สรุปเหรียญรางวัล การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับ CEO สพป.ศก.1 ปี 2559
กลุ่ม สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรม เล่านิทานคุณธรรม (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3
ที่ รางวัล โรงเรียน กลุ่ม CEO ชื่อนักเรียน ผู้ฝึกสอน ตัวแทน
1ทอง บ้านคูซอด พระธาตุฯ เด็กหญิงจิรัญญา พึ่งแพง นางปราณี สุทาวัน CEO
2ทอง บ้านโนนแย้ พระธาตุฯ เด็กหญิงเด็กหญิงอรัญญา วิจิตร นางชุตินันท์ ขุมเงิน CEO
3ทอง รวมสินวิทยา เอกชน เด็กหญิงจุฬารัตน์ คูหธนเสถียร นางชดาพร ศรีละออน CEO
4ทอง อนุบาลวัดพระโต หลวงพ่อโต เด็กหญิงปวัณรัตน์ อุราเลิศ นางจันทร์เพ็ญ อุ่นจิตรพันธุ์ CEO
5ทอง บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม หลวงพ่อโต เด็กหญิงวิชุดา แสวงทรัพย์ นางปิยะนันท์ จิตโชติ CEO
6ทอง อนุบาลศรีสะเกษ สวนสมเด็จ เด็กหญิงนันทาภิวัฒน์ ศรีหะโคตร์ นางศศิธร อินตะนัย CEO
7ทอง บ้านหนองครก สวนสมเด็จ เด็กชายวชิรวิทย์ คำนวณศรี นางจิรัธญกาญน์ มีบุญ CEO
8ทอง บ้านหนองสาดโนนเจริญ สวนสมเด็จ เด็กชายอนิรุตย์ ไพรพารี นางสาวพรสุดา พันธุลี CEO
9ทอง ราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ สวนสมเด็จ เด็กหญิงบังอร ชะนารี นางสาวศรีสุรางค์ ผ่องศิริ CEO
10ทอง บ้านเสือบอง ศรีลำดวน เด็กหญิงภัทรประภา วิชัยวงศ์ นางสาวธนัญญาณ์ โกศีสุข CEO
11ทอง ตะดอบวิทยา ศรีลำดวน เด็กหญิงปรียาภัทร สุขส่ง นางทัศนี เขตสกุล CEO
12ทอง บ้านหนองแคนหนองเทา ศรีลำดวน เด็กหญิงวรรณพร บุญโสม นางธนารีย์ อารยะสิทธิ์ CEO
13ทอง บ้านผักขะ ยางชุมฯ เด็กหญิงพิมมนิจ โตเรือง นางเกศรินทร์ ธานีวัฒน์ CEO
14ทอง อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ยางชุมฯ เด็กชายฐิติพงษ์ มวลสุข นางเกษจุฬา จำปาเทศ CEO
15ทอง บ้านจอมวิทยา ยางชุมฯ เด็กหญิงศิรินันท์ ศรีนาม นางจิรวรรณ ศรีนาม CEO
16ทอง บ้านกะเอิน วห.1 เด็กหญิงนฤตยา ชัยรัตน์ นางธนินทรา บุญทวี CEO
17ทอง บ้านโพนดวน วห.1 เด็กหญิงหทัยชนก. บุษยาตรัส นางดรุณี บางใบ CEO
18ทอง บ้านเจ้าทุ่ง วห.1 เด็กหญิงจิรวรรณ บัวระพันธ์ นายสมศักดิ์ ทรจักร์ CEO
19ทอง นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๒ วห.1 เด็กหญิงปิยะธิดา ป้านภูมิ นางวรินทร ต้นโพธิ์ CEO
20ทอง บ้านโนนดู่ วห.2 เด็กหญิงจิรภิญญา ศิริมานพ นางอภิญญา ตามสีวัน CEO
21ทอง บ้านสร้างบาก วห.2 เด็กชายไชยวัฒน์ ไม้น้อย นางละอองศรี กัณหา CEO
22ทอง ชุมชนหนองสังข์ วห.2 เด็กหญิงประกายแก้ว บุตรทิพย์ นางสาวมัณฑนา คำเลิศ CEO
23ทอง บ้านโนนเพ็ก พยุห์ เด็กหญิงอรกมล โพกสูงเนิน นายกมล คำตานุวงศ์ CEO
24ทอง บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) พยุห์ เด็กชายชญานุช หอมพิทักษ์ นางสาวนิศากร บัวศรี CEO
