สรุปเหรียญรางวัล การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับ CEO สพป.ศก.1 ปี 2559
กลุ่ม สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรม สวดมนต์บาลีแปลอังกฤษ (ทีม 10 คน) ชั้น ม.1-3
ที่ รางวัล โรงเรียน กลุ่ม CEO ชื่อนักเรียน ผู้ฝึกสอน ตัวแทน
1ทอง บ้านโนนคูณ ยางชุมฯ เด็กหญิงจันทิมา เนื้อทอง นายทองคำ พุฒพวง CEO
2  บ้านโนนคูณ ยางชุมฯ เด็กหญิงกัญญา ชัยรัตน์ นางกนกพรรณ ปักปิ่น CEO
3  บ้านโนนคูณ ยางชุมฯ เด็กหญิงพรรณมณี แจ่มใส นายไพบูลย์ นามวงษ์ CEO
4  บ้านโนนคูณ ยางชุมฯ เด็กหญิงพรศิกาญณ์ บุ้งทอง นางสาวดุษฎี ไชยรัตน์ CEO
5  บ้านโนนคูณ ยางชุมฯ เด็กหญิงสุธาทิพย์ จำปี CEO
6  บ้านโนนคูณ ยางชุมฯ เด็กหญิงธารารัตน์ หลวงหา CEO
7  บ้านโนนคูณ ยางชุมฯ เด็กหญิงวรรณวิสา ไชยฉิมพลี CEO
8  บ้านโนนคูณ ยางชุมฯ เด็กหญิงปนัดดา คำทา CEO
9  บ้านโนนคูณ ยางชุมฯ เด็กหญิงพิกุล ค่ำคูณ CEO
10  บ้านโนนคูณ ยางชุมฯ เด็กหญิงธิดาเทพ แต่งตั้งรัมย์ CEO
11ทอง บ้านโนนคูณ บูรพาฯ เด็กหญิงอนันตญา นิยมพันธ์ นางสาวฤดีภรณ์ ศิริจันดา CEO
12  บ้านโนนคูณ บูรพาฯ เด็กหญิงกรชนก กัญญาบุญ นางฐิชยา วงษ์ใหญ่ CEO
13  บ้านโนนคูณ บูรพาฯ เด็กหญิงวริศรา พันธ์กิ่งทิพย์ นางสาวฤดีภรณ์ ศิริจันดา CEO
14  บ้านโนนคูณ บูรพาฯ เด็กหญิงรัตนากร จันทสาร นางฐิชยา วงษ์ใหญ่ CEO
15  บ้านโนนคูณ บูรพาฯ เด็กหญิงวันทนีย์ คงช่วย นางสาวฤดีภรณ์ ศิริจันดา CEO
16  บ้านโนนคูณ บูรพาฯ เด็กหญิงอริสรา ศรีบุปผา นางฐิชยา วงษ์ใหญ่ CEO
17  บ้านโนนคูณ บูรพาฯ เด็กหญิงอภัสรา กาลเมฆ นางสาวฤดีภรณ์ ศิริจันดา CEO
18  บ้านโนนคูณ บูรพาฯ เด็กหญิงอภิษฎา บัลลังค์ นางฐิชยา วงษ์ใหญ่ CEO
19  บ้านโนนคูณ บูรพาฯ เด็กหญิงวิชญาดา พรหมบุตร นางสาวฤดีภรณ์ ศิริจันดา CEO
20  บ้านโนนคูณ บูรพาฯ เด็กหญิงกมลภรณ์ เพ็ชรมน นางฐิชยา วงษ์ใหญ่ CEO
21ทอง กลุ่มโรงเรียนทุ่งเทิน ฟากมูลฯ เด็กหญิงสายน้ำทิพย์ ชูชัย นางสาวธีระนันท์ พันธุ์เพ็ง CEO
22  กลุ่มโรงเรียนทุ่งเทิน ฟากมูลฯ เด็กหญิงเกษวดี เวียงคำ นางสุภาภรณ์ สีหะวงษ์ CEO
23  กลุ่มโรงเรียนทุ่งเทิน ฟากมูลฯ เด็กหญิงกนกวรรณ เวียงคำ นางสาวธีระนันท์ พันธุ์เพ็ง CEO
24  กลุ่มโรงเรียนทุ่งเทิน ฟากมูลฯ เด็กหญิงปณิตา รักษาวัด นางสาวธีระนันท์ พันธุ์เพ็ง CEO
25  กลุ่มโรงเรียนทุ่งเทิน ฟากมูลฯ เด็กหญิงมณฑิตา ลาอำ นางสุภาภรณ์ สีหะวงษ์ CEO
26  กลุ่มโรงเรียนทุ่งเทิน ฟากมูลฯ เด็กหญิงกฤษติกา หว่านพืช นางสาวธีระนันท์ พันธุ์เพ็ง CEO
27  กลุ่มโรงเรียนทุ่งเทิน ฟากมูลฯ เด็กหญิงพรนภา ชูวงค์ นางสาวธีระนันท์ พันธุ์เพ็ง CEO
28  กลุ่มโรงเรียนทุ่งเทิน ฟากมูลฯ เด็กหญิงอนุภัทร เวียงคำ นางสาวธีระนันท์ พันธุ์เพ็ง CEO
29  กลุ่มโรงเรียนทุ่งเทิน ฟากมูลฯ เด็กชายนฤดล ณลี นางธีระนันท์ พันธุ์เพ็ง CEO
30  กลุ่มโรงเรียนทุ่งเทิน ฟากมูลฯ เด็กหญิงจรรยาพร เหล็กกับทอง นางสาวธีระนันท์ พันธุ์เพ็ง CEO
31ทอง บ้านพะแนงวิทยา ทักษิณฯ เด็กหญิงจารุวรรณ รักษาเชื้อ นางสาวกัลยา พรำนัก CEO
32  บ้านพะแนงวิทยา ทักษิณฯ เด็กหญิงวิศดารัตน์ รักษาเชื้อ นางมลินี เสาเวียง CEO
33  บ้านพะแนงวิทยา ทักษิณฯ เด็กหญิงรุ่งไพลิน แก้วรักษา นางสาวทวีภรณ์ โคตรพันธ์ CEO
34  บ้านพะแนงวิทยา ทักษิณฯ เด็กหญิงปรียานุช สอดศรี นายเศรษฐพงศ์ ชาชุมพร CEO
35  บ้านพะแนงวิทยา ทักษิณฯ เด็กหญิงณภัทร พรำนัก CEO
36  บ้านพะแนงวิทยา ทักษิณฯ เด็กหญิงปัญญากร พรำนัก CEO
37  บ้านพะแนงวิทยา ทักษิณฯ เด็กหญิงนฤมล คำจันทร์ CEO
38  บ้านพะแนงวิทยา ทักษิณฯ เด็กหญิงสุจิตรา ศิริบูรณ์ CEO
39  บ้านพะแนงวิทยา ทักษิณฯ เด็กหญิงกันยารัตน์ ห่อทรัพย์ CEO
40  บ้านพะแนงวิทยา ทักษิณฯ เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ เหลียวสูง CEO
41ทอง บ้านผักบุ้ง ทักษิณฯ เด็กหญิงศิริรุ่ง โสดา นางขวัญเรือน คูณมี CEO
42  บ้านผักบุ้ง ทักษิณฯ เด็กหญิงหนึ่งธิดา สินปักษา นางสาวสุวิมล พานะรมย์ CEO
