สรุปเหรียญรางวัล แยกประเภท สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 7-9 ธค.59
เหรียญ กิจกรรม โรงเรียน ตัวแทนภาคฯ
ทอง ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 บ้านขาม  
ทอง การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 บ้านโนนคูณ (อ.โนนคูณ)  
ทอง จักสานไม้ไผ่ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม  
ทอง จักสานไม้ไผ่ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 บ้านหนองบัวไชยวาน  
ทอง การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น 2D Animation (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 บ้านหนองโนวิทยา  
ทอง ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 บ้านเมืองน้อยหนองมุข  
ทอง ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง พานพุ่มสักการะ (ไม่เกิน 6 คน) ชั้น ป.4-6 บ้านละเอาะ  
ทอง ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ (ไม่เกิน 6 คน) ชั้น ม.1-3 บ้านละเอาะ  
ทอง ภาพยนตร์สั้น (ทีม 5 คน) ชั้น ม.1-3 บ้านโนนหนองสิม ตัวแทน
ทอง การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 มารีวิทยา  
ทอง โครงงานอาชีพ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 บ้านขาม  
ทอง โครงงานอาชีพ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 บ้านเกาะ  
ทอง การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ E-book (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)  
ทอง การจัดสวนถาดแบบแห้ง (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว  
ทอง การจัดสวนถาดแบบชื้น (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ  
ทอง การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ตัวแทน
ทอง การแปรรูปอาหาร (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 ราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ  
ทอง การแปรรูปอาหาร (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 บ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) ตัวแทน
ทอง คัดลายมือสื่อภาษาไทย (เดี่ยว) ระดับ ป.1-3 อนุบาลศรีสะเกษ  
ทอง คัดลายมือสื่อภาษาไทย (เดี่ยว) ระดับ ป.4-6 อนุบาลศรีสะเกษ  
ทอง คัดลายมือสื่อภาษาไทย (เดี่ยว) ระดับ ม.1-3 บ้านสบาย ตัวแทน
ทอง ทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 บ้านผักบุ้ง  
ทอง กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4 บท) (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 บ้านหนองแลงระไง  
ทอง ทำอาหารคาวจานเดียว ประเภทข้าว และอาหารหวาน ขนมไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 อนุบาลกันทรารมย์  
ทอง ทำอาหารคาวจานเดียว ประเภทข้าว และอาหารหวาน ขนมไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 อนุบาลกันทรารมย์  
ทอง พูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 อนุบาลศรีสะเกษ  
ทอง พูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 อนุบาลพยุห์  
ทอง การพูดเพื่ออาชีพ ภาษาญี่ปุ่น (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก ตัวแทน
ทอง การจัดการค่ายพักแรม (ทีม 8 คน) ชั้น ม.1-3 บ้านสบาย ตัวแทน
ทอง การแกะสลักผลไม้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 บ้านหนองนาเวียง  
ทอง การแกะสลักผลไม้ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)  
ทอง กิจกรรมสภานักเรียน (ทีม 7-10 คน) ชั้น ม.1-3 บ้านโนนคูณ (อ.ยางชุมน้อย)  
ทอง กิจกรรมสภานักเรียน (ทีม 7-10 คน) ชั้น ป.1-6 อนุบาลศรีสะเกษ  
ทอง การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางการเห็น บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)  
ทอง การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเห็น อนุบาลกันทรารมย์  
ทอง การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางร่างกายฯ ขุมคำวิทยา (สำนักงานฉลากกินแบ่งสงเคราะห์๖๗๓)  
ทอง การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3บกพร่องทางการเรียนรู้ บ้านดูนสิม (อสพป.๘)  
ทอง การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ บ้านลิ้นฟ้า  
ทอง โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)  
ทอง การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 บ้านหนองแวง (อ.น้ำเกลี้ยง)  
ทอง ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓  
ทอง นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางร่างกายฯ บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)  
ทอง หนังสือเล่มเล็ก (ทีม 3 คน) ชั้น ป. 4-6 บ้านหนองมะแซว  
ทอง นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม ตัวแทน
ทอง นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ออทิสติก อนุบาลวัดพระโต  
ทอง หนังสือเล่มเล็ก (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 (บกพร่องทางการเรียนรู้) อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน)  
