สรุปเหรียญรางวัล การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับ CEO สพป.ศก.1 ปี 2559
กลุ่ม สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรม โครงงานคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ม.1-3
ที่ รางวัล โรงเรียน กลุ่ม CEO ชื่อนักเรียน ผู้ฝึกสอน ตัวแทน
1ทอง บ้านหญ้าปล้อง พระธาตุฯ เด็กหญิงศิริเพ็ญ พงค์พีระ นางปราณี พิทักษา CEO
2  บ้านหญ้าปล้อง พระธาตุฯ เด็กหญิงปิยาภรณ์ สมสะอาด นางปราณี พิทักษา CEO
3  บ้านหญ้าปล้อง พระธาตุฯ เด็กหญิงอารียา พันธุหินกอง นางทองม้วน แสงลับ CEO
4  บ้านหญ้าปล้อง พระธาตุฯ เด็กหญิงชมพูนุช ทองคำ นางทองม้วน แสงลับ CEO
5  บ้านหญ้าปล้อง พระธาตุฯ เด็กหญิงนันธิดา พงค์พีระ นางมะลัย นาจำปา CEO
6ทอง บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก หลวงพ่อโต เด็กหญิงนภัส ปานเจริญ นางวิจิตรา วันเลิศ CEO
7  บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก หลวงพ่อโต เด็กหญิงขวัญภิรมย์ ปาปะเก นางสาวศศิภรณ์ อินทโร CEO
8  บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก หลวงพ่อโต เด็กหญิงสุพรรษา วรเกศ CEO
9  บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก หลวงพ่อโต เด็กหญิงนัฐวดี ร่มโพธิ์ CEO
10  บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก หลวงพ่อโต เด็กหญิงเบญจมาศ เพ่งศรีสาร CEO
11ทอง บ้านโนนคูณ ยางชุมฯ เด็กหญิงนงนุช โพธิวัฒน์ นางกนกพรรณ ปักปิ่น CEO
12  บ้านโนนคูณ ยางชุมฯ เด็กหญิงอัญชรินทร์ แข่งขัน นางเพียงเพ็ญ นามวงศ์ CEO
13  บ้านโนนคูณ ยางชุมฯ เด็กหญิงคณิตตา ชาติมนตรี นางสาวทิวา ชัยรัตน์ CEO
14  บ้านโนนคูณ ยางชุมฯ เด็กหญิงรัตน์ชะนีกร หงษ์ทอง นายพิเชษฐ์ ศรีละพันธ์ CEO
15  บ้านโนนคูณ ยางชุมฯ เด็กหญิงชไมพร วิเศษพงษ์ นางสาวดุษฎี ไชยรัตน์ CEO
16ทอง บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) ยางชุมฯ เด็กหญิงอคิราภ์ คันธรักษ์ นางบังอร จันล่องคำ CEO
17  บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) ยางชุมฯ เด็กหญิงอรทัย แก้วภักดี นางสาวสุภาพร ไชยปัญญา CEO
18  บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) ยางชุมฯ เด็กหญิงพรทิพา นนตะสี นายสมยศ สุโพธิ์ CEO
19  บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) ยางชุมฯ เด็กหญิงเกษมณี ศรีคงเพชร นางสาวรชนีกร แก้วพวง CEO
20  บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) ยางชุมฯ เด็กหญิงวนาพร ไชยปัญญา นางกัญญา ปิยกรศาสตร์ CEO
21ทอง ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓) วห.1 เด็กหญิงสุกัญญา กิ่งนอก นายสมเด็จ โสดาธาตุ CEO
22  ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓) วห.1 เด็กหญิงจิราภรณ์ ใยดวง นายสมเด็จ โสดาธาตุ CEO
23  ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓) วห.1 เด็กชายวิศวะ เพ็งแจ่ม นางวรภัณฑิรา บางใบ CEO
