สรุปเหรียญทักษะวิชาการ 4 วิชาหลัก สพท.ศก.1
ที่ โรงเรียน ทองเงินแดง รวมกลุ่ม
1 ศรีสะเกษวิทยาลัย 332 035เมือง1
2 สตรีสิริเกศ 247 031เมือง2
3 กันทรารมณ์ 227 433กลาง กร.
4 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 225 229เมือง2
5 อนุบาลศรีสะเกษ 192 122เมือง2
6 อนุบาลวัดพระโต 163 423เมือง2
7 มารีวิทยา 1010 525เอกชน
8 อนุบาลกันทรารมย์ 95 317กลาง กร.
9 นครศรีลำดวนวิทยา 86 721วห.2
10 ราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ 86 216เมือง3
11 ไกรภักดีวิทยาคม 75 315เมือง4
12 ศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์) 611 825เมือง3
13 บ้านคูบ 67 518น้ำเกลี้ยง
14 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) 65 112ยางชุมฯ
15 สิริเกศน้อมเกล้า 64 313เมือง2
16 ละทายวิทยา 59 822ฟากมูลฯ
17 ยางชุมน้อยพิทยาคม 56 415ยางชุมฯ
18 บ้านกะเอิน 56 213วห.1
19 ประสานมิตรวิทยา 49 417ฟากมูลฯ
20 เขื่อนช้างวิทยาคาร 46 515น้ำเกลี้ยง
21 ลิ้นฟ้าพิทยาคม 39 315ยางชุมฯ
22 คูซอดประชาสรรค์ 37 212เมือง1
23 บ้านหัววัวหนองนารี 35 210วห.1
24 รวมสินวิทยา 34 29เอกชน
25 อนุบาลน้ำเพชร 33 511เอกชน/อปท.
26 บ้านโนนคูณ 32 49ยางชุมฯ
27 บ้านเปือย 32 38พยุห์
28 บ้านอิปาด 32 16ฟากมูลฯ
29 บ้านโนนคูณ 31 37บูรพาฯ
30 บ้านตำแยหนองเม็ก 31 15พยุห์
31 บ้านโพนทราย โนนเรือ 30 14ทักษิณฯ
32 บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 27 312ฟากมูลฯ
33 พยุห์วิทยา 25 29พยุห์
34 บ้านละทาย 25 18ฟากมูลฯ
35 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) 24 511น้ำเกลี้ยง
36 บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) 23 49ฟากมูลฯ
37 บ้านยางน้อยตองปิด 23 05น้ำเกลี้ยง
38 อนุบาลพยุห์ 22 610พยุห์
39 บ้านจาน 22 48ทักษิณฯ
40 บ้านสบาย 22 37น้ำเกลี้ยง
41 บ้านหนองออ 22 15พยุห์
42 บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) 22 15ยางชุมฯ
43 บ้านลิ้นฟ้า 22 15ยางชุมฯ
44 บ้านหนองสังข์ 22 04วห.2
45 บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) 21 25พยุห์
46 บ้านหนองจิกเหล่าเชือก 21 14บูรพาฯ
47 บ้านโนนสะอาดอีตู้ 21 14ทักษิณฯ
48 บ้านหนองครก 21 03เมือง3
49 บ้านซำโพธิ์ 21 03เมือง3
50 บัวน้อยวิทยา 20 810ฟากมูลฯ
51 บ้านโพนดวน 20 24วห.1
52 บ้านสร้างบาก 20 13วห.2
53 บ้านหนองโอง 20 02กลาง กร.
54 บ้านเปือย 20 02ฟากมูลฯ
55 บ้านโพนยาง 110 415วห.2
56 บ้านร่องสะอาด 19 515พยุห์
57 โนนเพ็กวิทยาคม 16 411พยุห์
58 บัวเจริญวิทยา 16 310น้ำเกลี้ยง
59 บ้านผักขะ 15 410ยางชุมฯ
60 โนนค้อวิทยาคม 14 611บูรพาฯ
61 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) 14 27บูรพาฯ
62 บ้านหนองแวง 14 16น้ำเกลี้ยง
63 น้ำเกลี้ยงวิทยา 13 711น้ำเกลี้ยง
64 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๒ 13 48วห.1
65 ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓) 13 48วห.1
66 บ้านก้านเหลือง 13 26เมือง3
67 บ้านดินดำ 13 26ยางชุมฯ
68 บ้านโนนดู่ 13 15วห.2
69 บ้านขาม 13 15ฟากมูลฯ
70 บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) 12 25ฟากมูลฯ
71 บ้านค้อเมืองแสน 12 14ยางชุมฯ
72 บ้านโนนแย้ 12 14เมือง1
73 บ้านเวาะวิทยาคม 12 14ประจิมฯ
74 บ้านหนองแลงระไง 12 14น้ำเกลี้ยง
75 วัดหลวงวิทยา 12 14เอกชน
76 บ้านยางชุมใหญ่ 12 14ยางชุมฯ
77 บ้านเสือบอง 12 03เมือง4
78 บ้านหนองนาโพธิ์ 12 03วห.2
79 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) 11 57วห.2
80 บ้านหนองกุงสนามชัย 11 57บูรพาฯ
81 บ้านเมืองน้อยหนองมุข 11 35ฟากมูลฯ
82 บ้านโคกสะอาด 11 35บูรพาฯ
83 บ้านสร้างหว้า 11 35พยุห์
84 บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ 11 24ประจิมฯ
85 บ้านกระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล) 11 24พยุห์
86 บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง 11 24ฟากมูลฯ
87 บ้านบก 11 24เมือง3
88 บ้านบกแดงผักขะย่า 11 24ประจิมฯ