ทอง อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 อนุบาลศรีสะเกษ  
ทอง มารยาทงามอย่างไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา บ้านคูซอด  
ทอง มารยาทงามอย่างไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว  
ทอง เพลงคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.1-3 บ้านนาดี  
ทอง เพลงคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.4-6 อนุบาลวัดพระโต  
ทอง เพลงคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ม.1-3 บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)  
ทอง โครงงานคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.1-3 อนุบาลวัดพระโต  
ทอง โครงงานคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.4-6 กลุ่มห้วยกระเดิน-บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)  
ทอง ภาพยนตร์สั้น (ทีม 5 คน) ชั้น ป.1-6 บ้านลุมพุกคูวงศ์  
ทอง เล่านิทานคุณธรรม (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 อนุบาลศรีสะเกษ  
ทอง เล่านิทานคุณธรรม (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 บ้านโนนแย้  
ทอง เล่านิทานคุณธรรม (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บ้านพะแนงวิทยา  
ทอง ทำอาหาร (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา บ้านหนองจิกเหล่าเชือก  
ทอง ทำอาหาร (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ บ้านเจี่ย  
ทอง มารยาทไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 อนุบาลศรีสะเกษ  
ทอง มารยาทไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 บ้านหนองแก้วสำโรง  
ทอง มารยาทไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 อนุบาลวัดพระโต  
ทอง ประดิษฐ์งานใบตอง บายสีปากชาม (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม  
ทอง ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา บ้านหนองกันจอ  
ทอง ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ อนุบาลวัดพระโต  
ทอง การร้อยมาลัยดอกไม้สด (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)  
ทอง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ บ้านหนองมะแซว  
ทอง สวนถาดแบบชื้น (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ  
ทอง สวนถาดแบบแห้ง (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว  
ทอง วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการได้ยิน บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)  
ทอง วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางสติปัญญา บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๐)  
ทอง วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางร่างกาย บ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร)  
ทอง วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ บ้านละเอาะ  
ทอง วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางการเรียนรู้ บ้านพะแนงวิทยา  
ทอง หุ่นยนต์บังคับมือ (หนอนวิ่งเร็ว) ชั้น ป.1-6 (ทีม 3 คน) บ้านจานหนองคู  
ทอง วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ออทิสติก อนุบาลศรีสะเกษ  
ทอง ศิลปสร้างสรรค์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 บ้านดอนสั้น ตัวแทน
ทอง ศิลปสร้างสรรค์ (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 บ้านดอนสั้น  
ทอง ศิลปสร้างสรรค์ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 กลุ่มทุ่งเทิน  
ทอง วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 อนุบาลศรีสะเกษ ตัวแทน
ทอง วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 อนุบาลศรีสะเกษ  
ทอง วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)  
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเห็น บ้านกอก  
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา บ้านบอนวิทยา  
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางร่างกาย บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)  
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ บ้านเจี่ย  
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ป.1-6 ออทิสติก อนุบาลศรีสะเกษ  
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางการเห็น บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) ตัวแทน
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางร่างกาย บ้านผักบุ้ง  
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางการเรียนรู้ บ้านดูนสิม (อสพป.๘)  
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ม.1-3 ออทิสติก บ้านหนองเตย  
ทอง เต้นหางเครื่องประกอบเพลง (ทีม 5-7 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ อนุบาลศรีสะเกษ  