24ทอง บ้านโนนดู่ วห.2 เด็กชายสราวุธ พรมชาติ นางสุภาวดี บุญปราณีต CEO
25  บ้านโนนดู่ วห.2 เด็กหญิงสุพรรษา ไกรสุข นายณัฐพงษ์ ชมภูวงศ์ CEO
26  บ้านโนนดู่ วห.2 เด็กหญิงกานต์ธิดา รัตนศรีลา CEO
27  บ้านโนนดู่ วห.2 เด็กหญิงนริศรา แก้วอุดร CEO
28  บ้านโนนดู่ วห.2 เด็กหญิงรุจิรา ประดับมุข CEO
29ทอง อนุบาลพยุห์ พยุห์ เด็กหญิงรวีวรรณ บุราณสุข นางทวี ชมผึ้ง CEO
30  อนุบาลพยุห์ พยุห์ นางสาวนพรัตน์ ทำนาสุข นางทวี ชมผึ้ง CEO
31  อนุบาลพยุห์ พยุห์ นางสาวอุทัยวรรณ โยธี นางทวี ชมผึ้ง CEO
32  อนุบาลพยุห์ พยุห์ เด็กหญิงจรัญญา ดีสองชั้น นางทวี ชมผึ้ง CEO
33  อนุบาลพยุห์ พยุห์ นางสาวน้ำฝน เชิตลาภ นางอำนวยพร มนัสเกียรติกุล CEO
34ทอง อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) บูรพาฯ เด็กหญิงขนิษฐา วิชาชัย นางดอกแก้ว แก่นพิทักษ์ CEO
35  อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) บูรพาฯ เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์ กุลบุตรดี นางสาวยุพิน สายสิม CEO
36  อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) บูรพาฯ เด็กหญิงกานต์ธิรา บุญมางำ นางสาวนาฎสุดา บุญหวาน CEO
37  อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) บูรพาฯ เด็กหญิงสุภวรรณ คำศรีสุข CEO
38  อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) บูรพาฯ เด็กชายเสกสิทธ์ วอทอง CEO
39ทอง บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) ฟากมูลฯ เด็กหญิงพิมพ์วิไล แร่ทอง นางกำไลทอง วงศ์เจริญ CEO
40  บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) ฟากมูลฯ เด็กหญิงชนิดา บุญจันทร์ ดาราวรรณ CEO
41  บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) ฟากมูลฯ เด็กหญิงพาพร มุขขันธ์ CEO
42  บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) ฟากมูลฯ เด็กหญิงอภิญญา บุญจันทร์ CEO
43  บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) ฟากมูลฯ เด็กชายสุภาวดี บุญจันทร์ CEO
44ทอง บ้านเจี่ย ฟากมูลฯ เด็กชายวัฒนา เพ็งเพชร นายบุญนอง อนุสินธ์ CEO
45  บ้านเจี่ย ฟากมูลฯ เด็กหญิงสุนันทา ทองเชื้อ นายวีระชัย อนุสินธ์ CEO
46  บ้านเจี่ย ฟากมูลฯ เด็กหญิงกัญชลิกา พุ่มทอง นางสาวสิริชนุตต์ ศิริกุล CEO
47  บ้านเจี่ย ฟากมูลฯ เด็กหญิงจิรัชยา เชี้อทอง นางพรพนม วงศ์เจริญ CEO
48  บ้านเจี่ย ฟากมูลฯ เด็กหญิงสุภาวดี นัคราภิบาล นายถาวร ดวงแก้ว CEO
49ทอง กลุ่มโรงเรียนทุ่งเทิน ฟากมูลฯ เด็กหญิงนิติกุล เวียงคำ นางสาววรรณภา คำชาลี CEO
50  กลุ่มโรงเรียนทุ่งเทิน ฟากมูลฯ เด็กหญิงไพลิน ยาทา นางเยาวธิดา สัตย์ซื่อ CEO
51  กลุ่มโรงเรียนทุ่งเทิน ฟากมูลฯ เด็กหญิงจรรยาพร เหล็กกับทอง นางสาววรรณภา คำชาลี CEO
52  กลุ่มโรงเรียนทุ่งเทิน ฟากมูลฯ เด็กหญิงปาณิสรา บุญลา CEO
53  กลุ่มโรงเรียนทุ่งเทิน ฟากมูลฯ เด็กหญิงพลอยชมพู ชราศรี CEO
