การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านเจี่ย กลุ่ม ฟากมูลฯ
กิจกรรมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 (ชั้น มัธยมศึกษา)
กลุ่มสาระคอมพิวเตอร์ สมัครได้ไม่เกิน 2 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กชายวัชรพล พุ่มทอง นายถาวร ดวงแก้ว แก้ไข
2 เด็กชายจักรินทร์ วันนา นางสาวสิริชนุตต์ ศิริกุล แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]