สรุปเหรียญรางวัล การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับ CEO สพป.ศก.1 ปี 2559
กลุ่ม สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรม เล่านิทานคุณธรรม (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6
ที่ รางวัล โรงเรียน กลุ่ม CEO ชื่อนักเรียน ผู้ฝึกสอน ตัวแทน
1ทอง บ้านคูซอด พระธาตุฯ เด็กชายราเมศวร์ ดวงใจ นางปราณี สุทาวัน CEO
2ทอง บ้านโนนแย้ พระธาตุฯ เด็กหญิงรุ่งไพลิน ทรงงาม นางชุตินันท์ ขุมเงิน CEO
3ทอง รวมสินวิทยา เอกชน เด็กหญิงนภเกตน์ จันทรพรม นางนภาพร พรหมคุณ CEO
4ทอง อนุบาลวัดพระโต หลวงพ่อโต เด็กหญิงณีรนุช วิเศษไชยานุสรณ์ นางจันทร์เพ็ญ อุ่นจิตรพันธุ์ CEO
5ทอง อนุบาลศรีสะเกษ สวนสมเด็จ เด็กหญิงเปรมยุดา สุวรรณ นางสาวฐิตาภา พัฒนธัญญา CEO
6ทอง บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก หลวงพ่อโต เด็กชายแทนคุณ นราวงศ์กุล นายพลชาติ แจ่มใส CEO
7ทอง บ้านก้านเหลือง สวนสมเด็จ เด็กหญิงสิรินทรา สมสะอาด นายประชัญ ชายหิน CEO
8ทอง บ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) สวนสมเด็จ เด็กหญิงปาริศา บุรพา นางณีรนุช ไชยปัญญา CEO
9ทอง ราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ สวนสมเด็จ เด็กหญิงณิชาปวีณ์ บุญเกิด นายอิทธิชัย อุ่นอ่อน CEO
10ทอง บ้านทุ่ม ศรีลำดวน เด็กหญิงหทัยภัทร ทีสันเทียะ นางรำไพ หล้าธรรม CEO
11ทอง บ้านเสือบอง ศรีลำดวน เด็กหญิงมธุรดา ตุ้มคำ นางวรินท์ณิชา บุญหนุน CEO
12ทอง บ้านแดงเหล่ายอด ศรีลำดวน เด็กชายธราเทพ บุญทาทอง นางหนูพิน คำหล้า CEO
13ทอง บ้านหนองแคนหนองเทา ศรีลำดวน เด็กหญิงนันท์นภัส นางธนารีย์ อารยะสิทธิ์ CEO
14ทอง บ้านลิ้นฟ้า ยางชุมฯ เด็กชายปรีชา สายเสมา นางอิสรานันท์ แก้วกนก CEO
15ทอง บ้านดินดำ ยางชุมฯ เด็กหญิงปริชญา พ้นภัย นางพิสมัย เสาเวียง CEO
16ทอง อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ยางชุมฯ เด็กหญิงวรารัตน์ แพสุพัฒน์ นางเกษจุฬา จำปาเทศ CEO
17ทอง บ้านกะเอิน วห.1 เด็กหญิงวิไลลักษณ์ นางธนพินท์ CEO
18ทอง บ้านสว่าง วห.1 เด็กหญิงสิริกานต์ พรรณา นางสุนทรี สีหะวงษ์ CEO
19ทอง บ้านหนองกันจอ วห.1 เด็กหญิงจารุวรรณ ไกรยา นายบุญจันทร์ แสงใสแก้ว CEO
20ทอง นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๒ วห.1 เด็กหญิงพรนัชชา พุทธิวงษ์ นางวิไลวรรณ วังสันต์ CEO
21ทอง บ้านโนนดู่ วห.2 เด็กชายพุฒิชัย บุญประจง นางบุษบา ตังตา CEO
22ทอง บ้านสร้างบาก วห.2 เด็กหญิงอรนริณทร์ หมื่นสอน นางจำนงค์ กุลสุข CEO
23ทอง ชุมชนหนองสังข์ วห.2 เด็กหญิงนัตติกานต์ บุญเหลือง นายสำรอง เนาวบุตร CEO
24ทอง บ้านโนนเพ็ก พยุห์ เด็กหญิงฐิติมา บุรารมย์ นางสุภี คำตานุวงศ์ CEO
25ทอง บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) พยุห์ เด็กหญิงเนตรทราย การัมย์ นางสาวนิศากร บัวศรี CEO
26ทอง บ้านหนองเตย พยุห์ เด็กชายภัทรพล เคลิ้มขวัญ นางรัตนา ทวศรี CEO