89 บ้านหนองสาดโนนเจริญ 11 13เมือง3
90 บ้านก้อนเส้า 11 13บูรพาฯ
91 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) 11 13มิตรภาพ
92 บ้านเจ้าทุ่ง 11 13วห.1
93 บ้านมะกรูด 11 13มิตรภาพ
94 บ้านหนองมะแซว 11 13มิตรภาพ
95 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) 11 02เมือง4
96 บ้านน้ำคำ 11 02เมือง1
97 บ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) 10 45เมือง3
98 บ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) 10 23เมือง3
99 บ้านหนองคู 10 23วห.2
100 บ้านเอกสร้างเรือง 10 23เมือง1
101 บ้านโนนหนองสิม 10 23น้ำเกลี้ยง
102 บ้านโพนงาม 10 23ประจิมฯ
103 บ้านหยอด 10 12ประจิมฯ
104 บ้านบัวน้อยโนนปอ 10 12ฟากมูลฯ
105 บ้านหนองแวงโพนเขวา 10 12เมือง2
106 บ้านอีต้อม 10 01กลาง กร.
107 บ้านม่วงเป 10 01บูรพาฯ
108 บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) 10 01ทักษิณฯ
109 บ้านหนองทามใหญ่ 10 01มิตรภาพ
110 บ้านก่อโนนหล่อง 10 01เมือง4
111 บ้านแก้ง 10 01ยางชุมฯ
112 บ้านหนองหิน 10 01บูรพาฯ
113 บ้านหนองค้า 10 01พยุห์
114 บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน 10 01เมือง4
115 บ้านหนองหวาย 10 01กลาง กร.
116 บ้านหนองแวง 06 612บูรพาฯ
117 บ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ 06 511ทักษิณฯ
118 บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๐) 04 59ทักษิณฯ
119 บ้านน้ำเกลี้ยง 04 48น้ำเกลี้ยง
120 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ 04 37ประจิมฯ
121 น้ำคำวิทยา 04 26เมือง1
122 บ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์) 04 04ฟากมูลฯ
123 บ้านหนองโนวิทยา 03 69เมือง2
124 มัธยมโพนค้อ 03 47เมือง4
125 บ้านผักบุ้ง 03 25ทักษิณฯ
126 ตะดอบวิทยา 03 25เมือง4
127 บ้านเห็นอ้ม 03 14วห.2
128 บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน 03 14ฟากมูลฯ
129 บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) 02 810ประจิมฯ
130 บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 02 68ทักษิณฯ
131 บ้านเปือย 02 35เมือง1
132 บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) 02 35ยางชุมฯ
133 บ้านรุ่ง 02 35น้ำเกลี้ยง
134 บ้านเจี่ย 02 24ฟากมูลฯ
135 บ้านหนองเทา 02 13มิตรภาพ
136 บ้านหัวเหล่า 02 13ประจิมฯ
137 บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) 02 13ฟากมูลฯ
138 บ้านหนองสามขา 02 13บูรพาฯ
139 มารดาทรงธรรม 02 13เอกชน/อปท.
140 บ้านเกาะ 02 13ทักษิณฯ
141 บ้านกอกหัวนา 02 13ฟากมูลฯ
142 บ้านหนองโพธิ์ 02 13เมือง3
143 บ้านหนองไผ่ 02 13เมือง1
144 บ้านโคกเพ็ก 02 02พยุห์
145 อนุบาลวังหิน 02 02วห.1
146 บ้านแวด 02 02น้ำเกลี้ยง
147 บ้านหนองเตย 02 02พยุห์
148 บ้านดูนสิม (อสพป.๘) 02 02มิตรภาพ
149 บ้านพะแนงวิทยา 01 45ทักษิณฯ
150 บ้านบูรพา 01 45ทักษิณฯ
151 บ้านอาลัย 01 34ทักษิณฯ
152 บ้านหนองสวง 01 34เมือง3
153 บ้านลุมพุกคูวงศ์ 01 34น้ำเกลี้ยง
154 บ้านหอยสะเดาพัฒนา 01 34เมือง1
155 บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก 01 34เมือง2
156 บ้านสะเต็ง 01 34น้ำเกลี้ยง
157 บ้านบัวระรมย์ 01 23น้ำเกลี้ยง
158 บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ 01 23มิตรภาพ
159 บ้านหอยโนนดู่ 01 23ยางชุมฯ
160 บ้านเหม้าหนองเรือ 01 23ฟากมูลฯ
161 บ้านกอก 01 12ฟากมูลฯ
162 บ้านนาดี 01 12ทักษิณฯ
163 บ้านเท่อเล่อ 01 12บูรพาฯ
164 บ้านขี้เหล็ก 01 12น้ำเกลี้ยง
165 บ้านสีถาน 01 12ทักษิณฯ
166 บ้านทุ่ง 01 12วห.2
167 บ้านหนองหว้าทับทัย 01 12พยุห์
168 บ้านค้อยางปอ(อสพป.๓๕) 01 12พยุห์
169 บ้านโปร่ง 01 12ประจิมฯ
170 บ้านหนองแวงสาขาโนนรัง 01 12บูรพาฯ
171 บ้านยาง 01 12มิตรภาพ
172 บ้านยางกุดนาคำ 01 12เมือง3
173 บ้านโนนแกด 01 12เมือง4
174 บ้านบอนวิทยา 01 12ยางชุมฯ
175 บ้านทุ่งน้อย 01 12วห.2
176 บ้านนาม่อง-นาเมือง 01 12ประจิมฯ
177 บ้านทุ่ม 01 12เมือง4
178 บ้านกล้วย 01 12กลาง กร.