43  บ้านผักบุ้ง ทักษิณฯ เด็กหญิงวาสนา แก้วทับทิม นางสาวกนกวรรณ อ้อมแก้ว CEO
44  บ้านผักบุ้ง ทักษิณฯ เด็กหญิงพนาพร ทิจันทุง CEO
45  บ้านผักบุ้ง ทักษิณฯ เด็กหญิงเบญญา ทองมา CEO
46  บ้านผักบุ้ง ทักษิณฯ เด็กหญิงแพรวพรรณ วรรณรักษ์ CEO
47  บ้านผักบุ้ง ทักษิณฯ เด็กหญิงนิยากร พิลา CEO
48  บ้านผักบุ้ง ทักษิณฯ เด็กหญิงกัลยากร กล่อมจิตร CEO
49  บ้านผักบุ้ง ทักษิณฯ เด็กหญิงสุพิชชา ศรีแก้ว CEO
50  บ้านผักบุ้ง ทักษิณฯ เด็กหญิงแพรวพราว บุญเยี่ยม CEO
51ทอง อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. เด็กหญิง นางนงคราญ ละเลิศ CEO
52  อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. เด็กหญิง นางสมหมาย ราชบุญคุณ CEO
53  อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. เด็กหญิง นายสำราญ ตรีคำ CEO
54  อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. เด็กหญิง นางสาวนงลักษณ์ พละศักดิ์ CEO
55  อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. เด็กหญิง CEO
56  อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. เด็กหญิง CEO
57  อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. เด็กหญิง CEO
58  อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. เด็กหญิง CEO
59  อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. เด็กหญิง CEO
60  อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. เด็กหญิง CEO
61 บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) ประจิมฯ เด็กชายชินวัตร สาระ นางดารุณี ทองนาค CEO
62  บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) ประจิมฯ เด็กหญิงรุงฤดี บัวใหญ่รักษา นางสาวบุญธิดา ผสมวงศ์ CEO
63  บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) ประจิมฯ เด็กชายวสันต์ ฝั้นประสาน นางสาววันเฉลิม ธรรมบุตร CEO
64  บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) ประจิมฯ เด็กหญิงศิริพร โสพัฒน์ นายสมบัติ พินิจ CEO
65  บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) ประจิมฯ เด็กหญิงกรรณิกา บุญจันทร์ นายรุจน์ คูณทวี CEO
66  บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) ประจิมฯ เด็กชายชัยณรงค์เดช ทองลือ นายจักรี ศิริบูรณ์ CEO
67  บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) ประจิมฯ เด็กหญิงอารียา พรมศรี นายวิถี พิชัย CEO
68  บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) ประจิมฯ เด็กชายวิชัย รัฐมั่น CEO
69  บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) ประจิมฯ เด็กหญิงจันทร์จิรา ตีคำ CEO
70  บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) ประจิมฯ เด็กชายณัฐวุฒิ สิงห์ซอม CEO
71 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ประจิมฯ เด็กชายณัฐวุฒิ ดวงแก้ว พระอิสระ ธีรปญฺโญ CEO
72  บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ประจิมฯ เด็กชายอภิรัฐ หนองม่วง นายบุญเยี่ยม ทองทวี CEO
73  บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ประจิมฯ เด็กหญิงวนิดา พินิจ นางประกายเดือน อินทะนัย CEO
74  บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ประจิมฯ เด็กหญิงมุกข์รินทร์ สายเสน CEO
75  บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ประจิมฯ เด็กหญิงวิลาวรรณ เลาพิลา CEO
76  บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ประจิมฯ เด็กหญิงวรรณภา ศรีเพชร CEO
77  บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ประจิมฯ เด็กหญิงสุภาวดี เกษศรี CEO
78  บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ประจิมฯ เด็กหญิงอาริยา สายโท CEO
79  บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ประจิมฯ เด็กหญิงเกศวลิน พูลสวัสดิ์ CEO
80  บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ประจิมฯ เด็กหญิงเบญญาลักษ์ หอมหวล CEO