รายชื่อเลือกสถานศึกษา สมัครเข้าแข่งขัน กลุ่ม เมืองพระธาตุเรืองรอง
ที่ สถานศึกษา (คลิกเพื่อสมัคร) กลุ่ม รร. ประเภท รร. สมัครแล้ว(คน)
1 บ้านหญ้าปล้อง พระธาตุฯ ขยายโอกาส 103
2 บ้านหอยสะเดาพัฒนา พระธาตุฯ 81
3 บ้านคูซอด พระธาตุฯ 70
4 บ้านเปือย พระธาตุฯ 89
5 บ้านง้อหนองแสง พระธาตุฯ -
6 บ้านเอกสร้างเรือง พระธาตุฯ 118
7 บ้านโนนแย้ พระธาตุฯ 97
8 บ้านหนองไผ่ พระธาตุฯ 73
9 บ้านน้ำคำ พระธาตุฯ 124
10 บ้านเวาะ พระธาตุฯ 75
11 บ้านหนองคำ พระธาตุฯ 40
12 บ้านหนองโนวิทยา พระธาตุฯ ขยายโอกาส 141
รวมกลุ่ม เมืองพระธาตุเรืองรอง 1011