รายชื่อเลือกสถานศึกษา สมัครเข้าแข่งขัน กลุ่ม ฟากมูลกันทรารมย์
ที่ สถานศึกษา (คลิกเพื่อสมัคร) กลุ่ม รร. ประเภท รร. สมัครแล้ว(คน)
1 บ้านละทาย ฟากมูลฯ 83
2 บ้านกอก ฟากมูลฯ 92
3 บ้านเหม้าหนองเรือ ฟากมูลฯ 13
4 บ้านเขวา ฟากมูลฯ 50
5 บ้านยางน้อยสามัคคี ฟากมูลฯ 38
6 บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) ฟากมูลฯ 62
7 บ้านเปือย ฟากมูลฯ 83
8 บ้านกอกหัวนา ฟากมูลฯ ขยายโอกาส 125
9 บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ฟากมูลฯ ขยายโอกาส 118
10 บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) ฟากมูลฯ ขยายโอกาส 251
11 บ้านหนามแท่ง ฟากมูลฯ 46
12 บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) ฟากมูลฯ ขยายโอกาส 249
13 บ้านทาม ฟากมูลฯ 55
14 บ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์) ฟากมูลฯ 46
15 บ้านเจี่ย ฟากมูลฯ ขยายโอกาส 360
16 บ้านเมืองน้อยหนองมุข ฟากมูลฯ ขยายโอกาส 137
17 บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน ฟากมูลฯ 97
18 บ้านอิปาด ฟากมูลฯ 20
19 บ้านทุ่งมั่ง ฟากมูลฯ 45
20 บ้านหนองไฮ ฟากมูลฯ 73
21 กลุ่มโรงเรียนทุ่งเทิน ฟากมูลฯ ขยายโอกาส 202
22 บ้านบัวน้อยโนนปอ ฟากมูลฯ 7
23 บ้านขาม ฟากมูลฯ 123
24 บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง ฟากมูลฯ 34
รวมกลุ่ม ฟากมูลกันทรารมย์ 2409