สรุปเหรียญรางวัล การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับ CEO สพป.ศก.1 ปี 2559
กลุ่ม สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรม สวดมนต์บาลีแปลไทย (ทีม 10 คน) ชั้น ป.1-ม.3
ที่ รางวัล โรงเรียน กลุ่ม CEO ชื่อนักเรียน ผู้ฝึกสอน ตัวแทน
1ทอง บ้านคูซอด พระธาตุฯ เด็กหญิงอรนรินทร์ แก้ววิเศษ นางสาวจินตนา โ่พนแก้ว CEO
2  บ้านคูซอด พระธาตุฯ เด็กหญิงวันวิสา พิเมย นางสาวจินตนา โ่พนแก้ว CEO
3  บ้านคูซอด พระธาตุฯ เด็กหญิงวนันพร ยอดแก้ว นางสาวจินตนา โ่พนแก้ว CEO
4  บ้านคูซอด พระธาตุฯ เด็กหญิงโศภิตา นางสาวจินตนา โพนแก้ว CEO
5  บ้านคูซอด พระธาตุฯ เด็กหญิงศุจินทรา นางสาวจินตนา โพนแก้ว CEO
6  บ้านคูซอด พระธาตุฯ เด็กหญิงกนกนิภา ขันแข็ง นางสาวยุพา ปัดถา CEO
7  บ้านคูซอด พระธาตุฯ เด็กหญิงทัศนีย์ ชัยศรี นางสาวยุพา ปัดถา CEO
8  บ้านคูซอด พระธาตุฯ เด็กหญิงปรียานุช นางสาวยุพา ปัดถา CEO
9  บ้านคูซอด พระธาตุฯ เด็กหญิงธัญชนก พละหงษ์ นางสาวยุพา ปัดถา CEO
10  บ้านคูซอด พระธาตุฯ เด็กหญิงธัญญรัตน์ ศรีสองเมือง นางสาวยุพา ปัดถา CEO
11ทอง มารีวิทยา เอกชน เด็กหญิงบวรลักษณ์ พัชรพงศ์พันธ์ นางอำไพ สอนตะคุ CEO
12  มารีวิทยา เอกชน เด็กหญิงพีรดา เจือจ้นทร์ นางประยูร โคตรพันธ์ CEO
13  มารีวิทยา เอกชน เด็กหญิงวริศรา วิเชียร นางธัญทิพย์ พงษ์ธนาทิพย์ CEO
14  มารีวิทยา เอกชน เด็กหญิงชนัญธิดา ขันชัย นางสาวสุนิทสา หล้าสงค์ CEO
15  มารีวิทยา เอกชน เด็กหญิงวิรัญชนา กันทอง นางสาววาสนา สมจันทร์ CEO
16  มารีวิทยา เอกชน เด็กหญิงปิยธิดา แสงทอง นางยุพา บุญสถิตย์ CEO
17  มารีวิทยา เอกชน เด็กหญิงจิราวรรณ ดวงสมร นางสุวรรณรา ว่องไว CEO
18  มารีวิทยา เอกชน เด็กหญิงพรมลิวรรณ ธัญญาหาร นายปกรณ์วุฒิ ประจันทร์ CEO
19  มารีวิทยา เอกชน เด็กหญิงกาญจนา จันดำ นายบุญรัตน์ บุญงาม CEO
20  มารีวิทยา เอกชน เด็กหญิงจิณณพัต แก้วพิลา นายอดุลย์ ธนาคุณ CEO
21ทอง บ้านโนนแย้ พระธาตุฯ เด็กชายพรรณที สีใส นายสุพรรณ ลีราช CEO
22  บ้านโนนแย้ พระธาตุฯ เด็กชายศตวรรษ ศิลา นายสุพรรณ ลีราช CEO
23  บ้านโนนแย้ พระธาตุฯ เด็กชายธีระพงษ์ เขียนทอง นายสุพรรณ ลีราช CEO
24  บ้านโนนแย้ พระธาตุฯ เด็กชายชนาธิป น้อยมิ่ง นายสุพรรณ ลีราช CEO
25  บ้านโนนแย้ พระธาตุฯ เด็กหญิงกรกนก น้อยมิ่ง นายสุพรรณ ลีราช CEO
26  บ้านโนนแย้ พระธาตุฯ เด็กหญิงปรวีร์ จ่างความสุข นายสุพรรณ ลีราช CEO
27  บ้านโนนแย้ พระธาตุฯ เด็กหญิงจุฑาทิพย์ พรมลังกา นายสุพรรณ ลีราช CEO
28  บ้านโนนแย้ พระธาตุฯ เด็กหญิงรพีภัทร นายนพนันต์ ปัญจา CEO
29  บ้านโนนแย้ พระธาตุฯ เด็กหญิงรุ่งไพลิน ทรงงาม นางขวัญฤทัย ชัยชาญ CEO
30  บ้านโนนแย้ พระธาตุฯ เด็กหญิงสุชาดา สีแดด นายชัยชนะ นาจำปา CEO
31ทอง อนุบาลวัดพระโต หลวงพ่อโต เด็กหญิงอริสา ทองคำ นางประสบศรี ไชยสังข์ CEO
32  อนุบาลวัดพระโต หลวงพ่อโต เด็กหญิงบุญญาพร คิงคำ นางสาวพรสวรรค์ ปราบภัย CEO
33  อนุบาลวัดพระโต หลวงพ่อโต เด็กหญิงอรทัย ใจเรือง นางสาวจีรภรณ์ เชตะวัน CEO
34  อนุบาลวัดพระโต หลวงพ่อโต เด็กหญิงลภัสรดา ปินะกาเส CEO
35  อนุบาลวัดพระโต หลวงพ่อโต เด็กหญิงปาริชาติ ปราบภัย CEO
36  อนุบาลวัดพระโต หลวงพ่อโต เด็กหญิงวิจิตรา สุรนารถ CEO
37  อนุบาลวัดพระโต หลวงพ่อโต เด็กหญิงจารุวรรณ พรหมประดิษฐ์ CEO
38  อนุบาลวัดพระโต หลวงพ่อโต เด็กหญิงจิตรดา วรรณทวี CEO
39  อนุบาลวัดพระโต หลวงพ่อโต เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุขประเสริฐ CEO
40  อนุบาลวัดพระโต หลวงพ่อโต เด็กหญิงชนัญธิดา จิตตำนาน CEO
41ทอง อนุบาลศรีสะเกษ สวนสมเด็จ เด็กหญิงธิยาภรณ์ ศรีคำ นางสุภาวดี พวงพันธ์ CEO
42  อนุบาลศรีสะเกษ สวนสมเด็จ เด็กหญิงธนพร ศรีษะธรรม นางสาวพิมพ์บุญ สุรภาภิภพปารมี CEO
43  อนุบาลศรีสะเกษ สวนสมเด็จ เด็กหญิงธัญชนก ยิ่งกำแหง นางพิสมัย ชินโคตรพงษ์ CEO
44  อนุบาลศรีสะเกษ สวนสมเด็จ เด็กหญิงชวัลรัตน์ ศรีนนท์ CEO
45  อนุบาลศรีสะเกษ สวนสมเด็จ เด็กหญิงจารวี อังควานิช CEO
46  อนุบาลศรีสะเกษ สวนสมเด็จ เด็กหญิงอัจฉริยากร เบ้าทอง CEO
47  อนุบาลศรีสะเกษ สวนสมเด็จ เด็กหญิงสุวภัทร ขุนพันธ์ CEO
48  อนุบาลศรีสะเกษ สวนสมเด็จ เด็กหญิงนิติตราพร อสิพงษ์ CEO
49  อนุบาลศรีสะเกษ สวนสมเด็จ เด็กหญิงกวินชญาภรณ์ นามวงศ์ CEO
50  อนุบาลศรีสะเกษ สวนสมเด็จ เด็กหญิงจันทิมา แสงอรุณ CEO
51ทอง บ้านหนองเข็งเหล่าแค หลวงพ่อโต เด็กชายนพรัตน์ โพธิ์ขาว นางสาวอรณิชา บุญนำ CEO
52  บ้านหนองเข็งเหล่าแค หลวงพ่อโต เด็กชายธเนศ นะรา นางสมาพร จิตโชติ CEO
53  บ้านหนองเข็งเหล่าแค หลวงพ่อโต เด็กชายพัชรพงศ์ วรรณทวี นางหริรัตน์ ใจสูงเนิน CEO
54  บ้านหนองเข็งเหล่าแค หลวงพ่อโต เด็กหญิงศศินันท์ วงศ์ประเทศ CEO
55  บ้านหนองเข็งเหล่าแค หลวงพ่อโต เด็กหญิงธนาภรณ์ ปุวงษ์ CEO
56  บ้านหนองเข็งเหล่าแค หลวงพ่อโต เด็กหญิงพรนภา จันดาลี CEO
57  บ้านหนองเข็งเหล่าแค หลวงพ่อโต เด็กหญิงพัชราภา ยิ่งสมบัติ CEO
58  บ้านหนองเข็งเหล่าแค หลวงพ่อโต เด็กหญิงฐิติมา วรรณทวี CEO
59  บ้านหนองเข็งเหล่าแค หลวงพ่อโต เด็กหญิงชลฌิชา โพธิ์ขาว CEO
60  บ้านหนองเข็งเหล่าแค หลวงพ่อโต เด็กหญิงอรจืรา ตามบุญ CEO
61ทอง บ้านหนองสวง สวนสมเด็จ เด็กหญิงศิริวรรณ นางณัฐภรณ์ บุระพา CEO
62  บ้านหนองสวง สวนสมเด็จ เด็กหญิงน้ำฝน นางวราภรณ์ ไชยโพธิ์ CEO
63  บ้านหนองสวง สวนสมเด็จ เด็กหญิงกัลยากร นางสาวจารุวรรณ สุวพัฒน์ CEO
64  บ้านหนองสวง สวนสมเด็จ เด็กหญิงธนาภา นางสาวศิรินันท์ เชื้อตราพระ CEO
65  บ้านหนองสวง สวนสมเด็จ เด็กหญิงขวัญแก้ว นางมยุรี ไชยปัญญา CEO
66  บ้านหนองสวง สวนสมเด็จ เด็กหญิงดอกฝ้าย นายกิตติ ซาสังข์ CEO
67  บ้านหนองสวง สวนสมเด็จ เด็กหญิงพรพิมล สาลีกุล CEO
