สรุปเหรียญรางวัล การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับ CEO สพป.ศก.1 ปี 2559
กลุ่ม สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรม เล่านิทานคุณธรรม (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3
ที่ รางวัล โรงเรียน กลุ่ม CEO ชื่อนักเรียน ผู้ฝึกสอน ตัวแทน
1ทอง อนุบาลวัดพระโต หลวงพ่อโต เด็กหญิงกันติชา วงษ์พรม นางนัฏฐิกานต์ ทอนศรี CEO
2ทอง บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก หลวงพ่อโต เด็กหญิงสุพรรษา วรเกศ นางวิจิตรา วันเลิศ CEO
3ทอง บ้านก้านเหลือง สวนสมเด็จ เด็กชายคูณพิสิษฐ์ เซียนต้าร์ นางสมศรี ชายหิน CEO
4ทอง บ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) สวนสมเด็จ เด็กหญิงปิยาพัชร พรมธร นางสาวพชร เก้ือกูล CEO
5ทอง บ้านผักขะ ยางชุมฯ เด็กชายณัฐพล เสาเวียง นางบุญทอง เดชกล้า CEO
6ทอง ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓) วห.1 เด็กหญิงชลธิชา จันทร์เพ็ญศิริ นางธัญชนก เจนสำโรง CEO
7ทอง บ้านสว่าง วห.1 เด็กหญิงศศิรากร เผดิม นายไพบูลย์ สระทอง CEO
8ทอง บ้านโนนดู่ วห.2 เด็กหญิงรุจิรา ประดับมุข นางสุภาวดี บุญปราณีต CEO
9ทอง อนุบาลพยุห์ พยุห์ CEO
10ทอง บ้านหนองแวง บูรพาฯ เด็กหญิงรุ้งสวรรค์ ชมภูวิเศษ นางนิศรา ชัยกัณหา CEO
11ทอง บ้านกอกหัวนา ฟากมูลฯ เด็กชายอธิวัฒน์ วารีประโคน นายเสถียร ใจอุ่น CEO
12ทอง บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ฟากมูลฯ เด็กหญิงระพีพรรณ อุทาธรณ์ นางอุไรวรรณ ใจอุ่น CEO
13ทอง บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) ฟากมูลฯ เด็กหญิงอภิญญา บุญจันทร์ นางสาวดาราวรรณ สายเสน CEO
14ทอง บ้านเจี่ย ฟากมูลฯ เด็กหญิงวรรณวิภา ภาดี นางบุญนอง อนุสินธ์ CEO
15ทอง บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) ทักษิณฯ เด็กหญิงพัชรีภรณ์ ราชทวี นางสาวเพ็ญพักตร์ วงศ์บุตตะ CEO
16ทอง บ้านพะแนงวิทยา ทักษิณฯ เด็กหญิงกัลยา ปิ่นแช่ม นางสาวธนพร พันธ์แก้ว CEO
17ทอง บ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ ทักษิณฯ เด็กหญิงนภัสสร จันทาคีลี นางปัญญาพร สามสี CEO
18ทอง บ้านดูนสิม (อสพป.๘) มิตรภาพ เด็กหญิงกนกวรรณ นนท์ใส นางเสาวคนธ์ ทองสุข CEO
19ทอง บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) มิตรภาพ เด็กชายวรพงษ์ มาตวิเศษ นางสาวทิพวรรณ ศรีแก้ว CEO
20ทอง บ้านกล้วย กลาง กร. เด็กชาย นายสุรัส ก้านกิ่ง CEO
21ทอง บ้านสบาย น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงฐิติพร จากโคกสูง นายไสว วรรณทวี CEO
22ทอง บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงสิริอร ศรีเมือง นางจุฑามาศ บุญรินทร์ CEO
23ทอง บ้านหนองแวง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงศรสวรรค์ บุญเสนอ นงสาวนิภาพร คำเพราะ CEO
24ทอง บ้านคูบ น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงจิตรดา ปุณประวัติ นางสาวรุ่งฤดี คำงาม CEO
25 บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) ประจิมฯ เด็กหญิงธนัชพร จันดาลุย นายวิถี พิชัย CEO
26  บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) ประจิมฯ CEO
27 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ประจิมฯ เด็กชายธนากร แสนกล้า นางประกายเดือน อินทะนัย CEO
28เงิน อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) บูรพาฯ เด็กหญิงพรทิพา แต้มทอง นางอารีภัทร  
29 เทศบาล ๑ วัดเจียงอี เทศบาล เด็กหญิงนนธิชา พรหมชาติ นางจวบจิตร รุ่งโรจน์