25ทอง บ้านหนองรัง พยุห์ เด็กหญิงทักษอร เข็มเงิน นางรุ่งทิพย์ พรมชา CEO
26ทอง บ้านกระถุน พยุห์ เด็กหญิงสุพรรษา ลาภเจริญ นางสมควร ทาทอง CEO
27ทอง บ้านขนวน พยุห์ CEO
28ทอง บ้านหนองกุงสนามชัย บูรพาฯ เด็กหญิงวิชชุลดา ดวงแก้ว นางบุญหลาย ศรีสมบัติ CEO
29ทอง อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) บูรพาฯ เด็กหญิงกนกวรรณ ผาสุก นางสาวอมรรัตน์ บุญเสนอ CEO
30ทอง บ้านเท่อเล่อ บูรพาฯ เด็กหญิงนภัสสร พลทำ นางอรวรรณ สายสิงห์ CEO
31ทอง บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) ฟากมูลฯ เด็กหญิงขวัญจิรา พลศรี นางนวลตาล ทัดเทียม CEO
32ทอง บ้านเจี่ย ฟากมูลฯ เด็กหญิงธิติมา บุตนนท์ นางขวัญเรือน กระแสโสม CEO
33ทอง กลุ่มโรงเรียนทุ่งเทิน ฟากมูลฯ เด็กชายวัฒนา จันทร์ชนะ นายนิวัต บุญจันทร์ CEO
34ทอง บ้านขาม ฟากมูลฯ เด็กหญิงกมลวรรณ เจริญศรี นางศิริรัตน์ บัวแก้ว CEO
35ทอง บ้านจาน ทักษิณฯ เด็กหญิงชญานุช นิยมแก้ว นางทักษพร คำมุงคุณ CEO
36ทอง บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) ทักษิณฯ เด็กชายยศกร เฟื่องสูงเนิน นางสาวธิติมา เมียดธิมาตย์ CEO
37ทอง บ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ ทักษิณฯ เด็กชายคัคนินท์ สุหงสา นางสมศรี สังขะวรรณ CEO
38ทอง บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๐) ทักษิณฯ เด็กหญิงรสกร คงพุท นายวรธน นามณีย์ CEO
39ทอง อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. เด็กหญิงพิมพกานต์ สุวรรณสุข นางรำไพ อดทน CEO
40ทอง บ้านดูนสิม (อสพป.๘) มิตรภาพ เด็กหญิงชาลิสา วงษ์พีระ นางสาวทัศนีย์ บุญศักดิ์ CEO
41ทอง บ้านอีต้อม กลาง กร. เด็กหญิงฐิติพร เรืองฤทธิ์ นางศักดิ์ศรี เจริญเชาว์ CEO
42ทอง บ้านมะกรูด มิตรภาพ เด็กชายชิษณุพงษ์ สุวรรณพงษ์ นางลัดดาวัลย์ ดลประสิทธิ์ CEO
43ทอง บ้านหนองหัวช้าง กลาง กร. เด็กหญิงกวินตา บุญยง นางอารีวัฒน์ คำรอด CEO
44ทอง กลุ่มโรงเรียนโคกกกยางสร้างกี่ มิตรภาพ เด็กหญิงรวิพร ผ่านพรม นางสุพรรณี ฝังสิมมา CEO
45ทอง มารดาทรงธรรม เอกชน เด็กหญิงสุชัญญา แหยมเจริญ นางปิยะนันท์ ประทุมตรี CEO
46ทอง บ้านละเอาะ น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงณัฐวรรณ นันทะเสน นางศิริยากร แสงสุข CEO
47ทอง บ้านลุมพุกคูวงศ์ น้ำเกลี้ยง เด็กชายภูรินทร์ แก้ววิชัย นางสาวอัญชลี ทันที CEO
48ทอง อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงอรนภา สาระกิจ นางนวรัตน์ เข็มทอง CEO
49ทอง บ้านโนนสว่าง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงแก้วเก้า วังสันต์ นางสาวศรัณย์ภัทร อินเทพา CEO
50ทอง บ้านหนองแวง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงบุณฑิตา ธงชัย นายณรงค์ สุวรรณสุข CEO
