รายชื่อเลือกสถานศึกษา สมัครเข้าแข่งขัน กลุ่ม น้ำเกลี้ยง
ที่ สถานศึกษา (คลิกเพื่อสมัคร) กลุ่ม รร. ประเภท รร. สมัครแล้ว(คน)
1 บ้านขี้เหล็ก น้ำเกลี้ยง 39
2 บ้านรุ่ง น้ำเกลี้ยง ขยายโอกาส 93
3 บ้านละเอาะ น้ำเกลี้ยง ขยายโอกาส 188
4 บ้านแวด น้ำเกลี้ยง 77
5 บ้านหนองพะแนง น้ำเกลี้ยง 91
6 บ้านยางน้อยตองปิด น้ำเกลี้ยง 37
7 บ้านกะวัน น้ำเกลี้ยง 31
8 บ้านลุมพุกคูวงศ์ น้ำเกลี้ยง 51
9 บ้านบัวระรมย์ น้ำเกลี้ยง 59
10 บ้านสวนกล้วย น้ำเกลี้ยง 36
11 บ้านสบาย น้ำเกลี้ยง ขยายโอกาส 121
12 บ้านโนนหนองสิม น้ำเกลี้ยง ขยายโอกาส 178
13 บ้านหนองบาง น้ำเกลี้ยง 48
14 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) น้ำเกลี้ยง 238
15 บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง ขยายโอกาส 297
16 บ้านโนนสว่าง น้ำเกลี้ยง 83
17 บ้านหนองแลงระไง น้ำเกลี้ยง 90
18 บ้านหนองแวง น้ำเกลี้ยง ขยายโอกาส 169
19 บ้านสะพุง น้ำเกลี้ยง 28
20 บ้านลุมภู น้ำเกลี้ยง 47
21 บ้านคูบ น้ำเกลี้ยง ขยายโอกาส 234
22 บ้านสะเต็ง น้ำเกลี้ยง 38
23 บ้านหนองนาเวียง น้ำเกลี้ยง 67
24 บ้านทุ่งสว่าง น้ำเกลี้ยง 31
25 บ้านโนนงาม น้ำเกลี้ยง 32
รวมกลุ่ม น้ำเกลี้ยง 2403