รายชื่อเลือกสถานศึกษา สมัครเข้าแข่งขัน กลุ่ม ประจิมโนนคูณ
ที่ สถานศึกษา (คลิกเพื่อสมัคร) กลุ่ม รร. ประเภท รร. สมัครแล้ว(คน)
1 บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) ประจิมฯ ขยายโอกาส 196
2 บ้านหนองสนม ประจิมฯ 21
3 บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ ประจิมฯ 87
4 บ้านปลาข่อ ประจิมฯ 121
5 บ้านผักขย่าใหญ่ ประจิมฯ 49
6 บ้านเวาะวิทยาคม ประจิมฯ ขยายโอกาส 87
7 บ้านหยอด ประจิมฯ 22
8 บ้านนาม่อง-นาเมือง ประจิมฯ 49
9 บ้านหนองตลาด ประจิมฯ 37
10 บ้านเหล่าฝ้าย ประจิมฯ 71
11 บ้านบกแดงผักขะย่า ประจิมฯ 88
12 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ประจิมฯ ขยายโอกาส 324
13 บ้านโปร่ง ประจิมฯ 50
14 บ้านหัวเหล่า ประจิมฯ 119
15 บ้านโนนสว่าง ประจิมฯ 24
16 บ้านโพนงาม ประจิมฯ 86
รวมกลุ่ม ประจิมโนนคูณ 1431