51 บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) ประจิมฯ เด็กหญิงขนบพร กัญญาพันธ์ นายวราพงษ์ พิชัย CEO
52 บ้านนาม่อง-นาเมือง ประจิมฯ เด็กหญิงฐิตาภรณ์ บัวลา นางวราภรณ์ ก้อนภูธร CEO
53 บ้านโพนงาม ประจิมฯ เด็กหญิงศุภิสรา นันทบุตร นางสาวจิราพร ศรีพรหม CEO
54ทอง มารีวิทยา เอกชน เด็กหญิงภัทรภร อินทะแสง นางประยูร โคตรพันธ์  
55ทอง บ้านเอกสร้างเรือง พระธาตุฯ เด็กหญิงตวงกมล นามธรรม นางดาวรุ่ง โสภา  
56ทอง บ้านดินดำ ยางชุมฯ เด็กหญิงธิดารัตน์ เสาเวียง นางสาวนุจเรศ แก้วพวง  
57ทอง บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) ยางชุมฯ เด็กหญิงสุธารัตน์ ศรีคงคา นางทศพร มั่นจิตร  
58ทอง บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วห.1 เด็กชายกฤตพจน์ บุญหนัก นางสาวศิริยาภรณ์ หารบุรุษ  
59ทอง บ้านหนองทุ่ม วห.2 เด็กหญิงสุนิษา สุริหะ นางทิพาพร พรมประเสริฐ  
60ทอง บ้านตีกา วห.2 เด็กหญิงพัชรพร คำผาง นางสาวทัศนีญา ทองเงิน  
61ทอง บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) ทักษิณฯ เด็กหญิงธิติกานต์ เครื่องทอง  
62ทอง บ้านทุ่งพาย กลาง กร. เด็กหญิงปิยมาศ นนทสิงห์ นางอมรา ภูงอก  
63ทอง บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงอรไพลิน ยศศิริ นางจุฑามาศ บุญรินทร์  
64ทอง บ้านหนองนาเวียง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงณัฐธิดา ดอยชัยภูมิ นางสาวพยัตติกา ห้วยจันทร์  
65เงิน บ้านหนองแวงโพนเขวา หลวงพ่อโต เด็กหญิงจิติมา นางสาวกรรณิการ์  
66เงิน บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก หลวงพ่อโต เด็กหญิงสุนิสา อ่อนปัดชา นางวรรณี พิมพา  
67เงิน บ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) สวนสมเด็จ เด็กหญิงฐิติมา กรีดารา นางณีรนุช ไชยปัญญา  
68 บ้านหอยสะเดาพัฒนา พระธาตุฯ เด็กชายเพทาย ทองบุญ นางอรวรรณ  
69 บ้านก้านเหลือง สวนสมเด็จ เด็กหญิงปัณฑารีย์ สมบรรณ์ นางลดาภรณ์ โพยนอก  
70 บ้านแดงเหล่ายอด ศรีลำดวน เด็กชายธีรภัทร เพ็งแจ่ม นางหนูพิน คำหล้า  
71 บ้านโพนค้อ ศรีลำดวน เด็กชายณัฐสิทธิ์ นามอุทา นางนิตยา มารยาท  
72 บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) ยางชุมฯ เด็กหญิงภิญญาฎา ชาลี นางธีราภรณ์ คำสิงห์หา  
73 บ้านหนองกันจอ วห.1 เด็กชายพงศกร วิเชียร นายทวีศักดิ์ งามแสง  
74 บ้านหนองเทา มิตรภาพ เด็กหญิงพัทธนันท์ โภชน์หอม นางผ่องศรี แก้วพิลา  
75 บ้านสบาย น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงสายฝน พิมพ์บัวมี นายไสว วรรณทวี  
76 บ้านคูบ น้ำเกลี้ยง เด็กชายจิรพงศ์ บุญรัตน์ นางกมลลักษณ์ บุญรินทร์  
77 กลุ่มห้วยกะเดินโมเดล ทักษิณฯ เด็กหญิงธิติกานต์ เครื่องทอง นางสาวนีรนุช สิทธิ