สรุปยอดสมัคร แยกรายกลุ่ม CEO ปี ๒๕๖๖
ลำดับ
แข่งขัน
กลุ่มโรงเรียน ยอด
สมัคร
ราย
ละเอียด
เข้า
ระบบ
1 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 91 กิจกรรม รายงาน
2 ยางชุมน้อย ปิด 1,103 กิจกรรม รายงาน
3 กลางกันทรารมย์ ปิด 1,074 กิจกรรม รายงาน
4 ฟากมูลกันทรารมย์ ปิด 1,541 กิจกรรม รายงาน
5 เมืองศรีลำดวน ปิด 1,082 กิจกรรม รายงาน
6 มิตรภาพกันทรารมย์ 703 กิจกรรม รายงาน
7 อำเภอน้ำเกลี้ยง ปิด 1,566 กิจกรรม รายงาน
8 เมืองสวนสมเด็จ ปิด 1,491 กิจกรรม รายงาน
9 ประจิมโนนคูณ ปิด 847 กิจกรรม รายงาน
10 เมืองพระธาตุเรืองรอง ปิด 722 กิจกรรม รายงาน
11 เมืองหลวงพ่อโต ปิด 1,142 กิจกรรม รายงาน
12 วังหิน ๑ ปิด 1,571 กิจกรรม รายงาน
13 วังหิน ๒ ปิด 913 กิจกรรม รายงาน
14 บูรพาโนนคูณ ปิด 1,121 กิจกรรม รายงาน
15 ทักษิณกันทรารมย์ ปิด 941 กิจกรรม รายงาน
16 เอกชน ปิด 824 กิจกรรม รายงาน
17 พยุห์ ปิด 1,457 กิจกรรม รายงาน
รวม 18,189    
<< ยอดสมัครทุกโรงเรียน >>