รายชื่อเลือกสถานศึกษา สมัครเข้าแข่งขัน กลุ่ม พยุห์
ที่ สถานศึกษา (คลิกเพื่อสมัคร) กลุ่ม รร. ประเภท รร. สมัครแล้ว(คน)
1 บ้านโนนเพ็ก พยุห์ 145
2 บ้านโคกเพ็ก พยุห์ 38
3 บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) พยุห์ 195
4 บ้านค้อยางปอ(อสพป.๓๕) พยุห์ 7
5 บ้านสร้างหว้า พยุห์ 62
6 บ้านเสมอใจ พยุห์ 84
7 บ้านหนองค้า พยุห์ 53
8 บ้านหนองออ พยุห์ 40
9 บ้านเปือยประชาสามัคคี พยุห์ ขยายโอกาส 30
10 บ้านร่องสะอาด พยุห์ ขยายโอกาส 230
11 บ้านหนองเตย พยุห์ ขยายโอกาส 99
12 บ้านกระหวันโนนเจริญ พยุห์ 60
13 บ้านสำโรงโคเฒ่า พยุห์ 43
14 บ้านป่าไร่ พยุห์ 25
15 บ้านโนนสว่าง(อสพป.๑๗) พยุห์ 32
16 อนุบาลพยุห์ พยุห์ ขยายโอกาส 209
17 บ้านหนองรัง พยุห์ 59
18 บ้านหนองหว้าทับทัย พยุห์ 47
19 บ้านหนองม่วงหนองแต้ พยุห์ 38
20 บ้านตำแยหนองเม็ก พยุห์ ขยายโอกาส 115
21 บ้านกระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล) พยุห์ 87
22 บ้านกระถุน พยุห์ 66
23 บ้านขนวน พยุห์ 23
24 บ้านอะลางหัวขัว พยุห์ 52
25 บ้านคูเมือง พยุห์ 44
รวมกลุ่ม พยุห์ 1883