54ทอง บ้านบูรพา ทักษิณฯ เด็กหญิงวิมลรัตน์ ผูกพันธ์ นางสาวสุทธิวรรณ อภินันท์ CEO
55  บ้านบูรพา ทักษิณฯ เด็กชายวีระยุทธ พิมพ์สมาน นางสาวพัชริกา พิมพ์สมาน CEO
56  บ้านบูรพา ทักษิณฯ เด็กชายเอกพงศ์ รองสุพรรณ นางพัชรีวรรณ พิมพ์ขาว CEO
57  บ้านบูรพา ทักษิณฯ เด็กหญิงอมรรัตน์ รองสุพรรณ CEO
58  บ้านบูรพา ทักษิณฯ เด็กหญิงวชิราพร พวงพอก CEO
59ทอง บ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ ทักษิณฯ เด็กหญิงชรินรัตน์ ศรีมณี นางปัญญาพร สามสี CEO
60  บ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ ทักษิณฯ เด็กหญิงนภัสสร จันทาคีลี CEO
61  บ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ ทักษิณฯ เด็กหญิงพรเพ็ญ โพธิ์ขาว CEO
62  บ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ ทักษิณฯ เด็กหญิงมณทิชา คงหนู CEO
63  บ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ ทักษิณฯ เด็กชายสิทธิศักดิ์ เดชสายบัว CEO
64ทอง บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) มิตรภาพ เด็กหญิงกนกอร กงแก้ว นางสาวทิพวรรณ ศรีแก้ว CEO
65  บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) มิตรภาพ เด็กหญิงชยาภรณ์ เรียมปวง นางสาวนภาลัย วราพุฒ CEO
66  บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) มิตรภาพ เด็กชายสมรักษ์ สีทองรัตน์ CEO
67  บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) มิตรภาพ เด็กชายกิติพงศ์ ศรีฟ้า CEO
68  บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) มิตรภาพ เด็กชายอารีรัตน์ สะอาด CEO
69ทอง บ้านรุ่ง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงนิยตา ศรีนามะ นางธนัชพร สนิท CEO
70  บ้านรุ่ง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงอริศรา ศรีอำคา นายทิวทอง ทองเสี่ยน CEO
71  บ้านรุ่ง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงรัตติกาล นาคเสน นางรัชณีย์ อาจหาญ CEO
72  บ้านรุ่ง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงธัญชนก นันทเสน นางวาสนา ภูงามเขียว CEO
73  บ้านรุ่ง น้ำเกลี้ยง เด็กชายวัชรพงษ์ นามวิชา นางสาวกิตติยา แสงทอง CEO
74ทอง บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง เด็กชายวีระพงษ์ ลุนศรี นางจุฑามาศ บุญรินทร์ CEO
75  บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงสุธาวัลย์ คำแพง นางจุฑามาศ บุญรินทร์ CEO
76  บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงสุวรรณพร น้ำเกลี้ยง นางจุฑามาศ บุญรินทร์ CEO
77  บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงอรนุช วงษ์แก้ว นางจุฑามาศ บุญรินทร์ CEO
78  บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงอาริสา ดวงภาค นางจุฑามาศ บุญรินทร์ CEO
79 บ้านหนองโนวิทยา พระธาตุฯ  
80  บ้านหนองโนวิทยา พระธาตุฯ  
81  บ้านหนองโนวิทยา พระธาตุฯ