รายชื่อเลือกสถานศึกษา สมัครเข้าแข่งขัน กลุ่ม บูรพาโนนคูณ
ที่ สถานศึกษา (คลิกเพื่อสมัคร) กลุ่ม รร. ประเภท รร. สมัครแล้ว(คน)
1 บ้านหนองกุงสนามชัย บูรพาฯ 57
2 บ้านก้อนเส้า บูรพาฯ 21
3 บ้านม่วงเปเหมือดแอ่ บูรพาฯ 73
4 บ้านโคกสะอาด บูรพาฯ 49
5 บ้านหนองหิน บูรพาฯ 95
6 บ้านโนนสมบูรณ์ บูรพาฯ 47
7 บ้านหนองแวง บูรพาฯ ขยายโอกาส 141
8 บ้านโนนดู่ บูรพาฯ 53
9 บ้านหนองแวงสาขาโนนรัง บูรพาฯ ขยายโอกาส 7
10 บ้านโนนคูณ บูรพาฯ 102
11 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) บูรพาฯ ขยายโอกาส 313
12 บ้านหนองจิกเหล่าเชือก บูรพาฯ 124
13 บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว บูรพาฯ 96
14 บ้านร่องเก้า บูรพาฯ 43
15 บ้านเท่อเล่อ บูรพาฯ 58
รวมกลุ่ม บูรพาโนนคูณ 1279