68  บ้านหนองสวง สวนสมเด็จ เด็กหญิงพัชรา แสงกล้า CEO
69  บ้านหนองสวง สวนสมเด็จ เด็กหญิงทักษพร สุทารส CEO
70  บ้านหนองสวง สวนสมเด็จ เด็กหญิงศิริภัสสร พวงสุข CEO
71ทอง บ้านโนนแกด ศรีลำดวน เด็กหญิงพิยะดา พะวงศ์ นางรุ่งนิรันดร์ บุตรมี CEO
72  บ้านโนนแกด ศรีลำดวน เด็กหญิงนายิกา อุดด้วง นางทิฆัมพร อุดมศรี CEO
73  บ้านโนนแกด ศรีลำดวน เด็กหญิงพรพรรษา สุภาพ นางเสาวณี โคบุตร์ CEO
74  บ้านโนนแกด ศรีลำดวน เด็กหญิงศิริญา พรมประดิษฐ์ นางสาวศิริพร บุญเกิ่ง CEO
75  บ้านโนนแกด ศรีลำดวน เด็กหญิงรัชดาพร ระยับศรี CEO
76  บ้านโนนแกด ศรีลำดวน เด็กหญิงคณิตา ใจตรง CEO
77  บ้านโนนแกด ศรีลำดวน เด็กหญิงมลฤดี ทรงกลด CEO
78  บ้านโนนแกด ศรีลำดวน เด็กหญิงขวัญกมล จำปาขีด CEO
79  บ้านโนนแกด ศรีลำดวน เด็กหญิงอภิญญาพร ศรีหะจันทร์ CEO
80  บ้านโนนแกด ศรีลำดวน เด็กหญิงสุทธิดา ไกรกระโทก CEO
81ทอง บ้านก่อโนนหล่อง ศรีลำดวน เด็กชายศรราม ปาคำทอง นางศิริพร สุรนารถ CEO
82  บ้านก่อโนนหล่อง ศรีลำดวน เด็กชายหาญณรงค์ ฝังนิล พระอาจารย์ไฉนสิริปัญโญ CEO
83  บ้านก่อโนนหล่อง ศรีลำดวน เด็กชายจีรศักดิ์ ลือโลก นายโชคชัย สมบัติมาก CEO
84  บ้านก่อโนนหล่อง ศรีลำดวน เด็กชายกิติพงศ์ สุพลวงศ์ CEO
85  บ้านก่อโนนหล่อง ศรีลำดวน เด็กชายคณาธิป วงศา CEO
86  บ้านก่อโนนหล่อง ศรีลำดวน เด็กหญิงเครือวัลลิ์ อนันต์ CEO
87  บ้านก่อโนนหล่อง ศรีลำดวน เด็กหญิงวราภรณ์ หอมหวล CEO
88  บ้านก่อโนนหล่อง ศรีลำดวน เด็กหญิงอริศรา ฝังนิล CEO
89  บ้านก่อโนนหล่อง ศรีลำดวน เด็กหญิงศิริลักษณ์ ดวงแก้ว CEO
90  บ้านก่อโนนหล่อง ศรีลำดวน เด็กหญิงธัญรดา สุจิต CEO
91ทอง บ้านโพนแดง ศรีลำดวน เด็กชายอดิศักดิ์ สารภักดิ์ พระอาจารย์ไฉน สิริปัญโญ CEO
92  บ้านโพนแดง ศรีลำดวน เด็กหญิงเมทิรา ไชยรัตน์ นายสาคร รัตนา CEO
93  บ้านโพนแดง ศรีลำดวน เด็กหญิงอโนมา ดอกโศรก นางเทวี รัตนา CEO
94  บ้านโพนแดง ศรีลำดวน เด็กหญิงพักภิรม ปฏิเหตุ CEO
95  บ้านโพนแดง ศรีลำดวน เด็กหญิงอลิสา พรมมาดวง CEO
96  บ้านโพนแดง ศรีลำดวน เด็กหญิงสุภาวดี ดอกโศก CEO
97  บ้านโพนแดง ศรีลำดวน เด็กหญิงเจวรี ดอกโศก CEO
98  บ้านโพนแดง ศรีลำดวน เด็กหญิงอริศรา หัสดรกิ่ง CEO
99  บ้านโพนแดง ศรีลำดวน เด็กหญิงนิชานันท์ ศรีไพศาล CEO
100  บ้านโพนแดง ศรีลำดวน เด็กชายอภิสิทธิ์ แสงสกุล CEO
101ทอง บ้านหนองแคนหนองเทา ศรีลำดวน เด็กชายประทักษ์ ยอดกลาง นายกฤษฎา ประจักจิต CEO
102  บ้านหนองแคนหนองเทา ศรีลำดวน เด็กชายธีธัช แก้วคำ CEO
103  บ้านหนองแคนหนองเทา ศรีลำดวน เด็กชายยอดทอง ประทุมทอง CEO
104  บ้านหนองแคนหนองเทา ศรีลำดวน เด็กหญิงอารีรัตน์ นามโคตร CEO
105  บ้านหนองแคนหนองเทา ศรีลำดวน เด็กหญิงสุพัตรา บุญสิงห์ CEO
106  บ้านหนองแคนหนองเทา ศรีลำดวน เด็กหญิงวรกมล พรมผลัด CEO
107  บ้านหนองแคนหนองเทา ศรีลำดวน เด็กหญิงนันธิดา จำปาอ่อน CEO
108  บ้านหนองแคนหนองเทา ศรีลำดวน เด็กหญิงศิริวรรณ กองแก้ว CEO
109  บ้านหนองแคนหนองเทา ศรีลำดวน เด็กหญิงขวัญแก้ว เอนกดี CEO
110  บ้านหนองแคนหนองเทา ศรีลำดวน เด็กหญิงพิชญา ธรรมอุด CEO
111ทอง บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) ยางชุมฯ เด็กหญิงอโณทัย. เทพศิลป์ นางศิริวรรณ อุ่นทรัพย์ CEO
112  บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) ยางชุมฯ เด็กหญิงพิยดา ไชยปัญญา นางทศพร มั่นจิตร CEO
113  บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) ยางชุมฯ เด็กหญิงกฤตยา สุนา นางสุเพ็ญ ทองอินทร์ CEO
114  บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) ยางชุมฯ เด็กหญิงชฎาธาร ประจิตร นางดรุณี พลทม CEO
115  บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) ยางชุมฯ เด็กหญิงอพัชชา พรมวงศ์ CEO
116  บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) ยางชุมฯ เด็กหญิงชนาพร แก้วภักดี CEO
117  บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) ยางชุมฯ เด็กหญิงนวรัตน์ สุโพธิ์ CEO
118  บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) ยางชุมฯ เด็กหญิงกมลวรรณ นนตะสี CEO
119  บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) ยางชุมฯ เด็กหญิงนภาพร โพธิวัฒน์ CEO
120  บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) ยางชุมฯ เด็กหญิงฑิฆัมพร สุโพธิ์ CEO
121ทอง อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ยางชุมฯ เด็กชายนนทวัตร บุติพันดา นางลำใย สีหะวงษ์ CEO
122  อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ยางชุมฯ เด็กชายณัฐพงศ์ ขอเอื้อนกลาง นางสุรีรัตน์ รอดพ้น CEO
123  อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ยางชุมฯ เด็กชายศุภวิชญ์ ชาติมนตรี CEO
124  อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ยางชุมฯ เด็กชายภูมินทร์ เหล่าหมวด CEO
125  อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ยางชุมฯ เด็กหญิงกัญญาณัฐ สมใจ CEO
126  อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ยางชุมฯ เด็กหญิงภูสุดา รัตนิล CEO
127  อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ยางชุมฯ เด็กหญิงชนันภรณ์ สายจันทร์ CEO
128  อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ยางชุมฯ เด็กหญิงบุษราคำ สีหะวงษ์ CEO
129  อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ยางชุมฯ เด็กหญิงดวงฤทัย แก้วคำ CEO
130  อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ยางชุมฯ เด็กหญิงสุธิดา สีหะวงษ์ CEO
131ทอง บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วห.1 เด็กชายชัชนนท์ จันทร์มูล นายพยุง กลิ่นถือศิลป์ CEO