27ทอง บ้านตำแยหนองเม็ก พยุห์ เด็กหญิงปริญาภรณ์ ปัดถา นางขวัญใจ ทองลือ CEO
28ทอง บ้านกระถุน พยุห์ เด็กหญิงสุพิชชา พรหมโลก นางสุมาลี CEO
29ทอง บ้านหนองแวง บูรพาฯ เด็กหญิงปราณปรียา สายเสน นางวงตะวัน CEO
30ทอง อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) บูรพาฯ เด็กหญิงชลธิชา ดาวใส นางดอกแก้ว แก่นพิทักษ์ CEO
31ทอง บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว บูรพาฯ เด็กหญิงวริศรา บุตรดีราช นางบำรุง CEO
32ทอง บ้านนาม่อง-นาเมือง ประจิมฯ เด็กหญิงวรัทยา ชอบการ นางสาววิภารัตน์ พลชัย CEO
33ทอง บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ประจิมฯ เด็กหญิงจริญญา บุสภาค นางจารุณี เอี่ยมสุข CEO
34ทอง บ้านโพนงาม ประจิมฯ เด็กชายทรงพล เมืองพวน นางสาวจิราพร ศรีพรหม CEO
35ทอง บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) ฟากมูลฯ เด็กหญิงฐิติมา ศรีอ่อน นางสาวจิราภรณ์ เขียวอ่อน CEO
36ทอง บ้านเจี่ย ฟากมูลฯ เด็กชายมงคลชั บุญประเคน นางขวัญเรือน กระแสโสม CEO
37ทอง บ้านเมืองน้อยหนองมุข ฟากมูลฯ เด็กหญิงมินา บุญเสนอ นางพรสวรรค์ สุตะพันธ์ CEO
38ทอง กลุ่มโรงเรียนทุ่งเทิน ฟากมูลฯ เด็กชายเด็กชายธนากร ทองมาก นายนิวัต บุญจันทร์ CEO
39ทอง บ้านขาม ฟากมูลฯ เด็กหญิงมยุรี แก้วพวง นางศิริรัตน์ บัวแก้ว CEO
40ทอง บ้านจาน ทักษิณฯ เด็กหญิงสุชาดา ประสาทพล นางสาวกีรติกานต์ คำอุดม CEO
41ทอง บ้านพะแนงวิทยา ทักษิณฯ เด็กชายสุรยุทธ พรำนัก นายสิน อสิพงษ์ CEO
42  บ้านพะแนงวิทยา ทักษิณฯ CEO
43ทอง บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) ทักษิณฯ เด็กหญิงชลิตา เชื้อสา นางสาวราตรี บัวจูม CEO
44ทอง บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๐) ทักษิณฯ เด็กชายโชคอนันต์ เชื้อทุม นายอำนาจ ถิ่นนาเมือง CEO
45ทอง อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ระศร นางสุวณี ธานี CEO
46ทอง บ้านอีต้อม กลาง กร. เด็กหญิงณัฐรินทร์ บุญจันทร์ นางศักดิ์ศรี เจริญเชาว์ CEO
47ทอง บ้านมะกรูด มิตรภาพ เด็กหญิงศิญาลัคน์ อุ่นจิตร นางวันทนา แพ่งสวัสดิ์ CEO
48ทอง บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ กลาง กร. เด็กหญิงชริณรัตณ์ ชมภูพื้น นางเสงี่ยม พงษ์เกษ CEO
49ทอง บ้านโพธิ์ลังกา มิตรภาพ เด็กหญิงมยุรฉัตร นิลเนตร นางพรรณพนา จำนงค์ CEO
50ทอง กลุ่มโรงเรียนโคกกกยางสร้างกี่ มิตรภาพ เด็กหญิงทิพย์สุดา โสภูงา นางสุพรรณี ฝังสิมมา CEO
51ทอง มารดาทรงธรรม เอกชน เด็กหญิงมาริสา วงษ์บุตรดี นางสาวจิราภรณ์ วงศ์เจริญ CEO
52ทอง บ้านลุมพุกคูวงศ์ น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงวรรณิศา ศรีนาค นางสาวอัญชลี ทันที CEO
53ทอง บ้านบัวระรมย์ น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงชยาภรณ์ เผ่าเล็ก นางฐาปนีย์ บุญนำ CEO
54ทอง บ้านสบาย น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงรัชนี เลิศผล นายไสว วรรณทวี CEO
