รายชื่อเลือกสถานศึกษา สมัครเข้าแข่งขัน กลุ่ม ยางชุมน้อย
ที่ สถานศึกษา (คลิกเพื่อสมัคร) กลุ่ม รร. ประเภท รร. สมัครแล้ว(คน)
1 บ้านลิ้นฟ้า ยางชุมฯ 97
2 บ้านดินดำ ยางชุมฯ 76
3 บ้านคอนกาม ยางชุมฯ ขยายโอกาส 79
4 บ้านค้อเมืองแสน ยางชุมฯ ขยายโอกาส 122
5 บ้านโนนคูณ ยางชุมฯ ขยายโอกาส 346
6 บ้านแก้ง ยางชุมฯ 40
7 บ้านยางชุมใหญ่ ยางชุมฯ 45
8 บ้านบอนวิทยา ยางชุมฯ 82
9 บ้านผักขะ ยางชุมฯ ขยายโอกาส 103
10 บ้านยางเครือ ยางชุมฯ 62
11 บ้านหอยโนนดู่ ยางชุมฯ 74
12 บ้านโนนติ้ว ยางชุมฯ 26
13 บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) ยางชุมฯ ขยายโอกาส 177
14 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ยางชุมฯ 305
15 บ้านจอมวิทยา ยางชุมฯ 35
16 บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) ยางชุมฯ 69
รวมกลุ่ม ยางชุมน้อย 1738