132  บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วห.1 เด็กชายชญานนท์ ศรีแก้ว นางพชรณัฏฐ์ ไชยพันธ์นา CEO
133  บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วห.1 เด็กชายวิทวัตร ห่อทรัพย์ นางศิวพร กาทอง CEO
134  บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วห.1 เด็กชายอนิรุช ไชยยงยศ นางสุพรรณี สารพล CEO
135  บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วห.1 เด็กหญิงศิริรัตน์ กุลเดช นายอรรถพล ผิวเหลือง CEO
136  บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วห.1 เด็กหญิงรัตนา พิมพ์ทอง นางสาวศิริยาภรณ์ หารบุรุษ CEO
137  บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วห.1 เด็กชายมุทิตา พิมพ์ทอง นางสาวศิริพร แสงแก้ว CEO
138  บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วห.1 เด็กหญิงอมลวรรณ สุทธิเสน นางเจนจิรา ศรีราตรี CEO
139  บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วห.1 เด็กหญิงจินตนา มังษา CEO
140  บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วห.1 เด็กชายเจษฎา บุตรชัย CEO
141ทอง บ้านโนนดู่ วห.2 ร ยดรงยกร‹ยญร”ยงรŠร˜ยพรƒรƒร‰ร’ ยนร’ยงรŠร˜ร€ร’ร‡ยดร• CEO
142  บ้านโนนดู่ วห.2 เด็กหญิงนงค์ลักษณ์ คำรินทร์ นางรุ่งรวิน เทียมกัน CEO
143  บ้านโนนดู่ วห.2 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีวิลาศ นางเนรมิตร วงษ์ปลั่ง CEO
144  บ้านโนนดู่ วห.2 เด็กหญิงชลธิชา บุญลือ นายณัฐพงษ์ ชมภูวงค์ CEO
145  บ้านโนนดู่ วห.2 เด็กหญิงกานต์ธิดา รันตศรีลา CEO
146  บ้านโนนดู่ วห.2 เด็กหญิงสุพรรษา ไกรสุข CEO
147  บ้านโนนดู่ วห.2 เด็กหญิงขวัญดาว ไชยจำ CEO
148  บ้านโนนดู่ วห.2 เด็กชายธงชัย วันนา CEO
149  บ้านโนนดู่ วห.2 เด็กชายพงษ์เทพ สวัสดี CEO
150  บ้านโนนดู่ วห.2 เด็กชายณัฐพงศ์ พรมชาติ CEO
151ทอง บ้านสร้างบาก วห.2 เด็กชายจตุรงค์ บุญคง นางสร้อยจิต บุญคง CEO
152  บ้านสร้างบาก วห.2 เด็กหญิงพลอยชมพู บุญส่ง นางบัวสอน ทูลภิรมย์ CEO
153  บ้านสร้างบาก วห.2 เด็กหญิงอารยา สำเภา นายสุดตา กุลสุข CEO
154  บ้านสร้างบาก วห.2 เด็กหญิงวิลาวรรณ ไสเหล็ก CEO
155  บ้านสร้างบาก วห.2 เด็กหญิงศิริวรรณ ธรรมวัติ CEO
156  บ้านสร้างบาก วห.2 เด็กหญิงปริณดา พันธุ์บุตร CEO
157  บ้านสร้างบาก วห.2 เด็กหญิงปณิตา เผยฉวี CEO
158  บ้านสร้างบาก วห.2 เด็กหญิงสุจิตรา ไชยภิมูล CEO
159  บ้านสร้างบาก วห.2 เด็กหญิงอรนริณทร์ หมื่นสอน CEO
160  บ้านสร้างบาก วห.2 เด็กหญิงประภาพร โนนสูง CEO
161ทอง บ้านหนองคู วห.2 เด็กหญิงฐิติญา ชินทอง CEO
162  บ้านหนองคู วห.2 เด็กหญิงวนิดา เหลี่ยมวิเศษ นายประเสริฐ CEO
163  บ้านหนองคู วห.2 เด็กหญิงพรธิดา ชัยชนะ นางวิภาดา บุญปลูก CEO
164  บ้านหนองคู วห.2 เด็กหญิงณัฐนารี ชนะชัย นางกฤษณา ทินวงศ์ CEO
165  บ้านหนองคู วห.2 เด็กหญิงจิระประภา คัลนา CEO
166  บ้านหนองคู วห.2 เด็กหญิงทอฝัน ศรีบุญเรือง CEO
167  บ้านหนองคู วห.2 เด็กหญิงจิตสุดา กันยา CEO
168  บ้านหนองคู วห.2 เด็กหญิงพิยดา วรรณชัย CEO
169  บ้านหนองคู วห.2 เด็กหญิงปัทมาพร พุทธา CEO
170  บ้านหนองคู วห.2 เด็กหญิงขวัญฤดี ชุมชาติ CEO
171ทอง บ้านโนนเพ็ก พยุห์ เด็กชายณัฐวุฒิ พิมาย นายกมล คำตานุวงศ์ CEO
172  บ้านโนนเพ็ก พยุห์ เด็กชายวีระศักดิ์ แผลงฤทธิ์ นางสุภี คำตานุวงศ์ CEO
173  บ้านโนนเพ็ก พยุห์ เด็กชายศุขภณะ จรจัด CEO
174  บ้านโนนเพ็ก พยุห์ เด็กชายดนุนัย ท้องที่ CEO
175  บ้านโนนเพ็ก พยุห์ เด็กชายนันทิพัฒน์ อรทัย CEO
176  บ้านโนนเพ็ก พยุห์ เด็กชายวายุ บัวศรี CEO
177  บ้านโนนเพ็ก พยุห์ เด็กชายฐิติพงศ์ ประชาราษฎร์ CEO
178  บ้านโนนเพ็ก พยุห์ เด็กชายวันชัย ชูชาติ CEO
179  บ้านโนนเพ็ก พยุห์ เด็กชายปรีดา อ่อมแก้ว CEO
180  บ้านโนนเพ็ก พยุห์ เด็กชายกรวิชญ์ หนองม่วง CEO
181ทอง บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) พยุห์ เด็กชายอัครินทร์ ทองไม้ นายชูเกียรติ หมัดแม่น CEO
182  บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) พยุห์ เด็กชายชัชชล คำวงศ์ษา นายดำรง แก้วแจ่ม CEO
183  บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) พยุห์ เด็กหญิงสุภิญโญ เพ็ชรไพร นายหาญณรงค์ หารไชย CEO
184  บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) พยุห์ เด็กหญิงวรรณิการ์ ยังวัฒนา นางสาวนิศากร บัวศรี CEO
185  บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) พยุห์ เด็กหญิงกันติชา นางสาวอรทัย กิ่งสกุล CEO
186  บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) พยุห์ เด็กหญิงอนงค์นาถ ดำดิน นางสาวปรียาพัชร คำแปล CEO
187  บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) พยุห์ เด็กหญิงนริศรา ลาวิล นายมณเฑียร โมรา CEO
188  บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) พยุห์ เด็กหญิงมัทนา สีสมาน นางสาวธิดาพร พงษ์วัน CEO
189  บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) พยุห์ เด็กหญิงเนตรทราย การัมย์ นายสิทธิชัย บุษบา CEO
190  บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) พยุห์ เด็กหญิงสมฤทัย คำมูล นางอัจจนา หมัดแม่น CEO
191ทอง อนุบาลน้ำเพชร เอกชน เด็กหญิงวนิดา โสภา นางสาวเกตุสุรีย์ อินทะเสน CEO
192  อนุบาลน้ำเพชร เอกชน เด็กหญิงสิรินุช สิมาวัน นางสาวเกตุสุรีย์ อินทะเสน CEO
193  อนุบาลน้ำเพชร เอกชน เด็กหญิงปวันรัตน์ สีหะวงษ์ นางสาวเกตุสุรีย์ อินทะเสน CEO
194  อนุบาลน้ำเพชร เอกชน เด็กหญิงมัณฑิตา สำรวมใจ นางสาวเกตุสุรีย์ อินทะเสน CEO
195  อนุบาลน้ำเพชร เอกชน เด็กหญิงปณิดา เสี่ยงบุญ นางสาวเกตุสุรีย์ อินทะเสน CEO