ทอง เขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ตัวแทน
ทอง การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 บ้านบูรพา ตัวแทน
ทอง การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ  
ทอง การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 บ้านน้ำเกลี้ยง  
ทอง ประติมากรรมลอยตัว (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 กลุ่มทุ่งเทิน ตัวแทน
ทอง ฆ้องวงเล็ก (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 มารีวิทยา  
ทอง ซอด้วง (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 อนุบาลศรีสะเกษ  
ทอง ซออู้ (เดี่ยว)ชั้น ม.1-3 บ้านร่องสะอาด  
ทอง ขิม 7 หย่อง (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บ้านร่องสะอาด  
ทอง ขับร้องเพลงไทย (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 มารีวิทยา ตัวแทน
ทอง วงเครื่องสายวงเล็ก (ทีม 8-9 คน) ชั้น ป.1-6 มารีวิทยา  
ทอง วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว (ทีม 15 คน) ชั้น ป.1-6 มารีวิทยา  
ทอง วงปี่พาทไม้แข็งเครื่องคู่ (ทีม 12 คน) ชั้น ป.1-6 บ้านหนองแลงระไง  
ทอง วงอังกะลุง (ทีมไม่เกิน 20 คน) ชั้น ป.1-6 บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)  
ทอง วงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข (ทีมไม่เกิน 40 คน) ชั้น ป.1-ม.3 อนุบาลศรีสะเกษ  
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ชั้น ป.1-6 บ้านโคกสะอาด  
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ชั้น ม.1-3 บ้านละเอาะ  
ทอง ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ชั้น ป.1-6 อนุบาลศรีสะเกษ  
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ชั้น ม.1-3 ขุมคำวิทยา (สำนักงานฉลากกินแบ่งสงเคราะห์๖๗๓)  
ทอง ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ชั้น ป.1-6 อนุบาลศรีสะเกษ  
ทอง ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ชั้น ม.1-3 อนุบาลวัดพระโต ตัวแทน
ทอง รำวงมาตรฐาน (ทีม 8-10 คน) ชั้น ป.4-6 อนุบาลศรีสะเกษ  
ทอง รำวงมาตรฐาน (ทีม 8-10 คน) ชั้น ม.1-3 บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์)  
ทอง ระบำมาตรฐาน (ทีม 6-12คน) ชั้น ป.4-6 อนุบาลศรีสะเกษ  
ทอง ระบำมาตรฐาน (ทีม 6-12คน) ชั้น ม.1-3 บ้านคูบ  
ทอง นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ (ทีมไม่เกิน 12 คน) ชั้น ป.4-6 อนุบาลศรีสะเกษ  
ทอง นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (ทีมไม่เกิน 16 คน) ชั้น ป.4-6 อนุบาลศรีสะเกษ  
ทอง นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (ทีมไม่เกิน 16 คน) ชั้น ม.1-3 บ้านเมืองน้อยหนองมุข  
ทอง ขับร้องเพลงสากล ชาย ชั้น ป.1-6 มารีวิทยา  
ทอง ขับร้องเพลงสากล หญิง ชั้น ป.1-6 อนุบาลศรีสะเกษ ตัวแทน
ทอง ขับร้องเพลงสากล หญิง ชั้น ม.1-3 บ้านคูบ  
ทอง เดี่ยวโปงลาง (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บ้านคอนกาม  
ทอง เดี่ยวโหวด (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บ้านหนองมะแซว  
ทอง เดี่ยวโหวด (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บ้านคอนกาม  
ทอง เดี่ยวพิณ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน  
ทอง เดี่ยวพิณ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บ้านดูนสิม (อสพป.๘)  
ทอง เดี่ยวแคน (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บ้านละเอาะ ตัวแทน
ทอง การปั้นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) บ้านสบาย  
ทอง การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ (ทีม 3 คน) บ้านสบาย  
ทอง ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 อนุบาลกันทรารมย์  
ทอง ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 บ้านคูบ  
ทอง เขียนภาพไทยประเพณี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บ้านคูบ  
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ม.1-3 อนุบาลวัดพระโต  
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ม.1-3 บ้านตำแยหนองเม็ก  
ทอง ทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-6 บ้านหนองนาเวียง  
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-6 อนุบาลศรีสะเกษ  
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-6 มารีวิทยา  
ทอง แอโรบิก (ทีม 15 คน) ชั้น ป.1-6 มารีวิทยา  
ทอง แอโรบิก (ทีม 15 คน) ชั้น ม.1-3 บ้านโนนหนองสิม  
ทอง การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ออทิสติก อนุบาลศรีสะเกษ  
  วงปี่พาทย์ไม้นวม ผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว (ทีม 15 คน) ชั้น ม.1-3 อนุบาลศรีสะเกษ  
ทอง การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ออทิสติก อนุบาลกันทรารมย์ ตัวแทน
  วงปี่พาทไม้แข็งเครื่องคู่ (ทีม 12 คน) ชั้น ม.1-3 อนุบาลกันทรารมย์ ตัวแทน
