สรุปเหรียญรางวัล แยกรายกิจกรรม
ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ รายการทั้งหมด รายงานผลแล้ว ร้อยละ
1 ปฐมวัย 3 3 100.00
2 ภาษาไทย 12 12 100.00
3 คณิตศาสตร์ 12 12 100.00
4 วิทยาศาสตร์ 10 10 100.00
5 สังคมศึกษาฯ 20 20 100.00
6 สุขศึกษาฯ 6 6 100.00
7 ศิลปะ 73 73 100.00
8 การงานอาชีพฯ 20 20 100.00
9 คอมพิวเตอร์ 12 12 100.00
10 ต่างประเทศ 16 16 100.00
11 พัฒนาผู้เรียน 18 18 100.00
12 การศึกษาพิเศษ 105 105 100.00
13 หุ่นยนต์ 4 4 100.00
14 นักบินน้อย 5 5 100.00
รวม316 316100.00