สรุปเหรียญทักษะวิชาการ 4 วิชาหลัก สพท.ศก.1
ที่ โรงเรียน ทองเงินแดง รวมกลุ่ม
1 ศรีสะเกษวิทยาลัย 332 035เมือง1
2 สตรีสิริเกศ 247 031เมือง2
3 กันทรารมณ์ 227 433กลาง กร.
4 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 225 229เมือง2
5 อนุบาลศรีสะเกษ 192 122เมือง2
6 อนุบาลวัดพระโต 163 423เมือง2
7 มารีวิทยา 1010 525เอกชน
8 อนุบาลกันทรารมย์ 95 317กลาง กร.
9 นครศรีลำดวนวิทยา 86 721วห.2
10 ราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ 86 216เมือง3
11 ไกรภักดีวิทยาคม 75 315เมือง4
12 ศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์) 611 825เมือง3
13 บ้านคูบ 67 518น้ำเกลี้ยง
14 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) 65 112ยางชุมฯ
15 สิริเกศน้อมเกล้า 64 313เมือง2
16 ละทายวิทยา 59 822ฟากมูลฯ
17 ยางชุมน้อยพิทยาคม 56 415ยางชุมฯ
18 บ้านกะเอิน 56 213วห.1
19 ประสานมิตรวิทยา 49 417ฟากมูลฯ
20 เขื่อนช้างวิทยาคาร 46 515น้ำเกลี้ยง
21 ลิ้นฟ้าพิทยาคม 39 315ยางชุมฯ
22 คูซอดประชาสรรค์ 37 212เมือง1
23 บ้านหัววัวหนองนารี 35 210วห.1
24 รวมสินวิทยา 34 29เอกชน
25 อนุบาลน้ำเพชร 33 511เอกชน/อปท.
26 บ้านโนนคูณ 32 49ยางชุมฯ
27 บ้านเปือย 32 38พยุห์
28 บ้านอิปาด 32 16ฟากมูลฯ
29 บ้านโนนคูณ 31 37บูรพาฯ
30 บ้านตำแยหนองเม็ก 31 15พยุห์
31 บ้านโพนทราย โนนเรือ 30 14ทักษิณฯ
32 บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 27 312ฟากมูลฯ
33 พยุห์วิทยา 25 29พยุห์
34 บ้านละทาย 25 18ฟากมูลฯ
35 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) 24 511น้ำเกลี้ยง
36 บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) 23 49ฟากมูลฯ
37 บ้านยางน้อยตองปิด 23 05น้ำเกลี้ยง
38 อนุบาลพยุห์ 22 610พยุห์
39 บ้านจาน 22 48ทักษิณฯ
40 บ้านสบาย 22 37น้ำเกลี้ยง
41 บ้านหนองออ 22 15พยุห์
42 บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) 22 15ยางชุมฯ
43 บ้านลิ้นฟ้า 22 15ยางชุมฯ
44 บ้านหนองสังข์ 22 04วห.2
45 บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) 21 25พยุห์
46 บ้านหนองจิกเหล่าเชือก 21 14บูรพาฯ
47 บ้านโนนสะอาดอีตู้ 21 14ทักษิณฯ
48 บ้านหนองครก 21 03เมือง3
49 บ้านซำโพธิ์ 21 03เมือง3
50 บัวน้อยวิทยา 20 810ฟากมูลฯ
51 บ้านโพนดวน 20 24วห.1
52 บ้านสร้างบาก 20 13วห.2
53 บ้านหนองโอง 20 02กลาง กร.
54 บ้านเปือย 20 02ฟากมูลฯ
55 บ้านโพนยาง 110 415วห.2
56 บ้านร่องสะอาด 19 515พยุห์
57 โนนเพ็กวิทยาคม 16 411พยุห์
58 บัวเจริญวิทยา 16 310น้ำเกลี้ยง
59 บ้านผักขะ 15 410ยางชุมฯ
60 โนนค้อวิทยาคม 14 611บูรพาฯ
61 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) 14 27บูรพาฯ
62 บ้านหนองแวง 14 16น้ำเกลี้ยง
63 น้ำเกลี้ยงวิทยา 13 711น้ำเกลี้ยง
64 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๒ 13 48วห.1
65 ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓) 13 48วห.1
66 บ้านก้านเหลือง 13 26เมือง3
67 บ้านดินดำ 13 26ยางชุมฯ
68 บ้านขาม 13 15ฟากมูลฯ
69 บ้านโนนดู่ 13 15วห.2
70 บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) 12 25ฟากมูลฯ
71 บ้านยางชุมใหญ่ 12 14ยางชุมฯ
72 บ้านค้อเมืองแสน 12 14ยางชุมฯ
73 บ้านโนนแย้ 12 14เมือง1