ทอง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางร่างกายฯ ขุมคำวิทยา (สำนักงานฉลากกินแบ่งสงเคราะห์๖๗๓) ตัวแทน
ทอง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางการเรียนรู้ ขุมคำวิทยา (สำนักงานฉลากกินแบ่งสงเคราะห์๖๗๓)  
ทอง ท่องอาขยานทำนองเสนาะ (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 อนุบาลพยุห์  
ทอง ท่องอาขยานทำนองเสนาะ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บ้านคูบ  
ทอง โครงงานคณิตศาสตร์ สร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 บ้านโนนคูณ (อ.โนนคูณ)  
ทอง โครงงานคณิตศาสตร์ บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 อนุบาลศรีสะเกษ  
ทอง กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:Youth Counselor) (ทีมไม่เกิน 5 คน) ชั้น ม.1-3 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) ตัวแทน
เงิน การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)  
เงิน การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ E-book (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 บ้านหนองแวง  
เงิน การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 บ้านหนองแวง (อ.น้ำเกลี้ยง)  
เงิน การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)  
เงิน การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)  
เงิน เรียงร้อยถ้อยความ (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 อนุบาลกันทรารมย์  
เงิน เรียงร้อยถ้อยความ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๐)  
เงิน การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)  
เงิน การใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย (ทีม 6 คน) ชั้น ป.4-6 บ้านหนองบัวไชยวาน  
เงิน พูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บ้านโนนหนองสิม  
เงิน การพูดเพื่ออาชีพ ภาษาจีน (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 อนุบาลพยุห์  
เงิน การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางร่างกายฯ บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)  
เงิน อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 อนุบาลศรีสะเกษ  
เงิน โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 อนุบาลวัดพระโต  
เงิน โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 อนุบาลศรีสะเกษ  
เงิน นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเห็น บ้านหัวเหล่า  
เงิน นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา อนุบาลศรีสะเกษ  
เงิน ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 บ้านอาลัย  
เงิน หนังสือเล่มเล็ก (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 (บกพร่องทางการเรียนรู้) บ้านเจี่ย  
เงิน อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร)  
เงิน คิดเลขเร็ว (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 อนุบาลศรีสะเกษ  
เงิน โครงงานคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ม.1-3 บ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖  
เงิน ละครคุณธรรม (ทีม 15-20 คน) ชั้น ป.1-ม.3 บ้านน้ำเกลี้ยง  
เงิน สวดมนต์บาลีแปลอังกฤษ (ทีม 10 คน) ชั้น ม.1-3 บ้านโนนคูณ (อ.ยางชุมน้อย)  
เงิน ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)  
เงิน การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา อนุบาลศรีสะเกษ  
เงิน การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางร่างกายฯ บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)  
เงิน วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางการได้ยิน บ้านหญ้าปล้อง  
เงิน วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา บ้านหนองนาเวียง  
เงิน โครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Thailand 4.0) ชั้น ป.1-6 บ้านอาลัย  
เงิน ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางสติปัญญา บ้านบกขี้ยาง  
เงิน วาดภาพลายเส้น Drawing (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บ้านคูบ  
เงิน ประติมากรรมนูนต่ำ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-3 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน)  
เงิน ประติมากรรมนูนสูง (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 มารดาทรงธรรม  
เงิน ระนาดเอก (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 อนุบาลศรีสะเกษ  
เงิน ระนาดทุ้ม (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ขุมคำวิทยา (สำนักงานฉลากกินแบ่งสงเคราะห์๖๗๓)  
เงิน ฆ้องวงใหญ่ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 กลุ่มโคกกกยางสร้างกี่  
เงิน ฆ้องวงเล็ก (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 กลุ่มโคกกกยางสร้างกี่  
เงิน ซอด้วง (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 กลุ่มโคกกกยางสร้างกี่  
