รายชื่อเลือกสถานศึกษา สมัครเข้าแข่งขัน กลุ่ม วังหิน ๑
ที่ สถานศึกษา (คลิกเพื่อสมัคร) กลุ่ม รร. ประเภท รร. สมัครแล้ว(คน)
1 อนุบาลวังหิน วห.1 45
2 บ้านกะเอิน วห.1 ขยายโอกาส 141
3 บ้านโพนดวน วห.1 ขยายโอกาส 56
4 ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓) วห.1 ขยายโอกาส 205
5 บ้านหัววัวหนองนารี วห.1 ขยายโอกาส 69
6 บ้านโนนสายหนองหว้า วห.1 44
7 บ้านไทยบวกแต้บวกเตย วห.1 10
8 บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วห.1 91
9 บ้านสว่าง วห.1 ขยายโอกาส 105
10 บ้านดงยาง วห.1 49
11 บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า วห.1 111
12 บ้านหนองกันจอ วห.1 54
13 บ้านเจ้าทุ่ง วห.1 ขยายโอกาส 48
14 บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว วห.1 51
15 บ้านลิงไอ วห.1 66
16 บ้านหนองบัว วห.1 57
17 บ้านสร้างสะแบง วห.1 55
18 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๒ วห.1 ขยายโอกาส 114
19 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ วห.1 56
รวมกลุ่ม วังหิน ๑ 1427