การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านเจี่ย กลุ่ม ฟากมูลฯ
กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง บายสีปากชาม (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระเรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี สมัครได้ไม่เกิน 3 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงสุจิตร์ตรา อินทร์เล็ก นางสาวอารีรัตน์ วิทยาขาว แก้ไข
2 เด็กหญิงวรรณวิสา ภูมลี นายพิเชฐ ประทุมตรี แก้ไข
3 เด็กชายพรประเสริฐ เชื้อบริบูรณ์ นางสาวอภิญญา วรบุตร แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]