การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านโพนยาง กลุ่ม วห.2
กิจกรรมการแข่งขันเพลงคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.1-3 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สมัครได้ไม่เกิน 5 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กชายธนโชติ สารโท นายวุฒิชัย พันธนาม แก้ไข
2 เด็กชายชินวัตร ศิริชัย นางสุมินตรา สิงหา แก้ไข
3 เด็กหญิงกฤติยา ภักดี นางสาวนันทนิตย์ ยอดแก้ว แก้ไข
4 เด็กหญิงศศิมาภรณ์ มั่นคง นางสาวมุทิตา ศิริผล แก้ไข
5 เด็กหญิงสุวิภา โสดาธาตุ แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]