สรุปเหรียญรางวัล การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับ CEO สพป.ศก.1 ปี 2559
กลุ่ม สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรม ละครคุณธรรม (ทีม 15-20 คน) ชั้น ป.1-3
ที่ รางวัล โรงเรียน กลุ่ม CEO ชื่อนักเรียน ผู้ฝึกสอน ตัวแทน
1ทอง บ้านโพนแดง ศรีลำดวน เด็กหญิงกิจติญากร ม่วงผล นางนวลฉวี ร่วมทรัพย์ CEO
2  บ้านโพนแดง ศรีลำดวน เด็กหญิงปสุตา เหมาะสมาน CEO
3  บ้านโพนแดง ศรีลำดวน เด็กหญิงศศิประภา ผาสุข CEO
4  บ้านโพนแดง ศรีลำดวน เด็กชายสมเกียรติ สิทธิพงษ์ CEO
5ทอง อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. CEO
6  อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. CEO
7  อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. CEO
8  อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. CEO
9  อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. CEO
10  อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. CEO
11  อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. CEO
12  อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. CEO
13  อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. CEO
14  อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. CEO
15  อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. CEO
16  อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. CEO
17  อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. CEO
18  อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. CEO
19  อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. CEO
20  อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. CEO
21  อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. CEO
22  อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. CEO
23ทอง บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง เด็กชายธนากร น้ำเกลี้ยง สิบเอกหญิงอุบลรัฐ บัวกลาง CEO
24  บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง เด็กชายพงศกร นาจันทร์ สิบเอกหญิงอุบลรัฐ บัวกลาง CEO
25  บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง เด็กชายกฤษณะ สุขวิเศษ สิบเอกหญิงอุบลรัฐ บัวกลาง CEO
26  บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง เด็กชายธนวัฒน์ สุวรรณคำ สิบเอกหญิงอุบลรัฐ บัวกลาง CEO
27  บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง เด็กชายศักรินทร์ คำสุข สิบเอกหญิงอุบลรัฐ บัวกลาง CEO
28  บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง เด็กชายเจษฎา บุตรดาษ สิบเอกหญิงอุบลรัฐ บัวกลาง CEO
29  บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงรมิตา มัธยมนันท์ สิบเอกหญิงอุบลรัฐ บัวกลาง CEO
30  บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงกนกวรรณ สนิท สิบเอกหญิงอุบลรัฐ บัวกลาง CEO
31  บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงศศิวิมล ลุนศรี ดอกเหลา พงษ์ขจร CEO
32  บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงกรกนก ศรีชอดเขต จรัสภรณ์ ลีราช CEO
33  บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงชุติศรณ์ อินทเดช อริสรา สิงห์สวัสดิ์ CEO
34  บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงปนัดดา พันธ์งาม วิชาญ พิมพา CEO
35  บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงธัญพร พันธ์งาม CEO
36  บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงจันทราพร พันธ์พิมพ์ CEO
37  บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงกาญจนา บุตรดาษ CEO