สรุปเหรียญทอง แยกตามกลุ่มสาระ รร.ในสังกัด สพป. << ดูทุกโรงเรียน >>
ที่ โรงเรียน จำนวนเหรียญรางวัล แยกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (เฉพาะเหรียญทอง) รวม
246
ปฐมวัย ไทย คณิต วิทย์ สังคม ศิลปะ การงาน พละ จีน/ญี่ปุ่น พัฒนา หุ่นยนต์ อีสาน กศ.พิเศษ
2 16 12 15 18 75 30 4 5 10 8 10 59
1 กลุ่มโคกกกยางสร้างกี่ - - - - - - - - - - - - - -
2 กลุ่มทุ่งเทิน - - - - - 2 - - - - - - - 2
3 กลุ่มห้วยกระเดิน-บ้านหนองถ่ม(ค - - - - 1 - - - - - - - - 1
4 ขุมคำวิทยา (สำนักงานฉลากกินแบ่ - - - - - 1 - - - - - - 3 4
5 ตะดอบวิทยา - - - - - - - - - - - - - -
6 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ - - - 1 - - - - - - - - - 1
7 บ้านกอก - - - - - - - - - - - - 1 1
8 บ้านกะเอิน - - - - - - - - - - - - - -
9 บ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) - - - - - - 1 - - - - - - 1
10 บ้านเกาะ - - - - - - 1 - - - - - - 1
11 บ้านแก้ง - - - - - - - - - - - - - -
12 บ้านขาม - - - - - - 2 - - - - - - 2
13 บ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ - - - - - - - - - - - - - -
14 บ้านคอนกาม - - - - - - - - - - - 2 - 2
15 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) - - - - - - - - - - - - 2 2
16 บ้านคูซอด - - - - - - - - - - - - 1 1
17 บ้านคูบ - 1 - - - 3 - - - 1 - - - 5
18 บ้านโคกสะอาด - - - - - 1 - - - - - - - 1
19 บ้านจานหนองคู - - - - - - - - - - 1 - - 1
20 บ้านจาน - - - - - - - - - - - - - -
21 บ้านเจี่ย - - - - - - - - - - - - 2 2
22 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) - - - - - - - - - - - - - -
23 บ้านดอนสั้น - - - - - 2 - - - - - - - 2
24 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ - - - - - - 1 - - - - - - 1
25 บ้านดูนสิม (อสพป.๘) - - - - - - - - - - - 1 2 3
26 บ้านตำแยหนองเม็ก - - - - - 1 - - - - - - - 1
27 บ้านทุ่งสว่าง - - - - - - - - - - - - - -
28 บ้านนาดี - - - - 1 - - - - - - - - 1
29 บ้านน้ำเกลี้ยง - - - - - 1 - - - - - - - 1
30 บ้านโนนแกด - - - - - - - - - - - - - -
31 บ้านโนนคูณ (อ.โนนคูณ) - - 1 - - - 1 - - - - - - 2
32 บ้านโนนคูณ (อ.ยางชุมน้อย) - - - - - - - - - 1 - - - 1
33 บ้านโนนแย้ - - - - 1 - - - - - - - - 1
34 บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) - - - - - - - - - - - - - -
35 บ้านโนนหนองสิม - - - - 1 - - 1 - - - - - 2
36 บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม - - - - - - 1 - - - - - 2 3
37 บ้านบกขี้ยาง - - - - - - - - - - - - - -
38 บ้านบอนวิทยา - - - - - - - - - - - - 1 1
39 บ้านบูรพา - - - - - 1 - - - - - - - 1
40 บ้านผักบุ้ง - - - - - - 1 - - - - - 1 2
41 บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) - - - 1 1 - - - - - - - 2 4
42 บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) - - - - - 1 - - - - - - - 1
43 บ้านพะแนงวิทยา - - - - 1 - - - - - - - 1 2
44 บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) - - - - - - - - - - - - - -
45 บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก - - - - - - - - 1 - - - - 1
46 บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุ - - - - - - - - - - - - - -
47 บ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) - - - - - - - - - - - - 1 1
48 บ้านเมืองน้อยหนองมุข - - - - - 1 1 - - - - - - 2
49 บ้านร่องสะอาด - - - - - 2 - - - - - - - 2
50 บ้านละเอาะ - - - - - 1 2 - - - - 1 1 5
51 บ้านลิ้นฟ้า - - - - - - - - - - - - 1 1
52 บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ - - - - - 1 1 - - - - - 1 3
53 บ้านลุมพุกคูวงศ์ - - - - 1 - - - - - - - - 1
54 บ้านเวาะวิทยาคม - - - - - - - - - - - - - -
55 บ้านสบาย 2 1 - - - - - - - 1 - - - 4
56 บ้านหญ้าปล้อง - - - - - - - - - - - - - -
57 บ้านหนองกันจอ - - - - - - - - - - - - 1 1
58 บ้านหนองกุงสนามชัย - - - - - - - - - - - - - -
59 บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) - - - - - 1 - - - - - - - 1
60 บ้านหนองแก้วสำโรง - - - - 1 - - - - - - - - 1
61 บ้านหนองจิกเหล่าเชือก - - - - - - - - - - - - 1 1
62 บ้านหนองเตย - - - - - - - - - - - - 1 1
63 บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) - - - - - - - - - - - - 1 1
64 บ้านหนองนาเวียง - - - - - - 2 - - - - - - 2
65 บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน - - - - - - - - - - - 1 - 1
66 บ้านหนองโนวิทยา - - - - - - 1 - - - - - - 1
67 บ้านหนองบัวไชยวาน - - - - - - 1 - - - - - - 1
68 บ้านหนองมะแซว - - - - - - - - - 1 - 1 1 3
69 บ้านหนองแลงระไง - 1 - - - 1 - - - - - - - 2
70 บ้านหนองแวง (อ.น้ำเกลี้ยง) - - - 1 - - - - - - - - - 1
71 บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) - - - - - 2 1 - - - - - - 3
72 บ้านหนองแวง - - - - - - - - - - - - - -
73 บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว - - - - - - 1 - - - - - 2 3
74 บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลาก - - - - - - - - - - - - 1 1
75 บ้านหัวเหล่า - - - - - - - - - - - - - -
76 บ้านอาลัย - - - - - - - - - - - - - -
77 มารดาทรงธรรม - - - - - - - - - - - - - -
78 มารีวิทยา - - - - - 6 1 1 - - - - - 8
79 ราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศร - - - - - - 1 - - - - - - 1
80 อนุบาลกันทรารมย์ - - - - - 1 2 - - 1 - - 2 6
81 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) - - - - - - 1 - - 1 - - 1 3
82 อนุบาลพยุห์ - 1 - - - - - - 1 - - - - 2
83 อนุบาลวัดพระโต - - - - 3 2 - - - - - - 2 7
84 อนุบาลศรีสะเกษ - 2 2 - 2 13 - - 1 1 - - 4 25
85 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) - - - - - - - - - - - - 1 1
รวม 2 6 3 3 13 44 23 2 3 7 1 6 40 153