รายชื่อเลือกสถานศึกษา สมัครเข้าแข่งขัน กลุ่ม เมืองศรีลำดวน
ที่ สถานศึกษา (คลิกเพื่อสมัคร) กลุ่ม รร. ประเภท รร. สมัครแล้ว(คน)
1 บ้านทุ่ม ศรีลำดวน 19
2 บ้านโนนแกด ศรีลำดวน ขยายโอกาส 115
3 บ้านหนองม่วงหนองแวง ศรีลำดวน 49
4 บ้านเสือบอง ศรีลำดวน 48
5 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) ศรีลำดวน 54
6 บ้านแดงเหล่ายอด ศรีลำดวน 95
7 ตะดอบวิทยา ศรีลำดวน ขยายโอกาส 146
8 บ้านขมิ้น ศรีลำดวน 68
9 บ้านหางว่าวโนนบัว ศรีลำดวน 74
10 บ้านฮ่องแข้ดำ ศรีลำดวน 15
11 บ้านโพนค้อ ศรีลำดวน 150
12 บ้านจานหนองคู ศรีลำดวน 91
13 บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน ศรีลำดวน 49
14 จินดาวิทยาคาร ๓ ศรีลำดวน 132
15 บ้านก่อโนนหล่อง ศรีลำดวน 36
16 บ้านโพนแดง ศรีลำดวน 93
17 บ้านหนองแคนหนองเทา ศรีลำดวน 90
18 บ้านแกประชาสามัคคี ศรีลำดวน 38
รวมกลุ่ม เมืองศรีลำดวน 1362