55ทอง บ้านหนองแวง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงกนกพร วงค์กัณหา นายณรงค์ สุวรรณสุข CEO
56ทอง บ้านคูบ น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงภัทรธิดา บุญรัตน์ นางสาวรุ่งฤดี คำงาม CEO
57ทอง บ้านหอยสะเดาพัฒนา พระธาตุฯ เด็กชายคุณาสิน บุญจิตร นางสาวพัชรี ประสมศรี  
58ทอง บ้านเอกสร้างเรือง พระธาตุฯ เด็กหญิงจุลัยรัก ดุจดีแก้ว นางดาวรุ่ง โสภา  
59ทอง บ้านน้ำคำ พระธาตุฯ เด็กหญิงปาลิตา ไชยปัญญา นางสาวนิรมล คันศร  
60ทอง บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม หลวงพ่อโต เด็กหญิงไปรยา เมืองแสน นางปิยะนันท์ จิตโชติ  
61ทอง ตะดอบวิทยา ศรีลำดวน เด็กชายสุรเชษฐ์ เพชรมณี นายสุธน บัวแก้ว  
62ทอง บ้านผักขะ ยางชุมฯ เด็กหญิงสิริลักษณ์ เกาะกากลาง นางเกศรินทร์ ธานีวัฒน์  
63ทอง บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) ยางชุมฯ เด็กหญิงพรรณิสา ไชยปัญญา นางทศพร มั่นจิตร  
64ทอง บ้านจอมวิทยา ยางชุมฯ เด็กหญิงกนกวรรณ น้ำนวล นางจิรวรรณ ศรีนาม  
65ทอง บ้านหนองทุ่ม วห.2 เด็กหญิงนวลจันทร์ อัมภรัตน์ นางสาวประภาพร พันธ์แก่น  
66ทอง บ้านหนองรัง พยุห์ เด็กหญิงจาริญา อั้งสมบูรณ์ นางรุ่งทิพย์ พรมชา  
67ทอง บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) ประจิมฯ เด็กหญิงพรประภา สืบสา นางพัชรี พิชัย  
68ทอง บ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ ทักษิณฯ เด็กหญิงศรัญญา พันธ์วิไล นายสมควร สามสี  
69ทอง บ้านหนองหัวช้าง กลาง กร. เด็กหญิงพิชานันท์ สมัครสมาน นางปฏิญญา คำผิว  
70ทอง บ้านทุ่งพาย กลาง กร. เด็กหญิงวราพร พิมพร นางอมรา ภูงอก  
71ทอง อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงเกศสุดา บุตรชาติ นางนวรัตน์ เข็มทอง  
72ทอง บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงณัฐกานต์ โพธิ์ปรึก นางจุฑามาศ บุญรินทร์  
73ทอง บ้านโนนสว่าง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงมนทกานต์ คำมา นางสาวศรัณย์ภัทร อินเทพา  
74ทอง บ้านหนองนาเวียง น้ำเกลี้ยง เด็กชายกฤษดา ธงชัย นางสาวพยัตติกา ห้วยจันทร์  
75เงิน บ้านโพนค้อ ศรีลำดวน เด็กหญิงจิรนันท์ จันทรโคตร นางนิตยา มารยาท  
76 บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) ยางชุมฯ เด็กหญิงขวัญจิรา ชาลี นางภัทราวรีย์ พันธ์เจริญ  
77 บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ ประจิมฯ เด็กหญิงณิชา นางสาวโชติกา สายสมบัติ  
78 บ้านเปือย ฟากมูลฯ เด็กหญิงจันทร์นภา ธรรมนิยม นางปรัชพร บุญฤทธิ์ปรีดา  
79 บ้านทาม ฟากมูลฯ  
80 บ้านหนองเทา มิตรภาพ เด็กหญิงสุวภัทร บานไธสง นางผ่องศรี แก้วพิลา  
81 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) มิตรภาพ เด็กหญิงสุทธิดา ช่างป้อง นางสาวภาวิณี ศิริโภคา  
82 กลุ่มห้วยกะเดินโมเดล ทักษิณฯ เด็กหญิงชลิตา เชื้อสา นางสาวราตรี บัวจูม