การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม กลุ่ม น้ำเกลี้ยง
กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก (ทีม 15 คน) ชั้น ป.1-6 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา สมัครได้ไม่เกิน 15 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงพิมพ์นิภา พงษ์ไธสง นางเกษชรินทร์ คนึงเพียร แก้ไข
2 เด็กหญิงบัณฑิตา เทียนศรี นางนภาพร ศรีเสริม แก้ไข
3 เด็กหญิงณัฐธิชา สังฆเลิศ นางสาววรัญชลี มีคุณ แก้ไข
4 เด็กหญิงสุธาวัลย์ บูญมา นางสาววลัยนุช อุ้มบุญ แก้ไข
5 เด็กหญิงณัฐริกา คู่กระสังข์ นายมิตรชัย ศรีเสริม แก้ไข
6 เด็กหญิงทิพย์ภาพร ทับทวี แก้ไข
7 เด็กหญิงนิตยา มาสุข แก้ไข
8 เด็กหญิงเกษร กรรมกร แก้ไข
9 เด็กหญิงกีรติกุล สายแก้ว แก้ไข
10 เด็กหญิงฐิตาพร สายแก้ว แก้ไข
11 เด็กหญิงสุจิตรา นนทะศรี แก้ไข
12 เด็กหญิงธนาภรณ์ บัวลอย แก้ไข
13 เด็กหญิงบุญฑริกา ประเสริฐชาติ แก้ไข
14 เด็กหญิงกนกวรรณ คำใบ แก้ไข
15 เด็กหญิงปุณยาพร พัดศรี แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]