การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนมารีวิทยา กลุ่ม เอกชน
กิจกรรมการแข่งขันเพลงคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.4-6 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สมัครได้ไม่เกิน 5 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงปวิชญา ว่องไว นางสาววาสนา สมจันทร์ แก้ไข
2 เด็กหญิงจณิสตา บับภาวันดี นางประยูร โคตรพันธ์ แก้ไข
3 เด็กหญิงตันหยง ทวี นายบุญรัตน์ บุญงาม แก้ไข
4 เด็กหญิงมนต์นภา ผ่องผัน นายอดุลย์ ธนาคุณ แก้ไข
5 เด็กหญิงลักษิกา เลี่ยมนางลอง นางสาวสุนิทสา หล้าสงค์ แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]