74 บ้านหนองแลงระไง 12 14น้ำเกลี้ยง
75 บ้านเวาะวิทยาคม 12 14ประจิมฯ
76 วัดหลวงวิทยา 12 14เอกชน
77 บ้านเสือบอง 12 03เมือง4
78 บ้านหนองนาโพธิ์ 12 03วห.2
79 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) 11 57วห.2
80 บ้านหนองกุงสนามชัย 11 57บูรพาฯ
81 บ้านสร้างหว้า 11 35พยุห์
82 บ้านเมืองน้อยหนองมุข 11 35ฟากมูลฯ
83 บ้านโคกสะอาด 11 35บูรพาฯ
84 บ้านบกแดงผักขะย่า 11 24ประจิมฯ
85 บ้านบก 11 24เมือง3
86 บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ 11 24ประจิมฯ
87 บ้านกระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล) 11 24พยุห์
88 บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง 11 24ฟากมูลฯ
89 บ้านหนองมะแซว 11 13มิตรภาพ
90 บ้านหนองสาดโนนเจริญ 11 13เมือง3
91 บ้านก้อนเส้า 11 13บูรพาฯ
92 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) 11 13มิตรภาพ
93 บ้านเจ้าทุ่ง 11 13วห.1
94 บ้านมะกรูด 11 13มิตรภาพ
95 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) 11 02เมือง4
96 บ้านน้ำคำ 11 02เมือง1
97 บ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) 10 45เมือง3
98 บ้านหนองคู 10 23วห.2
99 บ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) 10 23เมือง3
100 บ้านโนนหนองสิม 10 23น้ำเกลี้ยง
101 บ้านเอกสร้างเรือง 10 23เมือง1
102 บ้านโพนงาม 10 23ประจิมฯ
103 บ้านหนองแวงโพนเขวา 10 12เมือง2
104 บ้านหยอด 10 12ประจิมฯ
105 บ้านบัวน้อยโนนปอ 10 12ฟากมูลฯ
106 บ้านหนองหวาย 10 01กลาง กร.
107 บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน 10 01เมือง4
108 บ้านอีต้อม 10 01กลาง กร.
109 บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) 10 01ทักษิณฯ
110 บ้านม่วงเป 10 01บูรพาฯ
111 บ้านหนองทามใหญ่ 10 01มิตรภาพ
112 บ้านก่อโนนหล่อง 10 01เมือง4
113 บ้านหนองหิน 10 01บูรพาฯ
114 บ้านแก้ง 10 01ยางชุมฯ
115 บ้านหนองค้า 10 01พยุห์
116 บ้านหนองแวง 06 612บูรพาฯ
117 บ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ 06 511ทักษิณฯ
118 บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๐) 04 59ทักษิณฯ
119 บ้านน้ำเกลี้ยง 04 48น้ำเกลี้ยง
120 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ 04 37ประจิมฯ
121 น้ำคำวิทยา 04 26เมือง1
122 บ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์) 04 04ฟากมูลฯ
123 บ้านหนองโนวิทยา 03 69เมือง2
124 มัธยมโพนค้อ 03 47เมือง4
125 บ้านผักบุ้ง 03 25ทักษิณฯ
126 ตะดอบวิทยา 03 25เมือง4
127 บ้านเห็นอ้ม 03 14วห.2
128 บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน 03 14ฟากมูลฯ
129 บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) 02 810ประจิมฯ
130 บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 02 68ทักษิณฯ
131 บ้านเปือย 02 35เมือง1
132 บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) 02 35ยางชุมฯ
133 บ้านรุ่ง 02 35น้ำเกลี้ยง
134 บ้านเจี่ย 02 24ฟากมูลฯ
135 บ้านหนองโพธิ์ 02 13เมือง3
136 บ้านหนองไผ่ 02 13เมือง1
137 บ้านหนองเทา 02 13มิตรภาพ
138 บ้านหัวเหล่า 02 13ประจิมฯ
139 บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) 02 13ฟากมูลฯ
140 มารดาทรงธรรม 02 13เอกชน/อปท.
