สรุปแยกรายกิจกรรม แข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน
ที่ สาระการเรียนรู้ 1 2 3 รวม ตัวแทน CEO
1 ภาษาไทย 1316 165 29 1510 ดูตัวแทน
2 คณิตศาสตร์ 861 160 39 1060 ดูตัวแทน
3 วิทยาศาสตร์ 271 14 5 290 ดูตัวแทน
4 นักบินน้อย 272 2 - 274 ดูตัวแทน
5 สังคมศึกษาฯ 847 14 1 862 ดูตัวแทน
6 สุขศึกษาฯ 255 42 13 310 ดูตัวแทน
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 680 35 1 716 ดูตัวแทน
8 ศิลปะ-ดนตรี 968 34 - 1002 ดูตัวแทน
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ 47 - - 47 ดูตัวแทน
10 ต่างประเทศ 388 19 4 411 ดูตัวแทน
11 พัฒนาผู้เรียน 331 3 3 337 ดูตัวแทน
12 คอมพิวเตอร์ 402 - - 402 ดูตัวแทน
13 หุ่นยนต์(ระดับเขต) 56 - - 56 ดูตัวแทน
14 การงานอาชีพฯ 335 - - 335 ดูตัวแทน
15 ปฐมวัย 286 16 3 305 ดูตัวแทน
16 เรียนรวม-ไทย 119 - - 119 ดูตัวแทน
17 เรียนรวม-สังคมฯ 40 - - 40 ดูตัวแทน
18 เรียนรวม-ศิลปะ 165 - - 165 ดูตัวแทน
19 เรียนรวม-การงานฯ 161 - - 161 ดูตัวแทน
20 ศิลปะอีสาน 90 - - 90 ดูตัวแทน
รวม 7890 504 98 8492