รายชื่อเลือกสถานศึกษา สมัครเข้าแข่งขัน กลุ่ม กลางกันทรารมย์
ที่ สถานศึกษา (คลิกเพื่อสมัคร) กลุ่ม รร. ประเภท รร. สมัครแล้ว(คน)
1 อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. ขยายโอกาส 403
2 บ้านอีต้อม กลาง กร. 49
3 บ้านโนนผึ้ง กลาง กร. ขยายโอกาส 40
4 บ้านหนองหวาย กลาง กร. 19
5 บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) กลาง กร. ขยายโอกาส 91
6 บ้านขี้เหล็ก(อสพป.๔๐) กลาง กร. 26
7 บ้านหนองบัวไชยวาน กลาง กร. ขยายโอกาส 72
8 บ้านหนองโอง กลาง กร. 35
9 บ้านหนองดุมหนองม่วง กลาง กร. 35
10 บ้านหนองถ่ม กลาง กร. 16
11 บ้านหนองหัวช้าง กลาง กร. 47
12 บ้านบกขี้ยาง กลาง กร. ขยายโอกาส 52
13 บ้านเลิงแฝก กลาง กร. 36
14 บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ กลาง กร. ขยายโอกาส 99
15 บ้านทุ่งพาย กลาง กร. 33
16 บ้านกล้วย กลาง กร. ขยายโอกาส 84
รวมกลุ่ม กลางกันทรารมย์ 1137