141 บ้านหนองสามขา 02 13บูรพาฯ
142 บ้านเกาะ 02 13ทักษิณฯ
143 บ้านกอกหัวนา 02 13ฟากมูลฯ
144 บ้านโคกเพ็ก 02 02พยุห์
145 บ้านแวด 02 02น้ำเกลี้ยง
146 อนุบาลวังหิน 02 02วห.1
147 บ้านหนองเตย 02 02พยุห์
148 บ้านดูนสิม (อสพป.๘) 02 02มิตรภาพ
149 บ้านพะแนงวิทยา 01 45ทักษิณฯ
150 บ้านบูรพา 01 45ทักษิณฯ
151 บ้านหอยสะเดาพัฒนา 01 34เมือง1
152 บ้านสะเต็ง 01 34น้ำเกลี้ยง
153 บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก 01 34เมือง2
154 บ้านอาลัย 01 34ทักษิณฯ
155 บ้านลุมพุกคูวงศ์ 01 34น้ำเกลี้ยง
156 บ้านหนองสวง 01 34เมือง3
157 บ้านบัวระรมย์ 01 23น้ำเกลี้ยง
158 บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ 01 23มิตรภาพ
159 บ้านหอยโนนดู่ 01 23ยางชุมฯ
160 บ้านเหม้าหนองเรือ 01 23ฟากมูลฯ
161 บ้านทุ่ม 01 12เมือง4
162 บ้านหนองกันจอ 01 12วห.1
163 บ้านนาดี 01 12ทักษิณฯ
164 บ้านขี้เหล็ก 01 12น้ำเกลี้ยง
165 บ้านกอก 01 12ฟากมูลฯ
166 บ้านสีถาน 01 12ทักษิณฯ
167 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๑ 01 12เมือง3
168 บ้านเท่อเล่อ 01 12บูรพาฯ
169 บ้านหนองหว้าทับทัย 01 12พยุห์
170 บ้านทุ่ง 01 12วห.2
171 บ้านค้อยางปอ(อสพป.๓๕) 01 12พยุห์
172 บ้านยาง 01 12มิตรภาพ
173 บ้านโปร่ง 01 12ประจิมฯ
174 บ้านหนองแวงสาขาโนนรัง 01 12บูรพาฯ
175 บ้านยางกุดนาคำ 01 12เมือง3
176 บ้านโนนแกด 01 12เมือง4
177 บ้านทุ่งน้อย 01 12วห.2
178 บ้านบอนวิทยา 01 12ยางชุมฯ
179 บ้านนาม่อง-นาเมือง 01 12ประจิมฯ
180 บ้านกล้วย 01 12กลาง กร.
181 บ้านทุ่งมั่ง 01 01ฟากมูลฯ
182 บ้านโพธิ์ลังกา 01 01มิตรภาพ
183 บ้านลิงไอ 01 01วห.1
184 บ้านทาม 01 01ฟากมูลฯ
185 บ้านโพนค้อ 01 01เมือง4
186 บ้านเหล่าฝ้าย 01 01ประจิมฯ
187 บ้านแก 01 01เมือง4
188 บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว 01 01วห.1
189 บ้านหนองทุ่ม 01 01วห.2
190 บ้านหางว่าวโนนบัว 01 01เมือง4
191 บ้านสร้างสะแบง 01 01วห.1
192 บ้านขามป้อม 01 01ทักษิณฯ
193 บ้านโนนดู่ 01 01บูรพาฯ
194 บ้านจอมวิทยา 01 01ยางชุมฯ
195 บ้านสะพุง 01 01น้ำเกลี้ยง
196 บ้านหนองถ่ม 00 33กลาง กร.
197 บ้านยางเครือ 00 22ยางชุมฯ
198 บ้านเทิน 00 22ฟากมูลฯ
199 บ้านหนองรัง 00 22พยุห์
200 บ้านละเอาะ 00 22น้ำเกลี้ยง
201 บ้านลุมภู 00 22น้ำเกลี้ยง
202 บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) 00 22เมือง3
203 บ้านสว่าง 00 22วห.1
204 บ้านโนนสว่าง 00 22น้ำเกลี้ยง
205 มหาราช ๓ 00 22เมือง๒
206 บ้านโนนสายหนองหว้า 00 22วห.1
207 บ้านหนองม่วงหนองแต้ 00 22พยุห์
208 บ้านปลาข่อ 00 11ประจิมฯ
209 บ้านอะลางหัวขัว 00 11พยุห์
210 บ้านหนองกี่ 00 11มิตรภาพ
211 บ้านโพนแดง 00 11เมือง4
212 บ้านทุ่งพาย 00 11กลาง กร.
213 บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า 00 11วห.1
214 บ้านโนนสมบูรณ์ 00 11บูรพาฯ
215 บ้านโนนเพ็ก 00 11พยุห์
216 บ้านหนองคำ 00 11เมือง1
217 บ้านยางน้อยสามัคคี 00 11ฟากมูลฯ
218 บ้านหนองตลาด 00 11ประจิมฯ
219 บ้านคูเมือง 00 11พยุห์
220 บ้านหนองแคนหนองเทา 00 11เมือง4
221 บ้านหนองบัวท่าช้าง 00 11ทักษิณฯ
222 บ้านคูซอด 00 11เมือง1
223 บ้านหนองอีกว่าง 00 11มิตรภาพ
224 บ้านผักขย่าใหญ่ 00 11ประจิมฯ
225 บ้านทุ่งสว่าง 00 11น้ำเกลี้ยง
226 บ้านหนองไฮ 00 11ฟากมูลฯ
227 บ้านหนองบัวไชยวาน 00 11กลาง กร.
228 บ้านหนองกก 00 11มิตรภาพ
229 จินดาวิทยาคาร ๓ 00 11เมือง4
230 บ้านหนามแท่ง 00 11ฟากมูลฯ
231 บ้านแทงวิทยา 00 11เมือง3
232 บ้านหนองบัว 00 11วห.1
233 บ้านดอนกลาง 00 11เมือง3
234 บ้านตีกา 00 00วห.2
235 บ้านสวนกล้วย 00 00น้ำเกลี้ยง
236 บ้านพันลำ 00 00ฟากมูลฯ
237 บ้านหนองหัวช้าง 00 00กลาง กร.
รวม3654454341244