รายชื่อเลือกสถานศึกษา สมัครเข้าแข่งขัน กลุ่ม มิตรภาพกันทรารมย์
ที่ สถานศึกษา (คลิกเพื่อสมัคร) กลุ่ม รร. ประเภท รร. สมัครแล้ว(คน)
1 บ้านหนองเทา มิตรภาพ 94
2 บ้านหนองมะแซว มิตรภาพ 106
3 บ้านหนองอีกว่าง มิตรภาพ 86
4 บ้านดูนสิม (อสพป.๘) มิตรภาพ ขยายโอกาส 201
5 บ้านมะกรูด มิตรภาพ 59
6 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) มิตรภาพ ขยายโอกาส 190
7 บ้านหนองทามใหญ่ มิตรภาพ 19
8 บ้านโพธิ์ลังกา มิตรภาพ 71
9 กลุ่มโรงเรียนโคกกกยางสร้างกี่ มิตรภาพ ขยายโอกาส 167
รวมกลุ่ม มิตรภาพกันทรารมย์ 993