การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนมารีวิทยา กลุ่ม เอกชน
กิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระคอมพิวเตอร์ สมัครได้ไม่เกิน 2 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กชายอัครวิทย์ ศิรวงศ์สกุล นายอุทิศ แสนสวัสดิ์ แก้ไข
2 เด็กหญิงกัญญาภรณ์ ศรบุญทอง นายวิชาญ หล้าสงค์ แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]