196  อนุบาลน้ำเพชร เอกชน เด็กชายพิชัยยุทธ บรรณารักษ์ นางสาวเกตุสุรีย์ อินทะเสน CEO
197  อนุบาลน้ำเพชร เอกชน เด็กชายอัครชัย จันทร์เทศ นางสาวเกตุสุรีย์ อินทะเสน CEO
198  อนุบาลน้ำเพชร เอกชน เด็กชายทินภัทร บุญอยู่ นางสาวเกตุสุรีย์ อินทะเสน CEO
199  อนุบาลน้ำเพชร เอกชน เด็กชายเจษฎา บุญทัน นางสาวเกตุสุรีย์ อินทะเสน CEO
200  อนุบาลน้ำเพชร เอกชน เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ บุทฤทธิ์ นางสาวเกตุสุรีย์ อินทะเสน CEO
201ทอง บ้านเสมอใจ พยุห์ เด็กชายอิทธิพัทธ์ แช่มชื่น นายสงัด ทองงาม CEO
202  บ้านเสมอใจ พยุห์ เด็กชายจิระศักดิ์ สุริเตอร์ นายพิทยา ทรงงาม CEO
203  บ้านเสมอใจ พยุห์ เด็กชายธนากร สีหะบุตร นางวิไลรัตน์ ทองงาม CEO
204  บ้านเสมอใจ พยุห์ เด็กชายอนันตชัย พุ่มไม้ นายประจวบ ฉิวรัมย์ CEO
205  บ้านเสมอใจ พยุห์ เด็กหญิงสุชาดา วัจนะ นางสาวสิรภัทร เกษี CEO
206  บ้านเสมอใจ พยุห์ เด็กชายพงศกร บัวจันทร์ นายมนตรี คำเนตร CEO
207  บ้านเสมอใจ พยุห์ เด็กหญิงวิยะดา ประเสริฐชาติ นางอรพรรณ วิเศษแก้ว CEO
208  บ้านเสมอใจ พยุห์ เด็กหญิงสุพัตรา ขุนจันดา นางสาวพัฒชรินทร์ อินตะนัย CEO
209  บ้านเสมอใจ พยุห์ เด็กหญิงธนัญญา บุญเดช นายประจวบ ฉิวรัมย์ CEO
210  บ้านเสมอใจ พยุห์ เด็กหญิงพีรกานต์ โคนาบาล นายสงัด ทองงาม CEO
211ทอง บ้านหนองเตย พยุห์ เด็กชายไชยภัทร นางลัดดาวัลย์ ฟองนวน CEO
212  บ้านหนองเตย พยุห์ เด็กชายประจักษ์ บุระกรณ์ นายเสมอ ฟองนวน CEO
213  บ้านหนองเตย พยุห์ เด็กชายณภัทร ทองสุข นางรัตนา ทวีศรี CEO
214  บ้านหนองเตย พยุห์ เด็กชายนพพร แสนแพงพัด CEO
215  บ้านหนองเตย พยุห์ เด็กชายณัชพล เสือลอย CEO
216  บ้านหนองเตย พยุห์ เด็กหญิงศศิกาญจน์ โชติยา CEO
217  บ้านหนองเตย พยุห์ เด็กหญิงสุวรัตน์ อ่อนน้อย CEO
218  บ้านหนองเตย พยุห์ เด็กหญิงกรรณิการ์ แสงพยัพ CEO
219  บ้านหนองเตย พยุห์ เด็กหญิงพุธฒกา สุภาศรี CEO
220  บ้านหนองเตย พยุห์ เด็กหญิงนิตติยา ซอเฮง CEO
221ทอง บ้านกระถุน พยุห์ เด็กหญิงนันทิดา นามวิชา นางรัตน์ฐาภัทร ดีพร้อมคุณาสิน CEO
222  บ้านกระถุน พยุห์ เด็กหญิงนภาพร พูลฤทธิ์ นางสุมาลี อาทิเวช CEO
223  บ้านกระถุน พยุห์ เด็กหญิงสุพรรษา ลาภเจริญ นางสมควร ทาทอง CEO
224  บ้านกระถุน พยุห์ เด็กหญิงดาราวดี สมเสนาะ นายสมบัติ ทาทอง CEO
225  บ้านกระถุน พยุห์ เด็กหญิงปาลิตา สำราญสุข นายวันชัย ธรรมรส CEO
226  บ้านกระถุน พยุห์ เด็กหญิงสุกัญญา บุญเลิศ CEO
227  บ้านกระถุน พยุห์ เด็กหญิงสุพิชชา พรหมโลก CEO
228  บ้านกระถุน พยุห์ เด็กหญิงเอวิกา นามคำ CEO
229  บ้านกระถุน พยุห์ เด็กหญิงรุ่งนภา พรหมโลก CEO
230  บ้านกระถุน พยุห์ เด็กหญิงสุปรีญา รัตนมูล CEO
231ทอง บ้านหนองหิน บูรพาฯ เด็กชายกล้าณรงค์ แก้วสาย นายสมัคร หมวดเมืองกลาง CEO
232  บ้านหนองหิน บูรพาฯ เด็กชายเจษฎา บุญจันทร์ นายพิสัย ละเลิศ CEO
233  บ้านหนองหิน บูรพาฯ เด็กชายกิตติพันธ์ุ อ่อนโส นายพิสัย ละเลิศ CEO
234  บ้านหนองหิน บูรพาฯ เด็กชายสิทธิพล ภุ่มพันธ์ นายวิชัย จุมพล CEO
235  บ้านหนองหิน บูรพาฯ เด็กชายปวริศ พวงพรมมา นายสมัคร หมวดเมืองกลาง CEO
236  บ้านหนองหิน บูรพาฯ เด็กหญิงปานตะวัน นาคำรอด นายสมัคร หมวดเมืองกลาง CEO
237  บ้านหนองหิน บูรพาฯ เด็กหญิงรสนิด ตุ้ยภูเวียง นายพิสัย ละเลิศ CEO
238  บ้านหนองหิน บูรพาฯ เด็กหญิงลำไพ คำศรี นายวิชัย จุมพล CEO
239  บ้านหนองหิน บูรพาฯ เด็กหญิงพิจิตรา คำดี นายวิชัย จุมพล CEO
240  บ้านหนองหิน บูรพาฯ เด็กหญิงศิริวรรณ พุมพวง นายสมัคร หมวดเมืองกลาง CEO
241  บ้านหนองหิน บูรพาฯ CEO
242ทอง บ้านโนนคูณ บูรพาฯ เด็กหญิงธัญญารัตน์ ดีสุ่ย นางฐิชยา วงษ์ใหญ่ CEO
243  บ้านโนนคูณ บูรพาฯ เด็กหญิงอริสรา ศรีบุปผา นางสาวฤดีภรณ์ ศิริจันดา CEO
244  บ้านโนนคูณ บูรพาฯ เด็กหญิงวันทนีย์ คงช่วย นางฐิชยา วงษ์ใหญ่ CEO
245  บ้านโนนคูณ บูรพาฯ เด็กหญิงอนันตญา นิยมพันธ์ นางสาวฤดีภรณ์ ศิริจันดา CEO
246  บ้านโนนคูณ บูรพาฯ เด็กหญิงกัลยารัตน์ หวังจองกลาง นางฐิชยา วงษ์ใหญ่ CEO
247  บ้านโนนคูณ บูรพาฯ เด็กหญิงพรสรวง อุดหนุน นางสาวฤดีภรณ์ ศิริจันดา CEO
248  บ้านโนนคูณ บูรพาฯ เด็กหญิงประภากรณ์ สมหวัง นางฐิชยา วงษ์ใหญ่ CEO
249  บ้านโนนคูณ บูรพาฯ เด็กหญิงประภัสสรณ์ สมหวัง นางฐิชยา วงษ์ใหญ่ CEO
250  บ้านโนนคูณ บูรพาฯ เด็กหญิงณัชฏาพร สีดาบุตร นางฐิชยา วงษ์ใหญ่ CEO
251  บ้านโนนคูณ บูรพาฯ เด็กหญิงกรกชนก กัญญาบุญ นางฐิชยา วงษ์ใหญ่ CEO
252ทอง บ้านหนองจิกเหล่าเชือก บูรพาฯ เด็กชายวัชรพงษ์ กงล้อม นางสิริวรรณ ทองกลม CEO
253  บ้านหนองจิกเหล่าเชือก บูรพาฯ เด็กชายพิชิตชัย กงล้อม นางสิริวรรณ ทองกลม CEO
254  บ้านหนองจิกเหล่าเชือก บูรพาฯ เด็กหญิงเสาวนีย์ สีเลือด นางสิริวรรณ ทองกลม CEO
255  บ้านหนองจิกเหล่าเชือก บูรพาฯ เด็กหญิงธิดารัตน์ จันทร์พรมศรี นางสิริวรรณ ทองกลม CEO
256  บ้านหนองจิกเหล่าเชือก บูรพาฯ เด็กชายสุรเดช จันดากร นางสิริวรรณ ทองกลม CEO
257  บ้านหนองจิกเหล่าเชือก บูรพาฯ เด็กชายสรายุทธ อุตมาน นางสิริวรรณ ทองกลม CEO
258  บ้านหนองจิกเหล่าเชือก บูรพาฯ เด็กหญิงศิวาภรณ์ นัยนิตย์ นางสิริวรรณ ทองกลม CEO
259  บ้านหนองจิกเหล่าเชือก บูรพาฯ เด็กหญิงพัชราภรณ์ เขียวขำ นางสิริวรรณ ทองกลม CEO
260  บ้านหนองจิกเหล่าเชือก บูรพาฯ เด็กหญิงอรดา เชืดนาม นางสิริวรรณ ทองกลม CEO
261  บ้านหนองจิกเหล่าเชือก บูรพาฯ เด็กหญิงจันดี บุญสุข นางสิริวรรณ ทองกลม CEO
262ทอง บ้านละทาย ฟากมูลฯ เด็กหญิงสุพัตตา ถนอมพันธ์ นางนุชจรีภรณ์ พละศักดิ์ CEO
263  บ้านละทาย ฟากมูลฯ เด็กหญิงนริศรา นวลศิริ CEO
264  บ้านละทาย ฟากมูลฯ เด็กหญิงพรณภัทร มุระดา CEO
265  บ้านละทาย ฟากมูลฯ เด็กหญิงภัทรวดี ห่อไธสงค์ CEO
