การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) กลุ่ม ทักษิณฯ
กิจกรรมการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ (ทีม 3 คน) (ชั้น อนุบาล)
กลุ่มสาระปฐมวัย สมัครได้ไม่เกิน 3 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงเกษสุดา แก้ววงษา นางณัชชา วงษ์ใหญ่ แก้ไข
2 เด็กหญิงเนตรผกา มาสงค์ นางสาวนิษฐกา แสวงบุญ แก้ไข
3 เด็กหญิงสุชานันท์ แสงสิงห์ นางรัชฎาวรรณ ดรุณศืลป์ แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]