การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนมารีวิทยา กลุ่ม เอกชน
กิจกรรมการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-3 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระภาษาไทย สมัครได้ไม่เกิน 3 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กชายเพลงไทย พรมมานนท์ นางอำไพ จิตสำราญ แก้ไข
2 เด็กหญิงปานวาด ศรีวิพันธุ์ นางสุดาพร ศิริบูรณ์ แก้ไข
3 เด็กหญิงจิณณพัต สนเสนาะ นางสุดาวัลย์ วีสเพ็ญ แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]