266  บ้านละทาย ฟากมูลฯ เด็กหญิงอารียา เถาบุญ CEO
267  บ้านละทาย ฟากมูลฯ เด็กหญิงอรอิน ธะนะศรี CEO
268  บ้านละทาย ฟากมูลฯ เด็กหญิงชุติกาญจน์ พละศักดิ์ CEO
269  บ้านละทาย ฟากมูลฯ เด็กหญิงลัดดาวัลย์ พละศักดิ์ CEO
270  บ้านละทาย ฟากมูลฯ เด็กหญิงปภัชญา ทองลือ CEO
271  บ้านละทาย ฟากมูลฯ เด็กหญิงภัทรธิดา บุญศักดิ์ CEO
272ทอง บ้านเขวา ฟากมูลฯ เด็กหญิงสรัลชนา ขุนแก้ว นายสมัย บาอินทร์ CEO
273  บ้านเขวา ฟากมูลฯ เด็กหญิงอัญมณี บุญธรรม นางเพ็ญศรี ทางทอง CEO
274  บ้านเขวา ฟากมูลฯ เด็กหญิงเกตน์สิรี พลศักดิ์ นายกฤษณพงษ์ แก้วพิลา CEO
275  บ้านเขวา ฟากมูลฯ เด็กหญิงพรวิภา สืบสิมมา นางลัดดาวัลย์ นวลศิริ CEO
276  บ้านเขวา ฟากมูลฯ เด็กหญิงสุภาวิดา คำศรี CEO
277  บ้านเขวา ฟากมูลฯ เด็กหญิงธัญพิชชา จันทร์แจ่ม CEO
278  บ้านเขวา ฟากมูลฯ เด็กหญิงกุลกัญญา ทาระ CEO
279  บ้านเขวา ฟากมูลฯ เด็กหญิงฐิติวรรณ มากกลาง CEO
280  บ้านเขวา ฟากมูลฯ เด็กหญิงดรุณี ศรเพชร CEO
281  บ้านเขวา ฟากมูลฯ เด็กหญิงวนัสนันท์ สูงโฮง CEO
282ทอง บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ฟากมูลฯ เด็กหญิงภัทรสุดา นางพรทิพย์ แสงกล้า CEO
283  บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ฟากมูลฯ เด็กหญิงรวิยา บุญเฉลียว CEO
284  บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ฟากมูลฯ เด็กหญิงสุกัญญา หลักหนองบุ CEO
285  บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ฟากมูลฯ เด็กหญิงสุพิญญา บุญเฉลียว CEO
286  บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ฟากมูลฯ เด็กหญิงสพิศรา พรมดี CEO
287  บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ฟากมูลฯ เด็กหญิงมยุรี พรมดี CEO
288  บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ฟากมูลฯ เด็กหญิงญานิศา อารัตผล CEO
289  บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ฟากมูลฯ เด็กหญิงอมลธีรา แหล่งหล้า CEO
290  บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ฟากมูลฯ เด็กหญิงสุกัญดา กุสง CEO
291  บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ฟากมูลฯ เด็กหญิงแพรวา กายแก้ว CEO
292ทอง บ้านเมืองน้อยหนองมุข ฟากมูลฯ เด็กหญิงอารีรัตน์ อาสาศึก CEO
293  บ้านเมืองน้อยหนองมุข ฟากมูลฯ เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ทองแก้ว CEO
294  บ้านเมืองน้อยหนองมุข ฟากมูลฯ เด็กหญิงศิริกัญญา หนูพัฒน์ CEO
295  บ้านเมืองน้อยหนองมุข ฟากมูลฯ เด็กหญิงน้ำทิพย์ ศรีชาวนา CEO
296  บ้านเมืองน้อยหนองมุข ฟากมูลฯ เด็กหญิงศิริรัตน์ ลาภรัตน์ CEO
297  บ้านเมืองน้อยหนองมุข ฟากมูลฯ เด็กหญิงวราภรณ์ สายสงค์ CEO
298  บ้านเมืองน้อยหนองมุข ฟากมูลฯ เด็กหญิงพิมพ์ชนก ทองแก้ว CEO
299  บ้านเมืองน้อยหนองมุข ฟากมูลฯ เด็กหญิงภัทรจาริน คำเพราะ นางรัตนา ประเสริฐศรี CEO
300  บ้านเมืองน้อยหนองมุข ฟากมูลฯ เด็กหญิงณัฐธิดา ขันละออ นางจิราภรณ์ เพียซุย CEO
301  บ้านเมืองน้อยหนองมุข ฟากมูลฯ เด็กหญิงวรรณการต์ นากูล นางสุธาทิพย์ จำชาติ CEO
302ทอง บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน ฟากมูลฯ เด็กหญิงมณียา มังษา นางสัญลักษณ์ สาธุการ CEO
303  บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน ฟากมูลฯ เด็กหญิงชนรดี สังข์ทอง นางปภาวรินท์ กันนิดา CEO
304  บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน ฟากมูลฯ เด็กหญิงจรรยา ชูศรีเสริฐ CEO
305  บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน ฟากมูลฯ เด็กหญิงกมลเนตร ชาญเมธานิธิ CEO
306  บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน ฟากมูลฯ CEO
307  บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน ฟากมูลฯ เด็กหญิงวิระดา แก้วละมุล CEO
308  บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน ฟากมูลฯ เด็กหญิงกมลวรรณ พรมดวง CEO
309  บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน ฟากมูลฯ เด็กหญิงจิราภรณ์ หมื่นสุข CEO
310  บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน ฟากมูลฯ เด็กหญิงอนันตญา มังษา CEO
311  บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน ฟากมูลฯ เด็กหญิงวิภารัตน์ สุวรรณดี CEO
312ทอง บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) ทักษิณฯ เด็กหญิงวรรณพร โพธิ์สูง นายกิตติคุณ มุงคุณดา CEO
313  บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) ทักษิณฯ เด็กหญิงกนกนาถ ศิริญาณ นางอรวรรณ มุงคุณดา CEO
314  บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) ทักษิณฯ เด็กหญิงจิรนันท์ สิมณี CEO
315  บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) ทักษิณฯ เด็กหญิงจันทร์จิราภรณ์ ราชทวี CEO
316  บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) ทักษิณฯ เด็กหญิงชลิตา แสงเนตร CEO
317  บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) ทักษิณฯ เด็กหญิงชนนิกานต์ พนม CEO
318  บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) ทักษิณฯ เด็กหญิงปณิดา ศิริโท CEO
319  บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) ทักษิณฯ เด็กหญิงสุชาดา สร้อยจิตร CEO
320  บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) ทักษิณฯ เด็กหญิงพรชิตา จันทร์สิงห์ CEO
321  บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) ทักษิณฯ เด็กหญิงทานตะวัน โสดา CEO
322ทอง บ้านผักบุ้ง ทักษิณฯ เด็กหญิงภาภิมล โยลัย นางขวัญเรือน คูณมี CEO
323  บ้านผักบุ้ง ทักษิณฯ เด็กหญิงคณิฐา พิลา นางศกุนต์ ระติเดช CEO
