การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน กลุ่ม ยางชุมฯ
กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สมัครได้ไม่เกิน 3 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงชญาดา เสาเวียง นางอัมราภัสร์ จันทะแสงโรจน์ แก้ไข
2 เด็กหญิงปราชญา ทองพันชั่ง นางสาวอภิญญา พรมลาย แก้ไข
3 เด็กหญิงยุวดี ศรสำแดง แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]