รายชื่อเลือกสถานศึกษา สมัครเข้าแข่งขัน กลุ่ม ทักษิณกันทรารมย์
ที่ สถานศึกษา (คลิกเพื่อสมัคร) กลุ่ม รร. ประเภท รร. สมัครแล้ว(คน)
1 บ้านจาน ทักษิณฯ ขยายโอกาส 164
2 บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) ทักษิณฯ ขยายโอกาส 167
3 บ้านอาลัย ทักษิณฯ ขยายโอกาส 157
4 บ้านบูรพา ทักษิณฯ ขยายโอกาส 97
5 บ้านพะแนงวิทยา ทักษิณฯ ขยายโอกาส 130
6 บ้านผักบุ้ง ทักษิณฯ ขยายโอกาส 125
7 บ้านนาดี ทักษิณฯ 35
8 บ้านโนนสะอาดอีตู้ ทักษิณฯ -
9 บ้านเกาะ ทักษิณฯ ขยายโอกาส 115
10 บ้านจิกกะลา ทักษิณฯ 75
11 บ้านดู่ ทักษิณฯ 10
12 บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) ทักษิณฯ 106
13 บ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ ทักษิณฯ ขยายโอกาส 112
14 บ้านหนองบัวท่าช้าง ทักษิณฯ 7
15 บ้านโพนทราย โนนเรือ ทักษิณฯ 30
16 บ้านสีถาน ทักษิณฯ 31
17 บ้านขามป้อม ทักษิณฯ 8
18 บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๐) ทักษิณฯ ขยายโอกาส 147
19 กลุ่มห้วยกะเดินโมเดล ทักษิณฯ ขยายโอกาส 117
รวมกลุ่ม ทักษิณกันทรารมย์ 1633