324  บ้านผักบุ้ง ทักษิณฯ เด็กหญิงปนัดดา ทิพย์สมบัติย์ นางสาวสุวิมล พานะรมย์ CEO
325  บ้านผักบุ้ง ทักษิณฯ เด็กหญิงแพทาย พรมศรี CEO
326  บ้านผักบุ้ง ทักษิณฯ เด็กหญิงสุมาลี พิลา CEO
327  บ้านผักบุ้ง ทักษิณฯ เด็กหญิงณัฐปภัสร์ สุวรรณชัยรบ CEO
328  บ้านผักบุ้ง ทักษิณฯ เด็กหญิงวิชญาดา ด้วงเขียว CEO
329  บ้านผักบุ้ง ทักษิณฯ เด็กหญิงรัตนพร บุญตันบุตร CEO
330  บ้านผักบุ้ง ทักษิณฯ เด็กหญิงณัฐติกานต์ ธรรมโส CEO
331  บ้านผักบุ้ง ทักษิณฯ เด็กหญิงนิธิภรณ์ แสงตา CEO
332ทอง อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. เด็กหญิงกัลย์กมล สารคาม นางระคน สูงโฮง CEO
333  อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. เด็กหญิงมิ่งกมล งามรัตนศักดิ์ นายสำราญ ตรีคำ CEO
334  อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. เด็กหญิงวันฟ้า รองสุพรรณ CEO
335  อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. เด็กหญิงภัทราภรณ์ ศิลาเณร CEO
336  อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. เด็กหญิงเบญจรัตน์ บุญสาร CEO
337  อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. เด็กหญิงศรีพร สุภาพ CEO
338  อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. เด็กหญิงอรจิรา ไชยชาติ CEO
339  อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. เด็กหญิงสุรัตดา เกตุชาติ CEO
340  อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. เด็กหญิงปราณปรียา หมายมั่น CEO
341  อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. เด็กหญิงรติมา วิมลสุข CEO
342ทอง บ้านหนองมะแซว มิตรภาพ เด็กหญิงอัญชลี มีศรี นางณัฎฐาภรณ์ ดาประสงค์ CEO
343  บ้านหนองมะแซว มิตรภาพ เด็กหญิงธัญวรัตน์ วงศ์ชนะ นางสาวอรุณี ศรีชมภู CEO
344  บ้านหนองมะแซว มิตรภาพ เด็กหญิงนิศรา แสนทวีสุข นางณัฎฐาภรณ์ ดาประสงค์ CEO
345  บ้านหนองมะแซว มิตรภาพ เด็กหญิงประกายมาศ ศรีหาบุตร นางณัฎฐาภรณ์ ดาประสงค์ CEO
346  บ้านหนองมะแซว มิตรภาพ เด็กหญิงพัชราภรณ์ พากเพียร นางณัฎฐาภรณ์ ดาประสงค์ CEO
347  บ้านหนองมะแซว มิตรภาพ เด็กหญิงอังคณา ภูผาเพชร นางณัฎฐาภรณ์ ดาประสงค์ CEO
348  บ้านหนองมะแซว มิตรภาพ เด็กหญิงอาภัสรา ภูผาเพชร นางณัฎฐาภรณ์ ดาประสงค์ CEO
349  บ้านหนองมะแซว มิตรภาพ เด็กหญิงอุษา สิมณี นางณัฎฐาภรณ์ ดาประสงค์ CEO
350  บ้านหนองมะแซว มิตรภาพ เด็กหญิงพิชชาพร สุวรรณสุข นางณัฎฐาภรณ์ ดาประสงค์ CEO
351  บ้านหนองมะแซว มิตรภาพ เด็กหญิงฐิติยา โพธิ์จันทร์ นางณัฎฐาภรณ์ ดาประสงค์ CEO
352ทอง บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) มิตรภาพ เด็กหญิงมนัสนันท์ เปลี่ยนไธสงค์ นางสาวทิพวรรณ ศรีแก้ว CEO
353  บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) มิตรภาพ เด็กหญิงกมลชนก นางสาวดรุณี ลาสนธิ CEO
354  บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) มิตรภาพ เด็กหญิงนิชาดา นิลแสง นางบัณฑิตา โสรเนตร CEO
355  บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) มิตรภาพ เด็กหญิงวิภาวี โพธิ์งาม CEO
356  บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) มิตรภาพ เด็กหญิงนัทมน อิ่มหนำ CEO
357  บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) มิตรภาพ เด็กหญิงอนุสสรา ทวีชัย CEO
358  บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) มิตรภาพ เด็กหญิงรัตติกาล ธรรมลี CEO
359  บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) มิตรภาพ เด็กหญิงกุลกัลยา ชราศรี CEO
360  บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) มิตรภาพ เด็กหญิงพิมพ์ลภัส มีเครือ CEO
361  บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) มิตรภาพ เด็กหญิงปรียานุช ทาระ CEO
362ทอง บ้านโพธิ์ลังกา มิตรภาพ เด็กหญิงวารุณี วงศ์แดง นางพรรณพนา จำนงค์ CEO
363  บ้านโพธิ์ลังกา มิตรภาพ เด็กหญิงพัชราภา จิบจันทร์ นางพรรณพนา จำนงค์ CEO
364  บ้านโพธิ์ลังกา มิตรภาพ เด็กหญิงวชิราภรณ์ นางสุฑารัตน์ พรำนัก CEO
365  บ้านโพธิ์ลังกา มิตรภาพ เด็กหญิงพรนภา สุตคาน นางพรรณพนา จำนงค์ CEO
366  บ้านโพธิ์ลังกา มิตรภาพ เด็กหญิงสุภาวดี คุณธรรม นายระวี เจริญสุข CEO
367  บ้านโพธิ์ลังกา มิตรภาพ เด็กหญิงกชพร ยุรยาตร นายระวี เจริญสุข CEO
368  บ้านโพธิ์ลังกา มิตรภาพ เด็กหญิงมยุรฉัตร นิลเนตร นายระวี เจริญสุข CEO
369  บ้านโพธิ์ลังกา มิตรภาพ เด็กหญิงปณิตา นิลเนตร นางดอกไม้ สมภาวะ CEO
370  บ้านโพธิ์ลังกา มิตรภาพ เด็กหญิงธิฆัมพร วงศ์แดง นางดอกไม้ สมภาวะ CEO
371  บ้านโพธิ์ลังกา มิตรภาพ เด็กหญิงธัญญลักษณ์ แอมรัมย์ นางดอกไม้ สมภาวะ CEO
372ทอง บ้านรุ่ง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงเกษณีย์ พรหมประดิษฐ์ นายคำมวล คำสอน CEO
373  บ้านรุ่ง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงพรนภา นามโสม นายคำมวล คำสอน CEO
374  บ้านรุ่ง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงสิรินัท วันดีรัตน์ นายคำมวล คำสอน CEO
375  บ้านรุ่ง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงนลินี ชื่นใจ นายวิรันดร วายอดรักษ์ CEO
376  บ้านรุ่ง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงเกษมณี นามวิชา นายวิรันดร วายอดรักษ์ CEO
377  บ้านรุ่ง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงณัฐริกา พรมโสภา นางสาวพยอม สายวงศ์ CEO
378  บ้านรุ่ง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงธัญวรัตน์ อินธิเดช นางสาวพยอม สายวงศ์ CEO
379  บ้านรุ่ง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงปุญยพร เชือกรัมย์ นางวาสนา ภูงามเขียว CEO
