การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านหัวเหล่า กลุ่ม ประจิมฯ
กิจกรรมการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ (ทีม 3 คน) (ชั้น อนุบาล)
กลุ่มสาระปฐมวัย สมัครได้ไม่เกิน 3 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงณัฐชา มิ่งสานทอง นางกัลยา คำสิงห์ แก้ไข
2 เด็กหญิงนัทธมน สุภีร์ นางสาววรัญญา วงษา แก้ไข
3 เด็กหญิงภัทรธิดา สมมัง นางกัลยา คำสิงห์ แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]