฯ เด็กชายณัฐวุฒิ คัดตพันธ์ นางสาวรัตนา สัตพันธ์  
254  บ้านหอยสะเดาพัฒนา พระธาตุฯ เด็กหญิงวนิดา ทองบุญ  
255  บ้านหอยสะเดาพัฒนา พระธาตุฯ เด็กชายจตุพร นารี  
256  บ้านหอยสะเดาพัฒนา พระธาตุฯ เด็กหญิงนิฌาพร จันทะเหล็ก  
257ทอง บ้านจาน ทักษิณฯ  
258เงิน บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก หลวงพ่อโต เด็กหญิงนวนันท์ ทรัพย์กอง นางวิจิตรา วันเลิศ  
259  บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก หลวงพ่อโต เด็กหญิงสุทธิดา แอนโก นางสาวเบญจมาศ คำโสมศรี  
260  บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก หลวงพ่อโต เด็กหญิงกชกร จำปาเรือง  
261  บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก หลวงพ่อโต เด็กหญิงกรกนก จำปาเรือง  
262  บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก หลวงพ่อโต เด็กหญิงดลยา ทองลอย