380  บ้านรุ่ง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงวรัญญา นันทเสน นางสาวกิติยา แสงทอง CEO
381  บ้านรุ่ง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงปฏิมาพร นายคำมวล คำสอน CEO
382ทอง บ้านสบาย น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงวายามิน มีแสง นายไสว CEO
383  บ้านสบาย น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงศิลาสินี โพธิ์วัด นายไสว CEO
384  บ้านสบาย น้ำเกลี้ยง เด็กชายภราดร นัคราพิบาล นายไสว วรรณทวี CEO
385  บ้านสบาย น้ำเกลี้ยง เด็กชายสุริยา ปานาดี นายไสว วรรณทวี CEO
386  บ้านสบาย น้ำเกลี้ยง เด็กชายสิทธิโชค นายไสว CEO
387  บ้านสบาย น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงเพ็ญนภา ทองมา นางชุลีวัลย์ ชะอุ่มพันธ์ CEO
388  บ้านสบาย น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงศิริลักษณ์ กัมยิ่ง นางชุลีวัลย์ ชะอุ่มพันธ์ CEO
389  บ้านสบาย น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงรุจิรดา อนันต์ นางชุลีวัลย์ CEO
390  บ้านสบาย น้ำเกลี้ยง เด็กชายปฐมกาล สุพรรณกลาง นางชุลีวัลย์ ชะอุ่มพันธ์ CEO
391  บ้านสบาย น้ำเกลี้ยง เด็กชายณัฐวุฒิ ป้องกัน นางสมหมาย CEO
392ทอง อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงกิติยาภรณ์ ศรีสันต์ นางลำไพ ภูติยา CEO
393  อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงนภัสชญา นารีธีรากุล นางอาพรไพ ทองสุ CEO
394  อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงจินตการณ์ นางสาวนิตยา ชนะกุล CEO
395  อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) น้ำเกลี้ยง เด็กชายสุวนันท์ แสงสุด CEO
396  อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงดวงกมล แก้วเขียวงาม CEO
397  อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงปิยพร สุภเลิศ CEO
398  อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงณัฐพร สุรนาถ CEO
399  อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงอนุธิดา ทวีดี CEO
400  อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงนุชติยา แสงสิงห์ CEO
401  อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงแกมกมล สีกะชา CEO
402ทอง บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงมณฑาทิพย์ บุตรดาษ นางจุฑามาศ บุญรินทร์ CEO
403  บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงพิมผกา ยศศิริ นางอรุณยุภา มนัสสา CEO
404  บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงวรัญญา ยศศิริ นายจักรพันธ์ แสงวงษ์ CEO
405  บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงณภัทรจิรา วงค์เศษ นางจุฑามาศ บุญรินทร์ CEO
406  บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงณัฐกานต์ โพธิ์ปรึก นางนนทิภา สำเภา CEO
407  บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงรัตติการ์ มะตูม นายวิชาญ พิมพา CEO
408  บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงสุภัสสร ลุนศรี นายธันวา จำปาทอง CEO
409  บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงณัฏฐธิดา อินทะลาด นางสาวพัฒนพร ศิราวงษ์ CEO
410  บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงกานต์ธิดา พลรัตน์ ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ศักดิ์ บุตรวงค์ CEO
411  บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง เด็กหญิงสิริยากร ยศศิริ นางศิรประภา จันมนตรี CEO
412 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ประจิมฯ เด็กหญิงวัลลียา อิ่มสำราญ พระอิสระ ธีรปญฺโญ CEO
413  บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ประจิมฯ เด็กหญิงปิยะดา ภูพวก นางประกายเดือน อินทะนัย CEO
414  บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ประจิมฯ เด็กชายธีรภัทร สีดาจิตร นางนิธิตา เติมจิตร CEO
415  บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ประจิมฯ เด็กชายเทียนชัย สาเทียน CEO
416  บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ประจิมฯ เด็กหญิงประภาพร ตะนะสุข CEO
417  บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ประจิมฯ เด็กหญิงวิภาดา คำเพราะ CEO
418  บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ประจิมฯ เด็กหญิงเบญญาลักษ์ หอมหวล CEO
419  บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ประจิมฯ เด็กหญิงอาริยา สายโท CEO
420  บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ประจิมฯ เด็กหญิงอภิญญา สิมาขันธ์ CEO
421  บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ประจิมฯ เด็กหญิงนริศรา ศรีพิทักษ์ CEO
422 บ้านหัวเหล่า ประจิมฯ เด็กหญิงวิลาสินี ปัญญาแหลม นายสุรชาติ เสนา CEO
423  บ้านหัวเหล่า ประจิมฯ เด็กหญิงรัตนาภรณ์ บญเจริญ นางสุภาพร เสนา CEO
424  บ้านหัวเหล่า ประจิมฯ เด็กหญิงปรารถนา เวียงคำ นางนันทนา จุลทัศน์ CEO
425  บ้านหัวเหล่า ประจิมฯ เด็กหญิงวริศรา สักกุณี CEO
426  บ้านหัวเหล่า ประจิมฯ เด็กหญิงวริศรา พนารักษ์ CEO
427  บ้านหัวเหล่า ประจิมฯ เด็กหญิงเกศราพร บุญรัตน์ CEO
428  บ้านหัวเหล่า ประจิมฯ เด็กหญิงอาทิตยา จันทะสาร นางสาวณภัทรธิรา ธาตุทอง CEO
429  บ้านหัวเหล่า ประจิมฯ เด็กชายณรงค์ศักดิ์ เวียงคำ CEO
430  บ้านหัวเหล่า ประจิมฯ เด็กชายเมธี วงษา CEO
431  บ้านหัวเหล่า ประจิมฯ เด็กชายพีระพัฒน์ ศิริยานต์ CEO
432 บ้านโพนงาม ประจิมฯ เด็กหญิงจิราภรณ์ ขะยุง นายบุรี คันศร CEO
433  บ้านโพนงาม ประจิมฯ เด็กหญิงธัญชนก สุขสุลี นางสาวเทพพร สายธนู CEO
