รายชื่อเลือกสถานศึกษา สมัครเข้าแข่งขัน กลุ่ม วังหิน ๒
ที่ สถานศึกษา (คลิกเพื่อสมัคร) กลุ่ม รร. ประเภท รร. สมัครแล้ว(คน)
1 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) วห.2 ขยายโอกาส 178
2 บ้านโนนดู่ วห.2 ขยายโอกาส 263
3 บ้านทุ่ง วห.2 43
4 บ้านสร้างบาก วห.2 112
5 บ้านหนองนาโพธิ์ วห.2 69
6 บ้านสะมัด วห.2 31
7 บ้านหนองคู วห.2 62
8 บ้านโพนยาง วห.2 ขยายโอกาส 118
9 บ้านทุ่งน้อย วห.2 84
10 บ้านหนองทุ่ม วห.2 74
11 บ้านเห็นอ้ม วห.2 95
12 บ้านตีกา วห.2 45
13 ชุมชนหนองสังข์ วห.2 75
14 บ้านหนองตาเชียง วห.2 37
รวมกลุ่ม วังหิน ๒ 1286