179 บ้านหนองกันจอ 01 12วห.1
180 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๑ 01 12เมือง3
181 บ้านโพธิ์ลังกา 01 01มิตรภาพ
182 บ้านลิงไอ 01 01วห.1
183 บ้านโพนค้อ 01 01เมือง4
184 บ้านทาม 01 01ฟากมูลฯ
185 บ้านแก 01 01เมือง4
186 บ้านเหล่าฝ้าย 01 01ประจิมฯ
187 บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว 01 01วห.1
188 บ้านหางว่าวโนนบัว 01 01เมือง4
189 บ้านหนองทุ่ม 01 01วห.2
190 บ้านสร้างสะแบง 01 01วห.1
191 บ้านโนนดู่ 01 01บูรพาฯ
192 บ้านจอมวิทยา 01 01ยางชุมฯ
193 บ้านขามป้อม 01 01ทักษิณฯ
194 บ้านสะพุง 01 01น้ำเกลี้ยง
195 บ้านทุ่งมั่ง 01 01ฟากมูลฯ
196 บ้านหนองถ่ม 00 33กลาง กร.
197 บ้านเทิน 00 22ฟากมูลฯ
198 บ้านหนองรัง 00 22พยุห์
199 บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) 00 22เมือง3
200 บ้านสว่าง 00 22วห.1
201 บ้านละเอาะ 00 22น้ำเกลี้ยง
202 บ้านลุมภู 00 22น้ำเกลี้ยง
203 มหาราช ๓ 00 22เมือง๒
204 บ้านโนนสว่าง 00 22น้ำเกลี้ยง
205 บ้านโนนสายหนองหว้า 00 22วห.1
206 บ้านหนองม่วงหนองแต้ 00 22พยุห์
207 บ้านยางเครือ 00 22ยางชุมฯ
208 บ้านโพนแดง 00 11เมือง4
209 บ้านหนองกี่ 00 11มิตรภาพ
210 บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า 00 11วห.1
211 บ้านหนองคำ 00 11เมือง1
212 บ้านทุ่งพาย 00 11กลาง กร.
213 บ้านโนนสมบูรณ์ 00 11บูรพาฯ
214 บ้านโนนเพ็ก 00 11พยุห์
215 บ้านยางน้อยสามัคคี 00 11ฟากมูลฯ
216 บ้านหนองตลาด 00 11ประจิมฯ
217 บ้านหนองแคนหนองเทา 00 11เมือง4
218 บ้านคูซอด 00 11เมือง1
219 บ้านหนองบัวท่าช้าง 00 11ทักษิณฯ
220 บ้านคูเมือง 00 11พยุห์
221 บ้านผักขย่าใหญ่ 00 11ประจิมฯ
222 จินดาวิทยาคาร ๓ 00 11เมือง4
223 บ้านแทงวิทยา 00 11เมือง3
224 บ้านหนองไฮ 00 11ฟากมูลฯ
225 บ้านหนองอีกว่าง 00 11มิตรภาพ
226 บ้านหนองบัวไชยวาน 00 11กลาง กร.
227 บ้านทุ่งสว่าง 00 11น้ำเกลี้ยง
228 บ้านหนองกก 00 11มิตรภาพ
229 บ้านหนามแท่ง 00 11ฟากมูลฯ
230 บ้านหนองบัว 00 11วห.1
231 บ้านดอนกลาง 00 11เมือง3
232 บ้านปลาข่อ 00 11ประจิมฯ
233 บ้านอะลางหัวขัว 00 11พยุห์
234 บ้านสวนกล้วย 00 00น้ำเกลี้ยง
235 บ้านพันลำ 00 00ฟากมูลฯ
236 บ้านหนองหัวช้าง 00 00กลาง กร.
237 บ้านตีกา 00 00วห.2
รวม3654454341244