เงิน ซออู้ (เดี่ยว)ชั้น ป.1-6 อนุบาลศรีสะเกษ  
เงิน จะเข้ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บ้านร่องสะอาด  
เงิน จะเข้ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บ้านร่องสะอาด  
เงิน ขลุ่ยเพียงออ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 อนุบาลศรีสะเกษ  
เงิน ขลุ่ยเพียงออ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บ้านร่องสะอาด  
เงิน ขับร้องเพลงไทย (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บ้านกะเอิน  
เงิน ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ชั้น ม.1-3 กลุ่มโคกกกยางสร้างกี่  
เงิน ขับขานประสานเสียง (ทีมไม่เกิน 40 คน) ชั้น ป.1-6 อนุบาลศรีสะเกษ  
เงิน นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ (ทีมไม่เกิน 12 คน) ชั้น ม.1-3 บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา)  
เงิน การแสดงตลก (ทีม 3-5 คน) ชั้น ป.1-ม.3 บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์)  
เงิน มายากล (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-ม.3 อนุบาลศรีสะเกษ  
เงิน ขับร้องเพลงสากล ชาย ชั้น ม.1-3 กลุ่มโคกกกยางสร้างกี่  
เงิน เดี่ยวโปงลาง (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 อนุบาลวัดพระโต  
เงิน เดี่ยวแคน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บ้านดูนสิม (อสพป.๘)  
เงิน วงดนตรีพื้นเมือง โปงลาง (ทีม 30 คน) ชั้น ป.1-6 อนุบาลกันทรารมย์  
เงิน การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา บ้านลิ้นฟ้า  
เงิน การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางสติปัญญา บ้านโนนแกด  
เงิน ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 อนุบาลศรีสะเกษ  
เงิน ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)  
เงิน หุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ (ซูโม่) ชั้น ป.1-6 (ทีม 3 คน) มารีวิทยา  
เงิน ท่องอาขยานทำนองเสนาะ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 บ้านสบาย  
เงิน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 บ้านสบาย  
เงิน โครงงานคณิตศาสตร์ สร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 อนุบาลวัดพระโต  
เงิน โครงงานคณิตศาสตร์ บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 ขุมคำวิทยา (สำนักงานฉลากกินแบ่งสงเคราะห์๖๗๓)  
ทองแดง การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (ทีม 6 คน) ชั้น ป.1-3 บ้านหนองกุงสนามชัย  
ทองแดง การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)  
ทองแดง กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 (8 บท)(ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 บ้านเกาะ  
ทองแดง โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)  
ทองแดง การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 บ้านหนองแวง (อ.น้ำเกลี้ยง)  
ทองแดง หนังสือเล่มเล็ก(ทีม 3 คน) ชั้น ม. 1-3 อนุบาลพยุห์  
ทองแดง วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางร่างกาย บ้านเวาะวิทยาคม  
ทองแดง หุ่นยนต์บังคับมือ (ไตรกีฬา) ชั้น ม.1-3 (ทีม 3 คน) บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)  
ทองแดง โครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Thailand 4.0) ชั้น ม.1-3 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)  
ทองแดง ระนาดเอก (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 กลุ่มโคกกกยางสร้างกี่  
ทองแดง ระนาดทุ้ม (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 อนุบาลศรีสะเกษ  
ทองแดง ฆ้องวงใหญ่ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 อนุบาลศรีสะเกษ  
ทองแดง ขิม 7 หย่อง (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 อนุบาลศรีสะเกษ  
ทองแดง ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ชั้น ป.1-6 อนุบาลศรีสะเกษ  
ทองแดง การประกวดวงดนตรีสตริง (ทีม 3-6 คน) ชั้น ม.1-3 บ้านดูนสิม (อสพป.๘)  
ทองแดง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางสติปัญญา ตะดอบวิทยา  
  วงอังกะลุง (ทีมไม่เกิน 21 คน) ชั้น ม.1-3 ตะดอบวิทยา  
ทองแดง ดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) (ทีม 8 คน) ชั้น ป.1-ม.3 อนุบาลศรีสะเกษ  
ทองแดง หุ่นยนต์อัตโนมัติ (กู้ภัย) ชั้น ป.1-6 (ทีม 3 คน) บ้านแก้ง  
ทองแดง หุ่นยนต์อัตโนมัติ (กู้ภัย) ชั้น ม.1-3 (ทีม 3 คน) บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)  
ทองแดง หุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ (ชกมวย) ชั้น ม.1-3 (ทีม 3 คน) บ้านอาลัย  
ทองแดง ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-3 อนุบาลวัดพระโต  
ทองแดง ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 อนุบาลวัดพระโต  
ทองแดง สวดมนต์บาลีแปลไทย (ทีม 10 คน) ชั้น ป.1-ม.3 บ้านผักบุ้ง