รายชื่อเลือกสถานศึกษา สมัครเข้าแข่งขัน กลุ่ม เมืองสวนสมเด็จ
ที่ สถานศึกษา (คลิกเพื่อสมัคร) กลุ่ม รร. ประเภท รร. สมัครแล้ว(คน)
1 อนุบาลศรีสะเกษ สวนสมเด็จ 475
2 บ้านหนองครก สวนสมเด็จ ขยายโอกาส 157
3 บ้านหนองสาดโนนเจริญ สวนสมเด็จ 32
4 บ้านดอนกลาง สวนสมเด็จ 24
5 บ้านหมากเขียบ สวนสมเด็จ 67
6 บ้านยางกุดนาคำ สวนสมเด็จ 34
7 บ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) สวนสมเด็จ ขยายโอกาส 100
8 บ้านบก สวนสมเด็จ 34
9 บ้านแทงวิทยา สวนสมเด็จ ขยายโอกาส 53
10 บ้านซำโพธิ์ สวนสมเด็จ 47
11 บ้านหนองโพธิ์ สวนสมเด็จ 11
12 บ้านหนองสวง สวนสมเด็จ 59
13 บ้านก้านเหลือง สวนสมเด็จ ขยายโอกาส 174
14 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๑ สวนสมเด็จ 27
15 บ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) สวนสมเด็จ ขยายโอกาส 100
16 บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) สวนสมเด็จ 45
17 บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง สวนสมเด็จ 22
18 ราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ สวนสมเด็จ 82
รวมกลุ่ม เมืองสวนสมเด็จ 1543