สรุปแยกรายกิจกรรม แข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน
ที่ สาระการเรียนรู้ 1 2 3 รวม ตัวแทน CEO
1 ภาษาไทย 1160 164 29 1353 ดูตัวแทน
2 คณิตศาสตร์ 861 160 39 1060 ดูตัวแทน
3 วิทยาศาสตร์ 268 14 5 287 ดูตัวแทน
4 นักบินน้อย 272 2 - 274 ดูตัวแทน
5 สังคมศึกษาฯ 847 14 1 862 ดูตัวแทน
6 สุขศึกษาฯ 255 42 13 310 ดูตัวแทน
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 679 35 1 715 ดูตัวแทน
8 ศิลปะ-ดนตรี 968 34 - 1002 ดูตัวแทน
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ 47 - - 47 ดูตัวแทน
10 ต่างประเทศ 302 19 4 325 ดูตัวแทน
11 พัฒนาผู้เรียน 331 3 3 337 ดูตัวแทน
12 คอมพิวเตอร์ 402 - - 402 ดูตัวแทน
13 หุ่นยนต์(ระดับเขต) 56 - - 56 ดูตัวแทน
14 การงานอาชีพฯ 335 - - 335 ดูตัวแทน
15 ปฐมวัย 285 16 3 304 ดูตัวแทน
16 เรียนร่วม-ไทย 119 - - 119 ดูตัวแทน
17 เรียนร่วม-สังคมฯ 40 - - 40 ดูตัวแทน
18 เรียนร่วม-ศิลปะ 165 - - 165 ดูตัวแทน
19 เรียนร่วม-การงานฯ 161 - - 161 ดูตัวแทน
20 ศิลปะอีสาน 90 - - 90 ดูตัวแทน
รวม 7643 503 98 8244