"; $show=''; $show.="

<< ตรวจสอบรายชื่อ นักเรียน/ครู ตัวแทนแข่งขันระดับชาติ สพป.ศก.1 >>

<< เข้าระบบ เพื่อแก้ไขชื่อนักเรียน-ครู ตัวแทนระดับภาค (ใช้รหัสเดิม) >>
แบบขอแก้ไข/เปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน << ประถม >> | << มัธยม >>


<< แสดงสรุปเหรียญทุก สพป.>>

"; echo $show; ?>