434  บ้านโพนงาม ประจิมฯ เด็กหญิงนุชจริญ รัตนะวงค์สวัสดิ์ นางสาวกัญญารัตน์ ภักดีล้น CEO
435  บ้านโพนงาม ประจิมฯ เด็กหญิงพรรณิภา อุ่นนันกาศ CEO
436  บ้านโพนงาม ประจิมฯ เด็กหญิงวิภวานี กลิ่นอ้ม CEO
437  บ้านโพนงาม ประจิมฯ เด็กชายทรงพล เมืองพวน CEO
438  บ้านโพนงาม ประจิมฯ เด็กชายธนวันต์ พืชศรี CEO
439  บ้านโพนงาม ประจิมฯ เด็กหญิงนิรุบล ด้วงทอง CEO
440  บ้านโพนงาม ประจิมฯ เด็กหญิงกฤติมา แก้วใส CEO
441  บ้านโพนงาม ประจิมฯ เด็กชายสุธีมน รักษาเชื้อ CEO
442ทอง รวมสินวิทยา เอกชน เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เภาแก้ว นายศิริชัย โพธิ์ขาว  
443  รวมสินวิทยา เอกชน เด็กหญิงศุภากร ศรีหาผล  
444  รวมสินวิทยา เอกชน เด็กหญิงบุศรินทร์ ภัควันต์  
445  รวมสินวิทยา เอกชน เด็กหญิงทันชนก คำแคว้น  
446  รวมสินวิทยา เอกชน เด็กหญิงพิชชาภา อุบพิมาย  
447  รวมสินวิทยา เอกชน เด็กหญิงปฐมพร สารภาพ  
448  รวมสินวิทยา เอกชน เด็กหญิงวาริศา พิมพ์ทอง  
449  รวมสินวิทยา เอกชน เด็กหญิงชไมพร วิเศษธร  
450  รวมสินวิทยา เอกชน เด็กหญิงสุดารัตน์ วงค์ทอง  
451  รวมสินวิทยา เอกชน เด็กหญิงอรปรียา แก้วทอง  
452ทอง มหาราช ๓ หลวงพ่อโต เด็กหญิงอารยา มนต์ขลัง นางสาวกรรณิการ์ มนต์ขลัง  
453  มหาราช ๓ หลวงพ่อโต เด็กชายวรากร วรอรรถ นายสังหาร บุญตระการ  
454  มหาราช ๓ หลวงพ่อโต เด็กชายฉันทชาติ สิงห์วงษา นางสาววริทธิ์นันท์ กัณหา  
455  มหาราช ๓ หลวงพ่อโต เด็กชายชานนท์ คำศรี นางสุชาดา จึงตระกูล  
456  มหาราช ๓ หลวงพ่อโต เด็กชายเจษฎาภรณ์ คำศรี นางสาวพนิดาพร สุขศรีดา  
457  มหาราช ๓ หลวงพ่อโต เด็กชายอดุล ชาทุม นางสาวธิดารัตน์ เนตรพันทัง  
458  มหาราช ๓ หลวงพ่อโต เด็กหญิงจินตนา ประพฤติธรรม  
459  มหาราช ๓ หลวงพ่อโต เด็กหญิงกมลรัตน์ ขันตี  
460  มหาราช ๓ หลวงพ่อโต เด็กหญิงสุพัฒตรา สุขประเสริฐ  
461  มหาราช ๓ หลวงพ่อโต เด็กหญิงสุจิตรา วรอรรถ  
462  มหาราช ๓ หลวงพ่อโต  
463  มหาราช ๓ หลวงพ่อโต  
464  มหาราช ๓ หลวงพ่อโต  
465  มหาราช ๓ หลวงพ่อโต  
466ทอง บ้านหนองแก้วสำโรง หลวงพ่อโต เด็กชายสุพัฒน์ วงค์ละคร นางศิรินทร์ โมรา  
467  บ้านหนองแก้วสำโรง หลวงพ่อโต เด็กชายวีรวัตย์ ป้องกัน นางณิชนันทน์ สารีบุตร  
468  บ้านหนองแก้วสำโรง หลวงพ่อโต เด็กชายพรชัยศรี บุญบุตร นางศิรินทร์ โมรา  
469  บ้านหนองแก้วสำโรง หลวงพ่อโต เด็กชายสุรนาท ประสมกล้า นางณิชนันทน์ สารีบุตร  
470  บ้านหนองแก้วสำโรง หลวงพ่อโต เด็กหญิงกัญญาณัฐ ไชยดะรุณ นางศิรินทร์ โมรา  
471  บ้านหนองแก้วสำโรง หลวงพ่อโต เด็กหญิงขวัญจิรา เกษางาม นางณิชนันทน์ สารีบุตร  
472  บ้านหนองแก้วสำโรง หลวงพ่อโต เด็กหญิงจิดาภา สอนบุตร นางศิรินทร์ โมรา  
473  บ้านหนองแก้วสำโรง หลวงพ่อโต เด็กชายณัฏฐ์กฤตา ขันเงิน นางณิชนันทน์ สารีบุตร  
474  บ้านหนองแก้วสำโรง หลวงพ่อโต เด็กหญิงอมรรัตน์ สุวัติ นางศิรินทร์ โมรา  
475  บ้านหนองแก้วสำโรง หลวงพ่อโต เด็กหญิงชินพร พรหมเวียง นางณิชนันทน์ สารีบุตร  
476เงิน ตะดอบวิทยา ศรีลำดวน เด็กชายดารินทร์ แสงสกุล นายบุญชู พวงจำปา  
477  ตะดอบวิทยา ศรีลำดวน เด็กหญิงพรพิสุทธิ์ สำแดงฤทธิ์ นายบุญชู พวงจำปา  
478  ตะดอบวิทยา ศรีลำดวน เด็กหญิงสุภิญา วงษ์การณ์ นายบุญชู พวงจำปา  
479  ตะดอบวิทยา ศรีลำดวน เด็กหญิงวรินธร คำใส นายบุญชู พวงจำปา  
480  ตะดอบวิทยา ศรีลำดวน เด็กชายสุรเชษฐ์ เพชรมณี นายอภิรักษ์ อาษาบาล  
481  ตะดอบวิทยา ศรีลำดวน เด็กชายอุดมศักดิ์ ปฏิเหตุ นายอภิรักษ์ อาษาบาล  
482  ตะดอบวิทยา ศรีลำดวน เด็กชายเมธา สิงหันต์ นายสุธน บัวแก้ว  
483  ตะดอบวิทยา ศรีลำดวน เด็กหญิงกัญญารัตน์ แวงวรรณ นายนันทวัน ปัญญาคม  
484  ตะดอบวิทยา ศรีลำดวน เด็กหญิงสุพรรษา เหลือมหล่อ นายบุญชู พวงจำปา  
485  ตะดอบวิทยา ศรีลำดวน เด็กหญิงวิระดา ลาดสีดา นายบุญชู พวงจำปา  
486 บ้านเจี่ย ฟากมูลฯ เด็กหญิงรุ่งนภา สรรพศรี นายเจริญ ทาระลัย  
487  บ้านเจี่ย ฟากมูลฯ เด็กหญิงสุจิตร์ตรา อินทรา์เล็ก นางสาวอารีรัตน์ วิทยาขาว  
488  บ้านเจี่ย ฟากมูลฯ เด็กหญิงณัฐธิดา มุขขันธ์ นายวีระชัย อนุสินธ์  
489  บ้านเจี่ย ฟากมูลฯ เด็กหญิงมุกมณี แสงคำ นายณรงค์ ธานี  
490  บ้านเจี่ย ฟากมูลฯ เด็กหญิงณัฐสุดา แสงคำ นายสันติ ริเริ่ม  
491  บ้านเจี่ย ฟากมูลฯ เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ภาดี นายพิเชฐ ประทุมตรี  
492  บ้านเจี่ย ฟากมูลฯ เด็กชายชนาธิป สมญา นางพรพนม วงศ์เจริญ  
493  บ้านเจี่ย ฟากมูลฯ เด็กชายจิรัชยา หิดแหว่  
494  บ้านเจี่ย ฟากมูลฯ เด็กชายพีระพัฒน์ พาสะพูล  
495  บ้านเจี่ย ฟากมูลฯ เด็กหญิงพัชรี มากนอก  
496 กลุ่มโรงเรียนทุ่งเทิน ฟากมูลฯ เด็กหญิงอาภาพร. เวียงคำ นางสาวธีระนันทน์. พันธ์ุเพ็ง  
497  กลุ่มโรงเรียนทุ่งเทิน ฟากมูลฯ เด็กหญิงอารียา บุญลา นางสาวธีระนันท์ พันธุ์เพ็ง  
498  กลุ่มโรงเรียนทุ่งเทิน ฟากมูลฯ เด็กชายวันธงไทย. สุราวุธ นางสาวธีระนันท์. พันธุ์เพ็ง  
499  กลุ่มโรงเรียนทุ่งเทิน ฟากมูลฯ เด็กหญิงปณิตา. จันชุม นางสาวธีระนันทน์. พันธ์ุเพ็ง  
500  กลุ่มโรงเรียนทุ่งเทิน ฟากมูลฯ เด็กหญิงประภาระวี ทองมาก นางสาวธีระนันท์ พันธุ์เพ็ง  
501  กลุ่มโรงเรียนทุ่งเทิน ฟากมูลฯ เด็กหญิงกชกร เวียงคำ นางสาวธีระนันท์ พันธุ์เพ็ง  
502  กลุ่มโรงเรียนทุ่งเทิน ฟากมูลฯ เด็กหญิงวีนัสรา ปานดี นางสาวธีระนันท์ พันธุ์เพ็ง  
503  กลุ่มโรงเรียนทุ่งเทิน ฟากมูลฯ เด็กหญิงปนัดดา คูหา นางสาวธีระนันท์ พันธุ์เพ็ง  
504  กลุ่มโรงเรียนทุ่งเทิน ฟากมูลฯ เด็กชายมานะ ศิริบูรณ์ นางสาวธีระนันท์ พันธุ์เพ็ง  
505  กลุ่มโรงเรียนทุ่งเทิน ฟากมูลฯ เด็กหญิงดารารัตน์ พันวิไล นางสาวธีระนันท์ พันธุ์เพ็ง